1. Ana Sayfa
 2. Emlak Haberleri

Kaçak Yapılara Elektrik ve Su Aboneliği İmkanı


Kaçak Yapılara Elektrik Su Aboneliği 2022

05 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olan ya da hiç ruhsat alınmamış yapılara, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine imkan tanındı.

Kaçak Yapıya Abonelik Nasıl Alınacak?

7417 Kanunla, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar” ibaresi “1/7/2022 tarihine kadar” şeklinde, fıkrada yer alan “12/10/2004” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir. Bu sayede, 3194 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesinde yer alan ve kaçak yapılara elektrik ve su aboneliği verilebilecek tarihler, ruhsat alınmış yapılar için 1/7/2022 tarihine kadar; hiç ruhsat alınmamış yapılar için 31/12/2021 olarak yeniden değiştirilmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici 11. Maddesi 2022 Değişik Hali

Geçici 11. maddenin son hali şu şekildedir: “1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.” 

Dolayısıyla, kaçak yapıya elektrik ve su aboneliği, 3194 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesine göre yapılacaktır. Maddede sayılan şartların gerçekleşmesi halinde kaçak yapılara abonelikler alınabilecektir.

Kaçak Yapı Nedir?

Kaçak yapıyı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesindeki ifadelerden yola çıkarak tanımlamak mümkündür. İmar Kanunu’nun 32. maddesi, ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine (veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapılması durumunda bu yapılar hakkında yıkım işlemi yapılacağını öngörmektedir.

Dolayısıyla bu maddede yer alan ifadelerden kaçak yapıyı; a) ruhsat alınması gerektiği halde ruhsatsız olarak yapılan yapılar, b) ruhsat ve eklerine (veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapılan yapılar, olarak iki kısımda tarif etmek mümkündür. Bu konuda detaylı bir yazı için şu linkte tıklayınız: Kaçak Yapı Nedir? Kaçak Yapı Nasıl İhbar Edilir? Ayrıca şu yazı da ilginizi çekebilir: Köylerde Kaçak Yapı Cezası – 2022

Kaçak Yapıya Abonelik Almak İçin Gerekli Şartlar

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre 1/7/2022 tarihine kadar (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara elektrik ve su aboneliği alınabilecektir. Bunun için gerekli şartlar şunlardır.

Kaçak yapıya abonelik almak için gerekli şartlar:

 • 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve yapının buna göre yapılmış olup, buna rağmen kullanma izni verilmemiş ve alınmamış olması,
 • Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün ilgili belediyesince belgelenmesi,
 • İlgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması,
 • Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması.

Kanuna göre 1/7/2022 tarihine kadar (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara elektrik su aboneliği yapılacaktır. Yani madde temel olarak, ruhsatlı olarak başlanan ve ruhsata uygun olarak yapılan ancak yapı kullanma izni alınmayan yapılarak abonelik imkanı getirmektedir. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmayacaktır.

Bununla birlikte elektrik ve su aboneliği geçici olarak bağlanacaktır. İlgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edilecektir. Kanuna göre su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

Kaçak Yapıya Abonelik İmkanından Hangi Yapılar Yararlanabilecek?

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre kaçak yapıya elektrik ve su aboneliği imkanından;

a) 1/7/2022 tarihine kadar (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar (bu yapılar ruhsatlı olarak başlanılmış ve ruhsata göre yapılmış ancak yapı kullanma izni belgesi (iskan izni) olmayan yapılardır),

b) Hiç ruhsat alınmaksızın ve tamamen kaçak olarak  31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılar (Bu yapılar ise inşaat ruhsatı hiç alınmamış yapılardır),

Yararlanabilecektir.

a) Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmadan Elektrik Aboneliği 

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre 1/7/2022 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar elektrik ve su aboneliğinden yararlanabilecektir. 

Bu yapılar, aslında inşaat ruhsatlı olarak başlanılmış ve ruhsata göre yapılmış ancak yapı kullanma izni belgesi (iskan izni) olmayan yapılardır. Ancak bu yapıların elektrik ve su aboneliğinden yararlanabilmesi için “ruhsata göre yapılmış” olmaları da zorunludur. Ruhsata göre yapılan ancak iskan izni verilmeyen veya bir sebeple alınmayan yapılar geçici 11. madde kapsamında abonelikten yararlanabileceklerdir. İskan izninin ne olduğu ve nasıl alınacağı konusunda şu yazımıza bakınız: Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir? İskan İzni Nedir? İskan İzni Nasıl Alınır?

Burada ruhsatlı olarak başlanılmış, yapı kullanma izni olmayan fakat ruhsata aykırı şekilde yapılmış yapıların durumunu da değerlendirelim. İmar Kanunu’nun geçici 11. maddesine göre ruhsatlı olarak başlanılmış, yapı kullanma izni olmayan yapıların elektrik ve su aboneliğinden yararlanabilmesi için ruhsata uygun olarak inşa edilmiş olması gerekir.

Yapı, ruhsata uygun değil ise yapının yapılış tarihine bakmak gerekir. Kanuna göre, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Yani hiç ruhsat alınmamış bir yapı, 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış ise elektrik ve su aboneliği yapılabilecektir. Bu kolaylığın, 31/12/2021 tarihinden önce ruhsat alınarak yapılmış fakat ruhsata uygun olmayan yapılar için de uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani ruhsatlı olarak başlanılan fakat ruhsata uygun olmayan yapılar 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış ise bu kolaylıktan yararlanacaklardır. Ruhsatlı olarak başlanılan fakat ruhsata uygun olmayan yapılar 31/12/2021 tarihinden sonra yapılmış ise bu kolaylıktan yararlanamayacaklardır.

b) Kaçak Yapıya Elektrik Su Verilmesi

Kanundaki düzenlemeye göre bu şekilde ruhsatsız olan veya yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara elektrik ve su aboneliği geçici olarak bağlanacaktır. Yani bu düzenlemeyle kaçak yapıya elektrik ve su  verilmesinin önü açılmış olmaktadır. Geçici 11. maddeye göre, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Yani hiç ruhsat alınmamış yapı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış ise yine elektrik ve su aboneliğinden yararlanacaklardır.

Şantiye Aboneliklerinin Durumu

Maddeye göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür. Yani bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan şantiye abonelikleri de ait olduğu gruba (elektrik veya su) dönüştürülür.

Geçici Elektrik Aboneliği Nasıl Alınır? 

Geçici elektrik aboneliği (İmar Kanunu geçici 11. madde kapsamında) için ilgili elektrik dağıtım firmasına başvurulması gerekir. Bu başvurudan önce ilgili belediyeye başvuruda bulunularak

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı,

Alınması ve bunların elektrik dağıtım firmasına verilmesi gerekir.

Geçici Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Geçici elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır: 

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı
 3. Binaya ait şantiye elektrik numarası
 4. Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
 6. Tapu fotokopisi
 7. Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)

Kaçak Yapılara Su Aboneliği Nasıl Alınır?

Kaçak yapılara su aboneliği için ilgili belediyeye (büyükşehirlerde İSKİ, ASKİ, MESKİ gibi su ve kanalizasyon idarelerine başvurulması gerekir. Bu başvurudan önce ilgili belediyeye başvuruda bulunularak

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı,

Alınması ve bunların su dağıtım firmasına verilmesi gerekir.

Geçici Su Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Geçici elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır: 

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı
 3. Binaya ait şantiye su numarası
 4. Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
 6. Tapu fotokopisi
 7. Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
KAÇAK YAPILARA ELEKTRİK-SU ABONELİĞİ

Yorum Yap

Yorumlar (54)

 1. Ayşe Çakıcı 6 gün önce

  Merhabalar

  2020 yılından bir daire aldım.Müteahhit ruhsatı almak için 3 yıldan beri bizi oyalıyor. Elektrik aboneliği için basvurduktan sonra süreç nasıl devam edecektir.

 2. Hocam köye aralık 2021 de dublex şeklinde inşaaat izni alındı özel idareden… Haziran 2022 de binayı dublex değil de tek kat yaptık,, ama sedaş elektrik vermiyor.. Bunun için ne yapabiliriz

  • Yapı kullanma izni (iskan) aldınız mı? Eğer iskan var ise abonelik vermek zorundalar. Eğer iskan izniniz yok ise;
   a) yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi,
   b) 31/12/2021 tarihinden önce yapının tamamlanmış olması şartıyla

   Abonelik verilebilir.

 3. Merhaba kapı numarası aldık belediyede kayıtlı fakat eektirik şu alamiyoruz ne yapmamız gerekir

  • Elektrik ve su aboneliği yapmamalarının gerekçeleri nelerdir? Sağlam bir gerekçe yok ise bu işlemlere karşı dava açarak abonelik alabilirsiniz diye düşünüyorum

 4. Hocam merhaba,
  İmar planı içinde 2800m2 arsanın 800m2 si hazine adına kayıtlı. Doğrudan satış ile bu hazine hissesi satın alınabilir mi?

 5. Şevket 1 ay önce

  Suat bey merhaba, 31.12.2021 tarihinden önce herhangi bir resmi işlem yapmadan köydeki bahçemize yere sabitlemeden taş üzerine konteyner koyduk aynı bahçede kardeşimin de sabitlenmiş konteyneri var o büyükşehir olmadan yapmıştı elektrik su aboneliği var elektriği süzme saat alarak onlardan aldık bu yasaya göre su aboneliği alabilirmiyiz ne gibi bir işlem yapalım ne belgeler gerekli, kaçak yapı olarak kendimizi ihbar etmiş olurmuyuz? bir de yeni imar affı yasa teklifi hakkında bilginiz var mı ne zaman çıkar? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler..

 6. 2021 öncesi yaptırmış olduğum yapıyı belediyeye ispat edemedim. Uydu görüntüsü 2021 in dokuzuncu ve onuncu ayını göstermiyor eski tarihli olduğu için. 2021 in son üç ayını gösteren yeni uydu görüntüsü var mıdır yoksa nasıl kanıtlayabilirim?

 7. Merhaba Suat Bey. Bu işlemlerin yapılacağı son tarih nedir? Elektrik için uğraşıyoruz ama madde geçici olunca son tarih bilgisini aradım ama hiç bir yerde bulamadım. Bilginiz var mıdır?

 8. Suat bey ben 2016 yılında 98 dekar tarlama çiflik ruhsatı aldım.Elektrik projesini falan çizdirip şantiye elektiriği bağlandı 2017 yılındada konteyner koydum. Maddi imkanlar yetersizliğinden hiçbir şekilde inşaata başlayamadım.,uydu görüntülerinden fotoğraf alarak; belediyeden sizin bahsettiğiniz yasaya dayanarak indirimli hayvansal üretim aboneliğine geçmek için yazı aldım. Tarım il müdürlüğünden işletme kayıt belgeside aldım.ilgili Elektirik pazarlama şirketine baş vurdum. Bize verilen cevap bu yasa sadece konutlar için çıktı. Sizce bu doğrumu başka ne yapabilirim.

 9. kat irtifaklı bi daire aldım yapı kullanma izin belgem yok 2008 yılından önce yapılmış binada 16 daire var oturanalar var benim dairemin obenelikleri acık değil şu an obeneliklerimi açtırabilirmiyim

 10. Beni 2021 yılında kasabada ev yaptım ancak arsa hisseli bende hisedarım yol ve su kanalizasyon hizmeti alıyorum elektirik aboneliği alabilirmiyim

 11. Gaziantep Şahinbey ikametgah ediyorum ve benim Tapu hise senedi 7000 metre den 125 benim evime elektrik abonesi alamıyorum belediye diyer diyer müşterek olan adam larin imzasını olmadan izin vermiyor abone vermiyor en az 100 den fazla hissedari var bunların hepsinin bir araya getirip imza almam mümkün değil TEDAŞ enerji vermiyor karanlık tayim ne yapmam lazım asgari ücret le çalışıyorum 5 çocuğum var

 12. Ercan Koç 3 ay önce

  Merhaba,

  Bağ vasfındaki arazimizde bulunan 2014 yılında inşaatı biten, geçtiğimiz günlerde numaratajı alınmış hayvancılık işletmemiz için elektrik ve su aboneliği alabilir miyiz?

  Saygılarımla.

  • yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde abonelik yapılabilir.

 13. Yılmaz artuk 3 ay önce

  Belediyeye gittiğimiz takdirde belediye böyle bişey olmadığını kaçak yapıya su aboneliği verilmeyeceğini söylendi bunu nasıl yapicaz bunun hakkında bilgi verirseniz Suat bey

  • kaçak yapıya su aboneliği verilmeyeceğini mevzuat bilmemekten kaynaklanır. Vermek zorundalar.

  • Arif Özbeyli 3 ay önce

   İmar Kanunun geçici 11. maddesine göre geçici abonelik alabilirsiniz. Yukarıdaki yazıyı detaylarıyla okursanız daha iyi anlarsınız.

 14. Yılmaz artuk 3 ay önce

  Peki beyfendi ben niye bu maddeyi yada kanun sayısını girdiğim zaman sizin yazdığınız bu maddeleri göremiyorum sizin bu yazdığınızı hangi sayılı resmi gazete den yada nerden alabilirim yardımcı olabilir misiniz

 15. Selim döven 3 ay önce

  Dask yapılamayan binalar maddelerinde derki mühendislik hizmeti görmemiş binalara dask yapılamaz. Yapılsa bile herhangi bir durumda ödeme yapılmaz. Bu durumda kaçak yapıya dask nasıl yapilacak

  • Bu madde kapsamında yapılan aboneliklerin, geçici abonelikler olduğu dikkate alınırsa DASK şartından muaf olabileceklerini düşünüyorum

 16. Merhaba murat bey…binamiz 2009 yılında yapildi ve iskanı muteahit almadi…resmiyette 24 daire var bodrum 2 de bulunan DEPOlar daireye çevrilmiş…biz bu depolari daire olarak kullanıyoruz….elimizde daire ye ait 5/1 hisse var…2022 temmuz da çıkan kanundan faydalanip su saatlerimizi ayirmak istedik fakat belediye bize daire numarasi vermiyor ve daire numarasi olmadan iski de obonelik veremeyeceğini söylüyor…bodrum 2 de bulunan 4 depo daire bu durumda ne yapmali..? Teşekkür ederim

  • Sizin durumunuz, kullanım amacı değiştirmeye yönelik. Yani depoyu daireye çevirmek istiyorsunuz. Bu durumun Kaçak Yapılara Elektrik ve Su Aboneliği İmkanı kapsamına girmediğini düşünüyorum

 17. Benim konutumu 2021 tarihinden önce köy imar sınırları içerisine ruhsat almadan yaptım konut yaptığım Yerin tapusunda tapu niteliği bahçe geçiyor bu meskenime ait köy muhtarlığı tarafından verilmiş su aboneliğim mevcut kanalizasyonu kullanıyorum muhtardan binamın 31.12.2021 tarihinden önce yapıldığına dair yazı almama rağman özel idare imar müdürlüğüne bu yasadan faydalanmak için müracaat ettiğimde tapuda bahçe görünüyor kargir ev veya konut görünmesi gerekir diye benim müracaatımı kabul etmiyorlar bu konuda nasıl bir yol izleyebiliriz

  • Tarım İl Müdürlüğünden elektrik bağlanmasında sakınca yoktur şeklinde bir yazı almayı deneyebilirsiniz.

   • Suat bey benim arazimin bulunduğu yer tarım arazisi sınırında değil köy imar sınırları içerinde kalıyor özel idarenin bana söylediği tapuda niteliği bahçe geçiyor diye vermek istemiyorlar kargir ev geçmesi lazım diyor ama köyde kimsenin tapusunda kargir ev geçmiyor hepsi arsa bahçe geçiyor

 18. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı isteniyor peki bu yazı 2022 öncesi yazı ile kanalzaisyon hattı bağlatabilir miyim?
  Madde 31 – İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.
  Su ve elektrik yolu açık anacak kanalizasyon ile ilgili bir ibare yoktur

  • Bu madde sadece su ve elektrik aboneliği ile ilgili. Kanalizasyonla alakası yok.

  • HALIL DOĞAN 3 ay önce

   Peki kacak yapilara ticarethane aboneligi veriliyor neden mesken değil 2021 ve sonrası yapilara mesken aboneligi verilmiyormu benim beyannamem 2004 beriyi kapsıyor belediye mesken için evrak vermiyor ne yapmamız gerek.

 19. Tarla evimin yapı kayıt ruhsatı,ev elektriği var olmasına rağmen maski su aboneliginin sadece ilce merkez sınırına 300 m deki yapılara verilebilecegini söylediler. Bizim taşınmaz da 900 m uzaklıkta ve yol üzerinde. Hatta o civarda 40 tane kadar bu şekilde Bağ Evi var.Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler.

 20. Murat keleş 4 ay önce

  31.12.2021 tarihinden önce kayitsiz olarak yapilan yapiya elektirik ve su aboneligi alma islemini yasa musaade ediyor. Belediyenin bu yasayı uygulamama yetkisi varmi. Yani hayir kardesim ben 2021 den once kayitsiz yapilan yapiya hic bir suretle abonelik izni vermiyorum diyebilirmi Tesekkur ediyorum.

  • söz konusu geçici maddede “geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda belediyenin geçici maddeyi uygulamama yetkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten “ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceği” hükmü yer aldığı için abonelik yapılsa bile belediyenin talebi üzerine kesilebilir.

  • Elektrik ve su için ne kadar üctetler alınıyor bilginiz var mı

 21. Engin Korkmaz 4 ay önce

  Sayın yorumcu elinize sağlık bizleri aydınlatıyorsunuz. 31.12.2021 tarihinden önce yapılmış her şeyi nizami olan binamın dublex kısmı için elektrik su için ilgili belediyeye sözlü olarak baş vurmak istedim fakat memur arkadaşlar bu yasa senin için çıkmadı.Kaçak yapılar için çıktı diyorlar.Kaçak olsaydı olurdu diyorlar.Bana numarataj servisinden numara (CBS) vermiyorlar.ben de 5.7.2022 de çıkan yasaya göre 31.12.2021 tarihinden önce ruhsata aykırı olarak değişiklikler yaptım doğalgaz aboneliği de aldım.Bana çözüm olarak ne önerebilirsiniz.Saygılar.

 22. merhabalar öncelikle ben sunu sormak istiyorum .biz belediyeden 31.12.2021 öncesi yapmıs oldugumuz yere elektik su almak için basvurdugumuzda ihbar olarak degerlendiiyor mu elektrik su alalım derken bir de kacak insaattan işlem görmeyelim

 23. Sayın yazar , 31.12.2022 öncesi bahçemize aştığımı yaşam alanımızın elektrik su doğalgaz kanalizasyonu yok.Dediğinz veya yazıdan anlattığınız gibi bunlardan biri olmalı diyerek ne demek istiyorsun.Zaten su olsa elektrik olur O zamanda ruhsatta olurdu.Neyse bahçemizde kadastrol yol su elektrik yok.31.12.2022 tarihinden önce konteyner var.Google map te var
  Durumumuz ne olacak
  Suat Karatufan 05054515225

  • Madem o kadar biliyorsunuz neden buradan bana soruyorsunuz. Siz daha iyisini bilirsiniz.

   • Kazım ergani Kıvrak 4 ay önce

    Kaçak yapıdan dolayı 100.000tl cezamız var cezanın %50 si peşin kalan %50 sini 20 aya bölüp öyle işlem yapılabiliyor diyor bizim belediye elektrik ve su için başvuru yaptığımızda yoksa afın ne anlamı kaldı bana cezayı ödemem için tahattütde bulunduktan sonra
    Bize verdikleri bilgi ve işlem doğrumu yoksa belediyece alınmış bir karar mı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.