Kitaplarım

Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle
İMAR DAVALARI REHBERİ

Suat Şimşek, İlhami Hazar
Eylül 2017 / 1. Baskı / 1128 Syf. / Ciltli

İncelemek için tıklayınız.


Hukuki Unsurları Açısından
ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİ ve BU İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZ  ve DAVA

Suat Şimşek

Seçkin Yayıncılık

Ekim 2016 / 1. Baskı / 492 Syf. / Ciltli

İncelemek için tıklayınız.


İmar Hukuku (2010)

2010 yılında Milli Emlak Kontrolörleri Derneği tarafından yayımlanmıştır. İmar hukuku ile ilgili tüm konuları tek kitap altında ve yargı içtihatlarıyla destekleyerek açıklamaktadır. Kitaptaki konu başlıkları şunlardır:

Plan Türleri ve Planlama Yetkisi

Plan Hazırlama Süreci

İmar Programları ve Kamulaştırma

Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas

Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Yapı, İnşaat Ruhsatı v Kullanma İzni

İmar Para Cezaları

İmar Harçları

Kitabın “İçindekiler” kısmı için TIKLAYINIZ…

Kitabı satın almak için tıklayınız…

.

TÜRK HUKUKUNDA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE MÜLKİYET HAKKI (2011)

2011 yılında Maliye Bakanlığı StratejiGeliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Yaklaşık üç buçuk yıllık bir emek sonucu hazırlanan bu çalışmanın başlangıçtaki amacı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin başta Milli Em-lak Genel Müdürlüğü olmak üzere Maliye Bakanlığını ilgilendiren önemli konulara (vergiler, kamulaştırma, kıyılar, devletleştirme gibi) yaklaşımını ortaya koymaktı. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yaklaşımının sağlıklı şekilde ortaya konabilmesi için yürürlükteki Türk hukukunun da açıklanması gerekti. Bundan dolayı çalışma, Cumhuriyet anayasalarında mülkiyet hakkını da içine alacak şekilde genişledi. Fakat iş bu noktayla da sınırlı kalmadı. Türk hukukunda mülkiyet hakkıyla ilgili pek çok sorunun, tarihsel bir arka planı söz konusudur. Bir başka ifadeyle bu sorunların pek çoğu, İslam ve Osmanlı hukukunun etkilerini taşımaktadır. Bundan dolayı çalışma İslam ve Osmanlı hukukunun da kapsam dahilinde alınması sonucu oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bu genişliğin doğal bir sonucu olarak, çalışma belirli bir detay seviyesinde tutulmuştur.

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde İslam ve Osmanlı hukukunda mülkiyet hakkı ve toprak mülkiyeti rejimi, ikinci bölümde Cumhuriyet anayasalarında mülkiyet hakkı, üçüncü bölümde Cumhuriyet anayasalarının mülkiyet hakkıyla ilgili önemli konulara bakışı, dördündü bölümde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No’lu Protokol kapsamında mülkiyet hakkının korunması, kullanılması ve sınırlandırılması, son bölümde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin başta Milli Emlak Genel Müdürlüğü olmak üzere Maliye Bakanlığını ilgilendiren önemli konulara yaklaşımı incelenmiştir.

Kitabı okumak için tıklayınız

.

HAZİNE TAŞINMAZLARINDA YATIRIM FIRSATLARI

Hazine taşınmazlarının yatırımcılara tahsisini içeren mevzuat çok dağınık bir haldedir. Pek çok kanunda teşvikle ilgili hükümler bulunduğu gibi, bunların uygulamasını göstermek amacıyla çıkarılmış çok sayıda ikincil mevzuat (tüzük, yönetmelik, tebliğ gibi) söz konusudur. Mevzuatın bu kadar çok ve dağınık olması, yatırım sürecinin karmaşık olmasına ve uygulayıcı-lar da dahil olmak üzere pek çok kişinin bu süreçler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasına neden olmaktadır. Bu ise bir yandan yatırımcının gözünü korkutmakta, bir yandan ise uygulayıcıların hatalı işlem yapmasına neden olabilmektedir.

Yapmış olduğumuz bu çalışma, bu eksikliği giderme ve Hazine taşınmazlarının yatırımcılara tahsisine ilişkin süreçleri bir bütün olarak oyucuya sunma amacı taşımaktadır. Bu amaçla Hazin taşınmazlarının yatırımcılara tahsisini düzenleyen tüm mevzuat (kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, genel tebliğler) incelenmiş, yatırım süreçleri bir bütün olarak ve işlem akış süreci gözetilerek açıklanmaya çalışılmıştır.

TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

2013 yılında Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Ülkemizdeki konut stokunun büyük bir kısmı, imar mevzuatına aykırı yapılmış durumdadır. Bu durum bir yandan afet riski ortaya çıkarmakta, bir yandan da çarpık bir kentleşme ve çirkin bir görüntü oluşturmaktadır.

Bu alanların dönüştürülebilmesi amacıyla, 2000 yılından sonra üç önemli kanun yürürlüğe konulmuştur. Bunlardan birincisi, 2012 yılında yürürlüğe konulan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur. Bu Kanun, gerek yapılış tarzları nedeniyle ve gerekse yapıldıkları yer itibarıyla afet riski altında olan yapıların yıkılarak yenilenmesini hedeflemektedir.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi, kentsel dönüşümü konusunu düzenlemektedir.

Bunun yanı sıra 2005 yılından beri yürürlükte olan 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgelerin yenilenerek korunması sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, bu üç kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarını, bir süreç halinde okuyucunun gözleri önüne sermeyi hedeflemektedir. Çalışma, dönüşüm uygulamalarını, işlem süreçlerine uygun olarak açıklama amacı taşımaktadır.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde afet riskli alanlarda kentsel dönüşüm uygulamaları, ikinci bölümde Belediye Kanunu kapsamındaki kentsel dönüşüm uygulamaları, üçüncü ve son bölümde ise sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgelerdeki yenileme çalışmaları açıklanacaktır.

Kitabı satın almak için tıklayınız