1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir 2024


Arsaya Konteyner Koymak Ruhsata Tabi Mi?

Tarlaya konteyner koymanın veya bahçeye konteyner koymanın ruhsata tabi olup olmadığı konusunu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan yapı tanımı dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Çünkü 3194 sayılı Kanun’un 21. maddesine göre, bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.

O halde yapılması gereken konteyner kavramının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan yapı tanımı kapsamına girip girmediğini tespit etmektir.

İmarlı Arsaya Konteyner Koymak İçin Belediyeden İzin Alınıyor mu?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesine göre; yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yer altı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 

Dolayısıyla, tarlaya veya arsaya konteyner koyma konusunun ruhsata tabi olup olmamasını, konteynerin yapı sayılıp sayılmayacağına göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani arsaya konulan konteyner yapı sayılacak ise (istisnalar hariç olmak üzere) ruhsat alınması gerekecektir.

Konteynerin yapı sayılıp sayılmamasını, konteynerin araziye sabitlenip sabitlenmediğine ve toprakla (kanalizasyon, temiz su bağlantısı, elektrik aboneliği gibi) bağlantılarına göre belirlemek gerekir diye düşünüyorum.

a) Sabit Konteyner Ruhsata Tabi Mi?

Eğer konteyner, araziye sabitlenmişse ve kanalizasyon, temiz su ve elektrik bağlantısı yapılmış ise bu tip konteynerin yapı sayılması gerektiği ve ruhsata tabi olması gerektiği açıktır. Yani konteyner, temel betonu (su basmanı) üzerinde sabitlenmişse, yapı tanımına dahil olacağı için ruhsat alınması gerekmektedir.

Ancak imar mevzuatı gereği, bazı alanlarda yapılacak inşaatlar, ruhsata tabi değildir. Dolayısıyla araziye sabitlenmiş ve kanalizasyon, temiz su ve elektrik bağlantısı yapılmış konteyner inşaatı ruhsata tabi olmakla birlikte bazı durumlarda bunlar da ruhsata tabi değildir. Daha doğrusu bu alanlarda tüm yapılar ruhsata tabi değildir. İşte bu tür yerlerde mevzuata uygun şartlarla yapılan konteyner inşaatı da (diğer inşaatlar gibi) ruhsata tabi olmayacaktır.

İmar mevzuatına göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hakkında şu yazıya bakınız: Ruhsat Alınması Gerekmeyen İnşaatlar Nelerdir? Eğer konteyner konulan parsel, bu alanlarda kalıyor ise ve bu yazılarımızda belirtilen şartlar taşınıyor ise ruhsat alınması gerekmeyecektir. 

b) Taşınabilir Konteyner Ruhsata Tabi Mi? Tarlaya Tekerlekli Konteyner Koymak Ruhsata Tabi Mi?

Buna karşılık bahçeye, tarlaya ya da başka bir alan tekerlekli konteyner koymanın (su basmanı yapılarak konteyner sabitlenmediği ve kanalizasyon, temiz su ve elektrik bağlantısı yapılmadığı sürece) ruhsata tabi olmadığını düşünüyorum. Zira bu durumda ortada sabit bir yapı değil, hareketli, istenildiği zaman kaldırılabilen bir araç bulunmaktadır.

Çünkü bu konteyner, arsanın zeminine sabitlenmediği sürece nitelik olarak herhangi bir araçtan farklı değildir. Ancak tekerlekli konteyner, araç statüsünde olacağı için bu konteyner için elektrik veya su aboneliği yapılması da mümkün değildir.

Tarlaya Konteyner Koymak Mümkün mü? Tarlaya Konteyner Koyabilir Miyim?

Bu soruya evet olarak cevap vermek gerekir. Belirli şartların karşılanması halinde tarlaya konteyner koymak mümkündür.

a) Tarlaya Konteyner Koyma Şartları

Tarlaya konteyner koymanın şartları aslında arsaya konteyner koymanın şartlarından çok da fazla değildir. Çünkü konteyneri arsaya veya tarlaya koymak arasında fark yoktur. Tarlaya konteyner koymak açısından tek fark, bazı durumlarda tarım il müdürlüğünün izninin gerekmesidir.

Eğer tarlaya konulacak konteyner sabit konteyner olmayacaksa yani hareketli ve taşınabilir olacaksa, bu konteyner için ruhsat alınmasına gerek yoktur. Bu konuyu yukarıda açıklamıştık.

Tam tersine, eğer tarlaya konulacak konteyner sabit konteyner olacaksa yani hareketli ve taşınabilir olmayacaksa, bu konteynerin yapımı için ruhsat gerekir. Ruhsattan önce de tarım il müdürlüğünden izin alınmalıdır.

b) Tarlaya Konteyner Koyma İzni Nasıl Alınır?

Yukarıda belirttiğimiz üzere, tarlaya konteyner koymak açısından, bazı durumlarda tarım il müdürlüğünün izninin gerekmektedir. Eğer yapılacak yapı tarımsal amaçlı ise çiftçiye ait tarımsal işletmenin ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak için gerekli boyut, hacim ve vasıfta; kümes, ahır, ağıl, depo, soğuk hava deposu, yemlik ve yem hazırlama tesisleri, mandıra, balık üretim tesisleri, arı hane, su ve yem deposu, gübre ve silaj çukuru ile plan ve projeleri İl müdürlüğü tarafından incelenerek tarımsal nitelikli olduğuna karar verilen diğer tesislerle ilgili olarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü veya belediyelere, belediye sınırları dışında İl özel idarelerine yapılan müracaatlar Tarım İl müdürlüğüne intikal ettirilir.

İl müdürlüğü tarafından bu talepler incelenir ve bu tesislerin, yukarda belirtilen özelliklere uyan tesislerden olması halinde, arazi niteliklerine ve sınıfına bakılmaksızın projede öngörülen miktarda alana bu amaçla kullanmak kaydıyla izin verilir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  6785 sayılı İmar Kanunu

c) Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir 2024

Ruhsata tabi konteyner inşaatını, izinsiz olarak yapılması 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre para cezası uygulanmasını gerektirir. Yapılan inşaat köyde yer alıyor ise uygulanacak para cezası konusunda şu yazımıza bakınız: Köylerde Kaçak Yapı Cezası – 2021   Diğer alanlarda uygulanacak para cezaları konusunda şu yazımıza bakınız: 2024 Yılında Uygulanacak İmar Para Cezaları ve Bunların Hesaplanma Şekli

Bağ Bahçeye Konteyner Koymak Yasak Mı?

Bağ bahçeye konteyner koymak yasak değildir. Burada uygulanacak kurallar, tarlaya konteyner koymak ile aynıdır. Bu konuyu da yukarıda açıklamıştık.

Köylerde Konteyner Koymak Ruhsata Tabi mi?

Son olarak şu belirtelim: Köylerde bazı durumlarda ve şartların gerçekleşmesi halinde ruhsatsız yapı yapılabilmektedir. Konu hakkında şu yazımıza bakınız: Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları

Ayrıca büyükşehirlerde, sonradan mahalle olan köylerde de bazı durumlarda ve şartların gerçekleşmesi halinde ruhsatsız yapı yapılabilmektedir. Bu konuyu da şu yazımızda değerlendirmiştik: Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?

Her iki durum ve şartlar gerçekleşmiş ise, konteyner sabit olsa bile ruhsat alınmasına gerek olmaksızın yapılabilecektir.

Hisseli Arsaya Konteyner Koymak Mümkün mü?

Hisseli arsaya yapı yapmak için diğer hissedarların muvafakatine gerek vardır. Ancak bu konuyu ikiye ayırarak değerlendirmek gerekir. Eğer konulacak konteyner sabit olmayacaksa, hissedarın hissesini aşmaması kaydıyla ruhsata da diğer parsel maliklerin muvafakatine de gerek olmayacaktır.

Buna karşılık konulacak konteyner sabit olacaksa, hissedarın hissesini aşmaması kaydıyla ruhsata da diğer parsel maliklerin muvafakati ile ruhsat alınması gerekmektedir. Diğer hissedarların muvafakati konusunda şu yazımıza bakınız: Hisseli Arsalarda İnşaat Ruhsatı Alınması İçin Tüm Maliklerin Onayı Gerekli mi?

Hazine Arazisine Konteyner Koymak Mümkün mü?

Hazine arazisine sabit ya da taşınabilir olsun, konteyner koymak mümkün değildir. Böyle bir durumda hem konteynerin yıkımı söz konusu olabilecektir, hem de Hazineye ecrimisil ödenmesi gerekecektir. Ayrıca 2003 yılından sonra Hazine arazilerine yapılan yapılar, Hazineye intikal etmektedir. Konu hakkında şu yazıya bakınız: 2015/1 sayılı Milli Emlak Genelgesi (4706/5. Madde Gereğince Hazine’ye İntikal Eden Yapıların Tazmini)

Konteyner Ruhsatı Nasıl Alınır?

Ruhsata tabi konteyner için ruhsat nasıl alınır konusunu yazımızın bu kısmında açıklayacağız.

a) Belediyeden Konteyner İzni Nasıl Alınır?

Belediyelerden doğrudan konteyner izni için başvurmak söz konusu değildir. Konteyner koyabilmek için belediyeye inşaat ruhsatı başvurusu yapılması gerekir. Çünkü sabit konteynerler, yapı statüsündedir ve yapı yapılabilmesi için belediyeden ruhsat alınması gerekir.

b) Arsaya Konteyner Koymak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yapı ruhsatı; bir parselde, Yönetmeliğin ekinde (Ek-10’da) yer alan forma uygun olarak bu Yönetmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında ilgili idaresince tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesini ifade eder. İmar Kanununun 21. maddesine göre; bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için (26. maddede belirtilen istisna dışında) belediye veya il özel idarelerinden yapı ruhsatı alınması mecburidir. Ruhsatın nasıl alınacağı konusunda şu yazımıza bakınız: İnşaat Ruhsatı Rehberi: İnşaat Ruhsatı Nereden Alınır? İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır?

c) Konteyner Ruhsatı Kaç Lira?

Belediye Gelirleri Kanununun ek 1. maddesine göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde inşa edilecek yapılar için her türlü inşaat ruhsatı veya tadilat ruhsatı verilmesinde bina inşaat harcının alınması gerekir.

Alınacak harç, belediye grubuna göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan rakamlar, konteyner alanı ile çarpılarak toplam ücret belirlenmektedir.

İnşaat AlanıBelediye Grubu
12345
100 m2’ye kadar0,750,700,650,600,50
101-120 m21,501,401,351,201,00
121-150 m22,252,001,901,751,50
151-200 m23,002,752,502,252,00
200 m2’den yukarı3,753,503,002,752,50

Ruhsatsız Konteyner Cezası -2024: Tarlaya konteyner koymanın cezası ne kadar?

Yukarıda belirtildiği üzere, ruhsat alınması gerektiği alınmadığı halde ruhsat alınmadan yapılan konteynerler için imar para cezası uygulanır. Konteyner konulması nedeniyle İmar Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında imar para cezasına maruz kalan kişiler, bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorlarsa ve cezaya itiraz etmek veya dava açmak düşüncesindeler ise şu yazıya bakmaları faydalı olacaktır: İmar Para Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir, Nasıl Dava Açılır?

Köylerde Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar Nelerdir?

Köylerde ruhsata tabi olmadan yapılabilen yapılar hakkında bilgi almak için şu yazılarımıza bakabilirsiniz: Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları

Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?

Tarlaya Konteyner Koyma Konusunda Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Taşınabilir konteyner ruhsata tabi mi?

Bahçeye, tarlaya ya da başka bir alan tekerlekli konteyner koymanın (su basmanı yapılarak konteyner sabitlenmediği ve kanalizasyon, temiz su ve elektrik bağlantısı yapılmadığı sürece) ruhsata tabi olmadığını düşünüyorum.

Bahçeye konteyner koymak yasak mı?

Bağ bahçeye konteyner koymak yasak mı? Bahçeye taşınabilir konteyner koymak yasak değildir. Ama sabit konteyner koymak ruhsata tabidir. Ruhsat alınmadan konulursa para cezası gelebilir.

İmarlı arsaya konteyner koymak için belediyeden izin aliniyor mu?

Evet, imarlı arsaya konteyner koymak için belediyeden izin alınması gerekir.

Hobi bahçesine konteyner koymak yasak mı?

Hobi bahçesine taşınabilir konteyner koymak yasak değildir. Ama sabit konteyner koymak ruhsata tabidir. Ruhsat alınmadan konulursa para cezası gelebilir.

Zeytinliğe konteyner konulur mu?

Zeytinliğe sabit konteyner koymak ruhsata tabidir. Ruhsat alınmadan konulursa para cezası gelebilir. Ama taşınabilir konteyner koymak yasak değildir.

 

Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir 2023 bloğunu seç Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir
Tarlaya Konteyner Koymanın Cezası Nedir