1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

İnşaat Ruhsatı Müracaatı Nasıl Yapılır?


İnşaat ruhsatının nasıl alınacağı konusunda hazırladığımız çok geniş kapsamlı bir rehber için şu yazımıza bakınız: İnşaat Ruhsatı Rehberi: İnşaat Ruhsatı Nereden Alınır? İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır?

İnşaat Ruhsat Müracaatının Yapılması

Gerekli koşullar ve evraklar ikmal edildikten sonra yapı malikince gerekli belgelerle birlikte ruhsat müracaatı yapılır. İmar Kanunu’nun 22. maddesine göre, yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Paylı mülkiyette, elbirliği mülkiyetinde ya da kat mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde ruhsat düzenlenmesi ve yapı yapılabilmesi için tüm paydaşların, ortakların ve kat maliklerinin izin vermesi gerekir. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Hisseli Arsalarda İnşaat Ruhsatı Alınması İçin Tüm maliklerin Onayı Gerekli mi?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 22. maddesine göre, yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55. maddesine göre yeni inşaat, ilave ve esaslı tadilat yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine aplikasyon krokisini ve tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler. Bu belgelerin teslim edilmesine rağmen, yanlış ve eksiklik olmadığı halde inşaat ruhsatı verilmemesi hukuka aykırılık teşkil edecektir. Ruhsat alınması için gerekli belgeler şunlardır:

İnşaat Ruhsat Müracaatında Yapı Sahibinden İstenen Evraklar

1) Dilekçe (Kendisi veya Kanuni Vekiline Ait),

2) Tapu Kayıt Sureti veya Tapu Yerine Geçen Belgeler: TAKBİS üzerinden erişilebilen parsellerde tapunun ibrazına gerek yoktur. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55. maddesinin 14. fıkrasına göre yapı sahipleri veya vekillerinden ayrıca tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler istenmez[1].Ancak, bu durumda, yapı sahipleri veya vekillerden, başvuru dilekçelerinde TAKBİS üzerinden parsele ilişkin kayıtlara erişim için gerekli bilgileri beyan etmeleri istenir. Tapu kayıt bilgilerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)’nde bulunması halinde bu bilgilere ilgili idare tarafından TAKBİS üzerinden elektronik ortamda doğrudan erişilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bu konuda gerekli tedbirler alınır.

TAKBİS üzerinden erişilememesi halinde; tapu tescil belgesinin veya istisnai hallerde tapu yerine geçen belgelerin, yapı ruhsatı için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak belediyeye verildiği tarihten en fazla bir ay önce alınmış olması gerekir.

Tapu yerine geçen belgeler Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55. maddesinin 3. fıkrasına göre tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler, 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun haricinde, özel kanunlara göre tahsis yapılmış olmakla beraber henüz tapu siciline malik adına mülkiyet olarak kaydedilmemiş olan gayrimenkuller için özel kanunlarda mülkiyet belgesi yerine geçeceği hükme bağlanmış olmak kaydı ile;

a) İlgili kamu kuruluşlarınca verilmiş olan tahsis belgesi, b) Mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı, c) Bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili makamlarca verilen belge, ç)    Kesinleşmiş kamulaştırma kararlarıdır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir? İskan İzni Nedir? İskan İzni Nasıl Alınır?

2981 sayılı Kanun gereği hak sahiplerine verilen tapu tahsis belgesi, mülkiyeti değil hak sahipliğini belgelediğinden tapu tahsis belgesine dayanılarak inşaat ruhsatı verilemez.

3) İdarece Onaylı Projeler: Dilekçeye mimari proje (vaziyet plânı, paylaşım tablosu, metrekare cetveli, kat plânları, çatı plânı ile bunlara ilişkin en az iki adet kesit ve yeteri sayıda görünüş, toprak kazı hesabı, avan proje ve tatbikat projeleri ile ısı yalıtım projesi veya raporu, yapı aplikasyon projesi, yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek peyzaj projeleri), statik proje ve zemin etüdü raporu, mekanik tesisat projesi (sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporu), elektrik tesisat projesi (elektrik iç tesisatı ile gerekiyorsa) asansör projeleri eklenir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre, elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında ilgili idareye sunulması zorunlu değildir. Ancak bu projelerin, yapı denetim kuruluşu veya projelerin uygulanmasının denetimine yönelik fenni mesuliyet üstlenen mühendisler tarafından ilgili kurumlara onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren temel betonu dökülmeden önce ve en fazla otuz gün içinde ruhsat vermeye yetkili idareye verilmesi zorunludur. Peyzaj projelerinin de ruhsat aşamasında ilgili idareye sunulma zorunluluğu yoktur. Ancak bu projenin ruhsat onayından sonra bir aylık süre içinde idareye sunulması ve idarece onaylanması zorunludur. 

4) Belediyeden Alınmış imar çapı aslı (Son 1 yıllık güncel), 5) Belediyeden alınmış vergi borcu yoktur yazısı, 6) Ada ve Parsele ait Ölçü Krokisi (Kadastro Müdürlüğünden), 7) Ada ve Parsele ait arsa aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü veya özel haritacıdan), 8) Bina Aplikasyonu, 9) Plankote,

10) Numarataj Krokisi: Yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler sırasında ilgili yapıya ait numarataj bilgileri belediyelerin numarataj işleminden sorumlu birimleri tarafından ilgili idareye elektronik ortamda sunulur. Başvuru sahiplerinden numarataj işlemine ilişkin belge istenmez. Numarataj işleminden sorumlu birimler, numarataj bilgilerini elektronik ortamda kayıt altına almakla ve ilgili idarelerle paylaşmakla yükümlüdür.

11) Yapı denetim harcının yattığını gösterir banka dekontu, 12) Mal sahibinin kimlik fotokopisi, 13) Su ve Atıksu İdaresi yazısı, 14) Arsa boştur onayı (Fotoğraflı)

İnşaat Ruhsat Müracaatında Müteahhitten İstenen Evraklar

1) Müteahhit ve yapı sahibi arasında yapılmış olan noter onaylı inşaat sözleşmesi, 2) Müteahhidin imza sirküleri, 3) Müteahhit vergi levhası fotokopisi, 4) Faaliyet belgesi (Ticaret ve Sanayi Odasından), 5) Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicili), 6) Müteahhit mal sahibi ise, İnşaat yapım taahhütnamesi (noter onaylı), 7) Yapı Müteahhiti Taahhüdü (Ek-1 Form-18’e uygun), 8) Müteahhit kimlik fotokopisi (Tüzel kişilerde en büyük hissedarın TC numarası),

İnşaat Ruhsat Müracaatında Şantiye Şefinden İstenen Evraklar

Şantiye şefi sözleşmesi (Ek-13 Form-10’a uygun), Mühendis ve mimarlar için şantiye şefliği taahhütnamesi (Ek-1 Form-6’ya uygun), İkametgah belgesi, kimlik fotokopisi,

İnşaat Ruhsat Müracaatında Yapı Denetimsiz İnşaat Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

1) Başvuru dilekçesi, 2) Tapu kayıt örneği, 3) İmar durumu, 4) Mimari proje (oda vizesi), 5) Statik proje (oda vizesi – ilave katlarda kontrol hesabı), 6) Statik hesaplar (oda vizesi), 7) elektrik projesi (oda vizesi), 8) Sıhhi tesisat projesi (oda vizesi), 9) Zemin etüdü, 10) Aplikasyon krokisi (harita müh. onaylı), 11) Tus taahhüdü (mimari, statik, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat), 12) Her proje için ilgili meslek odalarınca işin yerini belirtir belge (büro tescil belgesi) (mimari, statik, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat).

İnşaat Ruhsatı Müracaatı Nasıl Yapılır?
İnşaat Ruhsatı Müracaatı Nasıl Yapılır?