1. Ana Sayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Yapı Kullanma İzni (İskan) Belgesi Alınan Yapılarda Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Yapılır?


Taşınmaz üzerinde yapılan yapı tamamlandıktan ve yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılması gereken işlemler öncelikle taşınmazın cins tashihinin yapılması ve bundan sonra kat mülkiyetinin kurulmasıdır. Cins değişikliğinin nasıl yapılacağı konusunda şu yazımıza bakınız: İskan (Yapı Kullanma) İzni Almak İçin Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Cins Tashihinden Sonra Kat Mülkiyetine Nasıl Geçilir?

Taşınmazda cins değişikliği yapıldıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi gerekir. Öncelikle belirtelim ki, kat mülkiyetinin kurulabilmesi için cins değişikliği işleminin yapılmış olması gerekir. Kat mülkiyeti ancak bu aşamadan sonra kurulabilmektedir.

Kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Belgeler

19 Haziran 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7327 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, cins tashihi ve kat mülkiyetine geçiş ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeye göre cins tashihi (düzeltmesi) ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri ilgili kamu idaresince re’sen yapılacaktır. Bu Kanun’un 11. maddesiyle 0634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisli ise, kat irtifakının tesciline ait resmî senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilir. Bu işlemler, döner sermaye hizmet bedelinden muaftır.”

Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir:

a) Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.

b) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.

Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Belgeler

Tapu sicil müdürlüğünce kat irtifakı kurulmadan doğrudan kat mülkiyeti kurulabilmesi için istenecek belgeler şunlardır.

 1. Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe. (İstenildiğinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüğü görevlilerince yazılabilir.)
 2. Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.
 3. Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.
 4. Yapı kullanma izin belgesi (İskan Ruhsatı): Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır.
 5. Fotoğraf: Ana gayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösterir, en az 13 x 18 cm. boyutlarında olması ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.
 6. Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.
 7. Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.
 8. Malikin/maliklerin veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, cins değişikliği halinde vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.
 9. Malikin/maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde çekilmiş ikişer adet vesikalık fotoğrafları (İstem belgesi/resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırılması için).
 10. Kat irtifakı bir taşınmaz malın kat mülkiyetine geçişte; 1, 2, 3, 6 ve 7 inci maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur.

Sadece, yapı kullanma izni (iskan ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (önceden verilmemiş ise) ibrazı halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.

Kat-Mulkiyetine-Gecis-Nasil-Yapilir
Yapı Kullanma İzni (İskan) Belgesi Alınan Yapılarda Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Yapılır?

Yorum Yap