1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Kaçak Yapılara Elektrik ve Su Aboneliği – 2024


Kaçak Yapılara Elektrik Su Aboneliği Affı – 2024

05 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanun’la, ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olan ya da hiç ruhsat alınmamış yapılara, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine imkan tanındı. Bu sayede iskan olmadan elektrik-su aboneliği yapılabilecektir.

a) 2004 Öncesi Yapılara Elektrik Aboneliği

7417 Kanunla, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar” ibaresi “1/7/2022 tarihine kadar” şeklinde, fıkrada yer alan “12/10/2004” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikten önce 12/10/2004 tarihinden daha evvel yapılmış binalara ve yapılara, talep üzerine elektrik aboneliği verilebiliyordu.

b) 2021 Öncesi Yapılara Elektrik Aboneliği

7417 Kanunla yapılan değişiklik sayesinde, 3194 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesinde yer alan ve kaçak yapılara elektrik ve su aboneliği verilebilecek tarihler, ruhsat alınmış yapılar için 1/7/2022 tarihine kadar; hiç ruhsat alınmamış yapılar için 31/12/2021 olarak yeniden değiştirilmiştir. Yani, bu tarihler öncesinde yapılan yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği bağlanılacaktır.

3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici 11. Maddesi 2023 Değişik Hali

Geçici 11. maddenin son hali şu şekildedir: “1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir.

Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.” 

Dolayısıyla, kaçak yapıya elektrik ve su aboneliği, 3194 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesine göre yapılacaktır. Maddede sayılan şartların gerçekleşmesi halinde kaçak yapılara abonelikler alınabilecektir.

Kaçak Yapıya Abonelik Almak İçin Gerekli Şartlar

Kaçak yapıya abonelik almak için gerekli şartlar:

 • 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve yapının buna göre yapılmış olup, buna rağmen kullanma izni verilmemiş ve alınmamış olması,
 • Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün ilgili belediyesince belgelenmesi,
 • İlgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması,
 • Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması.

Kanuna göre 1/7/2022 tarihine kadar (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara elektrik su aboneliği yapılacaktır. Yani madde temel olarak, ruhsatlı olarak başlanan ve ruhsata uygun olarak yapılan ancak yapı kullanma izni alınmayan yapılarak abonelik imkanı getirmektedir. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmayacaktır.

Bununla birlikte elektrik ve su aboneliği geçici olarak bağlanacaktır. İlgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edilecektir. Kanuna göre su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

Kaçak Yapıya Abonelik İmkanından Hangi Yapılar Yararlanabilecek?

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre kaçak yapıya elektrik ve su aboneliği imkanından;

a) 1/7/2022 tarihine kadar (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar (bu yapılar ruhsatlı olarak başlanılmış ve ruhsata göre yapılmış ancak yapı kullanma izni belgesi (iskan izni) olmayan yapılardır),

b) Hiç ruhsat alınmaksızın ve tamamen kaçak olarak  31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılar (Bu yapılar ise inşaat ruhsatı hiç alınmamış yapılardır),

Yararlanabilecektir.

a) Kaçak Yapı Nedir?

Kaçak yapıyı, İmar Kanunu’nun 32. maddesindeki ifadelerden yola çıkarak tanımlamak mümkündür. İmar Kanunu’nun 32. maddesi, ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine (veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapılması durumunda bu yapılar hakkında yıkım işlemi yapılacağını öngörmektedir.

Dolayısıyla bu maddede yer alan ifadelerden kaçak yapıyı; a) ruhsat alınması gerektiği halde ruhsatsız olarak yapılan yapılar, b) ruhsat ve eklerine (veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapılan yapılar, olarak iki kısımda tarif etmek mümkündür. Bu konuda detaylı bir yazı için şu linkte tıklayınız: Kaçak Yapı Nedir? Kaçak Yapı Nasıl İhbar Edilir? Ayrıca şu yazı da ilginizi çekebilir: Köylerde Kaçak Yapı Cezası – 2024

b) Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmadan Elektrik Aboneliği 

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre 1/7/2022 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar elektrik ve su aboneliğinden yararlanabilecektir. 

Bu yapılar, aslında inşaat ruhsatlı olarak başlanılmış ve ruhsata göre yapılmış ancak yapı kullanma izni belgesi (iskan izni) olmayan yapılardır. Ancak bu yapıların elektrik ve su aboneliğinden yararlanabilmesi için “ruhsata göre yapılmış” olmaları da zorunludur. Ruhsata göre yapılan ancak iskan izni verilmeyen veya bir sebeple alınmayan yapılar geçici 11. madde kapsamında abonelikten yararlanabileceklerdir. İskan izninin ne olduğu ve nasıl alınacağı konusunda şu yazımıza bakınız: Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir? İskan İzni Nedir? İskan İzni Nasıl Alınır?

Burada ruhsatlı olarak başlanılmış, yapı kullanma izni olmayan fakat ruhsata aykırı şekilde yapılmış yapıların durumunu da değerlendirelim. İmar Kanunu’nun geçici 11. maddesine göre ruhsatlı olarak başlanılmış, yapı kullanma izni olmayan yapıların elektrik ve su aboneliğinden yararlanabilmesi için ruhsata uygun olarak inşa edilmiş olması gerekir.

Yapı, ruhsata uygun değil ise yapının yapılış tarihine bakmak gerekir. Kanuna göre, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Yani hiç ruhsat alınmamış bir yapı, 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış ise elektrik ve su aboneliği yapılabilecektir. Bu kolaylığın, 31/12/2021 tarihinden önce ruhsat alınarak yapılmış fakat ruhsata uygun olmayan yapılar için de uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani ruhsatlı olarak başlanılan fakat ruhsata uygun olmayan yapılar 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış ise bu kolaylıktan yararlanacaklardır. Ruhsatlı olarak başlanılan fakat ruhsata uygun olmayan yapılar 31/12/2021 tarihinden sonra yapılmış ise bu kolaylıktan yararlanamayacaklardır.

c) Kaçak Yapıya Elektrik Su Verilmesi

Kanundaki düzenlemeye göre bu şekilde ruhsatsız olan veya yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara elektrik ve su aboneliği geçici olarak bağlanacaktır. Yani bu düzenlemeyle kaçak yapıya elektrik ve su  verilmesinin önü açılmış olmaktadır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  2960 sayılı Boğaziçi Kanunu

Geçici 11. maddeye göre, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Yani hiç ruhsat alınmamış yapı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış ise yine elektrik ve su aboneliğinden yararlanacaklardır.

ç) Köyde Ruhsatsız Eve Elektrik Aboneliği

İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilmesi için yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi gerekir.

Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanan parselde bulunan yapılar köyde olsa dahi geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilir.

d) Hazine Arazisi Elektrik Aboneliği

Hazine arazisine kaçak olarak yapılan yapılara İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliği yapılıp yapılmayacağı konusunda mevzuatta bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak Kanunun, başkasının arazisine yapılan yapıları kapsamadığı düşünüldüğünde Hazine arazisine kaçak olarak yapılan ve yapı kayıt belgesi gibi herhangi bir hakkı bulunmayan yapıya İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliği yapılmayacağı kanaatindeyim.

e) Hisseli Tapuda Elektrik Aboneliği

Hisseli arazide diğer hissedarların muvafakati ile yapılan yapıların İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliğinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer hissedarların muvafakati yok ise abonelik yapılamayacaktır.

f) Ruhsatsız Bağ Evi Elektrik Aboneliği

Yukarıda belirttiğimiz gibi İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilmesi için yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi gerekir.

Bu hizmetlerin götürüldüğü belgeleniyorsa bu hizmetlerden yararlanan parselde bulunan yapılar bağ evi olsa dahi geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilir.

g) Şantiye Aboneliklerinin Durumu

Maddeye göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür. Yani bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan şantiye abonelikleri de ait olduğu gruba (elektrik veya su) dönüştürülür.

İskansız ve Kaçak Geçici Elektrik Aboneliği

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre 1/7/2022 tarihine kadar (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara elektrik ve su aboneliği alınabilecektir. ncak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

a) Geçici Elektrik Aboneliği Nedir?

Geçici elektrik aboneliği 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre alınan ve geçici süreli olan aboneliklerdir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

b) Geçici Elektrik Aboneliği Nasıl Alınır? 

Geçici elektrik aboneliği (İmar Kanunu geçici 11. madde kapsamında) için ilgili elektrik dağıtım firmasına başvurulması gerekir. Bu başvurudan önce ilgili belediyeye başvuruda bulunularak;

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı,

Alınması ve bunların elektrik dağıtım firmasına verilmesi gerekir.

ç) Geçici Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Geçici elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır: 

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı
 3. Binaya ait şantiye elektrik numarası
 4. Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
 6. Tapu fotokopisi
 7. Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)

Geçici Elektrik Aboneliği Ücreti

Geçici elektrik aboneliği ücretinin, normal elektrik aboneliğinden ücret yönünden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Normal abonelik için ne ödeniyorsa geçici abonelik için de o kadar ücret ödenecektir.

Geçici Elektrik Aboneliği Yönetmeliği

Geçici elektrik aboneliği ile ilgili bir yönetmelik bulunmamaktadır. Normal elektrik aboneliği ile ilgili olarak Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Kaçak Yapılara Su Aboneliği

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre kaçak yapılara veya iskansız yapılara su aboneliği verilmesi mümkündür.

a) Geçici Su Aboneliği Ne Demek?

Geçici su aboneliği 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre alınan ve geçici süreli olan aboneliklerdir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

b) Ruhsatsız ve Kaçak Yapılara Su Aboneliği Nasıl Alınır?

Kaçak yapılara su aboneliği için ilgili belediyeye (büyükşehirlerde İSKİ, ASKİ, MESKİ gibi su ve kanalizasyon idarelerine başvurulması gerekir. Bu başvurudan önce ilgili belediyeye başvuruda bulunularak

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı,

Alınması ve bunların su dağıtım firmasına verilmesi gerekir.

c) Geçici Su Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Geçici elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır: 

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı
 3. Binaya ait şantiye su numarası
 4. Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
 6. Tapu fotokopisi
 7. Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)

c) Kaçak Yapıya Numarataj Nasıl Alınır?

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre, kendi başına kullanılabilen bir veya birden fazla konut ya da işyeri birimini kapsayan, bir tavan veya çatı ile örtülmüş, temelden tavana kadar uzanan dış duvarlar ile kaplanmış, üstü örtülü ve insanların oturma, çalışma, eğlenme, dinlenme veya ibadet etmelerine imkân sağlayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan, sanayi, ticaret, eğitim ve diğer kullanımlar için tasarlanmış yapılara numara verilmesinin zorunludur. Bir binaya numarataj verilmesi için ikamete mahsus olup olmadığına, kullanım şekline, yapı belgelerinin bulunup bulunmadığına bakılmaz

Yönetmeliğin 49. maddesinde “Cadde ve sokak esasının dışında çadır, baraka, afet bölgesindeki geçici konutlar, karavanlar ve buna benzer yerlerde her bir birime bağımsız ardışık numara verilerek Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir. Bu tip yerler geçici olarak numaralandırıldıklarından bu yerlere sabit tanıtım numarası verilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm nedeniyle, bina niteliğinde olmayan fakat içinde devamlı olarak ikamet edilen yerlere geçici numara verilir. Ancak, geçici olarak numaralandırılan bu yerlere sabit tanıtım numarası verilemez.

tapusuz eve su aboneliği nasıl alınır

7417 sayılı Kanun’la, ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olan ya da hiç ruhsat alınmamış yapılara, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine imkan tanındı. Bu sayede iskan olmadan elektrik-su aboneliği yapılabilecektir.

Kaçak Yapılara Elektrik ve Su Aboneliği
Kaçak Yapılara Elektrik ve Su Aboneliği