Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir? İskan İzni Nedir? İskan İzni Nasıl Alınır?

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan İzni) Nedir?

3194 sayılı Kanun kapsamına giren yapılar için öncelikle yapı ruhsatının, yapının tamamlanması üzerine de “yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine” ilişkin yapı kullanma izninin alınması zorunludur.

Yapı kullanma izin belgesi, yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, mal sahibinin müracaatı üzerine yapı ruhsatını veren ilgili idareden alınan ve yapının ikamet veya başka amaçlarla kullanılmasına izin veren bir belgedir.

Yapı kullanma izni, bir yapının ya da yapı bölümlerinin kullanılmasında sakınca bulunmadığını belirten belgedir. Yapı kullanma izin belgesi, inşaatın tamamlandığını ve yapının kısmen veya tamamen kullanılabileceğini gösterir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi İskan Mı?

Evet, yapı kullanma izin belgesi, binada oturmaya izin verilen bir belge olduğu için uygulamada “iskan izni” olarak adlandırılmıştır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmazsa Ne Olur?

Yapı kullanma izin belgesi olmazsa, binada oturulamaz, abonelikler yapılamaz, ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınamaz. Yapı kullanma izin belgesi olmazsa kat mülkiyetine geçilemez. 

3194 sayılı İmar Kanunun 30.maddesinin 1. fıkrasında “Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik 27. maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir.

Müracaata Rağmen Belediye İskan İzni Vermezse Ne olur?

3194 sayılı İmar Kanununun yapı kullanma iznini düzenleyen 30. maddesinin 2. fıkrasında, belediyelerin, valiliklerin mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetinde olduğu, aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Yasa kuralı uyarınca davacının başvurusu üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin saptanması halinde ilgili idarece yapı kullanma izninin verileceği, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili idarece yanıt verilmediği takdirde yapının kullanılmasına izin verilmiş sayılacağı açık olduğundan yapı kullanma izni verilmemesinden doğan bir zarardan söz edilemez. Bu durumda, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Abonelikler

Yapı kullanma izin belgesi, bina için aboneliklerde de gereklidir. İmarla ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak belediyenin görev ve sorumlulukları arasında olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapıların, izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmayacakları açıktır.

3194 sayılı İmar Kanununun Yapı Kullanma İzni başlıklı 30. maddesinde; “Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye… ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir” denilmektedir. Yine aynı kanunun Kullanma İzni Alınmamış Yapılar başlıklı 31. maddesinde de; “İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.” hükmü bulunmaktadır. Açıklanan madde hükümleri birlikte değerlendirildiğinde yapı kullanma (iskan) izni verilmeyen veya alınmayan yapıların izin alınıncaya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanamayacakları açıktır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 31. maddesinde, “inşaat bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar da izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir” kuralına yer verilmiştir. Anılan düzenlemeyle imar mevzuatına uygun olarak inşa edilmeyen, bu nedenle de yapı kullanma izni belgesi alınamayan yapılarda yaşanmasının önüne geçilmesi, bu sayede tüm yapıların imara uygun olarak inşaa edilmesi amaçlanmıştır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi ve İş Yeri Açma Ruhsatı

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında; ilgililerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı adlı belgeye dayanarak işyeri açabileceği belirtilmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 6. maddesinde, yetkili idareden usulüne uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerlerinin yetkili idarelerce kapatılacağı düzenlemesi yer almıştır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, iş yeri açma başvuru sahiplerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru işlemleri sırasında istenen yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli bilgiler başvuru sahiplerinden talep edilir. Yetkili idare, başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişememesi durumunda yapı kullanma izin belgesinin suretleri veya kurumca onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden talep edebilir.

İskan (Yapı Kullanma) İzni Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler

Yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için başvuru yapılmadan önce, öncelikle yapının kanun, imar planı, yönetmelik hükümlerine, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış olması, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından sakınca bulunmaması gerekir. Ayrıca Yapı Denetim Firmasının Raporunun, SGK İlişiksiz Yazısının, Enerji Kimlik Belgesinin alınması, iskan harcının ödenmiş olması gerekir. Yapı kullanma izni verilebilmesi için gereken şartlar şu yazıda açıklanmıştır: Yapı Kullanma İzni Almak İçin Yapılması Gerekenler

Yapı Kullanma (İskan) İzni Müracaatı Nasıl Yapılır? Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yapı Kullanma (İskan) İzni Müracaatı Nasıl Yapılır?

Yapı kullanım izninin verilebilmesi için yapı sahibinin dilekçe ile belediye veya özel idareye başvurması gerekir. Bu müracaatın nasıl yapılacağı konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Yapı Kullanma (İskan) İzni Müracaatı Nasıl Yapılır? Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yapı Kullanma Belgesi Müracaatı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesine göre yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması şarttır.

Yapı Kullanma Belgesi Müracaatının Değerlendirilmesi

İmar Kanununun yapı kullanma iznini düzenleyen 30. maddesinin 2. fıkrasında; belediyelerin, valiliklerin mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetinde olduğu, aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca yapı sahibinin başvurusu üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin saptanması halinde, ilgili idarece yapı kullanma izninin verilmesi gerekmektedir.

Yapıyı Kontrol Yetkisi ve Yükümlülüğü

Yapının ruhsat ve eklerine uygunluğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur olup olmadığının tespit edilebilmesi için kullanma izni vermeye yetkili idarenin yapıyı bizzat kontrol etmesi gerekir.

Yapı denetim şirketinin düzenlediği yapı denetimi raporu, idareyi kontrol yükümlülüğünden kurtarmaz. Bu nedenle yapının, idarenin yetkili fen elemanlarınca kontrol edilmesi gerekir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesine göre mal sahibinin müracaatı üzerine ruhsat vermeye yetkili idare, yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını belirler.

İdare ayrıca yapı kullanma izni işlemlerinde; uydu antenleri ve diğer haberleşme antenleri ile telefon, televizyon, kablo tv ve internet gibi, sesli ve görüntülü haberleşme ve iletişim sistemlerine dair tesisatı, kullanıcıların aynı hizmeti aynı anda farklı kuruluşlardan sağlanmasına imkân veren çoklu sisteme uygun olarak ve görüntü ve haberleşme kirliliğine yol açmayacak şekilde tesis edilip edilmediğini, ticari binalarda standartlara uygun ve görüntü kirliliğine yol açmayacak şekilde tabela yeri bırakılıp bırakılmadığını, binalarda usulüne uygun atık ayrıştırma bacası yapılıp yapılmadığını, ilgili mevzuatına uygun olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılıp faydalanılmadığını, sitelerde gri su toplama havuzu, dış güvenlik kamerası tesisatı ve benzeri önlemlerin alınıp alınmadığını varsa projesini de dikkate alarak denetlemek zorundadır.

Yapıda Eksiklik ve Hata Yok İse İskan Verme Zorunluluğu

Yapılan kontrolde herhangi bir eksiklik ya da aykırılık tespit edilemediği takdirde başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde yapı kullanma izni verilmelidir.

30 Gün İçinde Yapı Kullanma (İskan) İzni Verilmezse

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesine göre yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Aksi takdirde yapı sahibi yapı kullanma izni almış sayılır. Başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili idarece yanıt verilmemesi halinde yapının kullanılmasına izin verilmiş sayılır. Ancak, bu durum sadece idarece yanıt verilmemesi hali için geçerlidir.

İmar Kanununun yapı kullanma iznini düzenleyen 30. maddesinin 2. fıkrasında; belediyelerin, valiliklerin mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetinde olduğu, aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca yapı sahibinin başvurusu üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin saptanması halinde, ilgili idarece yapı kullanma izninin verilmesi gerekmektedir.

İlgili idarece yapılan kontrollerde eksiklik ya da aksaklık tespit edilmediği halde 30 gün içerisinde yapı kullanma izninin düzenlenmemiş olması durumunda yapı kullanma izni verilmiş sayılır. Böyle bir durumda idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem bulunmadığını düşünüyoruz. Aşağıdaki Danıştay kararı emsal olabilecek niteliktedir.

Danıştay 6. Dairesi, 07.11.2002, E:2001/5448, K:2002/4886: İdareye başvurudan itibaren 30 gün sonra yapı kullanma izni verilmiş sayılacağından yapı kullanma izni verilmemesi nedeniyle zararın doğduğundan söz edilemez. Bu nedenle, tazminat isteminin reddi gerektiği hakkında. 3194 sayılı İmar Kanununun yapı kullanma iznini düzenleyen 30. maddesinin 2. fıkrasında, belediyelerin, valiliklerin mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetinde olduğu, aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan Yasa kuralı uyarınca davacının başvurusu üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin saptanması halinde ilgili idarece yapı kullanma izninin verileceği, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili idarece yanıt verilmediği takdirde yapının kullanılmasına izin verilmiş sayılacağı açık olduğundan yapı kullanma izni verilmemesinden doğan bir zarardan söz edilemez. Bu durumda, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu nedenle, eğer yapı kullanma izni için yapılan başvuru üzerine idarece yapılan tespitte yapıda fen ve sağlık kuralları yönünden eksiklikler tespit edilir ve bu eksikliklerin giderilmesi için yapı sahibine tebligatta bulunulur ise yapı kullanma izni verilmiş sayılamayacağından yapı kullanılamayacaktır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesine göre yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapının mevzuata uygun hale getirilmesi istenir.

Eksiklik ya da aykırılık tespit edilmesi halinde aykırılıklar giderilmediği sürece yapı kullanma izni düzenlenmemelidir. “Aykırılıkları giderilmediği sürece yapı kullanma izni düzenlenemeyeceğine” ilişkin olarak idarece yapılan bildirim kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olduğu için dava konusu edilebilir.

Yapıda Eksik ve Hata Tespit Edilirse

Eğer yapı kullanma izni için yapılan başvuru üzerine idarece yapılan tespitte yapıda fen ve sağlık kuralları yönünden eksiklikler tespit edilir ve bu eksikliklerin giderilmesi için yapı sahibine tebligatta bulunulur ise yapı kullanma izni verilmiş sayılamayacağından yapı kullanılamayacaktır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesine göre yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapının mevzuata uygun hale getirilmesi istenir.

Eksiklik ya da aykırılık tespit edilmesi halinde aykırılıklar giderilmediği sürece yapı kullanma izni düzenlenmemelidir. “Aykırılıkları giderilmediği sürece yapı kullanma izni düzenlenemeyeceğine” ilişkin olarak idarece yapılan bildirim kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olduğu için dava konusu edilebilir.

Eksikliklerin tamamlanmasından sonra, aynı süreç izlenerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenip, yapı kullanma izni verilir. Yapı kullanma izin belgesinin birer örneği, mal sahibi ve/veya sahiplerine, yapının müteahhidine, proje müelliflerine ve fenni mesullere verilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Cins Tashihinin Yapılması

Yapı tamamlandıktan sonra yapılması gereken işlemler; öncelikle taşınmazın cins tashihinin yapılması ve bundan sonra kat mülkiyetinin kurulmasıdır. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: İskan (Yapı Kullanma) İzni Almak İçin Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Kat Mülkiyetine Geçiş

Taşınmaz üzerinde yapılan yapı tamamlandıktan ve yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılması gereken işlemler öncelikle taşınmazın cins tashihinin yapılması ve bundan sonra kat mülkiyetinin kurulmasıdır. Bunun nasıl yapılacağı konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Yapı Kullanma İzni (İskan) Belgesi Alınan Yapılarda Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Yapılır?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.