1. Ana Sayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Köylerde Kaçak Yapı Cezası – 2022


Köyde Ruhsatsız Yapı Yapılabilir mi?

İmar Kanunu’nun 27. maddesi, belirli şartların varlığı halinde köylerde ruhsat alınmadan  yapı yapılabileceğini (yani köylerde ruhsatsız olarak yapı yapılabileceğini) düzenlemektedir. Bu maddeye göre; belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. 

Fakat bu şekilde ruhsat alınmadan yapı yapmanın belirli şartları vardır. Yani köylerde yapılan bu yapıların ruhsata tabi olmaması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Örneğin etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları. Bu şartlara uyulmaması, kaçak yapıya ceza uygulanmasını gerektirir.

Ayrıca 6360 sayılı Kanun nedeniyle büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5.000’in altında kalan yerlerde bazı koşulların varlığı halinde ruhsat alınmadan (ruhsatsız) yapı yapılabilmektedir. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?

Köylerde Kaçak Yapı Cezası

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 1. fıkrasına göre, bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.

Önerilen Yazı
Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılması – 2022

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinde imar para cezaları 4 ayrı fıkrada düzenlenmiştir. 42. maddesinin 2. fıkrasında ruhsat alınmaksızın yapı yapmak ve ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykırı olarak yapı yapmak; 5. fıkrasında, Kanun’un 27 nci maddesine göre belirlenmiş köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi, Fiillerine uygulanacak imar para cezaları belirlenmiştir.

Köylerde, ruhsatsız yapı yapılması durumunda uygulanacak cezalarla ile ilgili İmar Kanunu’nda iki farklı ceza öngörülmüştür.

Köyde İzinsiz Ev Yapmanın Cezası

Köylerde valilik izni olmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan inşaat yapılması para cezasını gerektirir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 5. fıkrası; Kanunun 27. maddesine göre il özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesinin para cezası uygulanmasını öngörmektedir.

İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 5. fıkrasına göre, Kanun’un 27. maddesine göre belirlenmiş köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine bin Türk Lirası (2022 yılı için 1.485,00 TL) idari para cezası verilir. 

Bu eylemler, 42. maddenin 5. fıkrasına göre cezalandırılır. Buna göre, bu yapıların diğer şartlar taşınmasına rağmen sadece muhtarlık izni alınmaksızın yapılması halinde yapı sahibine bin Türk Lirası (2022 yılı için 1.485,00 TL) idari para cezası verilir. 

Köyde Ruhsatsız Yapı Cezası, Köyde Kaçak Yapı Cezası

Kanun’un 27. maddesine göre belirlenmiş köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından yapılan yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, bin Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarı uygulanır. Yani 42. maddenin 5. fıkrasına göre cezalandırılacak fiiller dışında kalanlar, 42. maddenin 2. fıkrasına göre cezalandırılır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasına göre, Kanun’un 27. maddesi kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan (şu yazıdaki yapılar: Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları) aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapı yapılması durumunda imar para cezası uygulanır.

Buradaki fiil köylerde, 27. maddede belirtilen koşullar (yapılacak yapının yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması ve yapının konut ve hayvancılık amaçlı olarak veya köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmış olması) sağlanmadan yapı yapılmasıdır. Projeleri fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan yapı yapılması durumunda izinsiz ev yapma kapsamında ceza verilmesi gerekir.

Köylerde Kaçak Yapı Ceza Miktarı

Köylerde 27. maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapı yapılması durumunda, aykırılığın büyüklüğüne göre, bin Türk lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezası uygulanmasını gerektirir. Yani bu yapılardaki(valilik izni almadan ve muhtarlığa bildirim yapmadan yapı yapmak fiili dışında kalan)  diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, bin Türk Lirasından (2022 yılı için 1.485,00 TL) az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarı uygulanır.

İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasında, imar para cezalarının hesaplanması açısından ikili bir sistem belirlenmiştir. Öncelikle aykırılığa konu alan, bu alanlar için belirlenen ve güncellenen ceza miktarı ile çarpılacak, gerekiyorsa bu alanlar için 42. maddenin 2. fıkrasının (c) bendindeki aykırılıklar uygulanacak; sonrasında idari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca uygulanarak toplam ceza miktarı belirlenecektir. Cezanın nasıl hesaplanması gerektiği konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: 2022 Yılında Uygulanacak İmar Para Cezaları ve Bunların Hesaplanma Şekli

Köylerde Kaçak Ahır Cezası

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine göre; belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz.

Ancak bunların etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Yani, bunlar için valilik onayı alındıktan sonra muhtara bildirimde bulunulması durumunda imar para cezası verilmeyecektir.

Köylerde Kaçak Yapı Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Köylerde kaçak yapı nedeniyle para cezası kesilirse ve bu para cezasına itiraz etmek ya da dava açmak isterseniz şu yazımızda gerekli bilgileri bulabilirsiniz: İmar Para Cezaları Rehberi – 2022

Kaçak Yapılara Para Cezası Kanun Maddesi

Bilgi: 42. maddenin 2. fıkrasındaki para cezaları: Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;

1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beş Türk Lirası,

2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk Lirası,

3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi Türk Lirası, 4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeş, C grubu yapılara otuzbir Türk Lirası,

5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara elliiki, D grubu yapılara altmışüç Türk Lirası, idari para cezası verilir.

Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır.

Yorum Yap

Yorumlar (69)

 1. III. sınıf A grubu yapılara 2022 yılı için 76,221244 tl den hesaplama yapılması gerekir. 18 TL güncellenmemiş bedeldir

 2. serkan sarı 2 ay önce

  III. sınıf A grubu yapılara onsekiz diye yazmışsınız fakat bağlı olduğumuz belediye 76,221244 tl den hesaplama yapmış ceza yazarken sebebi ne olabilir sizce selamlar

  • İyi çalışmalar Suat bey Eylül ayında köyümüzdeki hisseli arsamıza temel yapılarak üzerine betopan hazır yapı yaptırdık ikametim köyde değil bu arada yapı yapılırken hissederlardan ve muhtardan izin alarak yapıyı yaptık yanlız il özel idaresinden herhangi bir girişimde bulunmadık daha sonra il özel idaresinden bize yazı geldi 42. Madde uyarınca para cezası ve yaptırım konusunda 1 ay içinde yasal prosedür ve ruhsat işleri için süre vermişler bu süre içinde her hangi bir girişimde bulunmasam para cezası yada yapıyı yıkım kararı çıkarmı acaba yada ne gibi yaptırımlarla karşılama bilirim teşekkürler.

  • III. sınıf A grubu yapılara 2022 yılı için 76,221244 tl den hesaplama yapılması gerekir. 18 TL güncellenmemiş bedel

 3. salih karakış 3 ay önce

  beldiye tarfindan 40 senlik 2katlı evimiz var su 2.kata su aboneliği almak icin buskiye gittim ikinci kata su aboneligi için beyanname ve numarataş istediler ikinci habersiz yapılmış 40 sene önce cezası kaç tl olur

 4. Sule Kara 4 ay önce

  Merhaba Burdur Tefenni Baspinar koyunde 3200 metrekare tek tapu bahce vasfinda bir yerimiz var. Ikametgahimiz koyde ve ciftcilik belgemiz var. 5000 metrekarenin altinda oldugu icin ev icin ruhsat verilmedi . Kacak celik ev veya betonerme ev yaptirsak bunun nasil bir yaptirimi olur bize yardimci olabilirseniz sevinirim tesekkur ederim.

 5. Merhaba Suat bey köyde 500 m2 lik 2,5 kati imarlı 1/2 hisseli bahçemiz var. Hissederın biri vefat etti. Vefat eden kişinin hissesi 5’e bölündü. Ben buraya ev yapmak istiyorum. Hangi yolları izleyerek ve en uygun hangi yöntem ile ev yapmam mümkündür. (kaçak betonerme,prefabrik,çelik konstrüksiyon vs.)

  • Diğer hissedarın muvafakatini almanızı öneririm. Size nasıl kaçak yapı yapabileceğiniz konusunda tavsiye vermemi beklemiyorsunuzdur inşallah. Diğer hissedarın hakkına girmeyin. Ya da ortaklığın giderilmesi davası açın.

 6. HÜSEYİN 5 ay önce

  Hayırlı günler Suat bey
  Köye 64 m2 (54 m2 ev + 10 m2 veranda) prefabrik ev yapılırsa kaçak olarak sadece ceza ve yıkım mı var, yoksa ceza ödenip ruhsatlı hale getirilebilir mi. Eğer getirilibilirse çözüm yolları nelerdir. (köyde yerleşik yaşamıyorum arsa tapusu benim üzerimde sadece haftasonları gidip gelmek için )

 7. İyi akşamlar Suat bey bizim köyde dededen kalma evimiz vardı epeydir gitmedik ev biraz harabe olmuş evi tekrar tadilat yapalım dedik ama elektirik aboneliği babam kendi üstüne almıştı bizim haberimiz olmadan elektirik aboneliği ni iptal etmişler tadilat yapmamız ve elektirik aboneliği ni tekrar almamız için nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

 8. 100 nüfuslu köyde babama ait arsaya ahşap ev yaptım altı düz beton bunun belediye cezası nasıl uygulama olur eski samanlık elli metre kare meyvecilik yapıyorum memurum çiftçi belgem yok ecrimisil ödüyorum

 9. Şükrü usta 6 ay önce

  Suat bey size sorum şu ben köydeki beton arme evimin üstüne yığma tuğladan kat yapmak istiyorum bu gibi durumlarda ne yapmam gerekiyor imar affı dan yarar lana bilirmiyim

 10. Sırrı erdeyen 7 ay önce

  Tarla vasfındaki müstakil tapulu yere su basman katı olmadan 2017 yılında 54 m2 ahşap ev yapmıştım. İmar barışından faydalandım. Şimde tarım arazisine yahılamız diye ceza yazıyorlar. Ne yapabilirim ?

 11. Biz 500 m2 hobi bahçemize 21 m2 konteyner koyacağız bir platform yapıp üstüne koyarsak ceza almaz mıyız? Bir de acaba subasman yapıp üstüne koysak acaba aşağı yukarı ne kadar ceza gelir? 5-10 olacaksa mesela göze alabiliriz. 35 m2 subasman yapılacak

 12. Hocam 2016 yılında hisseli tarlamıza ev yaptırdım.Fakat tarım müdürlüğünde ev yapılması durumunda elekt.verilmesi konusunda yardım edilmesi ile ilgili yazı aldık.Elekt.bağlandı ve İmar barışınadanda yararlandım.Yeni köy yerleşim alanı güncellendi ve bizim köy yerleşim alanı dışında kalmış.Tarım Md.cezai işlem uygulayacak mış .Evi köy yerleşim alanı dışına ve tarım arazisine yaptığımız için birde 2004 tarinden sonra yapıldığı için bu konuda beni aydınlatırmısınız saygılar

 13. Süleyman 8 ay önce

  Suat bey köye 150 metre uzaklıkta tarlanın ucu ben üst tarafa ahır yapmayı düşünüyorum ahırı yapacağım yerde köye 800 metre uzaklıkta ruhsat vermiyorlar köye yakın olduğu için bnm nasıl bir yol izlemem gerekiyor köy imarsız ruhsatsız felan yapsam cezası ne olur veya yıkılma durumu olur mu veya su alabilir miyim ruhsatsız işlem yaptığım zaman

 14. Ademvaksu 9 ay önce

  Mrb suat bey hisseli tapulu olan 1000m2 tarla yerim var bursa da konteyner koymakbistiyorum nasıl bir yol izlemem gerek

 15. Giresunda dededen kalma köy yerinde hisseli tapu arazimiz var.babam rahmetli oldu.amcam bizden ve kendi hariç diğer 3 kardeşten izin almadan ev yapıyor.bunu nasıl durdururuz.yerlerin tapusunu üzerimize almak için ne yapmalıyız.bir yol gösterirseniz memnun oluruz

  • Bir avukata danışarak meni müdahale ve kal davası açmanız gerekir. Yerlerin tapusunu üzerinize almak için ya miras paylaşımı yapacaksınız ya da ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerek.

 16. Gürkan 9 ay önce

  İyi akşamlar Suat bey 05452593759 bana bı geri dönüş sağlarsanız çok sevinirim sizin bilginize ihtiyacı mız var

 17. Merhaba suat bey bir konuda bilginize ihtiyacım var, büyükşehir kapsamında mahalle olan köyde 2 dönüme yakın zeytinligim var yaklaşık %60 ı imarlı arazimin 60 metre yola cephesi var yol dsı nin resmi yol degil parsel olarak gorunuyormus buraya 50 m2 ev yaptim elekrik su alamiyorum belediye yol resmi olmadigindan izin vermiyor ne yapabilirim?

 18. Merhaba hocam , büyükşehir yasasıyla köyden malleye dönüşen yerde 5 dönümlük arazi üzerine 2015 yılında yapımına başladığım evi bitirdim ama hiçbir belge almadım . Hangi yolları izleyebilirim sonraki süreçte?

 19. Hayrettin 10 ay önce

  Merhabalar SUAT hocam bizim köy büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşmüş imar barış affı yapdim yapı kayıt belge iptal edildi sebep 2017 sonra yaptım için belediye 15.600 TL ceza kesti ödeme yapmadım beni mahkemeye verdi mahkeme 12.500 TL ceza verdi ödedim ama belediye cezasını ödemedim ödemedim elektrik abonesi olamıyorum belediyeden daha önce kapı numarası aldım su abonesi var evde oturuyorum ama elektrik abonesi olmayınca biraz uzakta amcaoğlu dan seyyar kablo ile elektrik aldım hocam elektrik abonesi nasıl olabilirim yardımcı olurmusunuz

 20. Mehmet feyzi özkayıkçı 10 ay önce

  Merhaba mahalle kapsamına giren imar barışından yapı kayıt belgesi aldığım evim oturulacak durumda olmadığı için yeniden yıkıp yaptım kaçak olarak zira belediye ruhsat veremeyeceğini söylediği için oturuma geçtikten bir süre sonra tatil tutanağı akabinde idari para cezası süreci başladı Sorum elektriği suyu doğalgazı olan bu evim cezaya rağmen yıkılması söz konusu olabilirmi Teşekkür Ederim

  • Merhabalar, İmar Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında para cezası uygulanan yapılara aynı Kanun’un 42. maddesine göre yıkım kararı da verilebilir. Muhtemelen verilecektir de..

   • Merhaba büyük şehirde kırsal mahalleye dönüşen bir köyde su basmanı ruhsatlı elektrik ve su aboneliği şantiye olan bir arsa satın aldım.Üstüne kaçak ev yaptım.Yıkım kararı gelirmi ve ceza ne kadar gelir

 21. Nesimi Zengin 10 ay önce

  Tekirdağ ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Köyünde babadan kalma hazine arsada evimiz vardı. Eski ev yıkıldığı için yerine bahçeye bakmak için konteyner koydum. 2019 da Yapıdenetim belgesi aldım. 11.02.2022 tarihinse yapıdenetim kağıdımın iptal olduğu ve kaçak yapı yaptığımı söyleyerek ceza kağıdını verdiler. Bu zamana kadar 3 yıldan beri evin vergisini de ödedim. Şimdi ben ne yapmalıyım. Yardımcı olur musun?

 22. Hocam benim bursa nilüfer çatalağıl mahallesi 210mt yola cephesi 5850 metrekare fakat 2450 metrekaresi yolda kalan yerime ben herhangi bir yapı depo ev benzeri yapılar bana yardımcı olursanız sevinirim Selamlar

  • Hocam benim bursa nilüfer çatalağıl mahallesi 210mt yola cephesi 5850 metrekare fakat 2450 metrekaresi yolda kalan yerime ben herhangi bir yapı depo ev benzeri yapılar bana yardımcı olursanız sevinirim Selamlar

 23. Merhaba bir köye imar yokken ev yaptık para cezası geldi ödüyoruz fakat 3 yıl hapis kararı çıktı ne yapmalıyım bı çok insan var yapan onlara böyle bı ceza bile gelmemiş.

 24. Davut ALTINDAĞ 10 ay önce

  Sayın Suat bey, Bolu Merkezli Gayrimenkul firmasıyız. Gayrimenkul satışlarımızın %90 nını köy yerleşik bölgelerinde mevcut arsa, tarla ve bahçe satışları. Müşterilerimizin çoğu satın almak istedikleri gayrimenkul cinsleri olan arsa, tarla, ve bahçelere ev yapılıp yapılmadığı konusunda. Bu konuda bize kısa ve öz bir yazı cevap vermenizi rica eder iyi calışmalar dilerim.

 25. Merhabalar hocam bizim köy büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşmüş 10 hanelik küçük bir mahalle dir. Dedelerimiz den kalma enaz 100 yıllık arazimiz 1980 de kadastro nun köye girmesiyle 31 dönümlük arazimiz mezarlık parseli olarak aile büyüklerimiz den habersiz mezarlık alanı şeklinde tescil edilmiştir.bahse konu arazimiz 31 dönümlük topografik olarak dere yatağına yakın sulak çayır ve mahalle yerleşkesi içine kadar girmiş çok uzun yıllardır ekip bictigimiz ve üzerinde yapı ( ahır) yaptığımız bir alan . Gerçek mezarlık alanı 10 hanelik nüfusa yetecek şekilde yirmi yıldır çitle çevrili olup bu parsel içinde yer almakta ve yaklaşık olarak 8 dönümlük çitle çevrili gerçek mezarlık yeridir. Parselin mülkiyeti Erzurum büyükşehir belediyesi adına tescili dir. 2019 yılında kadastro güncelleme çalışmaları tekrar mahaleye girdi bizim yaptığımız ölçümler dikkate alınmadı. Tekrardan o alanı mezarlık olarak parsellediler. Söz konusu bu parselin içinde ahir basmaligimiz bulunmaktadır. Ayrıca arazi olarak ekip bicmekteyiz. Bu parsele bitişik tescil harici bir yerimiz olup istenildiği takdirde mezarlık alanı üzerine ekleme yapılarak kullanım alanımızı ve yapımızı kurtarma şansımız var mı? Mezarlık parseline birleşik tescil harici alan mezarlık alanı için hem daha uygun hemde mahalle yerleşkesi içinde değil . Hocam eğer detaylı bilgi isterseniz welat.brn1993@outlook.com adresinden bilgi verebilirim saygılar

 26. Osman durna 12 ay önce

  4 dönüm bir bağ yerim var içinde kuyu vuruldu meyve agaçı dikmeyi düşünüyorum şuan ev yapımına izin verilmiyor anladım konteynir koymak istiyorum ama alt tarafına beton değilde tekerlek vb herhangi bir destek koyarak konteynir yerleştirsem bunun içinde belediyeden vb izin almama gerek var mı cevaplarsanız teşekkür ederim

 27. GOKHAN A. 1 sene önce

  merhaba, bir köyde hisseli tapu üzerinde varislerden izin almadan ve herhangi bir resmi başvuru yapılmadan 2 adet mutfak yapıldı. il özel idareden 1.333 Tl gibi bir para cezası geldi. fakat ilgili kararda yıkımla ilgili bir ibare bulunmuyor. yıkım kararı alınmış olsaydı bu kararda yer alır mıydı ? yıkım için ayrıca bir süreç mi işlemektedir ? para cezasını ödememiz durumunda oturuma devam edip elektrik su gibi abonelikler yapılabilir mi ?

  • Yıkım kararı ayrıca alınması gerekir. Yani ayrıca bir yıkım kararı alınması gerekir. Para cezasını ödemeniz, abonelik yaptırma hakkı vermez.

  • Bayram zungur 12 ay önce

   dedemden kalan 1970 yılında yapılan betonarme yapıya kaynanam 2007 de 1 oda banyo tuvalet kaçak olarak ekleme yapılmış ve 1 sene önce 2020 de varislerin paylarını verip evi üzerimize aldık şimdi 2021 aralık ayında 15 yıl sonra bana komşunun şikayeti üzerine yıkım kararı çıktı ben ne yapabilirim saygılar

 28. Şükran Çimyapan 1 sene önce

  740 m2 tarla görünen bir köydeki arsama konteyner koyarsam ceza yermiyim

 29. Merhaba imarsız bir yerde 456 M2 bir yerim var meyve ağaçları dikilecek yazlık kışlık meyve ve sebze mı karşılamak istiyorum bunun için konteyner katmak ne yapmam gerekiyor

 30. Onur Şen 1 sene önce

  Benim zaten bir evim var sadece Evim eski ve yıkılmaya hazır Dokunsan yıkılacak bir durumda o yüzden ben de onu yıkıp yenisini yapmak istiyorum ve yan tarafta ve yan tarafta ev olduğu için korkuyorum ceza gelmesinden ne yapmalıyım her iki tarafta ev var ama evimin arkasında tarla var oraya yapsam evimin önü boş kalmış olur hem iki ev arasındada olmaz burda bir sorun olurmu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.