1. Ana Sayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri
 3. Meralar Kiralanabilir Mi? Mera Kiralama Nasıl Yapılır?

Meralar Kiralanabilir Mi? Mera Kiralama Nasıl Yapılır?


4342 sayılı Mera Kanunu merayı; hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yer olarak tanımlamaktadır. Çayır ise taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yerlerdir. Yaylaklar, çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri; kışlak ise hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri ifade eder. 

Meralarla ilgili deraylı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz: Mera Nedir? Mera Arazisi Nedir? Mera Kime Aittir?

4342 sayılı Mera Kanunu  ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarını belirleyen Mera Yönetmeliği ile ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakların her türlü kiralama işlemlerinin Mera Komisyonu tarafından yürütülmesi esastır. Tespit, tahdit ve tahsis işlemlerini tamamlamadan da talep edilen mera, yaylak ve kışlaklarda ihtiyaç fazlası yerlerin Mera Yönetmeliğinin 7 ve 13. maddesi hükümleri ve 2014/1 Sayılı Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralanması Teknik Talimatına göre göçerlere kiralanması ve sürü sahiplerinin meralardan faydalanmalarının sağlanması mümkündür. Kiralama işlemi tarım il ve ilçe müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

İhtiyaç Fazlası Meralar Kiralanabilir

Genel Olarak

Mera Yönetmeliğinin 7. maddesine göre “çalışmalar sonucu ihtiyaç fazlası olarak belirlenen mera, yaylak, kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlak alanları, öncelikle en yakın köy veya belediyeye, o köy veya belediyede oturan ve hayvancılık yapan çiftçilere veya bu amaçlı kuruluşlara, bunun mümkün olmaması halinde hayvancılık yapan veya hayvancılık işletmesi kurmak isteyenlere ıslah etmek koşulu ile yirmi beş yıla kadar ihale ile kiralanabilir. Ancak kiralama köy ve belediyelerin hayvan varlığındaki değişim dikkate alınarak her beş yılda bir, Komisyon tarafından yeniden değerlendirilir.”

Şu yazımız da ilgilinizi çekebilir: Merayı Satın Almak Mümkün Mü? Mera Satın Alınabilir Mi?

Mera Kiralamasında Öncelik Sırası

Mera Yönetmeliğinin 7. maddesine göre, ihtiyaç fazlası meralar, aşağıdaki sıralamaya göre kiraya verilir:

– Öncelikle en yakın köy veya belediyeye,

– O köy veya belediyede oturan ve hayvancılık yapan çiftçilere veya bu amaçlı kuruluşlara,

– Bunun mümkün olmaması halinde hayvancılık yapan veya hayvancılık işletmesi kurmak isteyenlere.

Mera Kiralama Süresi

Meralar yirmi beş yıla kadar ihale ile kiralanabilir. Ancak kiralama köy ve belediyelerin hayvan varlığındaki değişim dikkate alınarak her beş yılda bir, Komisyon tarafından yeniden değerlendirilir.

Islah Edilerek Mera, Yaylak, Kışlak Olarak Kullanılabilecek Yerler

Genel Olarak

Kayıtlarda mera, yaylak ve kışlak ile umuma ait çayır ve otlak olarak görülen, ancak ıslah etmek koşulu ile mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlak olarak kullanılacak yerler de mera olarak kiraya verilebilir.

Islah Edilerek Kullanılabilecek Mera Kiralamasında Öncelik Sırası

Islah edilerek kullanılabilecek meralar;

– Öncelikle o köy veya belediyede oturanlar ile bunların kurdukları kooperatif, birlik veya tüzel kişiliklere,

– Bunun mümkün olmaması halinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan veya yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere,

Kiraya verilebilir.

Islah Edilerek Kullanılabilecek Mera Kiralama Süresi

Meralar yirmi beş yıla kadar ihale ile kiralanabilir. Ancak kiralama köy ve belediyelerin hayvan varlığındaki değişim dikkate alınarak her beş yılda bir, Komisyon tarafından yeniden değerlendirilir.

Mera Kiralama Bedeli

Mera kiralama bedeli mera komisyonları tarafından belirlenir.

Kira artışları, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenir.

Kiralama ücreti her yıl kiralama dönemi başlamadan önce peşin olarak, ıslah faaliyetlerinde bulunanlardan ise masraflar çıktıktan sonra kalan tutar, tahsil edilerek mera gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilir. Yaptıkları masrafların miktarı aynı yılın kiralama ücretini geçtiği takdirde, kiralama ücretinin yapılan masrafları karşılama süresine kadar kira ücreti tahsil edilmez.

Kiralanan Merada Yapılabilecek Tesisler

Mera Yönetmeliğinin 7. maddesine göre “Bu alana, hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere ahır, ağıl, kaba ve kesif yem depo ve siloları, yem hazırlama üniteleri, sağım ünitesi, silaj ve gübre çukurları, alet ve ekipman deposu, su deposu ile bakıcı evi gibi birincil üretimde ihtiyaç duyulan ve projede yer alan zorunlu tesisler kurulabilir. Kiralanacak alanda entegre ve endüstriyel tesisler kurulamaz.”

Kiralanan mera, yaylak ve kışlaklar üzerine kurulacak tesis ve yapıların yerleri bu alanın kullanım bütünlüğü, bitki örtüsü, topografyası, konumu, taban suyu seviyesi, ulaşım durumu, alanın büyüklüğü gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir.

Kiracı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bu alanda kurmak istediği tesisler için konu uzmanına hazırlattığı projeyi Komisyona sunar.

Komisyonca projenin uygun bulunması halinde kira sözleşme süresi sonunda bu alanın tekrar mera vasfına getirilmesi amacıyla, Komisyonca belirlenecek teminata esas olmak üzere kiracı mera geri dönüşüm projesini Komisyona sunar.

Kiracı tarafından teminatın yatırılması veya banka teminat mektubu verilmesi ile bu tesislerin kurulması ve kullanılmasına ilişkin sözleşme hazırlanır ve imzalanır.

Mera kiralama dilekçesi

Göçerler ve sürü sahiplerinin kiralayacakları mera, yaylak ve otlakıyeler için aşağıda istenen belgeler ile birlikte ihale tarihine kadar il Mera Komisyonuna (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne) dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe ekinde ibraz edilmesi gereken belgeler:

a) Aile Nüfus Kayıt Örneği (Kendisi ve yanında getireceği aile fertleri için)

b) Yerleşim Yeri Belgesi veya ikametgah Belgesi (Onaylı)

c) Müracaatçının ve yanında çalışacakların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

d) Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi (kendisi ve çalışanları için)

e) Geçici Teminat Makbuzu (Muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine Yatırılacak)

f) Hayvan Cins ve Miktarı için Onaylı Hayvan Varlığı Belgesi ile İşletme Tescil Belgesi.

g) 2 adet vesikalık fotoğraf (Kendisi ve yanında çalışanlar için)

Meralar Kiralanabilir Mi? Mera Kiralama Nasıl Yapılır?
Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (4)

 1. Mera kiralk istiyorum köy icinde zabıtan şikayt olyr

 2. Murat usta 12 ay önce

  Konya meramda hayvancilik icin mera kiralamak istiyorum nereye başvurmam gerekir bilen varmı

  • Sinan Cem 2 ay önce

   Hocam bizim köyümüzün meraları 10 yıldır ihaleye cikiyor. Ama kimse kiralamıyor. Muhtara bunun nedenini sordum. Biz izin vermiyoruz, köylü ve muhtarın izni lazım dedi.Mevzuat gereği muhtarın böyle bir yetkisi var mıdır? Bir de diyelim meramızı yabancı biri kiralarsa bizim koyunla artık o merada otlanamayacak mı? Teşekkürler

 3. Önder çallşkan 1 sene önce

  Samurlu mahallesinde oturuyorum merada gezen tavuk yetiştirebilirmiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.