1. Anasayfa
  2. Makalelerim

Makalelerim


MAKALE ADI YAYIMLANDIĞI DERGİ YIL SAYI
6292 Sayılı 2-B Kanunu’nun Eski Maliklerine İade Edilecek Taşınmazların Ormanlar Üzerindeki Mülkiyet Uyuşmazlıkları Açısından İrdelenmesi Terazi Hukuk Dergisi 2013 77
Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Parselasyon) İşlemleri Açısından Menfaat İhlali ve Dava Açma Ehliyeti Terazi Hukuk Dergisi 2012 75
Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Parselasyon) İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi Terazi Hukuk Dergisi 2012 74
Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İdari Yargıda İptal Edilmesi ve Sonuçları Terazi Hukuk Dergisi 2010 48
Arazi ve Arsa Düzenlemesi Sonucu Meydana Gelen Tecavüzler Dolayısıyla Açılan Ecrimisil, Müdahalenin Önlenmesi ve Yıkım Davaları Terazi Hukuk Dergisi 2010 42
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gözüyle Kadastro Ve Tapu Sicili Uyuşmazlıkları Terazi Hukuk Dergisi 2013 80
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına Göre Mülkiyet Hakkının Korunması Açısından Devletlerin Pozitif Yükümlülükleri   Sayıştay Dergisi 2012 84
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Edinimi Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2010 88
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Kamu Yararı Kavramı ve Devletlerin Takdir Hakkı Adalet Dergisi 2012 42
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Açılacak Davalarda Tazminat Taleplerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Terazi Hukuk Dergisi 2011 62
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Dava Açma Ehliyeti Açısından “Mağdur Olma” Şartı Terazi Hukuk Dergisi 2011 64
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Mülkiyet Davalarını İnceleme Yöntemi Üç Kural Analizi Sayıştay Dergisi 2013 88
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkına Yapılacak Müdahaleler Açısından Hukuk Tarafından Öngörülme Şartı Terazi Hukuk Dergisi 2013 82
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Mülkiyet Hakkının Kapsamı Açısından Mevcut Mülk Ve Meşru Beklenti Kavramları Adalet Dergisi 2015 53
Emvali Metruke ile İlgili Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Açılabilecek Davaların Muhtemel Sonuçları Adalet Dergisi 2014 49
Hissedarların Şirket Tüzel Kişiliğini İlgilendiren Konularda AİHM Nezdinde Dava Açma Ehliyetleri: Tüzel Örtü ve Bu Örtünün Delinmesi Terazi Hukuk Dergisi 2010 50
İdare Tarafından Tespit Edilen Kıyı Kenar Çizgisinin Adli Yargıyı Bağlayıp Bağlamayacağı Hakkında Bir Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Eleştirisi ve Bir Çözüm Önerisi Terazi Hukuk Dergisi 2011 61
İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda Süreler Terazi Hukuk Dergisi 2009 40
İmar Planlarına ve Plan Değişikliklerine Karşı Açılan İptal Davaları Açısından Menfaat İhlali Kavramı Terazi Hukuk Dergisi 2011 54
Kamu Malları Teorisi Açısından Arazi Ve Arsa Düzenlemesi İşlemleri Yargıtay Ve Danıştay Kararları Işığında Bir Değerlendirme Adalet Dergisi 2013 46
Kamu Mallarının Özel Mülkiyete Konu Olmaması İlkesinin Mülkiyet Hukukuna Yansımaları Sayıştay Dergisi 2014 92
Kamu Zararının Tahsili İstemiyle Açılacak Davalarda Zamanaşımı Süreleri Terazi Hukuk Dergisi 2012 73
Kamulaştırmanın Anayasal İlkeleri ve Bu İlkelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle Karşılaştırılması Adalet Dergisi 2012 44
Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Konusunda Yapılan Düzenlemenin, 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Değerlendirilmesi Terazi Hukuk Dergisi 2013 79
Kıyılarda Mülkiyet Sorunu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İptal Kararları Işığında Bir Çözüm Önerisi Sayıştay Dergisi 2010 77
Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Nedenleri ve Şartları Açısından 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-1 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2010-2011 91
Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Nedenleri ve Şartları Açısından 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-2 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2010-2011 92
Orman Sayılan Alanlarda Orman Dışı Amaçlarla İrtifak Hakkı Tesisinin Kamu Yararı Açısından Değerlendirilmesi Sayıştay Dergisi 2011 81
Ormanlar Üzerindeki Bazı Mülkiyet Uyuşmazlıkları ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri Sayıştay Dergisi 2011 79
Ortaklığın Giderilmesi Davaları Terazi Hukuk Dergisi 2010 52
Taşınmaz Kiralamaları Konusunda Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bu Sınırlamalara Yaklaşımı İstanbul Barosu Dergisi 2010 84
Vergi Politikaları, Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Maliye Dergisi 2010 159