1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi? Devir İşlemleri Nasıl Yapılır? Devir İçin Gerekli Belgeler Neler?


Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesine göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir. 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinin 3. fıkrasında Yapı Kayıt Belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olarak düzenlendiği belirtilmekte olup, bu bağlamda 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar/aykırılıklar için Yapı Kayıt Belgesi alınması halinde, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıya ve yapı malikine, -yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olmak üzere- bazı haklar tanınmıştır.

Yapı Kayıt Belgesinin Devri Mümkün müdür? Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir Mi?

Önemli konulardan bir tanesi de Yapı Kayıt Belgesinin devredilip devredilemeyeceğidir. Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görüşüne göre yapı kayıt belgesinin ve yapı kayıt belgesine konu yapıların devredilmesi mümkündür. Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, hem yapı kayıt belgesine konu yapının, yapı kayıt belgesiyle devredilebileceğine, hem de miras yoluyla intikal edebileceği görüşündedir.

Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görüşüne göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 maddesi kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesinin, başvuru sahibinin vefat etmesi durumunda talep halinde mirasçılarına, bu yapının satılması halinde satın alan yeni malik üzerine ve Yapı Kayıt Belgesi işlemleri için vekaletname ile vekil tayin edilen kişinin azledilmesi halinde yeni vekile veya yapı sahibi üzerine devir edilmesi mümkün olmaktadır. 

İmar Kanunu ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar için linklere tıklayabilirsiniz.

Yapı Kayıt Belgesi Devri Nasıl Yapılır?

Yapı kayıt belgesinin nasıl devredileceğini, yapı kayıt belgesi sahibinin vefatı, yapı kayıt belgesine konu yapının satışı, vekil tayin edilen kişinin azledilmesi başlıklarında ayrı ayrı inceleyelim.

Yapı Kayıt Belgesi Sahibinin Vefatı?

Yapı Kayıt Belgesi başvuru sahibinin vefat etmesi durumunda, vefat sonrası devir işleminin yapılabilmesi için noter onaylı Mirasçılık Belgesi ve Yapı Kayıt Belgesinin aktarılacağı kişiye ait TC kimlik numarasını gösterir belge, adres ve iletişim bilgileri (gsm numarası) ile; Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) başvurulması gerekiyor. Söz konusu bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi sonrasında devir işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi İle Satış Yapılabilir Mi? Yapı Kayıt Belgeli Yerin Satışı?

Yapı Kayıt Belgeli Ev Satılır Mı? sorusuna Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü olumlu yanıt vermektedir. Bu genel müdürlüğün görüşüne göre, yapı kayıt belgeli yapının satışı mümkündür. Kişinin yapı kayıt belgesi aldığı taşınmazın satışı sonrası devir işleminin yapılabilmesi için yapı satışını gösterir belge, alıcıya ait TC kimlik numarasını gösterir belge, adres ve iletişim bilgileriyle Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) başvurulması gerekiyor. 

Satışı nasıl ispat edebilirim: Satışı ispat etmek için şu belgeler kullanılabilir: özel mülkiyete konu taşınmazlarda yeni tapu kaydı, hazine mülkiyetine konu taşınmazlarda ise taraflar arası satış sözleşmesi, taraflarca alım satım yapıldığına dair Müdürlüğünüze sunulan dilekçe, yapıları satan kişinin Yapı Kayıt Belgelerinin yeni malike devrine ilişkin muvafakatnamesi.

Söz konusu bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi sonrasında devir işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır.

Yapı kayıt belgesi malikinin kişinin yapı kayıt belgesi aldığı taşınmazın satışı sonrası devir işleminin yapılabilmesi için yapı satışını gösterir belge, alıcıya ait TC kimlik numarasını gösterir belge, adres ve iletişim bilgileriyle Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) başvurulması gerekiyor. Bu belgelerden bir tanesi de devir dilekçesidir.

Vekil Tayin Edilen Kişinin Azledilmesi Halinde Yapı Kayıt Belgesi Devir İşlemi Nasıl Yapılır?

Yapı Kayıt Belgesi işlemleri için vekil tayin edilen kişinin azledilmesi halinde devir işleminin yapılabilmesi için konuya ilişkin azilname, aktarım yapılacak yeni kişiye ait TC kimlik numarasını gösterir belge, adres ve iletişim bilgileriyle Valiliğe başvurulması gerekmekte olup, söz konusu bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Bakanlığımıza gönderilmesi halinde devir işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Devir Dilekçe Örneği/Yapı Kayıt Belgesi Devri Muvafakatname Örneği

… ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İmar Barışı Hazine Arazisi Başvurusunu Kaçıranlar Ne Yapabilir?

3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 16. maddesi doğrultusunda başvuru sahibi …………………………’nın beyanı doğrultusunda ……………………………… düzenlenme tarihli, ………………………… belge numaralı, …………………………. başvuru numaralı yapı kayıt belgesi (YKB) düzenlenmişti. Zikredilen yapı kayıt belgesinin ve tüm türevlerinin e-devlet sistemi üzerinden ………………………………. (TCKN: …………………………) adlı kişinin e-devlet hesabına aktarılması hususunda, gereğini arz ederim.

Ekler: 1- Yapı Kayıt Belgesinin e- devlet hesabına aktarılması talep edilen kişinin kimlik fotokopisi 2- Yapı kayıt belgesi başvuru sahibi veya Yapı kayıt belgesi başvurusu vekâleten yapılmışsa başvuru sahibinin müvekkili tarafından satış yapıldığını gösterir resmi belge (Tapu, Noter Onaylı Satış Sözleşmesi vb.) 3- Yapı kayıt belgesi başvuru sahibinden ve yapının yeni malikinden, ayrıca yapı kayıt belgesi başvurusu vekâleten yapılmışsa başvuru sahibinin müvekkilinden de Yapı Kayıt Belgesi devri yapılmasına ilişkin alınmış olan Noter Onaylı Muvafakatname Adı, Soyadı : ………….. TCKN : ……….. İkamet Adresi : …………………….. Cep No : ……………………….. İmza

Yapı Kayıt Belgeli Ev Alınır Mı? Yapı Kayıt Belgeli Ev Almak Mantıklı mı?

Yukarıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı kayıt belgesinin devredilebilmesine izin verdiğini açıklamıştık. Şimdi de bu konuda çok sorulan bir soruya cevap bulmaya çalışalım. Yapı kayıt belgeli ev alınır mı? Yazımınızın bu kısmında bu konuya değineceğiz. Hemen belirtelim ki yapı kayıt belgesi devredilebildiğine göre yapı kayıt belgeli evin alını satılmasında, imar barışı açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Burada cevap bulmaya çalışacağımız soru, yapı kayıt belgeli evi almanın mantıklı olup olmadığıdır. İleride yapı kayıt belgesinin iptal edilmesi durumunda bir mağduriyet yaşanıp yaşanmayacağıdır. 

Yapı kayıt belgeli ev alınır mı sorusuna cevap verebilmek için yapı kayıt belgesinin niteliğini ve yapı kayıt belgesi alınabilecek yapıları iyi bir şekilde açıklamamız gerekir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinin (3). fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükümleri yer almaktadır. Bu anlamda yapı kayıt belgesi, izinsiz ve ruhsatsız olarak yapılan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasını sağlayan ve bu yapılar hakkında yıkım ve para cezası uygulanmasını engelleyen bir belge niteliğindedir. Bu konuda detaylı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz:  Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Yapı Kayıt Belgesi Avantajları Nelerdir?

Yapı kayıt belgesinin bu korumasından yararlanılabilmesi için yapı kayıt belgesinin, yapı kayıt belgesi alınabilecek bir parselde bulunan yapı hakkında alınması gerekir. İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde yer alan düzenlemeye göre imar barışı hükümleri, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmayacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre Yapı Kayıt Belgesi; a) 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda, b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda, c) 6546 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda, düzenlemez.

Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre, kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez. Bu konuda bilgi almak için şu yazımıza bakınız: İmar Barışında Sosyal Donatı Alanları Nedir? Sosyal Donatı Alanlarında İmar Barışı Geçerli midir?

Bu hükümlerde kıyılarda, ormanlarda, tarım arazilerinde, meralarda, yaylak ve kışlaklarda yapı kayıt belgesi alınmayacağına dair bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak uygulamada kıyılarda, ormanlarda, tarım arazilerinde, meralarda, yaylak ve kışlaklarda yapı kayıt belgesi alınamayacağı kabul edilmekte ve bunlar hakkında alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilmektedir.

Dolayısıyla kıyılarda, ormanlarda, tarım arazilerinde, meralarda, yaylak ve kışlaklarda yapı kayıt belgesi bulunan evlerin ve yapıların satın alınmasının mantıklı olmadığını, çünkü bunların sürekli olarak iptal edilme riski ile karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Bunun doğal bir sonucu olarak sadece imar planında konut, ticaret gibi alanlara ayrılmış parsellerde bulunan yapı kayıt belgeli evlerin satın alınmasının daha sağlıklı olduğu kanaatindeyim. 

Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi? Devir İşlemleri Nasıl Yapılır? Devir İçin Gerekli Belgeler Neler?
Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi? Devir İşlemleri Nasıl Yapılır? Devir İçin Gerekli Belgeler Neler?