1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

10/20 İmarlı Arsa Ne Demek? 15/30 İmarlı Arsa Ne Demek? 20/40 İmarlı Arsa Ne Demek?


İmar planları ile ilgili önemli bir konu da imar planlarındaki yapılaşma koşullarının okunmasıdır. Bu konuyu aydınlatmak üzere bir rehber hazırladık. Rehberdeki bilgilere aşağıdaki içindekiler tablosundan ulaşabilirsiniz.

İmar Ne Demek? 

Planlama hukuku açısından (yani gündelik kullanım yönünden) imar, bir taşınmazın herhangi bir ölçekte imar planı kapsamına alınmasıdır. Yani bir taşınmazın nazım imar planı veya uygulama imar planı, bu taşınmazda yapılabilecek yapıların (taban alanı, emsal, bahçe/çekme mesafeleri gibi) koşullarını belirleyen belgelere imar planı veya kısaca imar denilmektedir. Bir taşınmazın “İmarı var mı?” diye sorulduğunda, bu taşınmazın herhangi bir imar planı kapsamında olup olmadığı sorulmaktadır. Ülkemizde iki türlü imar planı vardır. Bunlar hakkında bilgi almak için tıklayınız: 1) Nazım imar planları,  2) Uygulama imar planları

İmarlı Arsa Ne Demek?

“İmarlı arsa ne demek” veya kısaca “imarlı ne demek” diye sorulduğunda da aynı hususu soruyoruz demektir. İmarlı arsa, yukarıda da bahsettiğim gibi nazım veya uygulama imar planı bulunan arsalardır. Keza kısaca “imarlı” ifadesi de nazım veya uygulama imar planı kapsamında kalan taşınmazlar ifade edilmek istenmektedir.

İmarlı arsa, bir imar planı kapsamında kalan ve yapılama koşulları ve imarda ayrıldığı amaç (konut, ticaret, sanayi vb.) belirlenmiş olan arsalardır. Bununla birlikte imarlı her arsaya inşaat yapılabileceği düşünülmemelidir. Bir arsaya yapı yapılabilmesi için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yapılmış olması ve sonrasında ifraz/tevhit/terk veya parselasyon yoluyla parselin durumunun imar planına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Projeli Arsa Ne Demek?

Projeli arsa ise, imarlı arsanın biraz daha ilerlemiş halidir. Bir parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yapılmasından sonra ifraz/tevhit/terk veya parselasyon yoluyla parselin durumunun imar planına uygun hale getirilmesi sonrasında inşaat yapılabilmesi için öncelikle yapılacak yapıyla ilgili projelerin hazırlanması ve sonrasında da inşaat ruhsatının alınması gerekir. Hazırlanması gereken projelerin neler olduğu ve bunların nasıl hazırlanacağı ve belediye tarafından onaylanacağı konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: İnşaat Ruhsatı Alınması İçin Gereken Projeler Nelerdir?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 22. maddesine göre, yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Bu konuda da şu yazımıza bakabilirsiniz: İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır? İnşaat Ruhsatı İçin Hangi Belgeler Gerekir?

10/20 İmarlı Ne Demek? 15/30 İmarlı Ne Demek? 20/40 İmarlı Ne Demek?

İnternet üzerindeki emlak ilanlarında imarlı parsellerde “10/20 imarlı”  “15/30 imarlı” “20/40 imarlı” gibi ifadelerin yer aldığını görürüz. Bu ilanlardaki bu ifadeleri parselin TAKS ve KAKS yapılaşma koşullarını gösterir.

Bir parselde yapılacak yapının öncelikle imar planını ve imar durumunu öğrenmek gerekir. İmar planları, parsellerin yapılaşma koşullarını gösterir. İmar planları konusunda detaylı bir yazı için şu linke tıklayabilirsiniz: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Nedir? Parselin (TAKS, KAKS, bahçe mesafeleri gibi) yapılaşma koşullarını imar durumu belgelerinden öğrenebiliriz. İmar durumu; yapı yapılmak istenilen taşınmazın imar planındaki kullanım amacı, yapı nizamı, binanın niteliği, kat adedi gibi yapılaşma koşullarına ilişkin bilgileri gösteren ve ruhsat vermeye yetkili idare tarafından düzenlenen bir belgedir. Bu konu hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Durumu Belgesi Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

“10/20 imarlı”  “15/30 imarlı” “20/40 imarlı” gibi ifadelerde, üstteki ilk oran TAKS’ı, alttaki (ikinci) oran ise KAKS (emsali) verir. Şimdi sırasıyla bunları açıklayalım.

Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) Nedir? Taban Alanı Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre TAKS, bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dâhil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının, yapı yaklaşma sınırını ihlal etmemek kaydıyla parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır. 

Taban alanının imar parseli alanına oranıdır. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanır. Uygulama imar planında çekme mesafeleri verilip TAKS verilmemiş ise çekme mesafelerine, bina cephe hatlarına ve ilgili imar yönetmeliklerine göre uygulama yapılır.

Taban Alanı ve TAKS Nedir?
Taban Alanı ve TAKS Nedir?

İnşaat Alanı Nedir? Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (Emsal) Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre inşaat alanı, ışıklıklar ve avlular hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekânlar, çatı veya kat bahçeleri, çatıda, katta ve zemindeki teraslar, balkonlar, açık çıkmalar ile binadaki ortak alanları dahil yapının inşa edilen bütün katlarının alanıdır. Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır. Yani parselde yapılabilecek toplam inşaatın, parsel yüzölçümüne KAKS veya emsal denir.

İmar Planlarında TAKS ve KAKS Nasıl Gösterilir?

İmar planlarında TAKS ve KAKS, plan paftası üzerinde daire üzerinde gösterilir. Aşağıdaki resme bakınız.

İmar Planlarında TAKS ve KAKS Gösterimi

TAKS ve KAKS Nasıl Okunur, Nasıl  Hesaplanır?

Yukarıda, TAKS’ın Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dâhil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının, yapı yaklaşma sınırını ihlal etmemek kaydıyla parseldeki izdüşümünün kapladığı alan olduğu ifade edilmişti. Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayı ise KAKS veya emsali vermektedir. Şu yazımıza da göz atabilirsiniz: TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bir parselin TAKS oranı verilmiş ise, parsel üzerine yapılabilecek yapının zeminde oturum alanının hesaplanabilmesi için parselin yüzölçümü TAKS oranı ile; parsel alanının KAKS veya emsal oranı ile çarpılması ise parselde yapılabilecek yapının toplam inşaat alanını verir.

Birkaç örnekle açıklayalım. NOT: Burada verdiğimiz örnekler GOOGLE arama sonuçlarına göre en çok yapılan aramalardır.

10/20 İmar Ne Demek? 10/20 İmar Nedir? 10/20 İmarlı Ne Demek?

Bu ifadede üstteki oran TAKS’ı, alttaki oran ise KASK (emsali) verir. 10/20 imarlıda TAKS oranı, 0,10; KAKS (emsal) ise 0,20’dir. Parselin 500 m2 olduğunu varsayarsak bu parsele yapılacak yapının oturum alanı, (500 x 0,10) = 50 m2’dir. Aynı parselde yapılacak inşaatını toplam alanı (KAKS, emsal) ise (500 x 0,20) = 100 m2’dir.

KAKS/TAKS oranı ise yapının kat adedini verir. Örneğimizde KAKS 0,20; TAKS ise 0,10 olduğuna göre yapı üzerinde yapılacak yapı 0,20/0,10 = 2 kat olarak hesaplanır.

15/30 İmarlı Ne Demek? 15/30 İmar Ne Demek? 15/30 İmar Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda verdiğimiz örnekte parselin imar paftasında imar durumu 15/30 imarlı olarak verilmektedir. Bu ifadede üstteki oran TAKS’ı, alttaki oran ise KASK (emsali) verir. 15/30 imarlıda TAKS oranı, 0,15; KAKS (emsal) ise 0,30’dur.

Parselin 500 m2 olduğunu varsayarsak bu parsele yapılacak yapının oturum alanı, (500 x 0,15) = 75 m2’dir. Aynı parselde yapılacak inşaatını toplam alanı (KAKS, emsal) ise (500 x 0,30) = 150 m2’dir.

KAKS/TAKS oranı ise yapının kat adedini verir. Örneğimizde KAKS 0,30; TAKS ise 0,15 olduğuna göre yapı üzerinde yapılacak yapı 0,30/0,15 = 2 kat olarak hesaplanır.

20/40 İmar Ne Demek? 20/40 İmar Nedir? 20/40 İmarlı Ne Demek?

Bu ifadede üstteki oran TAKS’ı, alttaki oran ise KASK (emsali) verir. 20/40 imarlıda TAKS oranı, 0,20; KAKS (emsal) ise 0,40’tır. Parselin 500 m2 olduğunu varsayarsak bu parsele yapılacak yapının oturum alanı, (500 x 0,20) = 100 m2’dir. Aynı parselde yapılacak inşaatını toplam alanı (KAKS, emsal) ise (500 x 0,40) = 200 m2’dir.

KAKS/TAKS oranı ise yapının kat adedini verir. Örneğimizde KAKS 0,40; TAKS ise 0,20 olduğuna göre yapı üzerinde yapılacak yapı 0,40/0,20 = 2 kat olarak hesaplanır.

30/60 İmar Ne Demek? 30/60 İmar Nedir? 30/60 İmarlı Ne Demek?

Bu ifadede üstteki oran TAKS’ı, alttaki oran ise KASK (emsali) verir. 30/60 imarlıda TAKS oranı, 0,30; KAKS (emsal) ise 0,60’tır. Parselin 500 m2 olduğunu varsayarsak bu parsele yapılacak yapının oturum alanı, (500 x 0,30) = 150 m2’dir. Aynı parselde yapılacak inşaatını toplam alanı (KAKS, emsal) ise (500 x 0,60) = 300 m2’dir.

KAKS/TAKS oranı ise yapının kat adedini verir. Örneğimizde KAKS 0,60; TAKS ise 0,30 olduğuna göre yapı üzerinde yapılacak yapı 0,60/0,30 = 2 kat olarak hesaplanır.

KAKS’ın (Emsal) Yüzde Olarak Belirtilmesi

Bazı ilanlarda “yüzde 50 imarlı, yüzde 40 imarlı, yüzde 35 imarlı, yüzde 30 imarlı, yüzde 25 imarlı, yüzde 20 imarlı, yüzde 15 imarlı” ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerdeki “yüzde” oranı, parselin emsal oranını göstermektedir. 

Kaks Emsal 1.20 Ne Demek?  Burada geçen “1.20” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “1.20” bir arsada emsal oranı (KAKS) %120, yani 1,20’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %120’si kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 1200 m2’yi geçmemelidir.

Kaks Emsal 0.90 Ne Demek?  0 90 Emsal Ne Demek?  Burada geçen “0,30” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 30 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %15, yani 0,15’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %15’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 150 m2’yi geçmemelidir.

https://gayrimenkulmevzuati.com/imar-davalari-rehberi-kitabi/

0 60 emsal ne demek?  Burada geçen “0,60” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 60 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %60, yani 0,60’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %60’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 6000 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 50 İmarlı Ne Demek? 0.50 Emsal Ne Demek?  Örneğin “yüzde 50 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %50, yani 0,50’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %50’si kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 500 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 40 İmarlı Ne Demek? Yüzde 40 İmarlı Arsa Ne Demek? Yüzde 40 İmar Ne Demek? “yüzde 40 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %40, yani 0,40’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %40’ı kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 400 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 35 İmarlı Ne Demek? “yüzde 35 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %35, yani 0,35’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %35’ı kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 350 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 30 İmarlı Ne Demek? Yüzde 30 Emsal Hesabı Nasıl Yapılır? Kaks Emsal 0.30 Ne Demek? “yüzde 30 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %30, yani 0,30’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %30’u kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 300 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 25 İmarlı Ne Demek? Yüzde 25 İmarlı Arsa Ne Demek? “yüzde 25 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %25, yani 0,25’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %25’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 250 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 20 İmarlı Ne Demek? “yüzde 20 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %20, yani 0,20’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %20’si kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 200 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 15 İmarlı Ne Demek? “yüzde 15 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %15, yani 0,15’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %15’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 150 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 10 İmarlı Ne Demek? Burada geçen “yüzde 10” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 10 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %10, yani 0,10’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %10’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 100 m2’yi geçmemelidir.

Yüzde 5 İmarlı Ne Demek?  Yüzde 5 İmar Ne Demek? Burada geçen “yüzde 5” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 5 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %05, yani 0,05’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %05’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 50 m2’yi geçmemelidir.

% 30 İmar Ne Demek?  Burada geçen “%30” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 30 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %30, yani 0,30’dur. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %30’u kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 300 m2’yi geçmemelidir.

0 40 Emsal Ne Demek?  Burada geçen “0,40” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 40 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %40, yani 0,40’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %40’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 400 m2’yi geçmemelidir.

0.20 Emsal Ne Demek?  Burada geçen “0,20” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 20 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %20, yani 0,20’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %20’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 200 m2’yi geçmemelidir.

0.25 Emsal Ne Demek?  0.25 İmar Ne Demek?  Burada geçen “0, 25” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 25 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %25, yani 0, 25’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %25’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı 250 m2’yi geçmemelidir.

0.30 Emsal Ne Demek?  Burada geçen “0,30” ifadesi parselin emsal (KAKS) oranını gösterir. “yüzde 30 imarlı” bir arsada emsal oranı (KAKS) %  30, yani 0,  30’dir. Bu da şu demektir: Bu parselde parsel alanının %  30’i kadar inşaat yapılabilir. Parselin yüzölçümü 1000 m2 ise bu parselde yapılacak inşaatın toplam alanı   300 m2’yi geçmemelidir.

TAKS ve Emsal konularında GOOGLE’da en çok yapılan sorgulamalarda merak edilen TAKS VE KAKS (EMSAL) değerlerini ve bunların 1000 m2 parsel için inşaat haklarını aşağıdaki tabloda göstermeye çalıştım.

İmar Durumu SorgusuTAKSEMSAL (KAKS) (%)İnşaat Hakkı (m2)
0 40 Emsal Ne Demek40400,00
0.20 Emsal Ne Demek20200,00
0.25 İmar Ne Demek25250,00
0.30 Emsal Ne Demek30300,00
0.60 Emsal Ne Demek60600,00
0.75 Emsal Ne Demek75750,00
0.90 Emsal Ne Demek90900,00
0.95 İmar Ne Demek95950,00
030 Ne Demek30300,00
1.10 İmar Ne Demek1101100,00
1.20 Emsal Ne Demek1201200,00
1.40 Emsal Ne Demek1401400,00
10/20 İmar Ne Demek1020200,00
10/20 İmarlı Ne Demek1020200,00
15 30 İmar1530300,00
15 30 İmar Ne Demek1530300,00
15 30 İmarlı Arsa Ne Demek1530300,00
15 30 İmarlı Ne Demek1530300,00
15 E 30 İmar Ne Demek1530300,00
15 İmarlı Ne Demek1530300,00
15/30 İmar1530300,00
15/30 İmar Hesaplama1530300,00
15/30 İmar Ne Demek1530300,00
15/30 İmar Nedir1530300,00
15/30 İmarlı Ne Demek1530300,00
15-30 İmar Ne Demek1530300,00
2 Emsal Ne Demek2002000,00
20 40 İmar Ne Demek2040400,00
20 İmarlı Ne Demek20200,00
20/40 İmar Ne Demek2040400,00
20/40 İmarlı Ne Demek2040400,00
20/40 Villa İmarlı Ne Demek2040400,00
25 İmarlı Arsa Ne Demek25250,00
25 İmarlı Ne Demek25250,00
25/40 İmar Ne Demek2540400,00
25/50 İmar Ne Demek2550500,00
25/50 İmarlı Arsa Ne Demek2550500,00
30 60 İmar Ne Demek3060600,00
30 İmarlı Ne Demek30300,00
30/60 İmar Ne Demek3060600,00
30/60 İmarlı Ne Demek3060600,00
40 İmar Ne Demek40400,00
40 İmarlı Ne Demek40400,00
40/80 İmar Ne Demek4080800,00
40/80 İmarlı Arsa Ne Demek4080800,00
40/80 İmarlı Ne Demek4080800,00
5 İmar Ne Demek550,00
5 İmarlı Ne Demek550,00
50 İmarlı Ne Demek50500,00
Emsal 0 30 Ne Demek30300,00
Emsal 0 50 Ne Demek50500,00
Emsal 0 60 Ne Demek60600,00
Emsal 0.30 Ne Demek30300,00
Emsal 0.40 Ne Demek40400,00
Emsal 0.50 Ne Demek50500,00
Emsal 0.60 Ne Demek60600,00
Emsal 0.75 Ne Demek75750,00
Emsal 0.90 Ne Demek90900,00
Emsal 1 20 Ne Demek1201200,00
Emsal 1.20 Ne Demek1201200,00
Emsal 1.40 Ne Demek1401400,00
Emsal 2 Ne Demek2002000,00
İmar 15/30 Ne Demek1530300,00
İmar Durumu 15 30 Ne Demek1530300,00
İmar Durumu 20/40 Ne Demek2040400,00
Kaks (Emsal) 30 / 60 Ne Demek3060600,00
Kaks 0 30 Nedir30300,00
Kaks 0 40 Ne Demek40400,00
Kaks 0.20 Ne Demek20200,00
Kaks 0.30 Ne Demek30300,00
Kaks 0.40 Ne Demek40400,00
Kaks 0.60 Ne Demek60600,00
Kaks 1 Ne Demek1001000,00
Kaks 1.20 Ne Demek1201200,00
Kaks Emsal 0.30 Ne Demek30300,00
Taks 0.15 Ne Demek150,00
Taks 0.25 Ne Demek250,00
Taks 0.30 Ne Demek300,00
Yüzde 10 İmarlı Ne Demek10100,00
Yüzde 15 İmarlı Ne Demek15150,00
Yüzde 20 İmarlı Ne Demek20200,00
Yüzde 25 İmarlı Ne Demek25250,00
Yüzde 30 İmarlı Ne Demek30300,00
Yüzde 35 İmarlı Ne Demek35350,00
Yüzde 40 İmar Ne Demek40400,00
Yüzde 40 İmarlı Arsa Ne Demek40400,00
Yüzde 40 İmarlı Ne Demek40400,00
Yüzde 5 İmar Ne Demek550,00
Yüzde 5 İmarlı Ne Demek550,00
Yüzde 50 İmarlı Ne Demek50500,00
10/20 İmarlı Arsa Ne Demek? 15/30 İmarlı Arsa Ne Demek? 20/40 İmarlı Arsa Ne Demek?
 

Yorumlar (13)

 1. Merhaba, 520 m2 0.25/0.50 imarlı arsaya ikiz villa yapılabilir mi ? taks ve emsale uyduktan sonra her arsaya ikiz villa yapılabilir mi ? İkiz villa yapmanın şartları var mıdır ?
  Teşekkürler.

 2. 1 sene önce

  Merhaba,
  “PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ”nin “Genel İlkeler MADDE 5’in alt maddesi olan “(6) Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS
  %40’ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60’ı
  geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.” ibaresine göre Emsal: 0,4 ve çekme mesafeleri verilen ve TAKS verilmeyen bir imar planında TAKS:0,60 uygulanacaksa 1000 metrekarelik bir arsada ne kadar inşaat alanı ortaya çıkar?

  Teşekkürler.

  • Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60’ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.” ifadesi TAKS ile ilgilidir. Emsali etkilemez. Toplam 400 m2 inşaat yapılabilir. Bu 400 m2’nin arsa zeminine oturumu, çekme mesafelerine göre yapılır.

 3. İyi günler. Ayrık 30/90 emsal ne demek. 400 m2 bir arsaya bu değerlere göre nasıl bir inşaat yapılır. Teşekkürler.

 4. slm. ben bir arsa baktimda 700 m2
  buraya 2 tane ev yapmak istiyorum altli ustlu veya dublex yanyana.arsanin imari 0,10/0,20 bu durumda benim yapabilecegim 2 evin toplam oturumu kac m2 olacaktir? tsskkurler

  • Toplam oturum alanı (toplam zemin alanı) 70 m2 olmalı. 2 kat halinde toplam 140 m2 alana sahip bir ev inşa edebilirsiniz.

 5. İyi günler Suat bey. 1100m2 olan iki adet yan yana parsel var. 0.20/0.40 şeklinde ne kadar oturma alanı ve kaç adet daire çıkabilir? Teşekkürler.

  • Kabaca yazayım: her iki parselde de oturum alanı 110 m2 olan 220 m2 inşaat alanına sahip ikiz villa yapılabilir.

 6. Merhaba, imar planında KAKS (Emsal) : 0.15, TAKS: -, HMAX:6.5 olarak görünüyor. Alan 800 metre, TAKS değeri nedir veya buraya kaç ve toplam kaç metrekare ev yapılabilir. iyi çalışmalar

  • Burak Bey, kaks 0,15 olduğu için buraya toplam 120 (800×0,15) m2 ev yapılabilir. TAKS değeri planda yoksa plan notlarında vardır ya da eçkme mesafelerinden tespit edilebilir.

 7. Merhaba 25 40 imarlı ne demek ?