1. Ana Sayfa
  2. Kanunlar

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu


Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

Kanun Numarası: 2809, Kabul Tarihi: 28.03.1983, Resmi Gazete T/S: 30.03.1983/18003

Bu mevzuatın emlak mevzuatını ilgilendiren kısımları aşağıdadır.

Sitemize Google News'de Abone OlunSitemize Google New'de Abone Olun

Geçici Madde 6- Bu Kanun ile ad, statü ve bağlantı değiştirerek üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarının;

a) Maliki bulundukları mevcut taşınır veya taşınmaz mallar ve her türlü hak ve yükümlülükleri bağlandığı kuruma ait olur.

b) Hazine malı olup da yükseköğretim üst kuruluş veya bir yükseköğretim kurumunun hizmetine tahsis edilmiş bulunan bina ve mallardan gerekli görülenlerin yükseköğretim üst kuruluşlarına veya bünyesine girdiği üniversitelere devir veya tahsisi Maliye Bakanlığınca düzenlenir.

c) Hazine malı olup da bu Kanun kapsamı dışındaki kurumlarla müşterek kullanılmakta olan bina ve malların müşterek kullanılması veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesi, ilgili bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunun önerileri üzerine, Maliye Bakanlığınca karara bağlanır.

d) Üniversitelerin yeniden düzenlenmesi suretiyle kurulan yükseköğretim kurumları arasında taşınır ve taşınmaz mallarının geçici veya sürekli olarak bölünmesine, mülkiyetlerinin tayinine Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 15- (Ek: 06.10.1988/3477) Denizcilik Yüksekokulunun maliki bulunduğu mevcut taşınır ve taşınmaz malları ile her türlü hak ve yükümlülükleri İstanbul Teknik Üniversitesine devredilmiştir.

Ancak, Milli Savunma Bakanlığınca tahsisli askeri araç, gereç ve malzemeler gibi taşınır mallardan gerekenler, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılacak protokolla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mülkiyetinde kalır.

Geçici Madde 46- (Ek: 31.03.2015/6640) Bu Kanunla kurulan Bandırma Onyedi Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılın bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca adı geçen üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere bağlandıkları üniversitelere tahsis edilmiş sayılır.

Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözülür.

Yorum Yap