1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Köylerde Kaçak Yapı Cezası – 2023


Köyde Ruhsatsız Yapı Yapılabilir mi?

İmar Kanunu’nun 27. maddesi, belirli şartların varlığı halinde köylerde ruhsat alınmadan  yapı yapılabileceğini (yani köylerde ruhsatsız olarak yapı yapılabileceğini) düzenlemektedir. Bu maddeye göre; belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. 

Fakat bu şekilde ruhsat alınmadan yapı yapmanın belirli şartları vardır. Yani köylerde yapılan bu yapıların ruhsata tabi olmaması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Örneğin etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları. Bu şartlara uyulmaması, kaçak yapıya ceza uygulanmasını gerektirir.

Ayrıca 6360 sayılı Kanun nedeniyle büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 5.000’in altında kalan yerlerde bazı koşulların varlığı halinde ruhsat alınmadan (ruhsatsız) yapı yapılabilmektedir. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?

Köylerde Kaçak Yapı Cezası

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 1. fıkrasına göre, bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.

thumbnail
Önerilen Yazı
Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılması – 2023

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinde imar para cezaları 4 ayrı fıkrada düzenlenmiştir. 42. maddesinin 2. fıkrasında ruhsat alınmaksızın yapı yapmak ve ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykırı olarak yapı yapmak; 5. fıkrasında, Kanun’un 27 nci maddesine göre belirlenmiş köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi, Fiillerine uygulanacak imar para cezaları belirlenmiştir.

Köylerde, ruhsatsız yapı yapılması durumunda uygulanacak cezalarla ile ilgili İmar Kanunu’nda iki farklı ceza öngörülmüştür.

Köyde İzinsiz Ev Yapmanın Cezası

Köylerde valilik izni olmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan inşaat yapılması para cezasını gerektirir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 5. fıkrası; Kanunun 27. maddesine göre il özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesinin para cezası uygulanmasını öngörmektedir.

İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 5. fıkrasına göre, Kanun’un 27. maddesine göre belirlenmiş köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine bin Türk Lirası (2022 yılı için 1.485,00 TL) idari para cezası verilir. 

Bu eylemler, 42. maddenin 5. fıkrasına göre cezalandırılır. Buna göre, bu yapıların diğer şartlar taşınmasına rağmen sadece muhtarlık izni alınmaksızın yapılması halinde yapı sahibine bin Türk Lirası (2022 yılı için 1.485,00 TL) idari para cezası verilir. 

Köyde Ruhsatsız Yapı Cezası, Köyde Kaçak Yapı Cezası

Kanun’un 27. maddesine göre belirlenmiş köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından yapılan yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, bin Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarı uygulanır. Yani 42. maddenin 5. fıkrasına göre cezalandırılacak fiiller dışında kalanlar, 42. maddenin 2. fıkrasına göre cezalandırılır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasına göre, Kanun’un 27. maddesi kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan (şu yazıdaki yapılar: Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları) aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapı yapılması durumunda imar para cezası uygulanır.

Buradaki fiil köylerde, 27. maddede belirtilen koşullar (yapılacak yapının yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması ve yapının konut ve hayvancılık amaçlı olarak veya köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmış olması) sağlanmadan yapı yapılmasıdır. Projeleri fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan yapı yapılması durumunda izinsiz ev yapma kapsamında ceza verilmesi gerekir.

Köylerde Kaçak Yapı Ceza Miktarı

Köylerde 27. maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapı yapılması durumunda, aykırılığın büyüklüğüne göre, bin Türk lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezası uygulanmasını gerektirir. Yani bu yapılardaki(valilik izni almadan ve muhtarlığa bildirim yapmadan yapı yapmak fiili dışında kalan)  diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, bin Türk Lirasından (2022 yılı için 1.485,00 TL) az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarı uygulanır.

İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasında, imar para cezalarının hesaplanması açısından ikili bir sistem belirlenmiştir. Öncelikle aykırılığa konu alan, bu alanlar için belirlenen ve güncellenen ceza miktarı ile çarpılacak, gerekiyorsa bu alanlar için 42. maddenin 2. fıkrasının (c) bendindeki aykırılıklar uygulanacak; sonrasında idari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası ayrıca uygulanarak toplam ceza miktarı belirlenecektir. Cezanın nasıl hesaplanması gerektiği konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: 2022 Yılında Uygulanacak İmar Para Cezaları ve Bunların Hesaplanma Şekli

Köylerde Kaçak Ahır Cezası

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine göre; belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz.

Ancak bunların etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Yani, bunlar için valilik onayı alındıktan sonra muhtara bildirimde bulunulması durumunda imar para cezası verilmeyecektir.

Köylerde Kaçak Yapı Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Köylerde kaçak yapı nedeniyle para cezası kesilirse ve bu para cezasına itiraz etmek ya da dava açmak isterseniz şu yazımızda gerekli bilgileri bulabilirsiniz: İmar Para Cezaları Rehberi – 2022

Kaçak Yapılara Para Cezası Kanun Maddesi

Bilgi: 42. maddenin 2. fıkrasındaki para cezaları: Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;

1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beş Türk Lirası,

2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk Lirası,

3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi Türk Lirası, 4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeş, C grubu yapılara otuzbir Türk Lirası,

5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara elliiki, D grubu yapılara altmışüç Türk Lirası, idari para cezası verilir.

Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır.

Yorumlar (128)

 1. Selam.726 m2 kare babadan kalma bir yer var köy yeri ama mahalle diye geçiyor tapuda kerpiç ev ve arsa diye tapusu abimin üzerinde bana 90 m2 yer tahsis etti ben buraya 80 m2 kare prefabrik ev yaptırdım belediyeden numarataj aldim su ve kanalizasyonda bağlandı 3 yil geriye dönük benden emlak vergiside aldilar sadece elektrik müracatı yapilacak bu yapı ile bir sıkıntı olurmu.teşekkür ederim.

 2. 4 ay önce

  Merhabalar. Köy içinde babadan kalma 523 metrekare bahçe vasfinda hissesi yerim var.yan tarafdaki komşum benden habersiz sınırımıza sıfır şekilde iki katlı ev yapmış. Hatta en son kolon fen memuru getirdim benim bahçede görünüyor. Elimde rapor var.ozel idareye şikayet etsem yıkilirmi.?yoksa başka yollar varmı? Mahkemeye falan vermelimiyim.teskkur ederim

  • Öncelikle özel idareye şikayet edebilirsiniz. Onların da yıkma yetkisi var. Olmazsa, dava açabilirsiniz.

 3. 5 ay önce

  Köy sınırları içerisinde 4138 metrekare olan fakat yola sınırı olmayan bir tarlaya 140 metrekare lik bir temel attık. Üzerine ahşap ev yapacağız. Biz bu araziyi eğer yandaki tarlayı alırsak 5650 metrekare yapabiliriz. Bu eve yan tarlayı almadan yapı kayıt belgesi izni alabilirmiyiz. İllaki 5000 metrekare üstü tarlaya bağ evi olarak mı yapmalıyız

  • “yapı kayıt belgesi izni” diye bir şey yok. Yapı kullanma iznini kastediyorsunuz sanırım. 5000 metrekare üstü tarlaya bağ evi olarak yapılması gerekir.

 4. Merhaba. Köy yerleşik alanda 730 metrekare tarla niteliğinde olan arsamızın üzerine 1970 te dedem 2 katlı ev yapmış. Bu ev babama verildi ve 40 yıllık su aboneliği halen babamın üzerinde(2008’de vefat etti) babamın vefatından sonra elektrik aboneliği annemin üzerine geçti. 20.10.2022 tarihinde buranın bu yerin tabusunu miras taksimi yaparak aldık. Tarla olan niteliğini 2 katlı ev olarak değiştirmek istiyorum bu mümkün mü ??

  • 5 ay önce

   Kadastro kaç yılında gecti, kadastro geçerken üzerindeki yapıyı paftasına işlemiştir. Tapunuzda da belirtilir.Aycıca Köy yerleşik alanında kaldığı için tarım görüşü alınmak suretiyle vasıf değişikliği yapılabilir.

 5. 6 ay önce

  Merhaba Suat bey,il özel idareye bağlı bir dağ köyünde köy çeperi içindeki bahçe niteliğindeki yerime taban oturumu 72 m2 çatı aralığı bulunan betonarme bir bağ evi+10 m2 eve ek/bitişik depo ve 25 m2 ayrı veranda alanı yaptırdım.yazılı izin olmamakla birlikte muhtar bilgisi dahilinde.tarım elektriği ,su ve baraj suyu bağlı.yola cephesi yok.süren bir geçit hakkı davası mevcut.şikayet olmas durumunda yıkım kararı çıkar mı?yoksa sadece para cezası mı gelir?Teşekkürler,

  • Para cezası verilen her yere aynı zamanda yıkım kararı da gelir. ama yıkım kararı uygulanır mı bilemem

  • 5 ay önce

   Ruhsatsız ev yaptım geldiler mühür vurdular adıma ceza gelcek dediler ben bu içinde ev olan tarlayı satabiliyomuyum bide kaç para ceza gelir 60 m 2 ev

   • Ceza yapıyı yaptığınız yere göre değişir, önceden bilinemez. İçinde ev olan tarlayı satabilirsiniz yasal olarak engel yok

 6. merhaba hocam bizim köyde eski bir kerpiç evimiz var bir oda hariç hepsi çökmüş vaziyette tapuda 2 katlı kerpiç ev ve arsası diye geçiyor bu evin kalan 1 oda yola bakıyor ve komple yıkılıp betonarme yaptırabilirmiyiz?bir kaç arkadaş sağlam olan odayı yıkarsan evi 3 metre geriye çekmen gerekli diyor yoldaki odayı yıkmazsan arkadan inşaat yaparsan sorun olmaz diyor çok karmaşık bir durum bu durumda ne yapabiliriz..teşekkürler saygılar

  • sağlam odayı yıkmazsanız tadilata girer. Evi mevcut durumuyla yaparsınız. Tamamen yıkarsanız, imardaki yeni durumuna göre yapmak zorunda kalırsınız

 7. Merhabalar köyde müstakil evimizin tapusu 2 amcam ve babam üzerine hisseli büyük amcam tüm itirazlara rağmen evin üstüne kendi şahsına daire yaptı alt kat diğer amcam ve babama bıraktı kendi aklınca…… üst kat tamamen ona ait …. Alt katı da babam ve amcam kendi aralarında bi şekilde paylaşmak zorunda kaldı… bizim tarafımızda 2 küçük oda ve bi mutfak mevcut…. 2023 nisan ayında başladı babam ön taraf odaya bitişik şekilde bi salon yaptı 28 m genişliğinde üst kat ta ikamet eden amcam çatısının camını kapattığını iddia ederek şikayet edeceğini yasal yollara başvuracağını söyleyip bayram sonuna kadar süre veriyor çatıyı indirmesi için…. Ama çatı camına engel değil alt tarafında kalıyor…. Nasıl bi yol izlememiz gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim yasal yoldan ceza mi ödeyeceğiz…. Ama onun oturduğu daire de tapuya dahil değil ortakların izni olmadan yapıldı….

 8. Meraba köy statüsümde olan biyere iki katlı kaçak bina yaptık ceza nekadar gelir veya nasıl hesaplanır elektirik nasıl alınır

  • ne kadar gelir ben bilemem ki? Kaç metrekare olduğuna ve yapı sınıfına göre çok değişir ceza miktarı

 9. Merhaba, köyde mevcutta var olan evimin yanına husumette olduğum bir kişi ev yapmaya başladı. Ev yapığı yer kendi müstakil arsası içerisinde. Kişi bu evi yaptığında ilerde komşu olmamızdan dolayı ciddi gerginlikler olması muhtemel. İstese başka yerlere ev yapabilir müdstakil olarak üzerine kayıtlı birçok yeri var. Ama ille de benim evimin yaklaşık 30-40 metre yakınına yapıyor. Aramızda resmi olarak görülmüş olan tehdit, hakaret gibi davalar da mevcut. Netice olarak kişi buraya ev yapabilir mi ay da bunu engellemek için birşey yapabilir miym?

 10. 8 ay önce

  Merhaba 2017 yılında babam köyümüze ev yaptırdı. 2022 yılında cimer şikayet edilmiş evde yaşıyoruz. Elektrik suyumuz var. Babam 2019 yılında refahat etti. Şimdi belediye bizi savcılığa kaçak yapıdan işlem yapıyor. Bizde yapıyı babamızın yaptığını söylediysemde bize dava açmış. Numara taç da babam gözüküyor. Elektrik suyu kendi üstüme aldım. Yapıyı ben yapış gibi belediye bana işlem yapmak istiyor. Nasıl bir yol izlemeliyim. Savcılık bana ceza verir mi.

  • bu konuda bir avukat tutmalısınız

  • Cvp verebilecek biri yok mu

   • aşağıda cevap vermiştirm

    • Merhaba Köy sınırları içerisinde dededen kalma hisseli arazi üzerindeki eski bir yapıyı muhtar onaylı ve %51 hissadar onaylı olarak yeniledik elektrik ve suyu’da var fakat bizi hisse sahiplerinde biri cimer e şikayet etmiş ev yıkılırmı.

     • Hissedarların tamamının muvafakatini almanız gerekirdi. Hisse sahibi şikayetini devam ettirirse yıkım kararı alabilir.

 11. 8 ay önce

  Merhaba, Yalova Armutlu’da niteliği zeytinlik olan arsaya 2 katlı kaçak ev yapılmış durumda. Bu arsa için 2021 yılınca Ormanlık Bakanlığından Çiftçi kayıt belgesi alınmıştır. Bu arsa üzerinde üretim yapılmamaktadır. Sadece 2 katlı ev yapılmış ve bir kaç meyve ağacı ve sebze ekilmiş. Anlayacağınız keyfi olarak yapılmış kaçak bir yapı. Bu yer şikayet edilmek istenildiğinde belediyenin yaptırımı ne olur? Nasıl bir ceza uygulanır?

  Bu yerin yıkımı ya da para cezası almaları için nerelere, nasıl şikayet edebilirim? Bana yardımcı olabilir misiniz?

  • 1) Hangi belediyeye bağlıya oraya şikayet edebilirsiniz.
   2) Belediyeye bağlı değil ise il özel idaresine şikayet edebilirsiniz.
   3) Zeytinlik olduğu için tarım il müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz.

 12. Selamün aleyküm istanbul arnavutköy de ikamet ettiğim mahallemde bulunan arsama prefabrik ev yaptırdım 01.06.2022 tarihinde 210000 tl ceza yazıldı yapı tatil tutanağı filan bi sürü evrak geldi şuan eve yerleştim oturuyorum elektrik aldım suyuda bağladım ve iskiye haber verdim kullanım bedelini katlanarak ödeyeceğim sorum şu cezayı ödersem yapı kayıt belgesi alabilirmiyim yıkım olurmu çok endişeliyim nasıl bir yol izleyecegimi bilemiyorum mecburdum yaptım ama bir yıldır ne uyku ne huzur hicbirseyim kalmadı

  • Size gelen imar para cezasını ödemeniz, iskan veya yapı kullanma izni aldığınız anlamına gelmez. Belediye burayı yıkma hakkına sahiptir, ama fiiliyatta yıkar mı yıkmaz mı ben bilemem.

 13. Mrb bir köy evimiz var belediyeye bağlı deil.fakat kadastol yol gözükmüyor normalde yol var köy içi bir yol 70 hane var ve o yol ile ulaşım sağlanıyor fakat imar plan da çay olarak gözüküyor ev yapanlar izinsiz yapmış.ben nasil bir yol izlemeliyim.

  • yani benden ne bekliyorsunuz anlamadım. onlar izinsiz yapmışlar diye siz de mi izinsiz yapın diyeyim. bu konuda benden bir şey beklemeyin

 14. Merhaba 2450 metrekare bir arsam var imarsız hayvancılık yapmak için en fazla 100 metrekare bir prefabrik ev ayrıyeten bir ahır yapma planım var bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  • ruhsat almanız gerekip gerekmediği konusu, parselin özelliklerine göre değişir. Bu bilgiler olmadan cevap vermem zor

   • Merhaba. Belediyeden aldığımız %5 imar hakkınız var belgesi ile prefabrik ev yapımına başladık. Tüm planları mevzuata uygun olmasına rağmen yol sınırında olduğu için karayolları yok güvenliğini tehdit ettiğini söyleyerek yapıya onay vermedi. Yola cephe tarafın 20 m olmasını istiyor fakat arsamız zaten 19 m yapabileceğimiz bir düzeltme değil bu. Yol boyu hatta tam yanımızda bile emsal evler mevcut. Her şeyin parasını ödemiş olduğumuz için evi mecbur yaptırdık, şimdi de 1 ay içerisinde onay almazsanız ceza ve yıkım kararı var şeklinde yazı geldi. Diğer hiç bir komşuya ne ceza ne yıkım kararı için bi belge gelmemiş senelerdir oradalar. Bunu emsal gösterip dava edebilir miyiz? Bu cezayı ödemek zorunda mıyız?

 15. saykilar tamir icin isin aldim belediyeden tamir parasi bir kat ev parasi usda adamim var dedi bir kat ev yapalim yanibasina dedi tusak tabi iyi bir temel dedi sonuc ne dedilerse yapin dedim insahat bitdi belediye keldi burda suc kimde tamir yapmaya isin verendemi isi yapan usddami yada tamiri pilan pure yap demeyen belediyedemi sarki soyleyerek onlerinde yapdim belediye 50 bin yasdi simdi birde savci makemeye verdi birde onlar yasmalari lasimmis bekli hapislikde var kurbetde olani cabuk carparlar misali canada eksi 45 60 70 yasa birikdir carpil bu nasil is saykilar kimde suc

 16. izmir torbalı köyünde eşimin doğum yeri ve 6 tapudan oluşan 19 dönüm tarla zeytinlik alan olarak geçen toprağa sahip 5142 netrekare yere ev yapmak istedik belediyeye müracat ettik bizi il tarım müdürlüğüne yönlendirdiler oradan zeytinlik ve tarla yazmasına rağmen onay çıkmadı ben şu an kaçak dublex ev yapıyorum ,ruhsat alabilirmiyim ? evi yıkarlarmı ?

  • Tarım il müdürlüğünden onay gelmediği sürece ruhsat vermez belediye. Yıkarlar mı yıkmazlar mı bilemem.

 17. Merhaba,babamın üzerine tapu da kayıtlı dededen kalma bir köy evi var ahşap kerpiçten 2 katlı idi.biz çatısını ve üst katı traşladik giriş katının taş duvarının üst hizasından table beton dokturup tek kat hâline getirdik.parsel sorgulama da ev ve avlu olarak gözüküyor.elektrigimiz açıktı maddiyattan dolayı elektrik kesilmesin evrak ile uğraşmayalim düşüncesindeydik.lakin saatimiz şuan bozuldu ve fatura gelmiyor, elektrik dağıtım şirketine saat değişikliği için gittik.gelip bakmışlar yeni yapı diye tutanak tutmuşlar değiştirmemisler.bu işin içinden nasıl çıkarız nereye başvurabiliriz dede yadigarina yıkım KARARI ÇIKAR mi korkuyoruz.Tesekkurler.

  • elektrik şirketi personelinin tuttuğu tutanaktan dolayı yıkım kararı alınamaz. ancak belediye tutanak tutar ise yıkım olabilir.

 18. Merhaba suat Bey ben tarim arazisine ev yaptirdim sikayet edilmis ve para cezasi geldi,30 is günü icerisinde cezayi yatirmaniz gerekiyo diyolar ve 60 is günü icerisinde ruhsat almaniz gerekiyo diyolar,proje fln cizdirmistim ztn simdi nasil bir yol izleyebilirim
  Parayi yatirmasam neolur,veya parayi yatirsam ne olur ,elektrik su kanalizasyon kullaniyorum,

  • Para cezasını 1 ay içerisinde öderseniz %25 indirim olur. Ödemezseniz haciz ile karşılaşma ihtimaliniz olur. Ruhsat almaz iseniz belediyenin yıkım yapma ihtimali de söz konusudur.

 19. Merhabalar,
  Köyde bir arsam var bağ tapulu ve özel idareden işlerimi takip ettirip her işimi resmi bir şekilde yürütüyorum. Fakat köy muhtarından izin almadan bu evi yaptırma konusunda bir sıkıntı yaşar mıyım ?

 20. Köy içerisinde, tapusunda bahçe olarak görünen 700 m2 lik alana 54 m2 tabanlı ruhsatsız dublex ev yapıyorum. kendi bahçeme yaptığım bu evin ruhsatsız olması nedeniyle yıkılma ihtimali varmıdır? (şuan kaba inşaatı bitti)
  Ev için elektrik ve su almam mümkünmüdür?
  Teşekkürler

 21. 10 ay önce

  10180 m2 tapulu, kadastral yolu olan ceviz ağacı dikili tarlama kullanım amaçlı ev yapmak istiyorum. izin almadan yaparsam para cezası dışında yıkım kararıyla da karşılaşır mıyım?

  • Ruhsatsız olarak yapılan yapıların yıkılma ihtimali her zaman mevcuttur. ama yıkım olur mu olmaz mı bilmem mümkün değildir.

 22. Köy yerleşik alanında 3 derece sit alanında imar pilanı olan bir arsam var üzerine 3 katlı ev yaptım komşu payı gerektiği kadar bırakılmadı bu yapı akibeti ne olur bize bilgi verirsenez seviniri hayırlı akşamlar

  • Çekme mesafesi yeterince bırakılmadı ise iskan izni alamazsınız. Ayrıca imar para cezası ve yıkım uygulanma ihtimali vardır.

 23. Merhaba, ben köyde imara açık 1 dönümlük arsama 80m2 lik prefabrik ev yaptım. Ancak o dönemde(2020) prefabrik ev için ruhsat almam gerektigini bilmiyordum veya dikkate almamışım. Evin elektrik ve suyu var.(yıllar önce 1 oda prefabrik oda vardı dedem nasıl aldıysa ona almış onu kullanıyoruz). Yoldan ve kenarlardan çekme gibi durumlara mimariye dikkat edilmiş bir ev. Bu evi nasıl ruhsatlandırabilirim para cezası neyse de yıkım olursa diye ileride korkuyorum.

  • belediyeye ruhsat için başvurun, gelip bakarlar, yapınız imara uygun ise para cezası kesilse bile ruhsat alınırsanız yıkım yapılmaz

 24. 10 ay önce

  Köyde atadan kalma 63m2 bir ev var. Ama kaydedilmemiş arsa olarak geçiyor. Üstünde çatıyı biz açtık. Ama taş örme olduğu için çatı yapıp yazlık olarak kullanmak istiyorum. Kaydı olmadığı için ceza gelir ama ne kadar ceza gelir. Çünkü taş örme evi yıkmaya kıyamıyorum

 25. III. sınıf A grubu yapılara 2022 yılı için 76,221244 tl den hesaplama yapılması gerekir. 18 TL güncellenmemiş bedeldir

 26. 1 sene önce

  III. sınıf A grubu yapılara onsekiz diye yazmışsınız fakat bağlı olduğumuz belediye 76,221244 tl den hesaplama yapmış ceza yazarken sebebi ne olabilir sizce selamlar

  • İyi çalışmalar Suat bey Eylül ayında köyümüzdeki hisseli arsamıza temel yapılarak üzerine betopan hazır yapı yaptırdık ikametim köyde değil bu arada yapı yapılırken hissederlardan ve muhtardan izin alarak yapıyı yaptık yanlız il özel idaresinden herhangi bir girişimde bulunmadık daha sonra il özel idaresinden bize yazı geldi 42. Madde uyarınca para cezası ve yaptırım konusunda 1 ay içinde yasal prosedür ve ruhsat işleri için süre vermişler bu süre içinde her hangi bir girişimde bulunmasam para cezası yada yapıyı yıkım kararı çıkarmı acaba yada ne gibi yaptırımlarla karşılama bilirim teşekkürler.

   • Para cezası ve yıkım kararı muhakkak çıkar ama yıkım kararını uygulayıp yapıyı yıkarlar mı bilemem

  • III. sınıf A grubu yapılara 2022 yılı için 76,221244 tl den hesaplama yapılması gerekir. 18 TL güncellenmemiş bedel

 27. 1 sene önce

  beldiye tarfindan 40 senlik 2katlı evimiz var su 2.kata su aboneliği almak icin buskiye gittim ikinci kata su aboneligi için beyanname ve numarataş istediler ikinci habersiz yapılmış 40 sene önce cezası kaç tl olur

 28. 1 sene önce

  Merhaba Burdur Tefenni Baspinar koyunde 3200 metrekare tek tapu bahce vasfinda bir yerimiz var. Ikametgahimiz koyde ve ciftcilik belgemiz var. 5000 metrekarenin altinda oldugu icin ev icin ruhsat verilmedi . Kacak celik ev veya betonerme ev yaptirsak bunun nasil bir yaptirimi olur bize yardimci olabilirseniz sevinirim tesekkur ederim.

 29. Merhaba Suat bey köyde 500 m2 lik 2,5 kati imarlı 1/2 hisseli bahçemiz var. Hissederın biri vefat etti. Vefat eden kişinin hissesi 5’e bölündü. Ben buraya ev yapmak istiyorum. Hangi yolları izleyerek ve en uygun hangi yöntem ile ev yapmam mümkündür. (kaçak betonerme,prefabrik,çelik konstrüksiyon vs.)

  • Diğer hissedarın muvafakatini almanızı öneririm. Size nasıl kaçak yapı yapabileceğiniz konusunda tavsiye vermemi beklemiyorsunuzdur inşallah. Diğer hissedarın hakkına girmeyin. Ya da ortaklığın giderilmesi davası açın.

 30. 1 sene önce

  Hayırlı günler Suat bey
  Köye 64 m2 (54 m2 ev + 10 m2 veranda) prefabrik ev yapılırsa kaçak olarak sadece ceza ve yıkım mı var, yoksa ceza ödenip ruhsatlı hale getirilebilir mi. Eğer getirilibilirse çözüm yolları nelerdir. (köyde yerleşik yaşamıyorum arsa tapusu benim üzerimde sadece haftasonları gidip gelmek için )

  • Kaçak prefabrik yapı yapılırsa ceza ve yıkım olabilir. Cezayı ödemeniz yıkım olmayacağı anlamına gelmez

 31. İyi akşamlar Suat bey bizim köyde dededen kalma evimiz vardı epeydir gitmedik ev biraz harabe olmuş evi tekrar tadilat yapalım dedik ama elektirik aboneliği babam kendi üstüne almıştı bizim haberimiz olmadan elektirik aboneliği ni iptal etmişler tadilat yapmamız ve elektirik aboneliği ni tekrar almamız için nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

 32. 100 nüfuslu köyde babama ait arsaya ahşap ev yaptım altı düz beton bunun belediye cezası nasıl uygulama olur eski samanlık elli metre kare meyvecilik yapıyorum memurum çiftçi belgem yok ecrimisil ödüyorum

 33. 2 sene önce

  Suat bey size sorum şu ben köydeki beton arme evimin üstüne yığma tuğladan kat yapmak istiyorum bu gibi durumlarda ne yapmam gerekiyor imar affı dan yarar lana bilirmiyim

 34. 2 sene önce

  Tarla vasfındaki müstakil tapulu yere su basman katı olmadan 2017 yılında 54 m2 ahşap ev yapmıştım. İmar barışından faydalandım. Şimde tarım arazisine yahılamız diye ceza yazıyorlar. Ne yapabilirim ?

 35. Biz 500 m2 hobi bahçemize 21 m2 konteyner koyacağız bir platform yapıp üstüne koyarsak ceza almaz mıyız? Bir de acaba subasman yapıp üstüne koysak acaba aşağı yukarı ne kadar ceza gelir? 5-10 olacaksa mesela göze alabiliriz. 35 m2 subasman yapılacak

 36. Hocam 2016 yılında hisseli tarlamıza ev yaptırdım.Fakat tarım müdürlüğünde ev yapılması durumunda elekt.verilmesi konusunda yardım edilmesi ile ilgili yazı aldık.Elekt.bağlandı ve İmar barışınadanda yararlandım.Yeni köy yerleşim alanı güncellendi ve bizim köy yerleşim alanı dışında kalmış.Tarım Md.cezai işlem uygulayacak mış .Evi köy yerleşim alanı dışına ve tarım arazisine yaptığımız için birde 2004 tarinden sonra yapıldığı için bu konuda beni aydınlatırmısınız saygılar

 37. 2 sene önce

  Suat bey köye 150 metre uzaklıkta tarlanın ucu ben üst tarafa ahır yapmayı düşünüyorum ahırı yapacağım yerde köye 800 metre uzaklıkta ruhsat vermiyorlar köye yakın olduğu için bnm nasıl bir yol izlemem gerekiyor köy imarsız ruhsatsız felan yapsam cezası ne olur veya yıkılma durumu olur mu veya su alabilir miyim ruhsatsız işlem yaptığım zaman

  • Köy yerleşik alanı tespiti yapılıp yapılmadığına göre değişir konu. Bu durumu tespit etmeniz gerekir.

  • Hayırlı işler efendim,benim sorum: babamın üzerine köyde köyün en dışında iki dönüm üzerinde evi ve arsası var,yolu suyu elektiriği her şeyi mevcut,bu niteliği arsa olan arazi üzerine bir ahır yapılabilirmi,yapılabilirse en fazla kaç metre kare ahır izni verirler,evimize en yakın ev mesafesi yüz metrede bulunmaktadır

   • Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir.
    entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla ahır için bir büyüklük sınırlaması yoktur.

 38. 2 sene önce

  Mrb suat bey hisseli tapulu olan 1000m2 tarla yerim var bursa da konteyner koymakbistiyorum nasıl bir yol izlemem gerek

 39. Giresunda dededen kalma köy yerinde hisseli tapu arazimiz var.babam rahmetli oldu.amcam bizden ve kendi hariç diğer 3 kardeşten izin almadan ev yapıyor.bunu nasıl durdururuz.yerlerin tapusunu üzerimize almak için ne yapmalıyız.bir yol gösterirseniz memnun oluruz

  • Bir avukata danışarak meni müdahale ve kal davası açmanız gerekir. Yerlerin tapusunu üzerinize almak için ya miras paylaşımı yapacaksınız ya da ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerek.

 40. İyi akşamlar Suat bey 05452593759 bana bı geri dönüş sağlarsanız çok sevinirim sizin bilginize ihtiyacı mız var

 41. Merhaba suat bey bir konuda bilginize ihtiyacım var, büyükşehir kapsamında mahalle olan köyde 2 dönüme yakın zeytinligim var yaklaşık %60 ı imarlı arazimin 60 metre yola cephesi var yol dsı nin resmi yol degil parsel olarak gorunuyormus buraya 50 m2 ev yaptim elekrik su alamiyorum belediye yol resmi olmadigindan izin vermiyor ne yapabilirim?

 42. Merhaba hocam , büyükşehir yasasıyla köyden malleye dönüşen yerde 5 dönümlük arazi üzerine 2015 yılında yapımına başladığım evi bitirdim ama hiçbir belge almadım . Hangi yolları izleyebilirim sonraki süreçte?

 43. 2 sene önce

  Merhabalar SUAT hocam bizim köy büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşmüş imar barış affı yapdim yapı kayıt belge iptal edildi sebep 2017 sonra yaptım için belediye 15.600 TL ceza kesti ödeme yapmadım beni mahkemeye verdi mahkeme 12.500 TL ceza verdi ödedim ama belediye cezasını ödemedim ödemedim elektrik abonesi olamıyorum belediyeden daha önce kapı numarası aldım su abonesi var evde oturuyorum ama elektrik abonesi olmayınca biraz uzakta amcaoğlu dan seyyar kablo ile elektrik aldım hocam elektrik abonesi nasıl olabilirim yardımcı olurmusunuz

 44. 2 sene önce

  Merhaba mahalle kapsamına giren imar barışından yapı kayıt belgesi aldığım evim oturulacak durumda olmadığı için yeniden yıkıp yaptım kaçak olarak zira belediye ruhsat veremeyeceğini söylediği için oturuma geçtikten bir süre sonra tatil tutanağı akabinde idari para cezası süreci başladı Sorum elektriği suyu doğalgazı olan bu evim cezaya rağmen yıkılması söz konusu olabilirmi Teşekkür Ederim

  • Merhabalar, İmar Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında para cezası uygulanan yapılara aynı Kanun’un 42. maddesine göre yıkım kararı da verilebilir. Muhtemelen verilecektir de..

   • Merhaba büyük şehirde kırsal mahalleye dönüşen bir köyde su basmanı ruhsatlı elektrik ve su aboneliği şantiye olan bir arsa satın aldım.Üstüne kaçak ev yaptım.Yıkım kararı gelirmi ve ceza ne kadar gelir

    • Yıkım kararı gelir mi gelmez mi, orasını ben bilemem. Ama gelirse haklı olacaklarını siz de biliyorsunuzdur.

 45. 2 sene önce

  Tekirdağ ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Köyünde babadan kalma hazine arsada evimiz vardı. Eski ev yıkıldığı için yerine bahçeye bakmak için konteyner koydum. 2019 da Yapıdenetim belgesi aldım. 11.02.2022 tarihinse yapıdenetim kağıdımın iptal olduğu ve kaçak yapı yaptığımı söyleyerek ceza kağıdını verdiler. Bu zamana kadar 3 yıldan beri evin vergisini de ödedim. Şimdi ben ne yapmalıyım. Yardımcı olur musun?

  • Yapınız 2017 sonrasında yapılmış olduğu için imar barışından faydalanmanız mümkün değildir.

 46. 2 sene önce

  Hocam benim bursa nilüfer çatalağıl mahallesi 210mt yola cephesi 5850 metrekare fakat 2450 metrekaresi yolda kalan yerime ben herhangi bir yapı depo ev benzeri yapılar bana yardımcı olursanız sevinirim Selamlar

  • 2 sene önce

   Hocam benim bursa nilüfer çatalağıl mahallesi 210mt yola cephesi 5850 metrekare fakat 2450 metrekaresi yolda kalan yerime ben herhangi bir yapı depo ev benzeri yapılar bana yardımcı olursanız sevinirim Selamlar

 47. Merhaba bir köye imar yokken ev yaptık para cezası geldi ödüyoruz fakat 3 yıl hapis kararı çıktı ne yapmalıyım bı çok insan var yapan onlara böyle bı ceza bile gelmemiş.

  • Bu konuda her bir örneği kendi koşullarına göre değerlendirmeli. Onların durumu ile sizinkiler farklı olabilir.

 48. 2 sene önce

  Sayın Suat bey, Bolu Merkezli Gayrimenkul firmasıyız. Gayrimenkul satışlarımızın %90 nını köy yerleşik bölgelerinde mevcut arsa, tarla ve bahçe satışları. Müşterilerimizin çoğu satın almak istedikleri gayrimenkul cinsleri olan arsa, tarla, ve bahçelere ev yapılıp yapılmadığı konusunda. Bu konuda bize kısa ve öz bir yazı cevap vermenizi rica eder iyi calışmalar dilerim.

  • Sorunuzu tam olarak anlamadım. “arsa, tarla, ve bahçelere ev yapılıp yapılmayacağını” mı makale olarak yazmamı isyiyorsunuz?

 49. Merhabalar hocam bizim köy büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşmüş 10 hanelik küçük bir mahalle dir. Dedelerimiz den kalma enaz 100 yıllık arazimiz 1980 de kadastro nun köye girmesiyle 31 dönümlük arazimiz mezarlık parseli olarak aile büyüklerimiz den habersiz mezarlık alanı şeklinde tescil edilmiştir.bahse konu arazimiz 31 dönümlük topografik olarak dere yatağına yakın sulak çayır ve mahalle yerleşkesi içine kadar girmiş çok uzun yıllardır ekip bictigimiz ve üzerinde yapı ( ahır) yaptığımız bir alan . Gerçek mezarlık alanı 10 hanelik nüfusa yetecek şekilde yirmi yıldır çitle çevrili olup bu parsel içinde yer almakta ve yaklaşık olarak 8 dönümlük çitle çevrili gerçek mezarlık yeridir. Parselin mülkiyeti Erzurum büyükşehir belediyesi adına tescili dir. 2019 yılında kadastro güncelleme çalışmaları tekrar mahaleye girdi bizim yaptığımız ölçümler dikkate alınmadı. Tekrardan o alanı mezarlık olarak parsellediler. Söz konusu bu parselin içinde ahir basmaligimiz bulunmaktadır. Ayrıca arazi olarak ekip bicmekteyiz. Bu parsele bitişik tescil harici bir yerimiz olup istenildiği takdirde mezarlık alanı üzerine ekleme yapılarak kullanım alanımızı ve yapımızı kurtarma şansımız var mı? Mezarlık parseline birleşik tescil harici alan mezarlık alanı için hem daha uygun hemde mahalle yerleşkesi içinde değil . Hocam eğer detaylı bilgi isterseniz welat.brn1993@outlook.com adresinden bilgi verebilirim saygılar

 50. 2 sene önce

  4 dönüm bir bağ yerim var içinde kuyu vuruldu meyve agaçı dikmeyi düşünüyorum şuan ev yapımına izin verilmiyor anladım konteynir koymak istiyorum ama alt tarafına beton değilde tekerlek vb herhangi bir destek koyarak konteynir yerleştirsem bunun içinde belediyeden vb izin almama gerek var mı cevaplarsanız teşekkür ederim

 51. 2 sene önce

  merhaba, bir köyde hisseli tapu üzerinde varislerden izin almadan ve herhangi bir resmi başvuru yapılmadan 2 adet mutfak yapıldı. il özel idareden 1.333 Tl gibi bir para cezası geldi. fakat ilgili kararda yıkımla ilgili bir ibare bulunmuyor. yıkım kararı alınmış olsaydı bu kararda yer alır mıydı ? yıkım için ayrıca bir süreç mi işlemektedir ? para cezasını ödememiz durumunda oturuma devam edip elektrik su gibi abonelikler yapılabilir mi ?

  • Yıkım kararı ayrıca alınması gerekir. Yani ayrıca bir yıkım kararı alınması gerekir. Para cezasını ödemeniz, abonelik yaptırma hakkı vermez.

  • 2 sene önce

   dedemden kalan 1970 yılında yapılan betonarme yapıya kaynanam 2007 de 1 oda banyo tuvalet kaçak olarak ekleme yapılmış ve 1 sene önce 2020 de varislerin paylarını verip evi üzerimize aldık şimdi 2021 aralık ayında 15 yıl sonra bana komşunun şikayeti üzerine yıkım kararı çıktı ben ne yapabilirim saygılar

 52. 2 sene önce

  740 m2 tarla görünen bir köydeki arsama konteyner koyarsam ceza yermiyim

  • Konteyner sabit olursa (yani altına beton, üstüne konteyner olursa) ruhsata tabi. İzinsiz yaparsanız para cezası gelebilir.

 53. Merhaba imarsız bir yerde 456 M2 bir yerim var meyve ağaçları dikilecek yazlık kışlık meyve ve sebze mı karşılamak istiyorum bunun için konteyner katmak ne yapmam gerekiyor

  • Konteyner sabit olursa (yani altına beton, üstüne konteyner olursa) ruhsata tabi. İzinsiz yaparsanız para cezası gelebilir.

 54. 2 sene önce

  Benim zaten bir evim var sadece Evim eski ve yıkılmaya hazır Dokunsan yıkılacak bir durumda o yüzden ben de onu yıkıp yenisini yapmak istiyorum ve yan tarafta ve yan tarafta ev olduğu için korkuyorum ceza gelmesinden ne yapmalıyım her iki tarafta ev var ama evimin arkasında tarla var oraya yapsam evimin önü boş kalmış olur hem iki ev arasındada olmaz burda bir sorun olurmu