1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

İmar Barışında Hazine Arazisi Satışı Başvurusu Nasıl Yapılır?


Yapı kayıt belgesi alınan Hazine parsellerinin satışı için öncelikle başvuru yapılması gerekmektedir. Bu makalede başvuru konusunu değerlendireceğiz. Hazine parsellerinin yapı kayıt belgesi sahiplerine satışı konusunda diğer hususlar için şu yazımıza bakınız: Yapı Kayıt Belgesi Alınan Hazine Arazisi Satışı

a) Yapı Kayıt Belgesi Alınan Hazine Arazisi Satışı İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Satışa yönelik çalışmalar illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı veya Milli Emlak Müdürlüğü), ilçelerde ise Milli Emlak Müdürlüğü (yoksa Milli Emlak Şefliği) tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla başvuru bu birimlere yapılır.

Taşınmazların satışına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yetkilidir. Satışa konu taşınmaz ilçede ve bu ilçede milli emlak birimi bulunuyor ise satış için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden onay alınmakta ve satış işlemi aynı ilçe birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

b) İmar Barışında Hazine Taşınmazı Satışı Başvuru Dilekçesi

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, imar barışı kapsamında öncelikle yapı kayıt belgesi ve bir dilekçe ile idareye (İllerde Milli Emlak Müdürlüklerine/İlçelerde Milli Emlak Şefliklerine) başvurulması gerekiyor.

İmar Barışında Hazine Taşınmazı Satışı Başvuru Dilekçesi
İmar Barışında Hazine Taşınmazı Satışı Başvuru Dilekçesi (Dilekçenin PDF hali için tıklayınız.)

ç) İmar Barışında Hazine Taşınmazı Satışı İçin Gerekli Belgeler

İdare başvuruyu (satılamayacak taşınmazlar açısından) inceledikten sonra, yapılan inceleme sonucunda satın alma başvurusunda bulunulan taşınmazın Hazinenin mülkiyetinde satılabilecek taşınmazlardan olması durumunda başvuru sahiplerine tebligat yapacak ve aşağıdaki belgeleri getirmesi istenecektir.

a)C. kimlik numarası beyanı, b) Başvuranın vekil olması durumunda onaylı vekâletname sureti, c) Yapı Kayıt Belgesi başvuru numarası, 

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Yapı Kayıt Belgesi İptalinin Sonuçları ve Yapı Kayıt Belgesi İptaline İtiraz/Dava

ç) Yapının veya bağımsız bölümün adresi ile sahibi olunduğunu gösterir belgelerden en az biri (tapu kayıtlarında bulunan yapı sahipliğine ilişkin kayıt, ecrimisil ihbarnamelerinde yer alan yapı sahipliğine ilişkin bilgi, elektrik-telefon-su ve benzeri abonelik işlemlerinin dayanağına ilişkin mülkiyet belgeleri, muhtar ve en aziki bilirkişi tarafından verilen imzalı beyan ve benzeri),

d) Yapının 31/12/2017 tarihinden önce yapıldığını ispatlayacak nitelikte her türlü belgeden en az biri (hava fotoğrafı, tespit tutanağı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, idari veya adli yargı mercilerince verilmiş kararlar, seçmen kütük kayıtları, yapıya ait elektrik, su, telefon, doğalgaz faturaları veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gösteren ve ilgili birimlerden alınacak yazı ve benzeri),

e) Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın tüzel kişi adına taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri, f) Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlarda, diğer paydaşlardan alınacak noter onaylı muvafakatname, 

g) Birden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda hak sahiplerinin arsa payı konusunda uzlaşmaları halinde, her bir bağımsız bölüme isabet eden arsa payı oranı ile hak sahiplerini gösteren noter onaylı muvafakatname, yapılacak tebligatla istenir.

d) İmar Barışı Hazine Arazileri Satışına Başvuru Süresi

İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre imar barışında Hazine arazisi satın alma başvuru süresi, 31/12/2019 tarihinde bitmekteydi. Ancak 7394 sayılı Kanunla İmar Kanununun geçici 16. maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ve imar barışı Hazine arazileri satışına başvuru süresi olan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir. Yani imar barışı Hazine arazilerinin satışına 31.12.2022 tarihine kadar başvurulabilecekti. Başvurunun incelenmesi ve bu belgelerin getirilmesi açısından herhangi bir süre bulunmuyor. 

İmar Barışı Hazine Arazileri Satışına Başvuru Süresi
İmar Barışı Hazine Arazileri Satışına Başvuru Süresi