1. Ana Sayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları


Köylerde Ruhsatsız Yapı Nasıl Yapılır?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine göre; belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerin valilik onayını müteakip muhtarlığa bildirimi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. 

Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine 12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunla eklenen (ğ) bendine göre, büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Mahalle Olan Köylerde Ev Yapmak Ruhsat Gerektirir Mi?

Köylerde Yapı Ruhsatı Aranmayacak

Görüldüğü üzere 27. madde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köylerde yapılacak bazı inşaatlar için ruhsat alınmamasına imkan tanımaktadır. Köy yerleşik alanlarında inşa edilecek bir yapının, bu kapsama girmesi ve inşaat ruhsatından muaf olabilmesi için belirli şartları taşıması gerekir. Çalışmamızda bu şartlar, Danıştay kararları dikkate alınmak suretiyle izah edilecektir. Aşağıda sayılan şartları taşımayan yapılar ruhsata tabidir.

Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları

Köy yerleşik alanlarında inşa edilecek bir yapının, bu kapsama girmesi ve inşaat ruhsatından muaf olabilmesi için belirli şartları taşıması gerekir. Aşağıda sayılan şartları taşımayan yapılar ruhsata tabidir.

1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köylerde Yapılmış Olmak

Yapı yapılacak köy veya mezranın, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olması gerekir. Bu durum, Kanun metninde açıkça zikredilmiştir. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak yapılar ruhsata tabi olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 58. maddesine göre bu yapılar hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulur.

2. Köy Yerleşik Alanının Tespit Edilmiş Olması Gerekliliği

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak yapıların ruhsattan muaf olabilmesi için köy yerleşik alanının tespit edilmiş olması gerekir. Eğer köy yerleşik alanı tespiti yapılmamış ise, ruhsat almadan yapı yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumda, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesi hükümlerinin uygulanması ve yapı ruhsatı alınması gerekir.

Ek Bilgi: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine göre, il çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.

Eğer köy yerleşik alanı tespiti yapılmamış ise, köy ihtiyar heyetinden alınacak izinle yapı yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumda, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesi hükümlerinin uygulanması gerekir. 64. maddeye göre, köy yerleşik alan sınırı tespit edilmemiş iskan dışı alanlarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin “Yapı Ruhsat İşleri” başlıklı bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak ilgili idarece verilir.

İdari yargı kararlarına göre, yapının inşaat ruhsatından muaf olabilmesi ve köy ihtiyar heyetinden alınacak izinle yapılabilmesi için köy yerleşik alanı sınırının tespit edilmiş olması gerekir.

Konu hakkında Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen 20.11.1989 tarihli ve E:1989/831, K:1989/2190 sayılı kararda köy yerleşik alanı sınırları belirlenmemiş köylerde ilgili valiliklerden ruhsat alınması gerektiği ifade edilmiştir[2]. Kararda şu ifadelere yer verilmiştir: “İdare Mahkemesince mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda, dava konusu taşınmazın bağlı olduğu Köyün İl İdare Kurulunca tasdikli yerleşik alan haritasının mevcut olmadığının mahallinde köy muhtarı tarafından beyan edildiğinin belirtildiği, bu durumda, olayda, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinin Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (iskan dışı) Alanlarda Uygulanacak Esasları Düzenleyen 6.Bölüm hükümlerinin uygulanması gerektiği, bu hükümlere göre de köy yerleşik alanı sınırları belirlenmemiş köylerde ilgili valilikten ruhsat alınması zorunlu olduğundan, inşaat izninin köy ihtiyar kurulunca verilemeyeceği gerekçesiyle işlem yetki yönünden iptal edilmiş ve bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.”

Danıştay 6. Dairesinin 10.11.2006 tarihli ve E:2004/1459, K:2006/5160 sayılı kararında ise “Ruhsatsız yapının yapılıp bitirildiği tarihte köy yerleşik alanının tespit edilmediği tartışmasız olduğundan, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin uygulanması ve 3194 sayılı Yasa’nın 27. maddesi kapsamında olmayan yapı için Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere göre ruhsat alınması gerektiğinden ruhsatsız yapılan yapı nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı” ifade edilmiştir.

Ancak yapının inşaat ruhsatından muaf olabilmesi için köy yerleşik alanının tespiti zorunlu olmakla birlikte, kadastro çalışmalarının yapılmış olması zorunlu değildir. Bir başka anlatımla, henüz kadastrosu tamamlanmamış alanlarda da (diğer şartları taşımak kaydıyla) muafiyet hükümlerinin uygulanması mümkündür. Danıştay 6. Dairesinin 20.11.2007 tarihli ve E:2005/5398, K:2007/6694 sayılı kararında 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 27. maddesi kapsamında inşa edilecek yapılarla ilgili olarak, yapının inşa edildiği alanda kadastro çalışması yapılmış olması zorunluluğunun bulunmadığı, öncelikle anılan madde metninde belirtilen köy yerleşik alanının tespit edilip edilmediği belirlenmesi, sonrasında yapının anılan madde metninde yer alan diğer şartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı bakımından bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kararda şu ifadelere yer verilmiştir: “3194 sayılı Kanun’un 27. maddesinde, köy yerleşik alanı tespit edilmiş bulunan yerlerde ve anılan madde metninde belirtilen diğer şartların mevcut olması kaydıyla inşa edilecek yapıların, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmadığı düzenlemesi yer almakta olup, anılan Kanun hükmünde aynı zamanda kadastro çalışması yapılmış olması gibi bir şart getirilmemiştir.

Bu durumda davacı tarafından inşa edilen yapının bulunduğu alanda öncelikle köy yerleşik alanının tespit edilip edilmediği ve söz konusu yapının köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalıp kalmadığının tespit edilmesi, sonrasında anılan yapının 3194 sayılı Kanun’un 27. maddesi hükmünde yer alan diğer koşullara uygun olarak inşa edilip edilmediğinin belirlenmesi, şayet köy yerleşik alanı tespit edilmemişse söz konusu yapının durumuyla ilgili olarak yukarıda ifadesine yer verilen Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekmektedir.”

3. Köy Yerleşme Planının Yapılmamış Olması

Bir köyün, 442 sayılı Köy Kanununun Ek- 9 ve devamı maddeleri kapsamında yerleşim planının yapılmış olması halinde, burada inşa edilecek yapılar için il özel idaresinden inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni alınması gerekir.

Bu konu ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2007/12 sayılı Genelgesinde “Köy yerleşme planları, köylerin sağlıklı bir şekilde yerleşimini ve gelişimini sağlayan imar planları olduğundan belediye ve mücavir alan sınırları dışında köy yerleşme planı bulunan alanlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca onaylı köy yerleşme planına uygun olarak yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi zorunludur. Bu alanlarda ruhsat ve yapı kullanma iznine ilişkin başvuruların 5302 sayılı Kanun uyarınca il özel idaresince değerlendirilmesi gerekmektedir” ifadesine yer verilmiştir[3].

4. Yapının, Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Köyde Sürekli Oturan Kişilerce Yapılmış Olması Gerekli Değildir

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Aynı Yönetmeliğin 58. maddesine göre; köy nüfusuna kayıtlı olmayanlar, köyde sürekli oturmayanlar ve köy nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte köyde sürekli oturmayanlar tarafından yapılacak tüm yapılar için il özel idaresinden inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni alınması gerekir. Bu kişiler tarafından inşa edilen yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi kapsamında yıkılması ve ilgili hakkında İmar Kanununun 42. maddesi gereğince para cezası uygulanması gerekir. Danıştay kararları da (örneğin Danıştay 6. Dairesi, 14.06.1994, E:1994/1054, K:1994/2523) bu yöndeydi.

Ancak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesinde 12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunla değişik şeklinde “köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan” şartı bulunmamaktadır. Danıştay 14. Dairesi de 27. maddenin değişik haline “köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan” şartı bulunmadığını vurgulamaktadır. İmar Kanunu’nun 27. maddesinde 12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunla değişik şeklinde “köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan” şartı kaldırılmıştır. Danıştay 14. Dairesi de 27. maddenin değişik haline “köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturan” şartı bulunmadığını vurgulamaktadır.

5. Yapılacak Yapının Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıması

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak yapıların ruhsattan muaf olabilmesi için yapının Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. bölümünde sayılan şartlarda olması gerekir. Bu şartları taşıyan yapılar inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaftır. Bu şartlar hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakınız: Yapılacak Yapının Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıması. Bu şartları aşan yapıların (örneğin 3 kat olarak yapıların) ruhsata tabi olması gerekir. 

6. Yapılacak Yapının Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere, Fen, Sanat Ve Sağlık Kurallarına Uygun Olması

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine göre ruhsat alınmadan yapı yapılabilmesi için yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur.

7. Yapının Konut ve Hayvancılık Amaçlı Olarak veya Köyde Oturanların İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Yapılmış Olması

Yapının konut, tarım ve hayvancılık amaçlı olarak yapılması gerekir. 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesine göre; belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz.

8. Valilik Onayı

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine göre, bu yapıların etüt ve projelerinin valilikçe onaylanması, muhtarlığa bildirim yapılması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur.

9. Köyde Ruhsat Almadan Yapı Yapmak İçin Muhtarlık İzni Gerekir mi?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesinin eski halinde “bu yapıların etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunlu” idi. Bu dönemde Danıştay muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar hakkında yıkım ve para cezası işlemi tesis edilebileceğine karar vermekte idi.

Ancak bu madde değiştirilmiş ve valilik onayından sonra sadece muhtarlığa bildirimin yeterli olduğu esası kabul edilmiştir. Bundan dolayı köyde ruhsat almadan yapı yapmak için muhtarlık izni gerekmemektedir; bildirim yeterlidir.

Köy Muhtarlık Yapı İzin Belgesi Örneği

Yukarıda açıkladığımız üzere 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesinin eski halinde “bu yapıların etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması zorunlu” idi. Ancak bu madde değiştirilmiş ve valilik onayından sonra sadece muhtarlığa bildirimin yeterli olduğu esası kabul edilmiştir. Bu nedenle artık köy muhtarlık yapı izin belgesi alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Şimşek, S. (2010) İmar Hukuku, Milli Emlak Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara, 2010

Şimşek, S. ve Hazar, İ. (2019) “Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle İmar Davaları Rehberi, 2. Baskı, Ankara, 2019

Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları

Yorum Yap

Yorumlar (15)

 1. Tayfun Kasay 1 ay önce

  Selamlar. İmar durum belgesindeki bilgisi:
  Köy Yerleşik Alan Bilgisi: …..köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır.
  Yapılaşma Kısıt Bilgisi:
  KAMU ELİNE GEÇMİŞ KADASTRAL BİR YOLA CEPHESİ OLMASI ŞARTIYLA
  **SORGULAMA YAPILAN PARSELİN TAMAMI YERLEŞİK ALAN SINIRI İÇERİSİNDE KALIYORSA
  KÖY YERLEŞİK ALAN SINIRI İÇERİSİNDE KALAN KISMINDA; TAKS: 0,40, KAKS: 0,80 OLMAK ŞARTIYLA 2 KAT 7,5 M YÜKSEKLİĞİNDE YAPI YAPILABİLİR.
  Kadastro yoluna cephesi olan ve tapu kaydında kerpiç ev ve arsası diye geçen ve (büyükşehire bağlı olmayan) köy yerleşik alanı içerisinde kalan taşınmazımın içerisindeki kerpiç evi yıkıp yeni bir ev yaptırmak istiyorum.
  İnşaat ruhsatı almadan yaptırmam mümkün müdür? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 2. Sevgi Arslan 8 ay önce

  Bizim babamızdan kalma yaklaşık 50 yıllık bir evimiz var amcamın çocukları bizim babamızdan kalan evin önüne sıfır denecek şekil de ev yaptılar inşaat izinlerinin olmadığını düşüyorum. Olsa o şekil de inşaat yapılmasına kesinlikle izin verilmezdi. Biz il dışında ikamet ettiğiniz için bizlerden hiç bir şekil de izin alınmadı ne yapmamız gerekir. Yer kardeşlerle hisseli

  • Eğer belediyelik ise belediyeye, belediyelik değil ise il özel idaresine şikayet edebilirsiniz. Ya da bir avukat tutarak müdahalenin önlenmesi davası açabilirsiniz.

 3. Serdar Bostancı 9 ay önce

  Selamlar,
  Elimde bir Eğitim arsasına ait 200m2 lik bir hisse var. Tapusu benim üzerime. Bu alan Eğitim alanı imarlı. Ben okul yapılana kadar, kendi payımı çevirip buraya bir konteyner koyabilir miyim.
  Hiçbir yerde bu sorunun yanıtını alamadım. Yardımcı olursanız minnettar olurum.
  Saygılarımla.

  • Kendi payınızı çeviremezsiniz çünkü arsanın hangi 200 m2’lik kısmı size ait bilemezsiniz. Yani arsanın neresi sizin hisseniz olduğu belli olmayacağı için kendi payınızı çeviremezsiniz. Paylı mülkiyette ortaklar arsanın her noktasında hissedardırlar

 4. OSMAN ASLAN 9 ay önce

  35 yıl 657 Devlet Memuru olarak görev yaptıktan sonra emekli oldum. Müşterek arsa üzerine kardeşim benim yokluğumda kendine ev yaptı. Bende emekli emekli olduktan sonra bir ev yapmak istedim. kardeşim karşı çıkmaya başladı. bana bırakılan, yerden yan tarafa bir veya iki metre bir balkon yaptı. balkonu gömme yap dışları yapma diye söyledim. Bana kalan arsa üzerine yapılacak olan evimin M2 biraz küçüldü. Bu durumda ben ne yapmalıyım, bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Arsanın yüz ölçümü yaklaşık 80 m2 dir. saygılarımla

 5. Aziz Soydan 11 ay önce

  Suat bey,
  1993 yilinda babam rahmetli bir ev ve bir subasman yaptiriyor.Ikisinin da projesini bir akrabamiz cizip onayliyor.Tarim ogretmeni olan babam ve ziraat muh olan kardesim 1994 yilindaki Ziraat odasina kayit belgesi kopyasina gore “Tarim ve Hayvancilikla ugrasmislar,Koyde ikamet ediyorlar ve koy nufusuna kayitlilar.Ancak o yillarda KOY YERLESIK ALANI tespit edildigi halde bunu Valilik, Cevre Bakanligi ve Belediye arasinda arastirip hicbirisi arsivlerinde 1993 yilindaki yerlesik alan belgesini bulamadi.Elimizdeki Hrt.Muh. su anki imar parseli ve su basman koseleri koordinatlarina gore cizmis ve parsel yola ve diger parselllere tecavuzlu degil, Belediye 2006 yilinda ilk plan yapildiginda su basmani TAM BIR IMAR PARSELI icine denk getirmis.Yillarca Bina vergisi odenmis,beton testi yaptirdik 2006 yilinda yapilan imar planinda buradaki imar sarti olan iki kat icin yeterliymis.Ancak belediye yikim karari almis bu sartlarda mahkemede hakli cikabilirmiyiz.CIMER den tum yazismalara ragmen Valilik il ozel idaresi,cevre md.ve Belediye var oldugu soylenen Koy yerlesik alan belgesini bulamadi.Yikilmazsa su basmani guncel imar sartlarina gore iki katli tamamlayacagiz.Mahkemede sansimiz varmi.

 6. Merhaba Suat bey,
  Köy yerleşim alanı içinde tapu zeytinlik vasfı ve yolu olan arazimize ev yapabilir miyiz. Kaçak yaparsak ne gibi yaptırımlarla karşılaşırız.

 7. O kadar bilgi ve yorum okudum, Burası kadar Yönetmeliğe uygun adam gibi detaylı bilgi veren bir yer bulamadım.
  Emekleriniz için teşekkür ederim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.