1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Hazine Arazisi Satışı -2024


1) İmar Barışı Hazine Arazisi Satışı- 2024

İmar mevzuatına veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılara verilen yapı kayıt belgesi ile vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir. İmar barışına ilişkin esaslar, İmar Kanununun geçici 16. maddesi ile düzenlenmiş olup imar barışının amacı, afet riskine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınarak bu yapılara belirli koşullar altında geçerlilik kazandırılması ve bu konudaki ihtilafların sona erdirilmesidir.

3194 sayılı Kanun’un geçici 16. maddesi şu şekildedir: “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2022 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.”

Hazine taşınmazları üzerindeki yapılar için de yapı kayıt belgesi alınması mümkün olduğundan, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi halefleri satın alma başvurusunu süresinde yapmış olmaları halinde, bu taşınmazları satın alabileceklerdir. Yapı kayıt belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin usul ve esaslar, 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Bu madde yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışını düzenlemektedir. Bu çalışmamızda bu konudaki makalelerimizi derledik ve bir bütün olarak sizlere sunduk. Bu kapsamda incelemek istediğiniz konuları aşağıdaki İçindekiler Tablosunda bulabilirsiniz. İçindekiler Tablosunu genişletmek için “Göster” butonuna tıklayınız.

2) İmar Barışı Kapsamında Yapı Kayıt Belgesi Sahiplerine Tanınan Haklar Nelerdir?

a) İmar Barışında Hazine Parseli Satın Alma

Geçerli bir yapı kayıt belgesine sahip olan kişilere, kanun ile aşağıdaki haklar tanınmıştır:

 • Hazine taşınmazını doğrudan (ihalesiz) ve uygun ödeme koşulları ile satın alma
 • Taşınmazın üzerine 19/07/2003 tarihinden sonra inşa edilmiş yapı için bedel ödememe
 • Yapı kayıt belgeli yapının üzerindeki Hazine taşınmazı için tapu tahsis belgesi almış ve bu belgeye esas arsa bedelini ödemiş olması kaydıyla aynı alan için tekrar bedel ödememe
 • Yapı kayıt belgesi aldığı taşınmazın satışa konu kısmına, yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil ödememe, tahakkuk eden ecrimisili terkin ve satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarını satış bedelinden mahsup ettirme.

Yapı kayıt belgesi alınan yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilir. Satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren beş yıl süreyle emlâk vergisine tabi değildir. Satışı yapılan taşınmazlardan katma değer vergisi (KDV) alınmamaktadır.

b) Hazine Taşınmazında Bulunan Yapı İçin Alınan Yapı Kayıt Belgesi Kiralama Hakkı Verir Mi?

Soru: İmar Barışından Ticari Alan olarak başvuru yapılmış 1000. m2’lik Hazine taşınmazının  satışta yasal olarak önceliği var. Kiralamada öncelik hakkı isteniyor. Çünkü taşınmazın üzerinde tesisi var. İmar Barışında tesis bulunan alanda kiralamada bir hak oluşur mu? Cevap: Bu soruya cevabımız maalesef olumsuz. YKB sadece doğrudan satın alma hakkı verir. Kiralama açısından bir öncelik oluşturmayacağı gibi doğrudan kiralama hakkı da vermez.

c) Yapı Kayıt Belgesi Aldıktan Sonra Tapu Alınmazsa Ne Olur?

Yapı kayıt belgesi alınan yapı sahibinin satın alma başvurusunda bulunmaması durumunda tahliye yapılabilir mi? Hazine taşınmazı üzerindeki yapısı için Yapı kayıt belgesi almış ancak süresinde satın alma başvurusu yapmamış yapı sahibi taşınmazdan tahliye edilebilir mi?

İmar barışı kapsamında öncelikle yapı kayıt belgesi ve bir dilekçe ile idareye başvurulması gerekiyor. Bu başvurunun süresi, 31.12.2019 da bitti. Hazine taşınmazı üzerindeki yapısı için Yapı kayıt belgesi almış ancak süresinde satın alma başvurusu yapmamış yapı sahibi taşınmazdan tahliye edilebilir mi? Hukuki açıdan bu sorunun cevabı evettir. Çünkü YKB alınması, sadece imar kanunu kapsamında yıkım ve para cezalarını engeller. Bunun dışındaki özel kanunları uyarınca yıkım ve tahliye gibi işlemler yapılabilir.

Ancak 396 sayılı Tebliğin çıkmasında başvuru süresi konusunda bir yanlış anlaşılma oldu. Herkes başvuru süresinin tebliğ ile başlayacağını sandı, bundan dolayı da başvuru süresini kaçırdı. Bu nedenle tahliye konusunda bu durumun da gözetilmesi faydalı olacaktır.

3) İmar Barışında Hazine Arazilerinden Satılmayacak Olanlar Hangileridir?

İmar Kanununun geçici 16. maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılan 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre bazı taşınmazlar imar barışı kapsamında satılmayacaktır. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Barışından Satılamayacak Hazine Taşınmazları

4) Yapı Kayıt Belgesinin Geçerli Olması

Hazine taşınmazlarının imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi sahiplerine satışı için gerekli ilk şart, yapı kayıt belgesinin geçerli olmasıdır. Yapı kayıt belgesi iptal edilmiş ise Hazine taşınmazı satışı yapılamaz.

a) Yapı Kayıt Belgesi ile Tespit Sonucunda Belirlenen Alan Arasında Fark Varsa Ne Olur?

Yapı kayıt belgesi ile tespit sonucu belirlenen alanlar arasında bir farklılık bulunduğunun belirlenmesi halinde, satış işlemlerine devam edilir ancak, bu konuda Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 10. maddesine göre işlem yapılması ilgili kişi ve birimden istenir.

b) Yapı Kayıt Belgesindeki Bilgiler Hatalı veya Değişmiş Olması Halinde Ne Yapılmalıdır?

Yapı kayıt belgesinde, adres bilgisi dışında, bu belge için daha önceden yatırılmış ödeme tutarını değiştirmeyecek nitelikteki bilgilerde hata yapılması halinde, malik tarafından e-Devlet platformu üzerinden “Güncelle” komutu yardımıyla gerekli düzeltmelerin yapılması ve işleme onay verilmesini müteakip güncel yapı kayıt belgesinin alınması mümkündür.

Ancak beyan edilecek yeni bilgiler, ek ödeme yapılmasını gerektiriyor ise başvuru sahibince e-Devlet sistemi üzerinden belgede düzeltme yapılarak onay verildikten sonra, tahakkuk edecek ek yapı kayıt bedelinin ödenmesini müteakip yine e-Devlet sistemi üzerinden başvuru sahibince yapı kayıt belgesi alınabilmektedir.

Yapı kayıt belgesindeki hataların düzeltilmesi sonucu malike para iadesi çıkıyor ise, mevcut yapı kayıt belgesi sistemsel olarak güncellenmediğinden güncelleme ve bedel iadesi işlemlerinde “Düzeltme Formu” düzenlenmekte, bu durumda söz konusu form yapı kayıt belgesinin ayrılmaz parçası kabul edilmekte ve yapı kayıt belgesi bu form ile birlikte hüküm ifade etmektedir.

Yapı kayıt belgelerinde adres bilgilerinin (il, ilçe, mahalle, ada, parsel) güncellenmesi Valilik (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) onayına tabi olup adres bilgilerinin değiştirilmesine yönelik yapılan güncelleme taleplerine ilişkin Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli incelemelerin yapılması suretiyle uygun görülen güncelleme taleplerine yine Valilikçe sistem üzerinden onay verilmesini müteakip başvuru sahibince gerekli düzeltmelerin yapılması mümkün olmaktadır.

Bu kapsamda, yapı kayıt belgesi alınırken belgenin alındığı tarihteki güncel tapu kayıtlarındaki bilgilerin (il, ilçe, ada, parsel, alan vb.) esas alınmış olması gerekmekle birlikte, bu belgenin alındığı tarihten önce yapılmış olan tevhit, ifraz, ihdas, yola terk, imar uygulaması, 3402 sayılı Kanunun 22/A uygulaması ve benzeri iş ve işlemler neticesinde esasen bilgileri değişmiş, ancak güncel tapu kaydı kullanılmadığı için eski bilgileri beyan edilmiş olan yapı kayıt belgelerinde bu bilgilerin (ada, parsel, yüzölçüm vb.) mevcut tapu kaydına göre düzeltilerek güncellenmesi ve bu kapsamda taşınmaz alanının azalması/artması nedeniyle eksik bedel ödenmesi veya bedel iadesi yapılması mümkündür.

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapılan tevhit, ifraz, ihdas, yola terk, imar uygulaması, 3402 sayılı Kanunun 22/A uygulaması neticesinde ada, parsel numaralarının değişmesi durumunda, bu belgeye istinaden yapılacak olan tapu işlemleri (kat mülkiyetine geçiş, cins değişikliği) ve taşınmazın satın alınması işlemleri kapsamında milli emlak birimlerince talep edilmesi halinde yapı kayıt belgesindeki adres bilgilerinde (il, ilçe, mahalle, ada, parsel vb.) güncelleme işlemi yapılabilecektir. Ancak yapı kayıt belgesi alındıktan sonra yapılan söz konusu işlemler neticesinde taşınmaz alanının azalması/artması nedeniyle taşınmaz alanında güncelleme yapılması ve bu kapsamda eksik bedel ödenmesi veya bedel iadesi yapılması söz konusu olmamaktadır.

5) Hazine Arazisi Üzerine Yapılan Yapılar ve İmar Barışı

Eğer imar başvuru süresini kaçırdıysanız ya da başka alternatif yollar arıyorsanız şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Barışı Hazine Arazisi Başvurusunu Kaçıranlar Ne Yapabilir?

6) İmar Barışı Kapsamında Satış Süreci Nasıl İşlemektedir?

Hazine taşınmazlarının imar barışı kapsamında satışı için ilk şart başvuru yapılmasıdır. Sonrasında Milli emlak birimlerince satış aşağıdaki süreç takip edilerek gerçekleştirilmektedir:

 • Başvuruların ön değerlendirilmesi (Taşınmazın, Hazineye ait ve satılabilir nitelikte olup olmadığının işlem dosyası ve kayıtlar üzerinden belirlenmesi)
 • Gerekmesi halinde bilgi ve belge için ilgili kişiye tebligat yapılması
 • Taşınmazın tespiti ile satış yapılacak kişiler ve satılabilecek alanın belirlenmesi
 • Satış bedelinin tespiti
 • Satış için onay alınması (milli emlak ilçe birimi olan yerlerdeki taşınmazlar için)
 • Satış için tebligat ve bedelin tahsili

Taşınmazın, Hazineye ait veya satılabilir nitelikte olmadığının tespiti halinde, bu durum talep sahibine gerekçesi açıklanmak suretiyle yazılı olarak bildirilmektedir. Satışa yetkili birimlerce yukarıdaki süreçlerde ihtiyaç duyulması halinde talep sahiplerinden yazılı olarak bilgi ve belge istenilmekte, ihtiyaç duyulmaması halinde ise sürecin sonunda taşınmazın bedeli ile bedelin nasıl ödenebileceğine ilişkin yine yazılı tebligat yapılmaktadır.

7) İmar Barışında Hazine Arazisi Satışı Başvurusu

Öncelikle başvuru konusunu değerlendirelim. Yapı kayıt belgesi alınan Hazine parsellerinin satışı için öncelikle başvuru yapılması gerekmektedir. Bu konuda şu yazımıza bakınız: İmar Barışında Hazine Arazisi Satışı Başvurusu Nasıl Yapılır?

8) İmar Barışında Ne Kadarlık Hazine Taşınmazı Satılacak

Geçici 16. maddede bu yönde bir sınır olmamasına rağmen 396 sayılı Tebliğ satılabilecek Hazine arazisi miktarını kısıtlamıştır.  3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılan 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazlarının satışı şu şekilde olacak:

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İzale-i Şuyu Davası Hissemi Satmak İstemiyorum

a) Belediye Sınırları İçinde 600, Dışında 2000 M2

Taşınmazın; 18/5/2018 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadarlık kısmı satılır. Yani belediye sınırları içinde 600 m2’ye, dışında ise 2000 m2’ye kadarlık kısım satılabilecektir. Yapının taban alanının bu alanlardan fazla olması halinde yapı alanının tamamı bu kısıtlamalara tabi olmadan satılır. Örneğin belediye sınırları içinde bulunan parselde taban alanı 800 m2 olan yapı bulunması durumunda, 800 m2 yer satılabilecektir.

b) Taşınmaz Üzerinde Birden Fazla Yapı Var İse Hazine Taşınmazının Satışı Nasıl Olacak?

Taşınmaz üzerinde birden fazla yapı var ise ve her yapıya yukarıdaki kadar (belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadar) yer satılabiliyorsa bu şekilde satılacak.

Taşınmaz üzerinde birden fazla yapı bulunması ve taşınmazın yüzölçümünün yeterli olmaması halinde (yanı belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadar alanın satılamaması halinde), yapıların taban alanlarının dışında kalan kısmı, yapının taban alanının, toplam yapı taban alanına oranı ile çarpılır ve bulunacak alan, yapının taban alanına ilave edilerek satılır. Yani yapılar dışındaki alan, yapıların yüzölçümüne oranlanarak satılacaktır.

c) Yapı Kayıt Belgesi Alınmış Her Yapı İçin Ayrı Satış Yapılabilecek

Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması ve her birine ayrı ayrı yapı kayıt belgesi alınmış olması durumunda, kayıt belgesi alınmış her yapı için belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması halinde 600 m2’ye, dışında olması halinde ise 2000 m2’ye kadar yer satılabilecektir.

ç) Satıştan Geriye Kalan Kısım Ne Olacak? 600 Metrekare Yer Satılan Kişi Parselin Geri Kalanını da Alabilir mi?

Taşınmazın hak sahiplerine satılacak alan dışında kalan kısmı (yani satılmayan kısım), taşınmazın yüzölçümünün yüzde kırkından fazla olması durumunda geri kalan taşınmazı almak için nasıl bir yol izleyebiliriz?

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde “taşınmazın hak sahiplerine satılacak alan dışında kalan kısmı (yani satılmayan kısım), taşınmazın yüzölçümünün yüzde kırkından az olması durumunda bu kısım, talep edilmesi halinde YKB sahiplerine satılabilir” hükmü yer almaktadır. Buna göre 600 m² (veya özel durumlarda daha fazla alan) satıldıktan sonra geriye kalan kısımdaki Hazine hissesi % 40’tan az ise kalan kısımda YKB sahibine doğrudan (ihalesiz satılabilir.

Taşınmazın hak sahiplerine satılacak alan dışında kalan kısmı (yani satılmayan kısım), taşınmazın yüzölçümünün yüzde kırkından az olması durumunda bu kısım, talep edilmesi halinde YKB sahiplerine satılabilir. Birden fazla yapı bulunması halinde bu kısım, yapının taban alanının, toplam yapı taban alanına oranı ile çarpılarak yapının satılacak alanına ilave edilerek satılabilir.

İmar barışında taşınmazın hak sahiplerine satılacak alan dışında kalan kısmı (yani satılmayan kısım), taşınmazın yüzölçümünün yüzde kırkından fazla olması durumunda, hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına satış yapılabilecektir.

Bu durumda 4706 sayılı Kanun’un 4/c maddesi uygulama alanı bulabilir. Söz konusu maddeye göre Hazine taşınmazları “Hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına,” satılabilmektedir.

d) Apartmanların Bulunduğu Alanın İmar Barışında Satışı

Birden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda, hak sahiplerinin uzlaştıklarına dair noter onaylı muvafakatnameyi İdareye vermeleri halinde, arsa payları bu muvafakatnameye dayanılarak belirlenir. Ancak hak sahiplerinin uzlaşamamaları halinde, her bir bağımsız bölümün arsa payı, bağımsız bölüm alanının toplam inşaat alanına oranlanması suretiyle bulunur. Bu nitelikteki yapılarda bağımsız bölümdeki hak sahiplerine satılacak alan, arsa payı ile yapı için satılabilecek alanın çarpımı suretiyle bulunur.

e) İmar Barışı Kapsamında Birden Fazla Kişinin Malik Olduğu Bina Bölümlerinde Satış Nasıl Olacak?

Birden fazla bölüm bulunan yapılarda, maliklerin uzlaştıklarına dair noter onaylı muvafakatnameyi vermeleri halinde, arsa payları bu muvafakatnameye dayanılarak belirlenir.

Ancak maliklerin uzlaşamamaları halinde, her bir bölümün arsa payı, bölüm alanının toplam inşaat alanına oranlanması suretiyle bulunur. Bu nitelikteki yapılarda bölümdeki maliklere satılacak alan, arsa payı ile yapı için satılabilecek alanın çarpımı suretiyle bulunur.

9) İmar Barışında Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Nedir?

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazlarının satış bedeli rayiç bedelidir. Buradaki rayiç bedel, normal piyasa alım satım bedelidir. Yani yapı kayıt belgesi sahibine satılacak alan belirlenecek ve belirlenen miktar piyasa rayiç bedeli ile çarpılarak toplam satış bedeli hesaplanacaktır.

Taşınmazın satış bedeli piyasa alım satım değeri, rayiç bedeldir. Ancak;

 • Taşınmazın üzerine 19/07/2003 tarihinden sonra inşa edilmiş yapı kayıt belgeli yapı ve tesislerin değeri, satış bedeline dâhil edilmez.
 • Tapu tahsis belgesi alınmış ve bu belgeye esas arsa bedeli ödenmiş olması kaydıyla ödeme yapılan alan için satış bedeli alınmaz.
 • Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası ise iade edilmez.

a) Tapu Tahsis Belgesi Alınmış Parsellerde Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli

Tapu tahsis belgesi alınmış ve bu belgeye esas arsa bedeli ödenmiş olması kaydıyla tapu tahsis belgesine göre ödeme yapılan alan için satış bedeli alınmaz.

b) Ödenen Ecrimisillerin Satış Bedelinden Mahsubu

Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası ise iade edilmez.

c) Üzerindeki Yapının Değeri Satış Bedeline Dahil Edilecek mi?

Aslında 4706 sayılı Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 11. fıkrasına göre 19.07.2003 tarihinden sonra Hazine taşınmazı üzerinde yapılan yapılar Hazine’ye intikal etmektedir. Bu şekilde Hazine’ye intikal eden yapıların bulunduğu taşınmazların satışında taşınmazın zemini ve üzerindeki yapıya ayrı ayrı fiyat takdir edilmekte ve toplam satış bedeli bu ikisinin toplamı üzerinden belirlenmektedir.

Hazine’ye intikal eden yapıların bulunduğu parsellerdeki yapılar için imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınırsa ve satın alma başvurusunda bulunulursa bu yapıların bedeli satış bedeline dahil edilmemektedir. İmar barışını düzenleyen 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre, “bu gelirler hakkında 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası, yapı ve tesisler hakkında ise onbirinci fıkrası hükmü uygulanmaz.” Yani bu yapılara yapı kayıt belgesi alınmış ise bu yapılar Hazine’ye intikal etmez ve satış bedeline dahil edilmez.

Dolayısıyla bu tür yapıların bulunduğu taşınmazlara imar barışı kapsamında yapılacak satışlarda kıymet takdiri yapılırken (yapım tarihi ne olursa olsun) üzerindeki yapının bedeli dahil edilmeyecek, sadece zemine kıymet takdiri yapılacaktır.

ç) İmar Barışı Kapsamında Satış Bedeli Nasıl Ödenebilir?

Satın alınan taşınmazın bedeli, yetkili milli emlak biriminin bildirimini izleyen günden itibaren on beş gün içinde ilgili muhasebe birimine yatırılmalıdır. Satış bedelinin, yetkili milli emlak birimince yazılı olarak bildirilen banka hesap numaralarına da yatırılması mümkündür. Bu durumda banka makbuzunun ya da örneğinin aynı birime ulaştırılması gerekmektedir.

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu peşin ödenir, kalanı ise beş yıla kadar taksitlendirilir ve EK-2’de yer alan “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenerek sözleşmenin bir örneği hak sahibine verilir. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanır

d) Taksitleri Vadesinde Ödemezsem Ne olur?

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır. Ayrıca taksitli satışlarda iki taksitin süresi içinde ödenmemesi durumunda;

a) Mülkiyet devredilmeden yapılan satışlarda; on beş gün içinde hak sahibine tebligat yapılarak, iki taksitin süresi içinde ödenmediği ve bu taksitlerin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği, ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin süresi içinde ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilir. İdarenin bu tebligatına rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme feshedilir ve on beş gün içinde ilgilisine tebligat yapılarak tahsil edilen bedelin aynen ve faizsiz olarak kendisine ödenebilmesi için adına açılmış banka hesabı numarasını İdareye bildirmesi istenir, bu bildirimi müteakip en geç otuz gün içinde de tahsil edilen bedel aynen ve faizsiz olarak iade edilir.

b) Mülkiyetin devri suretiyle yapılan satışlarda; on beş gün içinde hak sahibine ve mülkiyetin üçüncü kişilere devredilmiş olması halinde ayrıca en son kayıt maliklerinden adresleri tespit edilenlere tebligat yapılarak, iki taksitin süresi içinde ödenmediği ve bu taksitlerin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği, ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin süresi içinde ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilir. İdarenin bu tebligatına rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme feshedilir ve teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borcun tamamı tahsil edilir.

11) Yapı Kayıt Belgesiyle Satılan Hazine Taşınmazının Alıcı Adına Tescili: İmar Barışı Kapsamında Taşınmazın Tapusu Ne Zaman Verilir?

Bu konuda şu yazımıza bakınız: İmar Barışı Kapsamında Satılan Hazine Parsellerinde Tapu Verme Süreci

19) İmar Barışı Kapsamındaki Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil İşlemleri

Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir. Bu konuda şu yazımıza bakınız: İmar Barışı Kapsamındaki Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil İşlemleri

20) İmar Barışı Mevzuatı

İmar barışında önemli mevzuat aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KategoriAdı
Kanunlar3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Milli Emlak Genel Tebliğleri396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esaslar)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-258962 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kiraya Verilen Taşınmazların Üzerindeki Yapılar İçin İmar Barışı Satışı Yapılamayacağı)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-1971737 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde tapu harcı)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-37462 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İmar barışında taşkın yapılar)
YönetmeliklerYapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Yapı Kayıt Belgesi Alınan Hazine Arazisi Satışı
Yapı Kayıt Belgesi Alınan Hazine Arazisi Satışı