1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir 2023


Arsaya Konteyner Koymak Ruhsata Tabi Mi?

Tarlaya konteyner koymanın veya bahçeye konteyner koymanın ruhsata tabi olup olmadığı konusunu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan yapı tanımı dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Çünkü 3194 sayılı Kanun’un 21. maddesine göre, bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.

O halde yapılması gereken konteyner kavramının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan yapı tanımı kapsamına girip girmediğini tespit etmektir.

İmarlı Arsaya Konteyner Koymak İçin Belediyeden İzin Alınıyor mu?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesine göre; yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yer altı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 

Dolayısıyla, tarlaya veya arsaya konteyner koyma konusunun ruhsata tabi olup olmamasını, konteynerin yapı sayılıp sayılmayacağına göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani arsaya konulan konteyner yapı sayılacak ise (istisnalar hariç olmak üzere) ruhsat alınması gerekecektir.

Konteynerin yapı sayılıp sayılmamasını, konteynerin araziye sabitlenip sabitlenmediğine ve toprakla (kanalizasyon, temiz su bağlantısı, elektrik aboneliği gibi) bağlantılarına göre belirlemek gerekir diye düşünüyorum.

a) Sabit Konteyner Ruhsata Tabi Mi?

Eğer konteyner, araziye sabitlenmişse ve kanalizasyon, temiz su ve elektrik bağlantısı yapılmış ise bu tip konteynerin yapı sayılması gerektiği ve ruhsata tabi olması gerektiği açıktır. Yani konteyner, temel betonu (su basmanı) üzerinde sabitlenmişse, yapı tanımına dahil olacağı için ruhsat alınması gerekmektedir.

Ancak imar mevzuatı gereği, bazı alanlarda yapılacak inşaatlar, ruhsata tabi değildir. Dolayısıyla araziye sabitlenmiş ve kanalizasyon, temiz su ve elektrik bağlantısı yapılmış konteyner inşaatı ruhsata tabi olmakla birlikte bazı durumlarda bunlar da ruhsata tabi değildir. Daha doğrusu bu alanlarda tüm yapılar ruhsata tabi değildir. İşte bu tür yerlerde mevzuata uygun şartlarla yapılan konteyner inşaatı da (diğer inşaatlar gibi) ruhsata tabi olmayacaktır.

İmar mevzuatına göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hakkında şu yazıya bakınız: Ruhsat Alınması Gerekmeyen İnşaatlar Nelerdir? Eğer konteyner konulan parsel, bu alanlarda kalıyor ise ve bu yazılarımızda belirtilen şartlar taşınıyor ise ruhsat alınması gerekmeyecektir. 

b) Taşınabilir Konteyner Ruhsata Tabi Mi? Tarlaya Tekerlekli Konteyner Koymak Ruhsata Tabi Mi?

Buna karşılık bahçeye, tarlaya ya da başka bir alan tekerlekli konteyner koymanın (su basmanı yapılarak konteyner sabitlenmediği ve kanalizasyon, temiz su ve elektrik bağlantısı yapılmadığı sürece) ruhsata tabi olmadığını düşünüyorum. Zira bu durumda ortada sabit bir yapı değil, hareketli, istenildiği zaman kaldırılabilen bir araç bulunmaktadır.

Çünkü bu konteyner, arsanın zeminine sabitlenmediği sürece nitelik olarak herhangi bir araçtan farklı değildir. Ancak tekerlekli konteyner, araç statüsünde olacağı için bu konteyner için elektrik veya su aboneliği yapılması da mümkün değildir.

Tarlaya Konteyner Koymak Mümkün mü? Tarlaya Konteyner Koyabilir Miyim?

Bu soruya evet olarak cevap vermek gerekir. Belirli şartların karşılanması halinde tarlaya konteyner koymak mümkündür.

a) Tarlaya Konteyner Koyma Şartları

Tarlaya konteyner koymanın şartları aslında arsaya konteyner koymanın şartlarından çok da fazla değildir. Çünkü konteyneri arsaya veya tarlaya koymak arasında fark yoktur. Tarlaya konteyner koymak açısından tek fark, bazı durumlarda tarım il müdürlüğünün izninin gerekmesidir.

Eğer tarlaya konulacak konteyner sabit konteyner olmayacaksa yani hareketli ve taşınabilir olacaksa, bu konteyner için ruhsat alınmasına gerek yoktur. Bu konuyu yukarıda açıklamıştık.

Tam tersine, eğer tarlaya konulacak konteyner sabit konteyner olacaksa yani hareketli ve taşınabilir olmayacaksa, bu konteynerin yapımı için ruhsat gerekir. Ruhsattan önce de tarım il müdürlüğünden izin alınmalıdır.

b) Tarlaya Konteyner Koyma İzni Nasıl Alınır?

Yukarıda belirttiğimiz üzere, tarlaya konteyner koymak açısından, bazı durumlarda tarım il müdürlüğünün izninin gerekmektedir. Eğer yapılacak yapı tarımsal amaçlı ise çiftçiye ait tarımsal işletmenin ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak için gerekli boyut, hacim ve vasıfta; kümes, ahır, ağıl, depo, soğuk hava deposu, yemlik ve yem hazırlama tesisleri, mandıra, balık üretim tesisleri, arı hane, su ve yem deposu, gübre ve silaj çukuru ile plan ve projeleri İl müdürlüğü tarafından incelenerek tarımsal nitelikli olduğuna karar verilen diğer tesislerle ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya belediyelere, belediye sınırları dışında İl özel idarelerine yapılan müracaatlar Tarım İl müdürlüğüne intikal ettirilir.

İl müdürlüğü tarafından bu talepler incelenir ve bu tesislerin, yukarda belirtilen özelliklere uyan tesislerden olması halinde, arazi niteliklerine ve sınıfına bakılmaksızın projede öngörülen miktarda alana bu amaçla kullanmak kaydıyla izin verilir.

c) Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir 2023

Ruhsata tabi konteyner inşaatını, izinsiz olarak yapılması 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre para cezası uygulanmasını gerektirir. Yapılan inşaat köyde yer alıyor ise uygulanacak para cezası konusunda şu yazımıza bakınız: Köylerde Kaçak Yapı Cezası – 2021   Diğer alanlarda uygulanacak para cezaları konusunda şu yazımıza bakınız: 2022 Yılında Uygulanacak İmar Para Cezaları ve Bunların Hesaplanma Şekli

Bağ Bahçeye Konteyner Koymak Yasak Mı?

Bağ bahçeye konteyner koymak yasak değildir. Burada uygulanacak kurallar, tarlaya konteyner koymak ile aynıdır. Bu konuyu da yukarıda açıklamıştık.

Köylerde Konteyner Koymak Ruhsata Tabi mi?

Son olarak şu belirtelim: Köylerde bazı durumlarda ve şartların gerçekleşmesi halinde ruhsatsız yapı yapılabilmektedir. Konu hakkında şu yazımıza bakınız: Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları

Ayrıca büyükşehirlerde, sonradan mahalle olan köylerde de bazı durumlarda ve şartların gerçekleşmesi halinde ruhsatsız yapı yapılabilmektedir. Bu konuyu da şu yazımızda değerlendirmiştik: Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?

Her iki durum ve şartlar gerçekleşmiş ise, konteyner sabit olsa bile ruhsat alınmasına gerek olmaksızın yapılabilecektir.

Hisseli Arsaya Konteyner Koymak Mümkün mü?

Hisseli arsaya yapı yapmak için diğer hissedarların muvafakatine gerek vardır. Ancak bu konuyu ikiye ayırarak değerlendirmek gerekir. Eğer konulacak konteyner sabit olmayacaksa, hissedarın hissesini aşmaması kaydıyla ruhsata da diğer parsel maliklerin muvafakatine de gerek olmayacaktır.

Buna karşılık konulacak konteyner sabit olacaksa, hissedarın hissesini aşmaması kaydıyla ruhsata da diğer parsel maliklerin muvafakati ile ruhsat alınması gerekmektedir. Diğer hissedarların muvafakati konusunda şu yazımıza bakınız: Hisseli Arsalarda İnşaat Ruhsatı Alınması İçin Tüm Maliklerin Onayı Gerekli mi?

Hazine Arazisine Konteyner Koymak Mümkün mü?

Hazine arazisine sabit ya da taşınabilir olsun, konteyner koymak mümkün değildir. Böyle bir durumda hem konteynerin yıkımı söz konusu olabilecektir, hem de Hazineye ecrimisil ödenmesi gerekecektir. Ayrıca 2003 yılından sonra Hazine arazilerine yapılan yapılar, Hazineye intikal etmektedir. Konu hakkında şu yazıya bakınız: 2015/1 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706/5. Madde Gereğince Hazine’ye İntikal Eden Yapıların Tazmini)

Konteyner Ruhsatı Nasıl Alınır?

Ruhsata tabi konteyner için ruhsat nasıl alınır konusunu yazımızın bu kısmında açıklayacağız.

a) Belediyeden Konteyner İzni Nasıl Alınır?

Belediyelerden doğrudan konteyner izni için başvurmak söz konusu değildir. Konteyner koyabilmek için belediyeye inşaat ruhsatı başvurusu yapılması gerekir. Çünkü sabit konteynerler, yapı statüsündedir ve yapı yapılabilmesi için belediyeden ruhsat alınması gerekir.

b) Arsaya Konteyner Koymak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapı ruhsatı; bir parselde, Yönetmeliğin ekinde (Ek-10’da) yer alan forma uygun olarak bu Yönetmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesini ifade eder. İmar Kanununun 21. maddesine göre; bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için (26. maddede belirtilen istisna dışında) belediye veya il özel idarelerinden yapı ruhsatı alınması mecburidir. Ruhsatın nasıl alınacağı konusunda şu yazımıza bakınız: İnşaat Ruhsatı Rehberi: İnşaat Ruhsatı Nereden Alınır? İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır?

c) Konteyner Ruhsatı Kaç Lira?

Belediye Gelirleri Kanununun ek 1. maddesine göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde inşa edilecek yapılar için her türlü inşaat ruhsatı veya tadilat ruhsatı verilmesinde bina inşaat harcının alınması gerekir.

Alınacak harç, belediye grubuna göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan rakamlar, konteyner alanı ile çarpılarak toplam ücret belirlenmektedir.

İnşaat Alanı Belediye Grubu
1 2 3 4 5
100 m2’ye kadar 0,75 0,70 0,65 0,60 0,50
101-120 m2 1,50 1,40 1,35 1,20 1,00
121-150 m2 2,25 2,00 1,90 1,75 1,50
151-200 m2 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00
200 m2’den yukarı 3,75 3,50 3,00 2,75 2,50

Ruhsatsız Konteyner Cezası -2023

Yukarıda belirtildiği üzere, ruhsat alınması gerektiği alınmadığı halde ruhsat alınmadan yapılan konteynerler için imar para cezası uygulanır. Konteyner konulması nedeniyle İmar Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında imar para cezasına maruz kalan kişiler, bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorlarsa ve cezaya itiraz etmek veya dava açmak düşüncesindeler ise şu yazıya bakmaları faydalı olacaktır: İmar Para Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir, Nasıl Dava Açılır?

Köylerde Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar Nelerdir?

Köylerde ruhsata tabi olmadan yapılabilen yapılar hakkında bilgi almak için şu yazılarımıza bakabilirsiniz:

Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları

Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?

Konteyner-Ruhsata-Tabi-mi
Konteyner Ruhsata Tabi mi?

Yorumlar (52)

 1. Hocam merhaba,
  1.200 m2 arazimin içerisine konteyner koydum. Bugün imardan arayıp eğer kaldırmazsam cezai işlem uygulayacaklarını söylediler ve arazimin bir kısmı mutlak tarım arazisiymiş. Ceza mı yazarlar yoksa yıkım mı yaparlar? Mutlak tarım dan nasıl çıkarabilirim arazi mi?

 2. 5 ay önce

  5850 M2 zeytinliğim var 7×3 konteyner koyabilirmiyim beton dökmek istemiyorum tekerlekli değil şimdiden teşekkürler

 3. Merhabalar benim 250 metre kare yüzde 5 imarlı arsam var içine taşınabilir konteyner koydum su ekektirik yok oralarda kuyu kazsam cezası olurmu

  • Kuyu için elektriği nasıl alacaksınız? ayrıca konteyner sabit yapı ise zaten para cezası gelir.

 4. Köyde bağ geçen arsama kontayir koydum hissedarı hepsinin izni var 60 santim beton atim. Ceza haricinde sonuç ne çıkar

  • Mera yada tarla değil kayalık yer elektrik ve su var nasıl Bi çözüm bulurum

 5. Hocam merhaba 2022 yılında bir şahısdan almış olduğum 584 m2si benim, 246 m2si devletin, toplamı 833 m2 olan hazine hisseli bir arsa aldım. İçinde imar barışından faydalanmış yapı belgeli, 20 m2lik suy aboneliği olan bir göz yapı var. Ben daha sonra buraya elektrikte açtırdım. Sormak istediğim, hazine hisesi olan diğer payı almak için maliyede bir memura maliyetini sorduğumuzda; arsanın içinde yapı gözüktüğü, alım için başvurduğumuzda bu yapı için satış sözleşmesini istediklerini söylediler, yoksa sıkıntı yaşarmışız. Yapı belgesinin olduğunu ve üzerime kayıtlı olduğunu söylediğimiz halde yine aynı konuşmayı tekrarlamış. Benim anlamadığım, aldığım arsanın içindeki yapıya birde ayrıyetten satış sözleşmesimi yapmam gerekiyordu, arsayı aldım içindeki yapı eski sahibinin veya devletinmi olmuşmu oluyor. Ben memleketten uzak olduğum için yaşlı babam ifade etmeye çalışmış acaba memurmu anlamadı…Cevap verebilirseniz sevinirim.Teşekkürler

  • Yapı kayıt belgesi kimin adına?

   • Yapı kayıt belgesi benim adıma hocam, arsayı aldıktan sonra elektrik bağlattırdım,ozaman üzerime geçirdim.

 6. 6 ay önce

  Merhaba mera arazimize izinsiz konteyner konuldu sonucu ne olur teşekkürler şikayetinizi yaptık

  • yıkım ve para cezası gelir. Ayrıca mera arazine yapı yapmak suçtur. Muhtarlığa kaymakamlığa şikayet edebilirsiniz

 7. 6 ay önce

  Merhaba mera arazimize izinsiz konteyner konuldu sonucu ne olur teşekkürler

 8. Merhabalar arkadaşlar konteyner koymak yasak ben bağ bahçe olan tarlamıza koydum şikayet edildi, ceza yedik şuan dava açıldı. nasıl sonuçlanıcak bilmiyoruz. Bilginiz olsun

  • Tarlaya sabit yapı yapmak imar para cezası uygulanmasını gerektirir

   • Taşların üstüne koyduk betonda atılmadı. Sabit değil yinede kesildi ceza, mahkemden nasıl bir sonuç çıkar

 9. Merhaba, depremden dolayı annemin tapulu tarla maliki olduğu ama sarı alan görülen yere su basmani yapılıp konteyner koyacağız bununla ilgili ceza gelir mi ruhsata gerek var mı çok araştırdım artık kafam çok karıştı soru mu cevaplamaniz mümkün mü ?

  • ruhsata gerek olup olmadığı yapılacak yapıya bağlı ama genel olarak ruhsat gerektirdiğini söyleyebilirim. Ruhsatsız yaparsanız para cezası gelebilir

 10. 8 ay önce

  Benim evim vardı yerimin tapusu yoktu belediye 3yil bina vergisi aldı yıkması yasalmi elektirik su doğalgaz bağlanmıştı

 11. 8 ay önce

  kendi adıma 1680 metre kare tarlama 24 metre kare konteyner koydum.koyma seklim 6 adet celik kl-azık cakarak platrom üzerine koydum ve kapı girisine 10 metre kare sundurma yaptım belediye savcılığa intikal ettirdi. bundan sonraki süreç ne olabilir.

 12. Merhaba abim 400m2 tarla vasıflı toprak üzerine 70m2 su basmani attırdım 42m2 konteynır koydurdum cezası olurmu ve yıkılma olasılığı nedir burası 86 parselli bir yer saygılarımla abimmm????

  • Hukuki olarak bakarsak, imar para cezası da gelir, yıkım da yapılabilir. Ama belediye bunları yapar mı ben orasını bilemem

 13. Merhaba. Yazıyı ve içindeki link yönlendirmeleri dahil okudum. Bu durumda malum şu anda deprem sebebiyle bizde bahçemize konteyner koymak istiyoruz. Şöyle ki bahçemizde hali hazırda yasal bir evimiz var. Ancak burada kalmak istemiyoruz. Bahçeye subasmanı atmak sabitlemek anlamına geliyor bir nevi anladığım kadarıyla. Bunun yerine kalas atıp üzerine konteyner koyup su, wc ihtiyacını hali hazırdaki evimizden karşılamak suretiyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ancak mesela diyelimki su basmanı attım ve olur ya bi ceza ile karşılaşmam durumunda kabaca ne kadar bir ceza çıkabilir. Ceza ile ilgili yazıyı okudum ama biraz karışık anlayamadım. Bir ilçe belediyesine bağlı sadece bağçecicelerin olduğu bir belde bahçemizin olduğu yer. 2 şer katlı evi olan bahçeler var genelde.

  • Cezanın miktarı yapılacak yapının durumuna, büyüklüğüne, parselin bulunduğu yere göre çok değişir. Bu aşamada bir hesap yapmak mümkün değil

 14. Selamın aleyküm bnm tarla tapulu 300 metre arsam var buraya konteyner koydum ama elektrik su kanalızyon dogal gaz yok Bı sıkıntı olurmu konteyner İcin cezası nesır

 15. Arsam konut imarlı konteyner koydurmak istiyorum ruhsat almam için izlemem gereken yol nedir

 16. Suat Bey merhaba,
  Tarla tapusu olan bir parselden 870m2 hisse aldım. bunun üzerine 3*7 konteyner koymayı düşünüyorum. herhangi bir şekilde arsaya beton dökülmeyecek. hissem kadostro yola cephe durumda. ( düşüncem 6 veya 8 adet beton veya tahta ayak üzerine konteyneri koymak. ) sizce bununla ilgili olarak ne gibi bir işlem yapmalıyım.

  • Bence kanalizasyon vb. bağlantı yapılmayacaksa ruhsata tabi değil. ama diğer hissedarlar buna izin vermezlerse?

 17. Merhaba suat bey 1600 metre tarlam var su deposunu tarla melzemelerimi koymak icin yere beton dokmeden 15 m kadar konteyner koymak istiyorum.bunun icin izin gerekir mi? Cezasi olur mu?

 18. 2 sene önce

  Merhabalar;
  İStanbul Dudullu da evimizin yanındaki arsa konternerler için kiraya verildi.Evimizin dibinde konteynerler var ve üstüne çıkan evimize rahatlıkla girebilir.Bunun için nereye basvurmamız ve ne yapmamaız gereklidir? Bilginiz varmı? Teşekkürler..

  • Kimin kiraladığına bakılmalı. Belediyeye şikayet edilebileceğini düşünüyorum. Evinize bu kadar yakın alana konteyner konulamaz.

 19. Merhaba Suat bey size bir şey sormak istiyorum
  500m2 bir tarlam var içine 1 adet konteyner koymak istiyorum beton döktürmeyeceğim. Yani zemine sabitlenmeyecek bunun sonrasında cezai işlemle karşılaşma gibi bir durum olur mu ? Teşekkürler

 20. 2 sene önce

  Merhaba Suat Bey İzmir Bornova Yakaköyden 500 metre kadar yer almak istiyorum yer imarsız bağ bahçe olarak geçiyor tapusu mevcut üzerine bir yapı yapmak gibi bir derdim yok yatırım olarak değerlendirmek amacındayım bu bana ilerde bir sıkıntı oluştururmu imar gelme durumunda yerimin ne kadarı bana kalır veya gelmezse tapulu olan yerime belediye kafasına göre istimlak yapabilirmi yaparsa bana oranın değerini ödermi cevaplarsanız çok sevinirim

  • Bu konuyu ben nasıl bilebilirim ki.. imar gelir mi ve benzeri konulardaki sorulara benim cevap vermem mümkün değil

 21. 2 sene önce

  İyi akşamlar.
  Kayyum yönetiminde olan 1200 m2 tarla ile aynı parselde 2500 m2 tarlam var 2025 de kayyumun 10 yıllık yönetim süresi doluyor (gaip kişinin tarlasına kayyum atanmış) 10 yıllık süresi dolunca milli emlaktan kayyumun yönettiği tarlayı ihaleye çıkmadan doğrudan satışla alabilir miyim. Teşekkürler

  • Satın alabilmeniz için;
   1) Tapuda aynı parselde hissedar olmanız,
   2) Söz konusu parselin uygulama imar planı dışında olması,
   Gerekir. Bu şartlar var ise 4706 sayılı Kanun’un 4/C maddesine göre doğrudan satın alabilirsiniz.

   • 2 sene önce

    Suat bey mail adresiniz varsa paylaşabilir misiniz

    • 2 sene önce

     https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=200914954&MevzuatTur=3&MevzuatTertip=5

     Üçüncü bölüm madde 9(2):
     (2) Taşınır ve taşınmazların satışı, taşınmazların rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması vesayet makamının izniyle yapılabilir. Taşınmaz satışı, açık artırma usulüyle yapılır ve ihale vesayet makamının onamasıyla tamamlanmış olur. İstisnai durumlarda taşınmazın niteliği veya değerinin azlığı göz önüne alınarak denetim makamının izniyle pazarlıkla satışa karar verilebilir.
     Bu madde benim arsam için uygulanabilirmi yoksa sizin bir önceki mesajınız mı geçerli teşekkürler

     • 2 sene önce

      Suat bey size mail attım bakabilirseniz sevinirim teşekkürler