1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Nedir?

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Nedir? 1/1000 İmar Planı Nedir?

3194 sayılı İmar Kanununa göre uygulama imar planı; onaylı halihazır haritalar üzerine çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren planlardır.

Uygulama imar planları sınırlarının gerektiğinde nazım planlar üzerinde gösterilmiş olması gerekir. Bir bölgede inşaat ruhsatı verilebilmesi için, nazım imar planına uygun olarak uygulama imar planının yapılması, sonrasında ise ayırma/birleştirme ya da parselasyon yapılarak uygulama imar planına uygun imar parsellerinin oluşturulması gerekir.

1000’lik İmar Planı Nedir? 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ne Demek?

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği uygulama imar planlarını “Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı hâlihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planı” olarak tanımlamıştır.

Uygulama imar planları, bir parselin imar planındaki kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisini gösteren planlardır.

Bir parselin imar planındaki konumu imar durum belgesi alınarak tespit edilir. İmar durumu belgesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Durumu Belgesi Nedir? Nereden ve Nasıl Alınır?

1/1000 Ölçek Ne Demek? 1/1000 Ölçek Nedir?

Uygulama imar planları 1/1.000 ölçekli olarak hazırlanır. Buradaki 1/1000 ifadesi, imar planı üzerindeki 1 cm’nin, gerçek hayatta kaç cm gösterdiğini ifade eder. 1/1000 ölçekte imar planı üzerindeki 1 cm, gerçekte 1000 cm, yani 10 metreyi gösterir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesine göre planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Bu nedenle bir imar planında bütün bu hususların bulunması zorunludur.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası

1/1000 ölçekli uygulama imar planları, bir parselin imar planındaki ayrıldığı amacı gösterir. Burada örneğin konut, ticaret, sanayi gibi fonksiyonlar yer alır. İmar planında bu şekilde ayrılmış alanlardan, hangi alanda hangi yapıların yapılabileceği konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Planlarında Yapılaşma Koşulları: Hangi Alana Hangi Yapılar Yapılabilir?

Uygulama imar planlarında bir parselin imar planındaki ayrıldığı amacı, plan paftasında gösterilir. Plan paftası, planla getirilen kullanım amaçlarının ve lejantların gösterildiği haritadır. Aşağıda plan paftası için verilen bir örnek yer almaktadır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası, 1/1000 Uygulama İmar Planı Örnekleri

1/1000 Uygulama İmar Planı Gösterim, 1/1000 İmar Planı Lejantı

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 10. maddesine göre her türlü mekânsal plan, kendi kademesinin ve yapılış amacının gerektirdiği çizim ve gösterim tekniğine göre hazırlanır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ekinde yer almayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek ilan edilmeyen gösterimlere planlarda yer verilemez. Plan lejantına şu adresten ulaşabilirsiniz: https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/MEVZUAT/PlanGosterim/EK_1d%20Uygulama%20Imar%20Plani%20Gosterimleri.pdf

1/1000 Ölçekli İmar Planlarında Yapılaşma Koşulları

İmar planları parselin aynı zamanda bir parselin TAKS, KAKS ve çekme mesafeleri gibi yapılaşma koşullarını da gösterir (Bkz: İmar Planlarında Yoğunluk Bölgelemesi: TAKS, KAKS, Minimum Parsel Büyüklüğü). Bunlardan taban alanı kat sayısı (TAKS) yapıların tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alan olarak tanımlanmaktadır. Yani yapının oturum alanının, parsel yüzölçümüne oranına TAKS denilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz: TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

1/1000 Ölçekli İmar Planında Çekme (Bahçe Mesafeleri)

İmar planlarına göre parselde yapılacak yapıların ön ve yan taraftaki komşu parsel sınırına mesafesine bahçe mesafeleri veya çekme mesafeleri denir. Ön, arka ve yan bahçe mesafeleri, binanın doğal/tesviye edilmiş zeminde kendi parsel sınırlarına en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir. Bunlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: İmar Planlarında Bahçe mesafesi nedir? Çekme Mesafesi Nedir? Bina Cephesi ve Derinliği Nedir?

1/1000 Ölçekli İmar Planı Notları

Bir diğer kısım ise, planın uygulanmasına ilişkin olarak uyulması gere-ken kuralların gösterildiği plan notlarıdır. Plan notları, imar parsellerinde yapılaşma şartları, parsel büyüklükleri, parsel derinlikleri, kat adetleri gibi konularda hükümler ihtiva ederler.

Plan notları, plan sınırları dahilinde bulunan tüm taşınmazlar için eşit şekilde uygulanmalıdır. Plan notlarının bazı yapılar için uygulanıp bazıları için uygulanmaması, planın bütünlüğünü ve dengesini bozacağı gibi, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına da aykırı olacaktır.

İmar planlarında Taban Alanı Nedir? Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) Nedir? İnşaat Alanı Nedir? Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (Emsal) Nedir? gibi sorulara cevap bulmak için şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Planlarında TAKS ve KAKS

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Nedir?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.