1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Kaçak Yapılara Elektrik ve Su Aboneliği – 2023


Kaçak Yapılara Elektrik Su Aboneliği Affı – 2023

05 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanun’la, ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olan ya da hiç ruhsat alınmamış yapılara, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine imkan tanındı. Bu sayede iskan olmadan elektrik-su aboneliği yapılabilecektir.

a) 2004 Öncesi Yapılara Elektrik Aboneliği

7417 Kanunla, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar” ibaresi “1/7/2022 tarihine kadar” şeklinde, fıkrada yer alan “12/10/2004” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikten önce 12/10/2004 tarihinden daha evvel yapılmış binalara ve yapılara, talep üzerine elektrik aboneliği verilebiliyordu.

b) 2021 Öncesi Yapılara Elektrik Aboneliği

7417 Kanunla yapılan değişiklik sayesinde, 3194 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesinde yer alan ve kaçak yapılara elektrik ve su aboneliği verilebilecek tarihler, ruhsat alınmış yapılar için 1/7/2022 tarihine kadar; hiç ruhsat alınmamış yapılar için 31/12/2021 olarak yeniden değiştirilmiştir. Yani, bu tarihler öncesinde yapılan yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği bağlanılacaktır.

3194 Sayılı İmar Kanunu Geçici 11. Maddesi 2023 Değişik Hali

Geçici 11. maddenin son hali şu şekildedir: “1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.” 

Dolayısıyla, kaçak yapıya elektrik ve su aboneliği, 3194 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesine göre yapılacaktır. Maddede sayılan şartların gerçekleşmesi halinde kaçak yapılara abonelikler alınabilecektir.

Kaçak Yapıya Abonelik Almak İçin Gerekli Şartlar

Kaçak yapıya abonelik almak için gerekli şartlar:

 • 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve yapının buna göre yapılmış olup, buna rağmen kullanma izni verilmemiş ve alınmamış olması,
 • Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün ilgili belediyesince belgelenmesi,
 • İlgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması,
 • Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması.

Kanuna göre 1/7/2022 tarihine kadar (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara elektrik su aboneliği yapılacaktır. Yani madde temel olarak, ruhsatlı olarak başlanan ve ruhsata uygun olarak yapılan ancak yapı kullanma izni alınmayan yapılarak abonelik imkanı getirmektedir. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmayacaktır.

Bununla birlikte elektrik ve su aboneliği geçici olarak bağlanacaktır. İlgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edilecektir. Kanuna göre su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

Kaçak Yapıya Abonelik İmkanından Hangi Yapılar Yararlanabilecek?

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre kaçak yapıya elektrik ve su aboneliği imkanından;

a) 1/7/2022 tarihine kadar (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar (bu yapılar ruhsatlı olarak başlanılmış ve ruhsata göre yapılmış ancak yapı kullanma izni belgesi (iskan izni) olmayan yapılardır),

b) Hiç ruhsat alınmaksızın ve tamamen kaçak olarak  31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılar (Bu yapılar ise inşaat ruhsatı hiç alınmamış yapılardır),

Yararlanabilecektir.

a) Kaçak Yapı Nedir?

Kaçak yapıyı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesindeki ifadelerden yola çıkarak tanımlamak mümkündür. İmar Kanunu’nun 32. maddesi, ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine (veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapılması durumunda bu yapılar hakkında yıkım işlemi yapılacağını öngörmektedir.

Dolayısıyla bu maddede yer alan ifadelerden kaçak yapıyı; a) ruhsat alınması gerektiği halde ruhsatsız olarak yapılan yapılar, b) ruhsat ve eklerine (veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapılan yapılar, olarak iki kısımda tarif etmek mümkündür. Bu konuda detaylı bir yazı için şu linkte tıklayınız: Kaçak Yapı Nedir? Kaçak Yapı Nasıl İhbar Edilir? Ayrıca şu yazı da ilginizi çekebilir: Köylerde Kaçak Yapı Cezası – 2023

b) Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmadan Elektrik Aboneliği 

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre 1/7/2022 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar elektrik ve su aboneliğinden yararlanabilecektir. 

Bu yapılar, aslında inşaat ruhsatlı olarak başlanılmış ve ruhsata göre yapılmış ancak yapı kullanma izni belgesi (iskan izni) olmayan yapılardır. Ancak bu yapıların elektrik ve su aboneliğinden yararlanabilmesi için “ruhsata göre yapılmış” olmaları da zorunludur. Ruhsata göre yapılan ancak iskan izni verilmeyen veya bir sebeple alınmayan yapılar geçici 11. madde kapsamında abonelikten yararlanabileceklerdir. İskan izninin ne olduğu ve nasıl alınacağı konusunda şu yazımıza bakınız: Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir? İskan İzni Nedir? İskan İzni Nasıl Alınır?

Burada ruhsatlı olarak başlanılmış, yapı kullanma izni olmayan fakat ruhsata aykırı şekilde yapılmış yapıların durumunu da değerlendirelim. İmar Kanunu’nun geçici 11. maddesine göre ruhsatlı olarak başlanılmış, yapı kullanma izni olmayan yapıların elektrik ve su aboneliğinden yararlanabilmesi için ruhsata uygun olarak inşa edilmiş olması gerekir.

Yapı, ruhsata uygun değil ise yapının yapılış tarihine bakmak gerekir. Kanuna göre, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Yani hiç ruhsat alınmamış bir yapı, 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış ise elektrik ve su aboneliği yapılabilecektir. Bu kolaylığın, 31/12/2021 tarihinden önce ruhsat alınarak yapılmış fakat ruhsata uygun olmayan yapılar için de uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani ruhsatlı olarak başlanılan fakat ruhsata uygun olmayan yapılar 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış ise bu kolaylıktan yararlanacaklardır. Ruhsatlı olarak başlanılan fakat ruhsata uygun olmayan yapılar 31/12/2021 tarihinden sonra yapılmış ise bu kolaylıktan yararlanamayacaklardır.

c) Kaçak Yapıya Elektrik Su Verilmesi

Kanundaki düzenlemeye göre bu şekilde ruhsatsız olan veya yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara elektrik ve su aboneliği geçici olarak bağlanacaktır. Yani bu düzenlemeyle kaçak yapıya elektrik ve su  verilmesinin önü açılmış olmaktadır.

Geçici 11. maddeye göre, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Yani hiç ruhsat alınmamış yapı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış ise yine elektrik ve su aboneliğinden yararlanacaklardır.

ç) Köyde Ruhsatsız Eve Elektrik Aboneliği

İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilmesi için yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi gerekir.

Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanan parselde bulunan yapılar köyde olsa dahi geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilir.

d) Hazine Arazisi Elektrik Aboneliği

Hazine arazisine kaçak olarak yapılan yapılara İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliği yapılıp yapılmayacağı konusunda mevzuatta bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak Kanunun, başkasının arazisine yapılan yapıları kapsamadığı düşünüldüğünde Hazine arazisine kaçak olarak yapılan ve yapı kayıt belgesi gibi herhangi bir hakkı bulunmayan yapıya İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliği yapılmayacağı kanaatindeyim.

e) Hisseli Tapuda Elektrik Aboneliği

Hisseli arazide diğer hissedarların muvafakati ile yapılan yapıların İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliğinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer hissedarların muvafakati yok ise abonelik yapılamayacaktır.

f) Ruhsatsız Bağ Evi Elektrik Aboneliği

Yukarıda belirttiğimiz gibi İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilmesi için yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi gerekir.

Bu hizmetlerin götürüldüğü belgeleniyorsa bu hizmetlerden yararlanan parselde bulunan yapılar bağ evi olsa dahi geçici elektrik ve su aboneliği yapılabilir.

g) Şantiye Aboneliklerinin Durumu

Maddeye göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür. Yani bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan şantiye abonelikleri de ait olduğu gruba (elektrik veya su) dönüştürülür.

İskansız ve Kaçak Geçici Elektrik Aboneliği

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre 1/7/2022 tarihine kadar (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara elektrik ve su aboneliği alınabilecektir. ncak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

a) Geçici Elektrik Aboneliği Nedir?

Geçici elektrik aboneliği 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre alınan ve geçici süreli olan aboneliklerdir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

b) Geçici Elektrik Aboneliği Nasıl Alınır? 

Geçici elektrik aboneliği (İmar Kanunu geçici 11. madde kapsamında) için ilgili elektrik dağıtım firmasına başvurulması gerekir. Bu başvurudan önce ilgili belediyeye başvuruda bulunularak;

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı,

Alınması ve bunların elektrik dağıtım firmasına verilmesi gerekir.

ç) Geçici Elektrik Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Geçici elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır: 

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı
 3. Binaya ait şantiye elektrik numarası
 4. Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
 6. Tapu fotokopisi
 7. Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)

Geçici Elektrik Aboneliği Ücreti

Geçici elektrik aboneliği ücretinin, normal elektrik aboneliğinden ücret yönünden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Normal abonelik için ne ödeniyorsa geçici abonelik için de o kadar ücret ödenecektir.

Geçici Elektrik Aboneliği Yönetmeliği

Geçici elektrik aboneliği ile ilgili bir yönetmelik bulunmamaktadır. Normal elektrik aboneliği ile ilgili olarak Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Kaçak Yapılara Su Aboneliği

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre kaçak yapılara veya iskansız yapılara su aboneliği verilmesi mümkündür.

a) Geçici Su Aboneliği Ne Demek?

Geçici su aboneliği 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 11. maddesine göre alınan ve geçici süreli olan aboneliklerdir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

b) Ruhsatsız ve Kaçak Yapılara Su Aboneliği Nasıl Alınır?

Kaçak yapılara su aboneliği için ilgili belediyeye (büyükşehirlerde İSKİ, ASKİ, MESKİ gibi su ve kanalizasyon idarelerine başvurulması gerekir. Bu başvurudan önce ilgili belediyeye başvuruda bulunularak

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı,

Alınması ve bunların su dağıtım firmasına verilmesi gerekir.

c) Geçici Su Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Geçici elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır: 

 1. Yapının 1/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olduğuna veya 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler,
 2. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı
 3. Binaya ait şantiye su numarası
 4. Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
 6. Tapu fotokopisi
 7. Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)

c) Kaçak Yapıya Numarataj Nasıl Alınır?

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre, kendi başına kullanılabilen bir veya birden fazla konut ya da işyeri birimini kapsayan, bir tavan veya çatı ile örtülmüş, temelden tavana kadar uzanan dış duvarlar ile kaplanmış, üstü örtülü ve insanların oturma, çalışma, eğlenme, dinlenme veya ibadet etmelerine imkân sağlayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan, sanayi, ticaret, eğitim ve diğer kullanımlar için tasarlanmış yapılara numara verilmesinin zorunludur. Bir binaya numarataj verilmesi için ikamete mahsus olup olmadığına, kullanım şekline, yapı belgelerinin bulunup bulunmadığına bakılmaz

Yönetmeliğin 49. maddesinde “Cadde ve sokak esasının dışında çadır, baraka, afet bölgesindeki geçici konutlar, karavanlar ve buna benzer yerlerde her bir birime bağımsız ardışık numara verilerek Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir. Bu tip yerler geçici olarak numaralandırıldıklarından bu yerlere sabit tanıtım numarası verilmez.” hükmü yer almaktadır.

Kaçak Yapılara Elektrik-Su Aboneliği

Bu hüküm nedeniyle, bina niteliğinde olmayan fakat içinde devamlı olarak ikamet edilen yerlere geçici numara verilir. Ancak, geçici olarak numaralandırılan bu yerlere sabit tanıtım numarası verilemez.

Yorumlar (83)

 1. Hiç izin almadan Ankarada Elmadağ prefabrike ev yaptım, köyden su aldım elektrik yok. Bu evimize elektrik alabilir iyim. Teşekkür ederim

  • 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olduğuna dair ispatlayıcı belgeler, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı varsa alabilirsiniz

 2. 2 ay önce

  Kaçak yapılara elektrik,şu aboneliği hk; Binama ait arsada son güncellemeye ait 31 12 2021 tarihine ait bakıldığında boş görüküyor ancak elimde kendi telefonumla çektiğim fotoğraflar var binanın inşaatına 1 Aralık 2021 de başladım. Bu tarihli fotoğraflarla başvuru yapabilirmiyim. Bu bahsi geçen yapı kayıt 31 12 2021 tarihli yasadan yararlanma hakkım olabilirmi. Nasıl bir yol izlemem lazım. Teşekkürler, 0533 5677961

  • Hava fotoğrafı gerekir. Sizin telden çekilen fotoların kabul edilip edilmeyeceğini belediye karar verir

 3. Geçici su aboneliği yazan yere ikametgah adresi alınır mı

 4. 4 ay önce

  Merhaba ben 2015 de 3 katlı evin üstüne bi daire daha ekledim kaçak olarak beyanname falan vermedim şimdi 2023 yılında beyanname verdim vergi borcu çıktı onu ödedim şimdi ben su, elektrik ve doğal gaz başvurusu yapmak istiyorum nasıl olucak abonelik alabilir miyim yardımcı olur musunuz.

 5. hocam merhaba, 31.12.2021 tarihinden önce 50 m2 belediye sınırları içerisinde bir yer yaptık tabi herhangi bir belge vs yok. prefabrik açıkcası…içme suyu hattı evin önünden geçmekte yukarıdaki koşulları sağlıyoruz.:))ancak belediye ile görüşmeye gittiğimde tamam su verebiliriz ama siz kendinizi ihbar etmiş olursunuz ve cezai işlem uygulanır dendi o zaman o kalsın dedim. Yani nasıl olacak hem geçici abonelik verilebilir denmiş yasa ile hem de başvuru yapman durumunda kaçak yapı muamelesi yaparız denilmekte nasıl iş anlamadım. Çevre şehircilik bakanlıgı ile görüştüm onlarda cevap olarak yasaya uygun davranmaları gerekir dedi yani abonelik verilmesi gerekir dediler. Nasıl olacak bu iş anlamadım? Sizce ne yapmalıyız? Saygılar..

 6. Hocam imarlı arsamin icinde 2021 öncesi yapilmis tek odalı bir bir ev var ben bu yapiya numaratas alabilirmiyim

 7. Merhabalar 2011 yılında ruhsatlı tek kat çift daire yaptık izinli ve ruhsatlı lakin ekonomik şartlardan ozman iskan anlamamıştım ama bina yapı denetim her türlü resmi yapildi 2. Daireme ozman iskan olmadığından elektrik vermemizlerdi 2018 yılında ruhsatlı tek kat evimin üzerine kaçak yapı yaptım belediye adli para cezasi kesti kredi borcumdan dolayı cezayı odeyemedim cezayı ödedikten sonra veya suanlik elektrik alabilirmiyim şuan ruhsatlı olan iki dairenin vergisini ayrı ödüyorum lakin suyu şantiye suyu olarak vermişlerdi zamanında ve ortak iki dairenin suyu ayrı vermiolar vergiyi ayrı oduyorum

  • İmar Kanunu geçici 11. maddeye göre geçici abonelik alabilmeniz için belediyeye olan para cezasının ödenmesi gibi bir koşul bulunmamaktadır.

 8. Merhaba,2016 yılında yapılan evimiz için ilk etapta elektrik alınırken yapı kullanım izni olmadığından Tüketici Grubu olarak Tek Terimli Zamanlı Ticarethane olarak elektrik aboneliği verilmiş.Fakat yapı kullanım izni alındıktan sonrada değişmemiş ticarethane olarak kalmış.
  Yaklaşık 6 yıldır Ticarethane faturası ödüyoruz ve bunu malasef yeni fark ettik,ilgili elektrik şirketini aradığımızda şubeden değişiklik yapılabileceği,meskene çevrilebileceği fakat geçmiş yıllardaki fatura ödemeleriyle ilgili geriye dönük bir işlem yapamayacaklarını söylüyorlar.
  Acaba geriye dönük fazladan ödediğimiz bu faturalarla ilgili yapabileceğimiz bir işlem izleyebileceğimiz bir yol var mıdır? teşekkürler.

  • Bu konu benim bilgi alanım dışındadır.

   • 8 ay önce

    Merhaba, alınan geçici aboneligin süresi varmıdır. Ne kadar bu aboneliği kullanabiliriz, herhangi bir itiraz durumunda kesilme olasılığı varmıdır, teşekkür ederim

 9. Merhaba sorunum benım icin cok buyuk ben 2019 yılında 130m tek katlı bır ev yaptırdım ama kacak hıcbır belgem yok yapıkayıt belgesı aldım ama yapı tarıhı 2017 den oncesı gecerlı oldugu dun evrak geldı ıptal edılmıs ve bu yapı kayıt belgesı ıle aldıgım elektırık ve su abonelerım ıptal edılecek ayrıca yer sarı alan bılıyorum yasalara aykırı davrandık ama suan ıcın ne yapmalıyım bu durumu nasıl toparlarım nasıl tekrar abone alabılırım cevap ıcın tesekkurler ıyı gunler

 10. 10 ay önce

  Merhabalar

  2020 yılından bir daire aldım.Müteahhit ruhsatı almak için 3 yıldan beri bizi oyalıyor. Elektrik aboneliği için basvurduktan sonra süreç nasıl devam edecektir.

 11. 11 ay önce

  Hocam köye aralık 2021 de dublex şeklinde inşaaat izni alındı özel idareden… Haziran 2022 de binayı dublex değil de tek kat yaptık,, ama sedaş elektrik vermiyor.. Bunun için ne yapabiliriz

  • Yapı kullanma izni (iskan) aldınız mı? Eğer iskan var ise abonelik vermek zorundalar. Eğer iskan izniniz yok ise;
   a) yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi,
   b) 31/12/2021 tarihinden önce yapının tamamlanmış olması şartıyla

   Abonelik verilebilir.

 12. Merhaba kapı numarası aldık belediyede kayıtlı fakat eektirik şu alamiyoruz ne yapmamız gerekir

  • Elektrik ve su aboneliği yapmamalarının gerekçeleri nelerdir? Sağlam bir gerekçe yok ise bu işlemlere karşı dava açarak abonelik alabilirsiniz diye düşünüyorum

   • 2022 yılının Kasım ayında planlı projeli iskanlı aboneliği olan evimizin üstüne Çatı katı yaptırttık.Bu çatı katına ayrı abonelik almak istiyoruz ama plan proje vermiyorlar merdiven yeri uygun olmadığı için.Bu yüzden çatı katını kaçak yaptırtmak zorunda kaldık.Muhtardanatı katının 2021 yılında yapıldığına dair bir belge alıp elektrik su aboneliği alınabilinir mi? Birde bunun için evraklar nelerdir? En son tarihte nedir?

 13. Hocam merhaba,
  İmar planı içinde 2800m2 arsanın 800m2 si hazine adına kayıtlı. Doğrudan satış ile bu hazine hissesi satın alınabilir mi?

 14. Suat bey merhaba, 31.12.2021 tarihinden önce herhangi bir resmi işlem yapmadan köydeki bahçemize yere sabitlemeden taş üzerine konteyner koyduk aynı bahçede kardeşimin de sabitlenmiş konteyneri var o büyükşehir olmadan yapmıştı elektrik su aboneliği var elektriği süzme saat alarak onlardan aldık bu yasaya göre su aboneliği alabilirmiyiz ne gibi bir işlem yapalım ne belgeler gerekli, kaçak yapı olarak kendimizi ihbar etmiş olurmuyuz? bir de yeni imar affı yasa teklifi hakkında bilginiz var mı ne zaman çıkar? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler..

  • yapınız sabitlenmiş konteyner ise alabilirsiniz. “kaçak yapı olarak kendimizi ihbar etmiş olurmuyuz?” kesinlikle evet.

   • hocam merhaba, 31.12.2021 tarihinden önce 50 m2 belediye sınırları içerisinde bir yer yaptık tabi herhangi bir belge vs yok. prefabrik açıkcası…içme suyu hattı evin önünden geçmekte yukarıdaki koşulları sağlıyoruz.:))ancak belediye ile görüşmeye gittiğimde tamam su verebiliriz ama siz kendinizi ihbar etmiş olursunuz ve cezai işlem uygulanır dendi o zaman o kalsın dedim. Yani nasıl olacak hem geçici abonelik verilebilir denmiş yasa ile hem de başvuru yapman durumunda kaçak yapı muamelesi yaparız denilmekte nasıl iş anlamadım. Çevre şehircilik bakanlıgı ile görüştüm onlarda cevap olarak yasaya uygun davranmaları gerekir dedi yani abonelik verilmesi gerekir dediler. Nasıl olacak bu iş anlamadım? Sizce ne yapmalıyız? Saygılar..

    • belediye bir anlamda haklı, kaçak yapı aboneliği için başvurduğunuz zaman siz kendinizi ihbar etmiş olursunuz, para cezası gelebilir.

 15. 2021 öncesi yaptırmış olduğum yapıyı belediyeye ispat edemedim. Uydu görüntüsü 2021 in dokuzuncu ve onuncu ayını göstermiyor eski tarihli olduğu için. 2021 in son üç ayını gösteren yeni uydu görüntüsü var mıdır yoksa nasıl kanıtlayabilirim?

 16. Merhaba Suat Bey. Bu işlemlerin yapılacağı son tarih nedir? Elektrik için uğraşıyoruz ama madde geçici olunca son tarih bilgisini aradım ama hiç bir yerde bulamadım. Bilginiz var mıdır?

 17. Suat bey ben 2016 yılında 98 dekar tarlama çiflik ruhsatı aldım.Elektrik projesini falan çizdirip şantiye elektiriği bağlandı 2017 yılındada konteyner koydum. Maddi imkanlar yetersizliğinden hiçbir şekilde inşaata başlayamadım.,uydu görüntülerinden fotoğraf alarak; belediyeden sizin bahsettiğiniz yasaya dayanarak indirimli hayvansal üretim aboneliğine geçmek için yazı aldım. Tarım il müdürlüğünden işletme kayıt belgeside aldım.ilgili Elektirik pazarlama şirketine baş vurdum. Bize verilen cevap bu yasa sadece konutlar için çıktı. Sizce bu doğrumu başka ne yapabilirim.

  • hayır bu cevap doğru değil. tüm yapılar bu imkandan yararlanabilir. abonelik tesis edilmez ise dava açılması gerekir.

 18. kat irtifaklı bi daire aldım yapı kullanma izin belgem yok 2008 yılından önce yapılmış binada 16 daire var oturanalar var benim dairemin obenelikleri acık değil şu an obeneliklerimi açtırabilirmiyim

 19. Beni 2021 yılında kasabada ev yaptım ancak arsa hisseli bende hisedarım yol ve su kanalizasyon hizmeti alıyorum elektirik aboneliği alabilirmiyim

 20. Gaziantep Şahinbey ikametgah ediyorum ve benim Tapu hise senedi 7000 metre den 125 benim evime elektrik abonesi alamıyorum belediye diyer diyer müşterek olan adam larin imzasını olmadan izin vermiyor abone vermiyor en az 100 den fazla hissedari var bunların hepsinin bir araya getirip imza almam mümkün değil TEDAŞ enerji vermiyor karanlık tayim ne yapmam lazım asgari ücret le çalışıyorum 5 çocuğum var

 21. 1 sene önce

  Merhaba,

  Bağ vasfındaki arazimizde bulunan 2014 yılında inşaatı biten, geçtiğimiz günlerde numaratajı alınmış hayvancılık işletmemiz için elektrik ve su aboneliği alabilir miyiz?

  Saygılarımla.

  • yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde abonelik yapılabilir.

 22. 1 sene önce

  Belediyeye gittiğimiz takdirde belediye böyle bişey olmadığını kaçak yapıya su aboneliği verilmeyeceğini söylendi bunu nasıl yapicaz bunun hakkında bilgi verirseniz Suat bey

  • kaçak yapıya su aboneliği verilmeyeceğini mevzuat bilmemekten kaynaklanır. Vermek zorundalar.

   • Kaçak Yapı başlı başına hukuk dışı olupta birde üstüne kaçak yapıma su vermek zorundasınız diyerek irdelemek sorun teşkil etmez mi ? Bende de aynı sorun var o yüzden soruyorum

    • İmar Kanunu geçici 11. maddesi kaçak yapılara su aboneliği yapılabileceğini öngörmektedir. Dolayısıyla kaçak yapıma su vermek zorundasınız diyerek irdelemek bizim konumuz değildir.

  • 1 sene önce

   İmar Kanunun geçici 11. maddesine göre geçici abonelik alabilirsiniz. Yukarıdaki yazıyı detaylarıyla okursanız daha iyi anlarsınız.

 23. 1 sene önce

  Peki beyfendi ben niye bu maddeyi yada kanun sayısını girdiğim zaman sizin yazdığınız bu maddeleri göremiyorum sizin bu yazdığınızı hangi sayılı resmi gazete den yada nerden alabilirim yardımcı olabilir misiniz

 24. 1 sene önce

  Dask yapılamayan binalar maddelerinde derki mühendislik hizmeti görmemiş binalara dask yapılamaz. Yapılsa bile herhangi bir durumda ödeme yapılmaz. Bu durumda kaçak yapıya dask nasıl yapilacak

  • Bu madde kapsamında yapılan aboneliklerin, geçici abonelikler olduğu dikkate alınırsa DASK şartından muaf olabileceklerini düşünüyorum

 25. Merhaba murat bey…binamiz 2009 yılında yapildi ve iskanı muteahit almadi…resmiyette 24 daire var bodrum 2 de bulunan DEPOlar daireye çevrilmiş…biz bu depolari daire olarak kullanıyoruz….elimizde daire ye ait 5/1 hisse var…2022 temmuz da çıkan kanundan faydalanip su saatlerimizi ayirmak istedik fakat belediye bize daire numarasi vermiyor ve daire numarasi olmadan iski de obonelik veremeyeceğini söylüyor…bodrum 2 de bulunan 4 depo daire bu durumda ne yapmali..? Teşekkür ederim

  • Sizin durumunuz, kullanım amacı değiştirmeye yönelik. Yani depoyu daireye çevirmek istiyorsunuz. Bu durumun Kaçak Yapılara Elektrik ve Su Aboneliği İmkanı kapsamına girmediğini düşünüyorum

 26. Benim konutumu 2021 tarihinden önce köy imar sınırları içerisine ruhsat almadan yaptım konut yaptığım Yerin tapusunda tapu niteliği bahçe geçiyor bu meskenime ait köy muhtarlığı tarafından verilmiş su aboneliğim mevcut kanalizasyonu kullanıyorum muhtardan binamın 31.12.2021 tarihinden önce yapıldığına dair yazı almama rağman özel idare imar müdürlüğüne bu yasadan faydalanmak için müracaat ettiğimde tapuda bahçe görünüyor kargir ev veya konut görünmesi gerekir diye benim müracaatımı kabul etmiyorlar bu konuda nasıl bir yol izleyebiliriz

  • Tarım İl Müdürlüğünden elektrik bağlanmasında sakınca yoktur şeklinde bir yazı almayı deneyebilirsiniz.

   • Suat bey benim arazimin bulunduğu yer tarım arazisi sınırında değil köy imar sınırları içerinde kalıyor özel idarenin bana söylediği tapuda niteliği bahçe geçiyor diye vermek istemiyorlar kargir ev geçmesi lazım diyor ama köyde kimsenin tapusunda kargir ev geçmiyor hepsi arsa bahçe geçiyor

 27. Yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğüne dair yazı isteniyor peki bu yazı 2022 öncesi yazı ile kanalzaisyon hattı bağlatabilir miyim?
  Madde 31 – İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.
  Su ve elektrik yolu açık anacak kanalizasyon ile ilgili bir ibare yoktur

  • Bu madde sadece su ve elektrik aboneliği ile ilgili. Kanalizasyonla alakası yok.

  • 1 sene önce

   Peki kacak yapilara ticarethane aboneligi veriliyor neden mesken değil 2021 ve sonrası yapilara mesken aboneligi verilmiyormu benim beyannamem 2004 beriyi kapsıyor belediye mesken için evrak vermiyor ne yapmamız gerek.

 28. Tarla evimin yapı kayıt ruhsatı,ev elektriği var olmasına rağmen maski su aboneliginin sadece ilce merkez sınırına 300 m deki yapılara verilebilecegini söylediler. Bizim taşınmaz da 900 m uzaklıkta ve yol üzerinde. Hatta o civarda 40 tane kadar bu şekilde Bağ Evi var.Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler.

 29. 1 sene önce

  31.12.2021 tarihinden önce kayitsiz olarak yapilan yapiya elektirik ve su aboneligi alma islemini yasa musaade ediyor. Belediyenin bu yasayı uygulamama yetkisi varmi. Yani hayir kardesim ben 2021 den once kayitsiz yapilan yapiya hic bir suretle abonelik izni vermiyorum diyebilirmi Tesekkur ediyorum.

  • söz konusu geçici maddede “geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda belediyenin geçici maddeyi uygulamama yetkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten “ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceği” hükmü yer aldığı için abonelik yapılsa bile belediyenin talebi üzerine kesilebilir.

  • Elektrik ve su için ne kadar üctetler alınıyor bilginiz var mı

 30. 1 sene önce

  Sayın yorumcu elinize sağlık bizleri aydınlatıyorsunuz. 31.12.2021 tarihinden önce yapılmış her şeyi nizami olan binamın dublex kısmı için elektrik su için ilgili belediyeye sözlü olarak baş vurmak istedim fakat memur arkadaşlar bu yasa senin için çıkmadı.Kaçak yapılar için çıktı diyorlar.Kaçak olsaydı olurdu diyorlar.Bana numarataj servisinden numara (CBS) vermiyorlar.ben de 5.7.2022 de çıkan yasaya göre 31.12.2021 tarihinden önce ruhsata aykırı olarak değişiklikler yaptım doğalgaz aboneliği de aldım.Bana çözüm olarak ne önerebilirsiniz.Saygılar.

 31. merhabalar öncelikle ben sunu sormak istiyorum .biz belediyeden 31.12.2021 öncesi yapmıs oldugumuz yere elektik su almak için basvurdugumuzda ihbar olarak degerlendiiyor mu elektrik su alalım derken bir de kacak insaattan işlem görmeyelim

 32. Sayın yazar , 31.12.2022 öncesi bahçemize aştığımı yaşam alanımızın elektrik su doğalgaz kanalizasyonu yok.Dediğinz veya yazıdan anlattığınız gibi bunlardan biri olmalı diyerek ne demek istiyorsun.Zaten su olsa elektrik olur O zamanda ruhsatta olurdu.Neyse bahçemizde kadastrol yol su elektrik yok.31.12.2022 tarihinden önce konteyner var.Google map te var
  Durumumuz ne olacak
  Suat Karatufan 05054515225

  • Madem o kadar biliyorsunuz neden buradan bana soruyorsunuz. Siz daha iyisini bilirsiniz.

   • 1 sene önce

    Kaçak yapıdan dolayı 100.000tl cezamız var cezanın %50 si peşin kalan %50 sini 20 aya bölüp öyle işlem yapılabiliyor diyor bizim belediye elektrik ve su için başvuru yaptığımızda yoksa afın ne anlamı kaldı bana cezayı ödemem için tahattütde bulunduktan sonra
    Bize verdikleri bilgi ve işlem doğrumu yoksa belediyece alınmış bir karar mı

    • bence bu belediyece alınmış bir karardır

     • Suat bey ben babamın evinin yanına prefabrik yaptım su ve elektrik alabilirmiyim alirsamda kimin adına alabilirim arsa babamın adina

  • Suat bey ben babamın evinin yanına prefabrik yaptım su ve elektrik alabilirmiyim alirsamda kimin adına alabilirim arsa babamın adina