1. Ana Sayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

İmar Planlarında Bahçe Mesafesi Nedir? Çekme Mesafesi Nedir? Bina Cephesi ve Derinliği Nedir?


Bahçe Mesafesi Nedir? Çekme Mesafesi Nedir?

Ön, arka ve yan bahçe mesafeleri, binanın doğal/tesviye edilmiş zeminde kendi parsel sınırlarına en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir. İmar planlarında, parselde yapılacak yapıların ön ve yan taraftaki komşu parsel sınırına mesafesi de gösterilir. Bunlara bahçe mesafesi veya çekme mesafesi denir. 

Bunları imar planlarından okuyabiliriz. Buna dair bir örneğe aşağıda yer veriyoruz.

Çekme Mesafeleri İmar Planında Nasıl Gösterilir?

Ön Bahçe Mesafesi Nedir?

Ön bahçe, bina ön cephe hattı ile parselin ön cephesi arasında kalan parsel bölümleridir. Yoldan yüz alan bütün bahçeler ön bahçe statüsündedir. Ön bahçe mesafesi imar planında belirlenen ön cephe hattına veya ön bahçe mesafesine göre, planda belirlenmemişse idarelerin imar yönetmeliklerine veya imar yönetmeliklerinde hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelikteki esaslara göre belirlenir. Birden fazla yola cephesi bulunan parsellerde de bu esaslara uyulur.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri; ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri ile kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir.

Arka Bahçe Mesafesi Nedir?

Arka bahçe, ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı arasında kalan parsel bölümüdür.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri; arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

Yan Bahçe Mesafesi Nedir?

Yan bahçe, parselin komşu parsellere kadar uzanan ön ve arka bahçeleri dışında kalan bahçeleridir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri; yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Bahçe Mesafeleri

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 23. maddesine göre, yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre artırılır. Bu hüküm parsellerin park alanına komşu cephelerinde uygulanmaz.

Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. 2.50 metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder.

Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat duvarları yükseklik hesabına dâhil edilmez.

Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak yan ve arka bahçe mesafelerinin 0.50 metre arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak da uygulanabilir.

Uygulama imar planında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde, binanın tabii zemin veya tesviye edilmiş zemindeki en düşük kottaki görünen yüksekliği 60.50 metre veya daha fazla ise; ön, yan ve arka parsel sınırından en az 15.00 metre çekilmek durumundadır. 60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için ön, yan ve arka bahçe mesafelerine 0.50 metre ilave edilir.

Çok yüksek yapı, az katlı bir ana kitle üzerinde yükseliyorsa, parsel sınırı ile ana kitlenin parsele en yakın noktası arasındaki mesafe 10.00 metreye kadar düşürülebilir. Ana kitle yüksekliği dâhil yapı yüksekliğinin 60.50 metre olması durumunda yükselen blok ile parsel sınırı arasındaki mesafe en az 15.00 metre olup 60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için bu mesafeye 0.50 metre ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle; en fazla 5 katlı olup kat adedi binanın en düşük kottaki cephesi esas alınarak belirlenir. Bir parselde birden fazla 60.50 metre yükseklikte bina yapılması halinde binalar arasındaki mesafe, 20.00 metre olup, 60.50 metre yükseklikten sonra ilave her 3.00 metre yükseklik için bu mesafeye 0.50 metre ilave edilir. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme mesafeleri bir veya birkaç kat birlikte etüt edilerek binada kademelenme yapılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde birden fazla yükselen bloklar tertiplenmesi halinde, bloklar arasında en az yapının ana kitlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine göre bu Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bırakılmak zorundadır.

Tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan yan ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, otopark ve mevzuatı gereğince zorunlu miktardaki sığınaklar yapılabilir. Ayrıca ön bahçelerde de tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında; parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu otoparklar yapılabilir. Ancak sit alanları ve özel çevre koruma alanlarında, koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine uyulur.

Ön bahçe mesafesi 7.00 metreye çıkarılmak kaydıyla, bina cephesinden itibaren 2.00 metre dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılabilir.

Bina Cephesi Nedir?

Bina cephesi, parsel nizamında, binanın toprak üstündeki ilk katının parselin yol tarafındaki duvarının dış yüzüdür. Köşe başı parsellerde ise, binanın kot aldığı yol tarafındaki toprak üstündeki ilk kat duvarının dış yüzüdür.

Bina Derinliği Nedir?

Bina derinliği, binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır.

Bu tanımlar aşağıdaki şekilde basit olarak gösterilmiştir.

Çekme Mesafeleri-Bahçe Mesafeleri Gösterimi

Şekil – Parsel Cephesi ve Derinliği, Bina Cephesi ve Derinliği, Bahçe Mesafeleri

Bahçe mesafeleri Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 23. maddesinde düzenlenmiştir. Eğer imar planında bahçe mesafeleriyle ilgili hüküm yok ise bu madde uygulanır. Maddeye göre uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri;

a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri ile kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir.

b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

c) Arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

ç) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dâhil, dörtten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50 metre artırılır.

d) Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. 2.50 metreyi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder.

e) Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat duvarları yükseklik hesabına dâhil edilmez.

f) Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak arka bahçe mesafelerinin 0.50 metre arttırılmasına ilişkin hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı değerlendirme yapılarak da uygulanabilir.

g) Uygulama imar planında aksine bir açıklama getirilmediği takdirde, binanın tabii zemin veya tesviye edilmiş zemindeki en düşük kottaki görünen yüksekliği 60.50 metre veya daha fazla ise; ön, yan ve arka parsel sınırından en az 15.00 metre çekilmek durumundadır. 60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için ön, yan ve arka bahçe mesafelerine 1.00 metre ilave edilir.

ğ) Çok yüksek yapı, az katlı bir ana kitle üzerinde yükseliyorsa, parsel sınırı ile ana kitlenin parsele en yakın noktası arasındaki mesafe 10.00 metreye kadar düşürülebilir. Ana kitle yüksekliği dâhil yapı yüksekliğinin 60.50 metre olması durumunda yükselen blok ile parsel sınırı arasındaki mesafe en az 15.00 metre olup 60.50 metre yükseklikten sonra artan her kat için bu mesafeye 1.00 metre ilave edilir. Bu maddede ifade edilen ana kitle; en fazla 5 katlı olup kat adedi binanın en düşük kottaki cephesi esas alınarak belirlenir. Bir parselde birden fazla 60.50 metre yükseklikte bina yapılması halinde binalar arasındaki mesafe, 20.00 metre olup, 60.50 metre yükseklikten sonra ilave her 3.00 metre yükseklik için bu mesafeye 1.00 metre ilave edilir. Bu fıkraya göre fazladan bırakılması gereken çekme mesafeleri bir veya birkaç kat birlikte etüt edilerek binada kademelenme yapılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

h) Bir parselde az katlı ana bir kitle üzerinde birden fazla yükselen bloklar tertiplenmesi halinde, bloklar arasında en az yapının ana kitlesi üzerinde kalan bölümlerinin yüksekliklerine göre bu Yönetmelikte belirlenen iki bina arasındaki yan bahçelerin toplamı kadar mesafe bırakılmak zorundadır.

Tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak ve parsel sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan yan ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, otopark ve mevzuatı gereğince zorunlu miktardaki sığınaklar yapılabilir. Ayrıca ön bahçelerde de tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında; parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu otoparklar yapılabilir. Ancak sit alanları ve özel çevre koruma alanlarında, koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine uyulur.

Ön bahçe mesafesi 7.00 metreye çıkarılmak kaydıyla, bina cephesinden itibaren 2.00 metre dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark yapılabilir.

Ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine; kameriye, pergola, süs havuzu, çocuk bahçeleri, bina giriş köprüleri, oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri yapılabilir.

Ön, yan ve arka bahçelerde güvenlik kulübesi yapılabilir.

Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin bahçe mesafelerinde, binanın zemine oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m2’si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan sayıda ağaç, ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış bir alana dikilir.

Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması halinde 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınarak mekanik kaldırma iletme platformu yapılabilir.

Eksik katlı yapı ruhsatı taleplerinde, uygulama imar planında belirlenen veya uygulama imar planında belirlenmemişse, bu Yönetmelikteki kat adedi veya bina yüksekliğine göre bu Yönetmelik ile belirlenen bahçe mesafelerine uyulur.

İmar Planlarında Bahçe Mesafesi Nedir? Çekme Mesafesi Nedir? Bina Cephesi ve Derinliği Nedir?

Yorum Yap

Yorumlar (16)

 1. Emre Şengün 3 gün önce

  Merhaba, müstakil bir ev satın aldım. Benden önceki sahibi iskandan sonra çatıyı kapatmış ve eve katmış. Aynı şekilde yan bahçe çekme mesafesi içerisine müştemilat yapıp eve katmış. Ben bunların iskan dışı kaçak eklentiler olduğunu aldıktan sonra öğrendim. İmar affından da faydalanmamış. Bunlarla ilgili bir şikayet gelirse belediyenin bana ceza kesmesi veya yıkım istemesi mümkün müdür? 2. sorum yan bahçe çekme mesafesi içerisinde pergola veya açılır kapanır çatısı olan sundurma yapabilir miyim? Kaçak olarak yapılan müştemilatın üst kısmı mutfağımın penceresine denk geliyor. Ben burayı cam korkuluk ile çevirip üzerine açılır kapanır çatı yaparak teras olarak kullanmak istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

 2. İsmail pehlivan 1 hafta önce

  Arsama inşaat yapacağım. Ön bahçeden 5 metre çekme mesafesi var. Ancak cadde üzerindeki tüm betonarme eski yapılar caddeye sıfır. Arsamın tam karşısındaki (caddenin karşısında) yeni yapılan bina belediyeden bir şekilde izin alarak 5 metre çekme mesafesine uymadı ve iskanını aldı. Aynı şekilde hem karşımdaki binayı emsal göstererek hem de arsamın bulunduğu taraftaki binaların caddeye sıfır olmasını öne sürerek 5 metre çekme mesafesinin uygulanmamasını sağlayabilir miyim? Buna yasal bir engel var mı? Yoksa belediyede imar değişikliği yapılarak aynı hak bize de kullandırılabilir mi?

  • Belediyenin diğer şahıslara ne şekilde ruhsat verdiğine bakılmalı. Onların imar durumu farklı olabilir. Eğer aynı imar durumu var ise belediye ile görüşülmeli.

 3. Kenan ÖZTÜRK 3 hafta önce

  Köyde bulunan eski evimi tadilat yaptırmadan önce yan tarafta evi bulunan kardeşimden noter tasdikiyle 1 m. olacak şekilde düzenledik.Şimdi ise kardeşim sözlü itirazda bulunarak binayı yaptırmak istemiyor.Noterden tarfıma vermiş olduğu m. çekme payını geri alabilir mi?

 4. halil vurgun 1 ay önce

  komşu çekme mesafesini ihlal eden sundurma yapılabilir mi? yapılamaz ise hangi kanun veya yönetmeliğe aykırıdır? Bilen varsa yardımcı olabilir mi?

  • Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geçmeyen sundurma taban alanına dahil değildir. Ayrıca ön, yan ve arka bahçelerde; kapalı mekân oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan, bağımsız bölüm veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerine; a) Kameriye, b) Pergola, c) Süs havuzu, ç) Çocuk bahçeleri, d) Bina giriş köprüleri, e) Oyun ve sportif amaçlı bahçe düzenlemeleri, yapılabilir. Bu nedenle çekme mesafesine de dahil olmadığını düşünüyorum.

 5. Hüseyin 2 ay önce

  Hocam merhabalar şuan bir yazlık yaptırmaktayım evin bir parseli komşuya 295 cm geliyor bu bir sorun teşkil eder mi? Şimdiden teşekkür ederim değerli cevabınız için.

 6. Yan arsamıza ev yapılmak isteniyor fakat biz imza atarsak bahçe duvarımıza ev duvarını dayamak istiyorlar.Bu imza ile mümkun mü .bu arada arsa 256.84 m2

  • İmar planındaki yapı nizamına bağlı bir durum ama sizin bahçe duvarına ev duvarının dayanmak istenmesi garip biraz. sanırım komşu mesafesine uymadıkları ve uyamayacakları için sizin rızanızı arıyorlar

 7. göksel dıvrak 3 ay önce

  yalova armutluda ev yazlık yapmak istiyorum ön yoldan 7 metre çekme istiyorum imar muduru kabul etmiyor 5 metreden başlamak zorunlulugu var meclis kararı var diyor .beni bu şekilde sınırlandırabilirlermi önde bahçem fazla olsun istiyorum ama 5 metre mesafeye binayı başlatmak zorundasınız diyorlar bunun için gidilebilecek bir huhuki yol varmı beni aydınlatırsanız minnettar olurum selam ve saygılarla

  • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde bahsedilen ön bahçe mesafeleri “en az” mesafelerdir. Bunlardan daha fazla bahçe mesafesi bırakılabilir.

 8. kat imarlı köyde bulunan arsa üzerine ev yapmak istiyorum. Fakat arsayı ortalayarak yerden 7 m yükseklikten geçen elektirik telleri bu isteğime mani oluyor. Medaş a tellerin arsa içerisinden yola alınması için dilekçe verdim, olumlu bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Bu sorunumun çözülmesinin bir yolu evimin arsa sınırlarına 1 er metre aralık bırakarak yaptırmak. Bu şekilde de ruhsat alamayacağını biliyorum. Böyle durumlarda özel bir izin çıkarılabilinir mi, özel idaresinin böyle bir yetkisi var mı ? Bu konuda yardımcı olabileceğiniz başka bir görüşünüz var mı? Cevabınızı merakla bekliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.