MAKALE ADIYAYIMLANDIĞI DERGİYILSAYI
6292 Sayılı 2-B Kanunu’nun Eski Maliklerine İade Edilecek Taşınmazların Ormanlar Üzerindeki Mülkiyet Uyuşmazlıkları Açısından İrdelenmesiTerazi Hukuk Dergisi201377
Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Parselasyon) İşlemleri Açısından Menfaat İhlali ve Dava Açma EhliyetiTerazi Hukuk Dergisi201275
Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Parselasyon) İşlemlerine Karşı Dava Açma SüresiTerazi Hukuk Dergisi201274
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İdari Yargıda İptal Edilmesi ve SonuçlarıTerazi Hukuk Dergisi201048
Arazi ve Arsa Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Tecavüzler Dolayısıyla Açılan Ecrimisil, Müdahalenin Önlenmesi ve Yıkım DavalarıTerazi Hukuk Dergisi201042
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gözüyle Kadastro Ve Tapu Sicili UyuşmazlıklarıTerazi Hukuk Dergisi201380
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına Göre Mülkiyet Hakkının Korunması Açısından Devletlerin Pozitif Yükümlülükleri  Sayıştay Dergisi201284
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Cemaat Vakıflarının Taşınmaz EdinimiTürkiye Barolar Birliği Dergisi201088
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Kamu Yararı Kavramı ve Devletlerin Takdir HakkıAdalet Dergisi201242
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Açılacak Davalarda Tazminat Taleplerinde Dikkat Edilmesi Gereken HususlarTerazi Hukuk Dergisi201162
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Dava Açma Ehliyeti Açısından “Mağdur Olma” ŞartıTerazi Hukuk Dergisi201164
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Mülkiyet Davalarını İnceleme Yöntemi Üç Kural AnaliziSayıştay Dergisi201388
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkına Yapılacak Müdahaleler Açısından Hukuk Tarafından Öngörülme ŞartıTerazi Hukuk Dergisi201382
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkının Kapsamı Açısından Mevcut Mülk Ve Meşru Beklenti KavramlarıAdalet Dergisi201553
Emvali Metruke ile İlgili Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Açılabilecek Davaların Muhtemel SonuçlarıAdalet Dergisi201449
Hissedarların Şirket Tüzel Kişiliğini İlgilendiren Konularda AİHM Nezdinde Dava Açma Ehliyetleri: Tüzel Örtü ve Bu Örtünün DelinmesiTerazi Hukuk Dergisi201050
İdare Tarafından Tespit Edilen Kıyı Kenar Çizgisinin Adli Yargıyı Bağlayıp Bağlamayacağı Hakkında Bir Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Eleştirisi ve Bir Çözüm ÖnerisiTerazi Hukuk Dergisi201161
İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda SürelerTerazi Hukuk Dergisi200940
İmar Planlarına ve Plan Değişikliklerine Karşı Açılan İptal Davaları Açısından Menfaat İhlali KavramıTerazi Hukuk Dergisi201154
Kamu Malları Teorisi Açısından Arazi Ve Arsa Düzenlemesi İşlemleri Yargıtay Ve Danıştay Kararları Işığında Bir DeğerlendirmeAdalet Dergisi201346
Kamu Mallarının Özel Mülkiyete Konu Olmaması İlkesinin Mülkiyet Hukukuna YansımalarıSayıştay Dergisi201492
Kamu Zararının Tahsili İstemiyle Açılacak Davalarda Zamanaşımı SüreleriTerazi Hukuk Dergisi201273
Kamulaştırmanın Anayasal İlkeleri ve Bu İlkelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle KarşılaştırılmasıAdalet Dergisi201244
Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Konusunda Yapılan Düzenlemenin, 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından DeğerlendirilmesiTerazi Hukuk Dergisi201379
Kıyılarda Mülkiyet Sorunu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İptal Kararları Işığında Bir Çözüm ÖnerisiSayıştay Dergisi201077
Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Nedenleri ve Şartları Açısından 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-1Türkiye Barolar Birliği Dergisi2010-201191
Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Nedenleri ve Şartları Açısından 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-2Türkiye Barolar Birliği Dergisi2010-201192
Orman Sayılan Alanlarda Orman Dışı Amaçlarla İrtifak Hakkı Tesisinin Kamu Yararı Açısından DeğerlendirilmesiSayıştay Dergisi201181
Ormanlar Üzerindeki Bazı Mülkiyet Uyuşmazlıkları ve Bunlara İlişkin Çözüm ÖnerileriSayıştay Dergisi201179
Ortaklığın Giderilmesi DavalarıTerazi Hukuk Dergisi201052
Taşınmaz Kiralamaları Konusunda Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bu Sınırlamalara Yaklaşımıİstanbul Barosu Dergisi201084
Vergi Politikaları, Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları MahkemesiMaliye Dergisi2010159