1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Tadilat Yapılabilir mi?


Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Tamirat ve Tadilat Sağlar mı?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinin (3) üncü fıkrasında Yapı Kayıt Belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olarak düzenlendiği belirtilmekte olup, bu bağlamda 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar/aykırılıklar için Yapı Kayıt Belgesi alınması halinde, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıya ve yapı malikine, -yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olmak üzere- bazı haklar tanınmıştır. İşte bu avantajlardan yararlanmak üzere alınan belgelere yapı kayıt belgesi denilmektedir. Bu avantajlar konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Yapı Kayıt Belgesi Avantajları Nelerdir?

thumbnail
Önerilen Yazı
Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Yapı Kayıt Belgesi İskan Yerine Geçer Mi?

Yapı Kayıt belgesi yapıyı ruhsat ve eklerine uygun hale getirmemekte, sadece imar mevzuatına aykırılıklarına rağmen yapının mevcut haliyle kullanılmasına müsaade edilmesi neticesini doğurmaktadır. Yani yapı kayıt belgesi alınan bina veya yapı, mevcut haliyle kullanılabilmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Tadilat Yapılabilir Mi?

31/12/2017 tarihinden önce tamamlanmış yapılar ile ilgili olarak Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin (7) nci fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm, yapı kayıt belgesi alınmış yapılarda inşaat ve/veya tadilat yapılmasını, yapılacak işlemin niteliğine göre sınıflandırmaktadır. Bu yapılarda “ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir”; bunları aşan tamirat ve tadilat için inşaat ruhsat alınması gerekir.

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yerlerde Tadilat Ruhsatı Gerektirmeyen Tadilat

Bu hüküm kapsamında, inşaat halinde olmayan, yani bitmiş kullanılmakta olan bir yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra, yapıda ruhsat alınmaksızın basit onarım ve tadilatlar yapılabilecektir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin, (1) inci fıkrasının, (i) bendinde, “Basit tamir ve tadil: Yapılarda esaslı tadilat kapsamında olmayan, taşıyıcı sistemi, bağımsız bölümün dış cephesini, ıslak hacimlerin yerini ve sayısını değiştirmeyen; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı onarımı ve kiremit aktarılması gibi her türlü tamir ve tadil işlemlerini ifade eder.” şeklinde tanımlanmış olup, halihazırda kullanılmakta olan bir yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bu çerçevede tadilat yapılabilecektir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında Kimler Hak Sahibi? Hak Sahipliği Devredilebilir mi?

Yani yapı kayıt belgesi alınmış binalarda, tıpkı diğer binalarda olduğu gibi, ruhsatsız şekilde basit tamirat ve tadilat yapılabilir. Ruhsat alınmasını gerektirmeyen basit tamirat ve tadilatlar hakkında detaylı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz: Ruhsat Alınması Gerektirmeyen Basit Tamirat ve Tadilat Nedir?

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yerlerde Tadilat Ruhsatı Alınması Gereken Durumlar

Yani, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılarda, basit tadilat sınırını aşacak nitelikte inşai faaliyette (taşıyıcı sisteme müdahale edilmesi, ilave kat yapılması, çatı katının yükseltilmesi vb.) bulunulamayacaktır. Yani yapı kayıt belgesi alınan binalarda ve yapılarda esaslı tamirat ve tadilat yapılabilmesi için inşaat ruhsatı alınması gerekir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 58. maddesine göre mevcut yapının esaslı tamir ve tadili, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır. Yapı ruhsatına da bu projelerin tarihleri ve müelliflerin bilgileri yazılır.

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yerlerde Esaslı Tamirat ve Tadilat Yapılmışsa

31/12/2017 tarihinden önce yapılan yapılar/aykırılıklar için Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra, “basit onarım ve tadilat” sınırını aşacak şekilde bir uygulama yapılmış ise, 31/12/2017 tarihinden önceki aykırılıklar için alınmış olan Yapı Kayıt Belgesi güncellenmediği sürece geçerliliğini koruyacaktır. Zira imar barışı kapsamında 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapılar/aykırılıklar için alınmış olan Yapı Kayıt Belgesi, imar mevzuatına aykırı olmasına rağmen yapının bu tarihten önceki “mevcut hali” ile kullanılması neticesini doğurmaktadır.

Ancak, böyle bir durumda yani yapıda “basit onarım ve tadilat” sınırını aşacak şekilde tadilat yapılması halinde 3194 sayılı Kanun‘un 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılmak üzere ilgili belediyesine bildirimde bulunulması uygun olacaktır.

Diğer taraftan, yapıda “basit onarım ve tadilat” sınırını aşacak şekilde tadilat yapılarak Yapı Kayıt Belgesinin, yapının son haline göre güncellenmesi durumunda ise belge geçerliliğini yitirecek olup, böyle bir durumda söz konusu imalatlar ortadan kaldırılmazsa bu belgenin iptal edilmesi gerekmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi Olan Ev Yıkılıp Yeniden Yapılabilir Mi?

Yapı kayıt belgesi olan evin yıkılıp yeniden yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bununla birlikte yapının tamamen yıkılması halinde yapı kayıt belgesinin herhangi bir hükmü kalmamaktadır.  İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yani Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yıkılıp yeniden yapılması durumunda, imar mevzuatına göre ruhsat alınması gerekir.

Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Tadilat Yapılabilir mi?
Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Tadilat Yapılabilir mi?