1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi? Devir İşlemleri Nasıl Yapılır? Devir İçin Gerekli Belgeler Neler?


Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesine göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir. 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinin 3. fıkrasında Yapı Kayıt Belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olarak düzenlendiği belirtilmekte olup, bu bağlamda 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar/aykırılıklar için Yapı Kayıt Belgesi alınması halinde, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıya ve yapı malikine, -yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olmak üzere- bazı haklar tanınmıştır.

Yapı Kayıt Belgesinin Devri Mümkün müdür? Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir Mi?

Önemli konulardan bir tanesi de Yapı Kayıt Belgesinin devredilip devredilemeyeceğidir. Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görüşüne göre yapı kayıt belgesinin ve yapı kayıt belgesine konu yapıların devredilmesi mümkündür. Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, hem yapı kayıt belgesine konu yapının, yapı kayıt belgesiyle devredilebileceğine, hem de miras yoluyla intikal edebileceği görüşündedir.

Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görüşüne göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 maddesi kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesinin, başvuru sahibinin vefat etmesi durumunda talep halinde mirasçılarına, bu yapının satılması halinde satın alan yeni malik üzerine ve Yapı Kayıt Belgesi işlemleri için vekaletname ile vekil tayin edilen kişinin azledilmesi halinde yeni vekile veya yapı sahibi üzerine devir edilmesi mümkün olmaktadır. 

İmar Kanunu ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar için linklere tıklayabilirsiniz.

Yapı Kayıt Belgesi Devri Nasıl Yapılır?

Yapı kayıt belgesinin nasıl devredileceğini, yapı kayıt belgesi sahibinin vefatı, yapı kayıt belgesine konu yapının satışı, vekil tayin edilen kişinin azledilmesi başlıklarında ayrı ayrı inceleyelim.

Yapı Kayıt Belgesi Sahibinin Vefatı?

Yapı Kayıt Belgesi başvuru sahibinin vefat etmesi durumunda, vefat sonrası devir işleminin yapılabilmesi için noter onaylı Mirasçılık Belgesi ve Yapı Kayıt Belgesinin aktarılacağı kişiye ait TC kimlik numarasını gösterir belge, adres ve iletişim bilgileri (gsm numarası) ile; Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) başvurulması gerekiyor. Söz konusu bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi sonrasında devir işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi İle Satış Yapılabilir Mi? Yapı Kayıt Belgeli Yerin Satışı?

Yapı Kayıt Belgeli Ev Satılır Mı? sorusuna Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü olumlu yanıt vermektedir. Bu genel müdürlüğün görüşüne göre, yapı kayıt belgeli yapının satışı mümkündür. Kişinin yapı kayıt belgesi aldığı taşınmazın satışı sonrası devir işleminin yapılabilmesi için yapı satışını gösterir belge, alıcıya ait TC kimlik numarasını gösterir belge, adres ve iletişim bilgileriyle Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) başvurulması gerekiyor. 

Satışı nasıl ispat edebilirim: Satışı ispat etmek için şu belgeler kullanılabilir: özel mülkiyete konu taşınmazlarda yeni tapu kaydı, hazine mülkiyetine konu taşınmazlarda ise taraflar arası satış sözleşmesi, taraflarca alım satım yapıldığına dair Müdürlüğünüze sunulan dilekçe, yapıları satan kişinin Yapı Kayıt Belgelerinin yeni malike devrine ilişkin muvafakatnamesi.

Söz konusu bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi sonrasında devir işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır.

Yapı kayıt belgesi malikinin kişinin yapı kayıt belgesi aldığı taşınmazın satışı sonrası devir işleminin yapılabilmesi için yapı satışını gösterir belge, alıcıya ait TC kimlik numarasını gösterir belge, adres ve iletişim bilgileriyle Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) başvurulması gerekiyor. Bu belgelerden bir tanesi de devir dilekçesidir.

Vekil Tayin Edilen Kişinin Azledilmesi Halinde Yapı Kayıt Belgesi Devir İşlemi Nasıl Yapılır?

Yapı Kayıt Belgesi işlemleri için vekil tayin edilen kişinin azledilmesi halinde devir işleminin yapılabilmesi için konuya ilişkin azilname, aktarım yapılacak yeni kişiye ait TC kimlik numarasını gösterir belge, adres ve iletişim bilgileriyle Valiliğe başvurulması gerekmekte olup, söz konusu bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Bakanlığımıza gönderilmesi halinde devir işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Devir Dilekçe Örneği/Yapı Kayıt Belgesi Devri Muvafakatname Örneği

… ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 16. maddesi doğrultusunda başvuru sahibi …………………………’nın beyanı doğrultusunda ……………………………… düzenlenme tarihli, ………………………… belge numaralı, …………………………. başvuru numaralı yapı kayıt belgesi (YKB) düzenlenmişti. Zikredilen yapı kayıt belgesinin ve tüm türevlerinin e-devlet sistemi üzerinden ………………………………. (TCKN: …………………………) adlı kişinin e-devlet hesabına aktarılması hususunda, gereğini arz ederim.

Ekler: 1- Yapı Kayıt Belgesinin e- devlet hesabına aktarılması talep edilen kişinin kimlik fotokopisi 2- Yapı kayıt belgesi başvuru sahibi veya Yapı kayıt belgesi başvurusu vekâleten yapılmışsa başvuru sahibinin müvekkili tarafından satış yapıldığını gösterir resmi belge (Tapu, Noter Onaylı Satış Sözleşmesi vb.) 3- Yapı kayıt belgesi başvuru sahibinden ve yapının yeni malikinden, ayrıca yapı kayıt belgesi başvurusu vekâleten yapılmışsa başvuru sahibinin müvekkilinden de Yapı Kayıt Belgesi devri yapılmasına ilişkin alınmış olan Noter Onaylı Muvafakatname Adı, Soyadı : ………….. TCKN : ……….. İkamet Adresi : …………………….. Cep No : ……………………….. İmza

Yapı Kayıt Belgeli Ev Alınır Mı? Yapı Kayıt Belgeli Ev Almak Mantıklı mı?

Yukarıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı kayıt belgesinin devredilebilmesine izin verdiğini açıklamıştık. Şimdi de bu konuda çok sorulan bir soruya cevap bulmaya çalışalım. Yapı kayıt belgeli ev alınır mı? Yazımınızın bu kısmında bu konuya değineceğiz. Hemen belirtelim ki yapı kayıt belgesi devredilebildiğine göre yapı kayıt belgeli evin alını satılmasında, imar barışı açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Burada cevap bulmaya çalışacağımız soru, yapı kayıt belgeli evi almanın mantıklı olup olmadığıdır. İleride yapı kayıt belgesinin iptal edilmesi durumunda bir mağduriyet yaşanıp yaşanmayacağıdır. 

Yapı kayıt belgeli ev alınır mı sorusuna cevap verebilmek için yapı kayıt belgesinin niteliğini ve yapı kayıt belgesi alınabilecek yapıları iyi bir şekilde açıklamamız gerekir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinin (3). fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükümleri yer almaktadır. Bu anlamda yapı kayıt belgesi, izinsiz ve ruhsatsız olarak yapılan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasını sağlayan ve bu yapılar hakkında yıkım ve para cezası uygulanmasını engelleyen bir belge niteliğindedir. Bu konuda detaylı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz:  Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Yapı Kayıt Belgesi Avantajları Nelerdir?

Yapı kayıt belgesinin bu korumasından yararlanılabilmesi için yapı kayıt belgesinin, yapı kayıt belgesi alınabilecek bir parselde bulunan yapı hakkında alınması gerekir. İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde yer alan düzenlemeye göre imar barışı hükümleri, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmayacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre Yapı Kayıt Belgesi; a) 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda, b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda, c) 6546 sayılı Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda, düzenlemez.

Ayrıca Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre, kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez. Bu konuda bilgi almak için şu yazımıza bakınız: İmar Barışında Sosyal Donatı Alanları Nedir? Sosyal Donatı Alanlarında İmar Barışı Geçerli midir?

Bu hükümlerde kıyılarda, ormanlarda, tarım arazilerinde, meralarda, yaylak ve kışlaklarda yapı kayıt belgesi alınmayacağına dair bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak uygulamada kıyılarda, ormanlarda, tarım arazilerinde, meralarda, yaylak ve kışlaklarda yapı kayıt belgesi alınamayacağı kabul edilmekte ve bunlar hakkında alınan yapı kayıt belgeleri iptal edilmektedir.

Dolayısıyla kıyılarda, ormanlarda, tarım arazilerinde, meralarda, yaylak ve kışlaklarda yapı kayıt belgesi bulunan evlerin ve yapıların satın alınmasının mantıklı olmadığını, çünkü bunların sürekli olarak iptal edilme riski ile karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Bunun doğal bir sonucu olarak sadece imar planında konut, ticaret gibi alanlara ayrılmış parsellerde bulunan yapı kayıt belgeli evlerin satın alınmasının daha sağlıklı olduğu kanaatindeyim. 

Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi? Devir İşlemleri Nasıl Yapılır? Devir İçin Gerekli Belgeler Neler?

Yorumlar (36)

 1. 1 sene önce

  HOCAM MERHABA
  KÖYE YAKIN TARLA VASFINDA BİR ARAZİMİZ VARDI BU ARAZİ 4 ARKADAŞ ALDIK İÇİNE 4 ADET
  EV YAPTIK TARLA BÖLÜNEMEDİGİNDEN TAPU TEK KİŞİ ÜZERİNE DOLAYISIYLA YAPI KAYIT BELGELERİ
  BİR KİŞİ ÜZERİNE ÇIKTI ŞİMDİ BİZ BUNLARI KENDİ ADIMIZA DEVİR YAPTIRABİLİRMİYİZ
  TARLA 2,400 MKARE İMARLI ALANA UZAKLIGI 150 METRE BUNU DÖRDE BÖLDÜREBİLİRMİYİZ

 2. HOCAM BENİM SORUM ŞU COK ESKİDEN ALINMA BİR YAPI KULLANDIRIM BELGESİ VAR BABAMIN ADINA KAYITLI BİZ BU DAİREYİ BASKA BİR ALICIYA DEVRETMEK İSTİYORUZ KAT MÜLKİYETİ MÜMKÜN GÖZÜKMEMEKTE ALICI İLE ARAMIZDA BİR SATIŞ EVRAGI DÜZENLİCEZ YAPI KULLANDIRIM ADINA OLAN DAİRE İÇİN ÖNCELİKLE BABAMIN ADINA OLAN BU EVRAGI BASKA BİR KİŞİ ADINA GEÇİRME SANSIMIZ VARMI ÖNCE VARİS OLARAK BİZMİ ADIMIZA ALMAMIZ LAZIM BABAM VEFAT ETTİ ÇÜNKÜ YILLAR ÖNCE VE BU ŞEKİLDE BİR SATIŞ YAPARSAK İLERİDE HERHANGİ BİR YASAL PROBLEMLE KARLŞİLAŞIRMIYIZ YARDIM VE YÖNLENDİRMELERİNİZ RİCA EDERİM SYG

  • Öncelikle veraset belgesi ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne giderek yapı kayıt belgesini üzerinize almanız lazım. Üzerinize alırsanız, satış yaptığınızda sorunla karşılaşır mısınız bilemem… Çünkü tapu satışı olmuyor yaptığınız

 3. 1 sene önce

  Merhaba Suat Bey,

  Bir süre önce imar barışından yararlanılarak kat mülkiyetine geçmiş bir daire satın aldım. Tapuda kat mülkiyeti olarak görülüyor. Satıcı bu taşınmazı miras olarak edinmiş ve geçmişte yapı kayıt belgesini alan kişi vefat etmiş. Elektrik bağlatmam için yapı kayıt belgesi isteniyor; ancak, satıcıda belgenin bir kopyası yok. Bu yapı kayıtı üzerime almamın bir yolu var mı acaba?

 4. 1 sene önce

  Ben 2013 yılında yapsat yapan bir firmadan bodrum kat aldım site toplam 9 adet bodrum kat daire olarak var satan firma Kendi karar defterine bize sattığı na dair yazı verdi elektrik su doğalgaz aboneliği aldım yapı kayıt belgesi de aldım evi satmama karşı çıkıyor oturanlar garaj olacak burası satarken öyle dediler karar defterine yazmıyor lar oturan bir Tapu sahibinden noter onaylı vekaletname aldım kayıt belgesi devir yapabilir diye diğer sakinler bunu iptal edebilir mı benden alan kişi tekrar vekalet alacakmi çok mağdur oldum cvp çok sevinirim

 5. İyi günler On kişilik site içerisinde iskanı alınmış fakat kat mülkiyetine geçilmemiş halen tapuda kat irtifakı dubleks konutum vardı imar barışında 3 ayrı daire olarak yapı kayıt belgesi çıktı bu belgeyi belediyeye müracaat ettim kapı numaram 9/2 idi şimdi 9/2A 9/2B 9/2C olarak gözüküyor tapuda sitenin yönetim planı yok site başkanı veya bir yönetim yok aidat yok herkes evini çevirmiş oturuyor 3 ev sahibini hiç gelmez gitmezler tanımayız ben nasıl bir yol izliyerek daireleri tapuda hisseli de olsa cins değişikliği yapa bilirmiyim teşekkür ederim.

 6. Merhaba tek tapulu içinde evi olan bahçeyi geçen sene satın aldık yapı kayıt belgesi önceki sahibinin üzerine e devletten çıkmıştı bu belge internet üzerinden alınmış çevre ve şehircilik bakanlığına işletilmemiş yanı ev resmiyette görünmüyor nasıl nır yol izlememiz gerekiyor eve askiden su bağlatmak istiyoruz ne yapacağımızı bilmiyoruz yardımcı olursanız seviniriz teşekkürler

  • belge internet üzerinden alınmış ise e-devletten görünmesi gerekir. E-devlette görünmüyor ise ya sahte yapı kayıt belgesi var ya da yapı kayıt belgesi bedeli ödenmemiştir. Kontrol etmeniz gerekir.

 7. merhaba, yapı kayıt belgesine konu olan yapıda kardeşim annem ve ben 3 eşit hisse sahibiyiz, ancak yapı kayıt belgesini zamanında annem adına aldık, şimdi devir müracaatı ile yapı kayıt belgesi 3 kişiye hisseli olarak düzenlenebilir mi ?

 8. 2 sene önce

  Merhabalar babam 2 katlı tapulu konutun üzerine kacak olarak 1 kat daha çıktı.2018 de cıkan imar barışından faydalanıldı ve yapı kayıt belgesi aldı.daha sonra babam vefat etti tapu çıkarma işlemleri kaldı.Bu elimizdeki yapı kayıt belgesi ile satiş yapılırmı eger yapılırsa nasıl bir yol izlenecek cevabınız için tesekkur ederim.

 9. 2 sene önce

  Orman arazisinde kalan 2b oayan evim için aldım evimi kurtarır mı ormandan teşekkürler

 10. 2 sene önce

  Mrb. Babamın tapulu evinin üzerini kat attım ve imar barışından dan yararlandık ve yapi kayıt belgesiyle yasal hale getirdik. Kayıt belgesi babamın üzerine. Kayıt belgesini üstüme almak istiyorum. Devir için tapuda gereklidir yoksa sadece YAPI KAYIT BELGESİ yeterlimi devir için teşekkürler.

  • Sadece yapı kayıt belgesinin devri yeterlidir. Tapulu evin üzerine yapılan dairenin mülkiyetini alabilmeniz için kat mülkiyetine geçmeniz gerekir.

 11. Yapı kayıt belgesi adıma devredildi e devletten nasıl görüntüleme yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 12. 2 sene önce

  Yapı kayıt belgesi devri için il çevre md muracat ettik noter onaylı muvakatname istedi
  Iki noter dolaştım nedense vermediler boyle bir islem yapmadıklarını söylediler nasıl bir yol izlemem gerekiyor

 13. 2 sene önce

  İyi akşamlar annem vafat etti yaylalık evimiz vardı daha önce hiç araştırmadığımız hazine arazisi olarak görünüyor annem eve elektrik çekmek için bir elektrikçi yardımıyla yapı kayıt belgesi çıkarmıştı ev 55 m2 yapı kayıt belgesinde 20 m2 yazmış başka evin fotosunu katmış yapı kayıt belgesini nasıl üstümüze alıp bu işi düzeltebiliriz

  • Eğer ada ve parsel bilgisi (yani numarası) doğru girilmiş ise yapı kayıt belgesi güncellenebilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

 14. Bu dilekçeyi doldurup nereye veriyoruz

 15. Iyi akşamlar. Ecri misil vergisini ödediğim yapımın yapı kayıt belgesi üzerime değil. Yapının yapı kayıttaki maliki bana bedelsiz devretmek istiyor. Bunun için noter harcı ne kadar masraf çıkar? Teşekkür ederim. Yardımcı olursanız sevinirim. Sağlıklı, doyuruci bilgiye ulaşamıyorum.

 16. 2 sene önce

  açıklamalarınız için teşekkür ederim.
  dilekçe örneği ile devir başvurumuzu yaptık ancak yeni belgeyi nereden temin edeceğimizi bulamadık.
  yardımcı olursanız sevinirim.
  saygılarımla

  • İl Müdürlüğüne dilekçe i,le başvurduysanız yapı kayıt belgesinin, sistem üzerinden sizin adınıza değiştirilmesi, gerek

   • 2 sene önce

    hocam iyi akşamlar ben 2 b arazisinde iş yeri açtım yapı kayıt belgemi aldım şimdi 2 b arazileri satılıyor ben burda milli Emlak memuruylâ arsayı almak için görüştüm sen hak sahibi değilsin dedi almak için ne yapmam lazım bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

 17. 2 sene önce

  İyi günler ben toplam alanı 1200 mtrkare
  Olan imarbarişli yapikayit belgesi mevcut olan
  Arsadan 290 mt kare yer satın aldım benim payımı
  1200 mtr karelik yapı kayıt belgesinden nasılsın ayirabilirim

  • Yapı kayıt belgesi arsa için değil, yapı için alınır. Yani arsada bulunan yapı için alınan yapı kayıt belgesi sadece yapıyla ilgilidir. Arsanın geri kalanıyla alakası yoktur.

 18. 2 sene önce

  acaba işlemler hızlımı tamamlanır? Tapu çıkarma süreci ne kadar sürüyor..