1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Mera Nedir? Merayı Satın Almak Mümkün Mü? Mera Satın Alınabilir Mi?


A. Mera Alanı Nedir? 

Mera, mera alanı ve mera arazisi ifadeleriyle kastedilmek istenen şey aynıdır. Bu ifadelerle, 4342 sayılı Mera Kanun kapsamındaki meralar kastedilmektedir. Dolayısıyla bunların ne olduğunu anlamak için Mera Kanunu’ndaki mera tanımına bakılması gerekir.

4342 sayılı Mera Kanunu kabul edilinceye kadar, münhasıran mera, yaylak ve kışlakları düzenleyen bir kanun mevcut değildi. Mera Kanununun 2. maddesinde anılan kanunun, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanları kapsadığı ifade edilmiştir. Bu makale, mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili olarak yaygın olarak sorulan sorulara cevap verme amacıyla hazırlanmıştır. Merak etiğiniz konuları aşağıdaki “İçindekiler” Tablosunda (göster butonuna tıklayarak) bulabilirsiniz.

1. Mera Arazisi Nedir?

Mera Kanunu’na göre mera “hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri”, yaylak “çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri”, kışlak ise “hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri” ifade eder. 

2. Yaylak Nedir? Kışlak Nedir?

Yaylaklar, çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri; kışlak ise hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri ifade eder.

B. Mera Kanunu Nedir? Köy Merası Kanunu Nedir?

Meraların hukuki statüsü, kamuoyunda köy merası kanunu olarak da bilinen Mera Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanunla ilgili olarak Mera Yönetmeliği yayımlanmıştır.

C. Meraların Hukuki Niteliği Nedir? Meralar Tescil Harici Alan mıdır?

Mera, yaylak ve kışlaklar, en çok tescil harici alanlar ile karıştırılmaktadır. Medeni Kanunun 715. maddesi anlamında tarıma elverişli olmayan tescil harici arazi, üzerinde düzenli bir tarımsal faaliyet yapılmayan, bir tarımsal yararlanma sağlanamayan arazidir. Bu yerler, kural olarak özel mülkiyete konu olabilecek durumda olmakla beraber henüz hiç kimsenin mülkiyetinde olmayan sahipsiz yerlerdir. Yani bu alanların herhangi bir sahibi olmadığı gibi ada ve parsel numarası da bulunmamaktadır. Bu alanlar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tescil harici alanlarla ilgili bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Tescil Harici Alan Nedir? Tescil Harici Alanların Satışı ve Kiraya Verilmesi Nasıl Yapılır?

Buna karşılık mera, yaylak ve kışlakların ada ve parsel numarası bulunmaktadır. Ancak bunlar da tapu siciline kaydedilmezler. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesine göre mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmaz mallar sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmaz mallar özel siciline yazılır. Dolayısıyla kadastrosu yapılmış meralar, tescil harici alan değildir.

Mera, yaylak ve kışlaklar kamu malı niteliğindeki alanlardır. Bunlar Osmanlı hukukundaki metruk arazinin bir türüdür. Metruk araziler hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakınız: Metruk Arazi Nedir? Metruk Arazinin Türleri Nelerdir?

Meralar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu nitelikleri gereği meralar aynı zamanda kamu malı niteliğindeki alanlardır. Kamu malları hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: İslam Hukuku ve Osmanlı Uygulamasında Kamu Malları

1. Mera Tapuya Tescil Edilir mi?

Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit ve tahdit edilen yerlerin haritalarının birer örneği, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. Kadastro gören yerler, Kadastro Kanununun 16. maddesinin (B) bendine göre düzenlenen özel siciline kaydedilir. Birden fazla il veya ilçenin sınırları içinde kalan mera, yaylak ve kışlaklar, idari sınırlar içerisinde kaldığı yerin Tapu Sicil Müdürlüğündeki özel sicile kaydedilir.

Buna karşılık, kadimden beri mera olarak kullanılan ve henüz kadastrosu yapılmayan meralardan bir kısmının ada ve parsel numarası dahi yoktur. İşte bu tür meralar aynı zamanda tescil haricidir.

2. Mera Kime Aittir? Mera Alanları Kime Aittir?

Mera arazisi kime aittir sorusuna verilecek en doğru cevap şudur: Mera Kanunu’nun 4. maddesine göre meralar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yani bu yerler, kimsenin malı değildir. Mera, yaylak ve kışlaklar, devletin yönetimi altındadır. Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz.

3. Köy Merası Kime Aittir

Meralar üzerinde Devletin ve köy tüzel kişiliğinin müşterek hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Kural olarak, meraların kuru mülkiyeti Hazineye, yararlanma hakkı köy ve belediyelere aittir. Köyler meraların kullanma hakkının sahibi, Devlet ise bu mülkün sahibidir.

4. Meranın Kullanım Hakkı Kime Aittir?

4342 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Yani mera arazisinin yönetimi devlete ait olmakla birlikte kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Evvelce çeşitli kanunlar uyarınca yapılmış olan tahsislere ve teessüs etmiş teamüllere göre; mera, yaylak ve kışlakların köy veya belediye halkı tarafından kullanılmasına devam olunur.

Bu kullanım hakkının hangi köy veya belediyeye ait olduğu mera komisyonu kararıyla belirlenir. Komisyonun henüz görevine başlamadığı yerlerde, evvelce çeşitli kanunlar uyarınca yapılmış olan tahsislere ve teessüs etmiş teamüllere göre; mera, yaylak ve kışlakların köy veya belediye halkı tarafından kullanılmasına devam olunur.

Hiç kuşkusuz o köy ve belediye halkından olan kişi mera olarak bu yerlerden yararlanabilir. Ancak; yasa meraların kullanım hakkını tüzel kişiliği olan köy yada belediyeye tanıdığından bir yerin kendilerine tahsis edilen veya kadimden beri kullanılan mera olduğu iddiasını o köy yada belediye ileri sürebilir.

Ayrıca mera yerleri üzerinde mandıra, ağıl ve sair binalar yapılamayacağı gibi ağaç dikilerek, bağ bahçe veya tarla haline de getirilemez. Herhangi bir kimse bu yasak tasarruflarda bulunmuş, ağaç dikmiş veya bina yapmış ise, binalar yıkılır ve ağaçlar sökülür.

5. Tapulu Mera Olabilir mi? Tapuda Mera Ne Demektir?

Bazen meraların özel sicile kayıt edilmek yerine, tapuda ilgili köy veya belediye adına tescil edildiği de görülmektedir. Fakat bu durum, bu meraların ilgili köy veya belediye mülkiyetinde olduğunu göstermez.

6. Meralar Hangi Kuruma Bağlı?

Mera Kanunu’na göre mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılır. Ayrıca meraların tahsis amacı değişikliği de bu Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

D. Çayır Vasıflı Arazi Nedir? 

Mera Kanunu’na göre çayır, taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yeri ifade eder.

1. Çayır Vasıflı Arazi Mera mıdır?

Çayır nitelikli bir yerin aynı zamanda mera özelliği taşıyabileceği kuşkusuzdur. Nitekim anılan Kanunun 3. maddesinin (i) bendinde çayır, mera, yaylak ve kışlak arazisinin sınırlandırmaya tabi olduğu kabul edilmiştir.

Bununla birlikte çayır ve mera aynı şey değildir. Zaten Kanundaki tanımları da farklıdır. Fakat umuma (kamuya) ait çayır ve otlak yerlerinin kullanılmasında ve bunlardan faydanılmasında mera yaylak ve kışlaklara ilişkin hükümler uygulanır. Yani bunların tahsisi, köyler tarafından kullanılması da meraların tabi olduğu kurala tabidir.

2. Çayır Alınır mı?

Çayır vasıflı alanların özel mülkiyete konu olabilmesi, bir başka ifadeyle şahıslar arasında alınıp satılabilir. Bu nedenle, biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan çayırların, bu amaçla kullanılmak üzere satın alınması mümkündür.

E. Delicelik Arazi Ne Demek?

1. Delicelik Ne Demek

Delicelik arazi, kural olarak, yabani zeytin ağaçlarının bulunduğu arazileri ifade etmektedir. Deliceliklerin aşılanmak suretiyle kültür bitkisi haline dönüştürülmesi de, yeni ve evvelce mevcut olmayan bir olgudur. Zira deliceliklerin iktisadi değeri yok denecek kadar azdır. Zeytinliklerin bulunduğu arazi genelde tarıma elverişli olmayan, verimsiz topraklardır. Bu tür topraklar deliceliklerin aşılanması ile değer kazanır ve bu suretle yurt ekonomisine katkı sağlanır.

Deliceliklerin aşılanmasıyla niteliği tamamen değişmekte, verimsiz bitki, ürün veren hale dönüşmekte, kalıcı bir olgu ortaya çıkmaktadır.

2. Delicelik ve Mera Aynı Şey mi?

Kural olarak delicelik ve mera aynı şey değildir. Delicelik alanları, yabani zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlardır. Bu alanlarda bulunan yabani zeytinlerin aşılanarak geliştirilmesi mümkündür. Bu alanlar imar ve ihya yoluyla kazanılabilir.  11.06.1958 gün ve 8/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre; deliceliklerin para ve emek harcanarak zeytinlik haline getirilmesi ihya sayılır.

F. Mera Mevzuatı

0000 sayılı Kanunname-i Arazi
0442 sayılı Köy Kanunu
3402 sayılı Kadastro Kanunu
4342 sayılı Mera Kanunu
Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
Mera Yönetmeliği
151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazları Açısından Kadastro İşlemleri)
153 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar Kapsamına Alınan Meraların Hazine Adına Tescili)

G. Hazine Arazisinin Meraya Dönüştürülmesi Mümkün müdür? 

Meraların Hazine arazisine çevrilmesi mümkün olduğu gibi Hazine arazisinin meraya dönüştürülmesi de mümkündür. Mera Kanununun 5. maddesine göre, devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler, Mera Komisyonunca tespit edilecek ihtiyaca göre mera, yaylak ve kışlak olarak, köylere veya belediyelere tahsis edilir.

H. Mera Nasıl Satın Alınır? Mera Satın Alınabilir Mi?

Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Mera Nasıl Satın Alınır?

İ. Meralar Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

1. Müfrez Mera Ne Demek?

Müfrez kelimesi, kelime anlamı olarak ifraz edilmiş demektir. Bu nedenle müfrez mera, bir başka meradan ifraz edilmiş mera demektir.

2. Nitelik Mera Ne Demek? Tapuda Mera Ne Demek?

Bir taşınmazın tapu kütüğünde “Nitelik: Mera” ifadesi, bu arazinin niteliğinin mera olması anlamına gelir. Bu parseller, hukuki nitelik olarak meradır. Bu parseller, eğer Hazine mülkiyetinde ise herkese ait meradır. Bu parseller şahıslara ait ise özel meradır.

3. Otlakiye Tapu Nedir? Tapuda Otlakiye Ne Demek

Yargıtay kararlarında otlakıye kavramı, mera ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Yani otlakıye mera demektir. Tapudaki cinsi otlakıye olan bu parseller, eğer Hazine mülkiyetinde ise herkese ait meradır. Bu parseller şahıslara ait ise özel meradır.

J. Köy Merası İşgali Suç mu?

Köy merası işgali, yukarıda anlatıldığı üzere suç teşkil etmektedir. Ayrıca köy merası işgaline karşı 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi kapsamında işlem yapılması mümkündür. Bu konuda şu yazımıza bakınız: Köy Merası İşgali Suç mu?

K. Meraya Yapılan Ev İmar Affından Yararlanabilir mi? Meralarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli mi?

1. Meralarda İmar Barışı Olur mu? Meralarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli Mi?

Mera Kanunu’na tabi yerlerde bulunan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınabilir. Buna karşılık Mera Kanunu, Orman Kanunu gibi özel kanunları uyarınca verilen yıkım kararları, imar barışı kapsamına girmemektedir. Bu nedenle bu alanlarda yapı kayıt belgesi alınmış olsa dahi Mera Kanunu veya Orman Kanunu uyarınca yıkım kararı verilmesi ve yapıların yıkılması mümkündür. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Merada Bulunan Yapılara İmar Barışı Başvurusu Yapılır mı? Meralarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli mi?

2. Yapı Kayıt Belgesi Alınan Mera Satılır mı?

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılan 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar imar barışı kapsamında satılmayacaktır. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Merada Bulunan Yapılara İmar Barışı Başvurusu Yapılır mı? Meralarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli mi?

L. Mera Kiralama Nasıl Yapılır, Mera Arazisi Nasıl Kiralanır?

En baştan hemen belirtelim ki Mera Yönetmeliği ile ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakların kiraya verilmesi mümkündür. Mera nasıl kiralanır, mera kiralamak için nereye başvurulur, mera kiralama ücretleri, mera kiralama şartları, mera kiralama nasıl yapılır, mera arazisi nasıl kiralanır gibi konularda bilgi almak isterseniz şu yazımızı inceleyiniz: Meralar Kiralanabilir Mi? Mera Kiralama Nasıl Yapılır?

M. Merada Geçit Hakkı Kurulabilir mi? Meradan Yol Hakkı Olur mu?

4342 sayılı Mera Kanununun 4. maddesi gereğince meralar özel mülkiyete konu olamaz, amacı dışında kullanılamaz. Bu nedenle özel mülkiyete konu taşınmazların malikleri adına tescili gerekirken, meraların kadastro çalışması sırasında sadece sınırlandırılması ile yetinilir.

Ayrıca geçidin taşınmazların leh ve aleyhine kurulması ve tapu kütüğündeki özel siciline tescili gerektiğinden, dolayısıyla tapu siciline tescil edilmeyen mera vasfındaki taşınmazlarda bu hükümler uygulanamayacağından mera niteliğindeki taşınmazlar aleyhine geçit kurulması mümkün değildir (Yargıtay Ondördüncü Hukuk Dairesi, E: 2015/3214, K: 2016/5419, 03.05.2016).

N. Meralar İmara Nasıl Açılır?

Bu konuda şu yazımıza bakınız: Meralar İmara Nasıl Açılır?

O. Meralarda İmar Uygulaması (Parselasyon) İşlemleri

Bu konuda şu yazımıza bakınız: Meralarda İmar Uygulaması (Parselasyon) İşlemleri

Mera Nedir?
Mera Nedir? Merayı Satın Almak Mümkün Mü? Mera Satın Alınabilir Mi?

Yorumlar (179)

 1. Arsamın bitişiğindeki meranın bir bölümüne ağaç dikebilirmiyim yada hangi ağaçları dikebilirim. İleride burası mera vasfını kaybederse hak iddia edebilirmiyim. Teşekkürler

 2. 5 ay önce

  Köyümüzden çok uzakta mera olarak geçen ancak hiç bir şekilde kullanılmayan Hudut sınırında kalan hatta yanında tapulu tarlamın olduğu bu yer tarla olarak kiralanabilir mi?

 3. 6 ay önce

  Merhaba Suat bey Bizim evimiz önce mera da gözüküyordu 2021 yılında tapu düzenleme geldi ve bizim ev tescil harici diye geçti ne yapmamız gerekiyor ve bir tane tarlamız babadan kalma yrarısı tapulu yarısı mera diye geçiyor bir hak talep edebilirmiyiz saygılar

  • Buranın tescili için tescil dosyası hazırlatıp milli emlak verin. sonrasında da satın alma dilekçesi verin

 4. 6 ay önce

  AYTEKİN 1 saniye önce
  Merabalar
  köyümüzde 2 katlı kerpiç ev 1971 yılında dedem tarafindan yapılmış olup şuan hala aktif kullanılmaktadır 2008 kadastro çalışmasında babamın mevsimlik işçi olması sebebi ile kadostro çalışmasında orda olamamiştır evimiz mera olarak yazılmıştir mütakibinde babam söz konusu yeri 2011 yilinda mahkemeye vermiş olup mahkeme heyeti teknik bilirkişiler ve köy heyeti eşliğinde mera olmadığı kabul edilmiş olup mahkeme tutanaklarına işlenmiştir akabinde hazine avukatı mahkeme kararını temyiz’e göndermiş olup akabinde Yargıtay kararını 2015 TE kararını vermiş ve asliye hukuk mahkemesinin verdiği kararı bozmuş reddini uygun görmüştür.
  Sonuç olarak 50 yıllık evimiz (246 ada 1 parsel) mera ( hayvan otlatma arazisi) olarak gözükmektedir burası köy yerleşim yerinin içindedir bahse konu bu ev 4 bir tarafı bizim tapulu ahır ve ağıllarımız var ortasında bulunan evimiz 240 metre kare olup mera olalarak yazılmıştir. Sizce ne yapabilirim ayrıca evimiz deprem bölgesinde evimiz yıkılmadi yıkilirsa tekrar yapamayız tapusu olmadığı için yardımcı olursanız sevinirim

  • Bu konuda sadece köy yerleşim alanı kapsamında kalan meraların satışına göre işlem yapılabilir.

   • 6 ay önce

    Suat bey çok saolun gerçekten peki şuan işleme nerden başlamalı çevre ve şehircilik bakanlığına dilekçemi yazalim yasal olarak maduriyetimizi nasıl dile getirebiliriz

 5. 6 ay önce

  Merhaba Şuat bey meraların vasıf değişikliğini nasıl yaparız? Nasıl satın alma yada kiralama yapabiliriz? Mera olmayacak kadar değerli sulana bilir tarıma el verişli güzel toprak larımız var buraları nasıl tarıma kazandırız

 6. 6 ay önce

  iyi akşamlar Suat bey koyde hayvancilik yapiyoruz 54 dönüm harman yeri olarak geçen araziyi milli emlaktan kiralayabilirmiyiz

  • Harman yeri vasıflı arazinin, bu vasfı kaldırılıp hazine adına tarla olarak tescil edilmedikçe kiralama yapamazsınız

 7. Merhaba Suat bey tapu kazustura gecmeden içinde evin olduğu 1 dönümlük araziyi tapuyla birlikte1980 de meraya çevirmişler ne yapmalıyım

 8. Merhaba Suat bey.sorum şu kirklareli merkez eriklice köyü nde 1394 parsel yerim var.952 ve 951 parsellerle birlikte ortada yaklasik 1.5 dönümlük bi üçgen boşluk olusturuyoruz.ne olduğu belirsiz.mera yada hazine.bunu satışa nasil sunalabilir.tesekkurler

 9. 1 sene önce

  Biz 14 yıl önce köy mezarının bir bölümü bizim bahçe tapusuna dâhil olmuş bunun bir sakıncası olabilirmi

  • Mezarlığın bahçe tapusuna dahil olması hukuken mümkün değildir. Eğer mezarlığın bir kısmını fiilen bahçe olarak kullanıyorsanız burayı bırakın. Eğer mezarlığın bir kısmı, sizin tapunuz içinde kalmış ise o takdirde bunun iptal edilmesi gerekir.

 10. Köyümüz sınırları içinde ve komşu köy sınırları içinde bulunan bu bölge iki köyün ortak otlakiyesi olarak kullanılmaktadır taki 1998 yılına kadar bu yıldan itibaren hiç bir dayanağı bilgi belge kaydı olmadan köyümüze köy halkına bilgi vermeden ortak otlakiyemize fabrika kuruldu 2008 yılında kadastro çalışmasında tapu kaydı veridi.Ancak bu bölgenin ilçe yaziişleri müdürlügünde 1930 lu 1940 li yıllarda iki köy adına ortak otlakiye kaydı bulunmaktadır. bu fabrika alanı 2008 kadostura kayıtlarına göre tapulu bu tapu geçerlidir.

 11. 1 sene önce

  Suat Bey merhabalar benim de bir sorum olacaktı. Bizim şu anda kullanmakta olduğumuz yaklaşık 11 dönüm arazimiz var. Bunun yaklaşık 5.5 dönümü tapulu fakat 6.5 dönümü mera alanı olarak gözüküyor. Son zamanlardaysa mera alanının satın alınabildiğine dair söylentiler var.Aşağıdaki yorumlarda okuduğum kadarıyla meranın satın alınması mümkün değil demişsiniz.Acaba son zamanlarda kanunda böyle bir değişiklik oldu mu? Birde bulunduğumuz mevkiide mera alanı olarak sadece burası var. çevredeki bütün araziler bağ olarak kayıtlı.Hiçbir geçer yolu yok mudur acaba?

 12. Suat bey merhabalar, benim bir sorum olucaktı. bizim deden kalma mera olarak geçen yerimizin bütün çevresi tarla tapulu hale gelmiştir. sadece ortada bizim tarlamız mera vasfında bulunmaktadır. mera olarak buradan faydalanılması mümkün değildir. çünkü tüm etrafı tarla tapuludur bir tane bile sınırında mera yoktur. mahkeme yolunu izleyecvek olursam kadastro geçtiğinden itibaren on yıldan fazla olduğu için davam zamanışımından reddedilirmiş. idari yönlerden nasıl bir yol izleyebilirim çok teşekkür ederim şimddien

  • İdari yoldan buranın meralık vasfını kaldırabilmeniz için mera kanununun 14. maddesinde sayılan hallerden birinin olması gerekir.

 13. Selamlar bizim Bodrum’da mera alanının içinde 1995yilinda yapılmış küçük bir evimiz var arazisi baya büyük yapı kayıt belgesini aldık daha sonra şikayet üzerine iptal ettiler elektriğini aldık belediyeye vergisini ödüyoruz yerleşim yerinde hiç hayvan yok arazide kurak kayalık bir yer mera vasvindan dusurule bilirmi teşekkür ederim

  • Buranın, yapı kayır belgesinden dolayı meralık vasfının kaldırılması ve size satışı mümkün değildir.

 14. Selamlar, Kahramanmaraş Elbistan Karamağara köyünde, evimizin önünde ağılımız var, biz 1980 yılında senetle evi ve ağılı satın aldık. Ama 2003 yılında kadastro evi tescil etmişken ağılı tescil etmemiş, ağıl 11 bin dönümlük büyük bir mera parselinin içerisinde kalıyor, bu mera parseli köyün içine kadar giriyor, bizim evden daha uzakta da evler, ağıllar ve arsalar var. Biz bu ağılın yerini satın almak için köyün içerisinde kaldığı gerekçesiyle mera vasfini kaybettiğini iddia edebilir miyiz? Teşekkürler

 15. Merhaba, köyümüzde bulunan 12 dönüm mera belediye tarafından önce sanayi arsasına çevrilmiş sonra da satışı yapılmıştır.satusa dair belediye bilgiyi sadece muhtara vermiş ama hiç bir yerde askida satışa dair bilgimiz olmamıştır.belediye özel bir şirkete fabrika arazisi olarak merayi satmış,alan firma 300 yıllık ağaçları kesmiş ve koydeki evlere çok yakın noktadan fabrika inşaatı başlamıştır.
  İlçe ve büyükşehir belediyesi mahkemelik şuan köylü ile.koyun meydanı ve evlere 30 m.yakinda inşaat.bu yasal mıdır.cimer başvuru yaptık belediye konuya dair net bilgi vermiştir

  • Daha detaylı bilgi gerekir. Mera ne şekilde arsaya çevrilmiş? Mera niye belediye adına tescil edilmiş?

 16. Arazi Toplulaştırmasında Tapusu arazi malikleri adına kayıtlı olan netliği mera olan parsellerde mera görüşü alınırmı

  • Danıştay’ın görüşü var, özel meralar da mera statüsündedir diye. Bu nedenle bence tapusu arazi malikleri adına kayıtlı olan netliği mera olan parsellerde mera görüşü gereklidir.

 17. 1 sene önce

  Meraları tarım arazilerine çevirmek mümkünmü

 18. Merhaba Suat bey mera alanını imar barış yaptırdık belirli miktar para ödedik bu merayı kullanma hakkımız varmıdır imar barışın bize ne faydası olabilir

 19. Suat Bey Merhabalar;
  Mera vasfını kaybetmiş 40 yılı aşkın süredir tarım yapılan mera arazisini satın almak için nasıl bir yol izleyebilirim.

  • Bu merayı satın alamazsınız. 40 yılı aşkın süredir tarım yapılması, hukuki olarak oranın mera olduğu gerçeğini değiştirmez. Orası hala meradır.

  • Merhaba suat bey bizim deden kalma tarlamız vardı. Dedem zamanında ufak bir yerine bahçe yapılmış geri kalan yeride tarla olarak kullanıyorduk. Taaki bu aya kadar oranın mera olduğunu bilmiyorduk. Biz bu tarlayı nasıl satın alabiliriz. Nasıl bir prosedür izlemimiz gerek yardımcı olursanız sevinirim

   • Maalesef. Yukarıdaki yazının içeriğinde de açıkladığım üzere merayı satın almanız mümkün değildir.

  • Merhaba, köy yerleşim alanı içinde kalmış özel mera (tapulu 275 dönüm tamamı da tapulu) köydeki kimsenin tapusu yok kurumlara dilekçe yazdık imara açılması için nafile birbirlerine atıyorlar topu kamulaştırma yapılarak imara açılabilir mi bunun için hangi kuruma yazmamız gerekiyor ..

 20. 2 sene önce

  Harman yerlerinin vasfının değiştirilmesinde ot bedeli istenebilir mi?

  • Bu konuda Mera Kanunu’nda ve Yönetmelikte istisna olmadığı için alınabileceğini düşünüyorum.

   • 1 sene önce

    314 sıra sayılı milli emlak genel tebliğinde harman yerkerinden alınamaz denilmektedir. Suat bey bu karar gereği alınmaöası gerektiğini düşğnüyorum sizce.

    • Evet. “Mera Kanununun 14 üncü maddesinin son fıkrasında; harman yeri, panayır, sıvat ve eyrek yerleri gibi kamu orta mallarının tahsis amacı değişikliğinde de bu madde hükmünün uygulanacağı belirtildiğinden; bu yerlerin tahsis amacı değişikliği işlemlerinin de, yukarıda belirtilen şekilde yapılması ancak, Mera Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca; mera, yaylak ve kışlakların vasıf değişikliği işlemleri sırasında yirmi yıllık ot geliri esas alınarak komisyonca tespit edilen ücretin, bu taşınmazların vasıf değişikliği işlemlerinde ödenmemesi gerekmektedir.”

 21. 2 sene önce

  Tapuda niteliği OTLAKİYE olarak geçen Belediye il sınırları içerisindeki hisseli tapulu 2017 senesinde yapılan yapı için imar barışından faydalanılmış, yapı kayıt belgesi alınmış, harçları ödenmiş, kapı ve iç kapı numarası alınmış bir alanın yıkılma ihtimali var mıdır, yok müdür anlaşılamamıştır. Belediyeye belgelerle soruyoruz, yapı kontrol diyor ki: almayın, yıkılma ihtimali olabilir. Şehir planlama servisi diyor ki: imar barışından alan bilgileri doğru ise bir şey olmaz, yıkım olmaz. Tarım ilçeye gidiyorsunuz, diyorlar ki: otlakiye alanına yapı yapamazlar! Hiç bir kurum net bir bilgi veremiyor! Dedikleri birbirini tutmuyor! Madem ki Yapı yapılamayacak ise neden bu otlakiyelerin satışını yaptınız? Bu konu 8.700 küsur m2 alanı yani Mühye/Çankaya bölgesinin bir sorunudur. Kanun açıklayıcı olmak zorundadır. Kişi ya da kurumların yorumuna tabi olamaz.
  Eğer ki bu bölge otlakiye alanı ise neden sattınız? Ya da sonrasında neden imar barışından faydalandırdınız? Ya da yıkım alanı içerisinde ise (Neye ve hangi kanun gereğince) neden otlakiye alanları ya da hisseli/kooperatif alanlarındaki yapılar her gün geçtikçe artış göstermekte ve rant oluşmaktadır diye sormazlar mı!… Sorulur, sorulur da cevap verilebilir mi bilemiyorum!…

  • Bunları buradan niye yazdınız ki? Ben mi dedim size yapı kayıt belgesi alın diye? Satışı kim yaptıysa, kim yapı kayıt belgesi aldırdıysa ona iletin sitemleriniz

 22. Slm Suat bey bizim en az 60 70 lik arazimiz tapusuz ama bizim köye ait geçtiğimiz yıl mera yapilda burda nasıl biyol izlememeiz gerekiyoyr yada satın alma ihtimali varmı sonuç ta köyde va herkes biliyor ki bizimdir yıllardır teşekkürleri

  • Tapusuz araziniz mera yapıldı ise buna karşı adli yargıda tapu iptali ve tescil davası açmanız gerekir.

 23. 2 sene önce

  Merhaba Suat bey bizim şuanda kullandığımı z bahçe 1999 yılında mera kesinliği kazanmış, ama kuzey Güney batısı, doğusu hep tapulu bahçe ortada bizim 26 dönüm mera oldu bunu kurtarma şansımız var mı ? Zamanında dedemin eski tapuları kadastroya ibraz etmesiyle böyle olmuş

  • Köy yerleşim planı veya imar planı yapılırsa olabilir.

   • Köy yerleşim planı yada imar planı nasıl yapılır yol gosterirmisiniz lütfen Suat Bey

     • Çok teşekkür ederim Yazınızı okudum Muhtar köy ihtiyar heyeti il Özel idare ve Valilik yolu izlersem sanırım çözebilirim bu iş yol gosterdiginiz için tekrar çok teşekkür ederim

    • Esselamu Aleyküm.
     Suat bey, yukarıda verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. 70 senedir dedelerimden şu esnada kadar sürduğumuz tapolu arazimiz vardır. İki senedir yaklaşık 620 fıstık ve meyve fidanı ektim. Geçen sene şikayet üzere gelip baktıktan sonra “tapolu yerinle beraber belki biraz merada vardır. Ancak kesin bilgi için bizi bekle” dedikten bir sene sonra “3 dönüm mereya fidan ektiğimi” söylediler. Sonuç ne olabilir? Ektiğim fidanların durumu ne olacak?

 24. Mrb suat bey Bizim dedededen kalma en az 45 yılık merada 6_7dönüm tarla var köyün yüzde 20 si oyle cogunun uzerinde evler var bundan dolayı bizlere ceza gele bilirmi duydugum kadariyla zamaninda muhtarlık tarafından dagıtılmıs

 25. 2 sene önce

  Ben Erzurum da aricılık yapıyorum köylünün merasinda fakat internet üzerinden oturduğumuzun yerın tapulu olduğunu öğrendik parsel numarasi var oturduğü yerın tapusunu alabılırmıyım köylüler bile bilmiyor böyle olduğünü yakin bir zamanda olduğunu düşünüyorum 30 yildi biz burda aricilik yapiyorum bilgilendirirsen sevinirim birta köy tapüsüdavar muhtardan tastikli adam kendi yeri biliyordu daygilar

  • Meraların da parsel numarası olabilir. İlçe veya il tarım müdürlüğünden veya milli emlak müdürlüğünden buranın mera olup olmadığını sormanız gerekir.

 26. mera bölgesine elektrik alına bilirimi 200 hane

 27. 2 sene önce

  izmir tire içesinin eskioba mahallesinin tabusu alınmış olup herkese verilip…burann arsa olması için ne yapılmalı…….hangi bakanlığa başvurulmalı..

 28. merhaba köyde ahırlarımız merada evimizde merada ama onun tapusunu alabildik ahırlara imar barışı yapı kayıt belgesi aldım tapu alabilirmiyim 400 metre kare toplamı

  • Merada imar barışı kabul edilmiyor. Tapu alamazsınız.

  • S,a ,,, Yardım Edermisiniz
   Babam 30 sene önce tapulu arazimize ev yapmış fakat 2 odası tapunun dışında oda mera imiş bu taşınmaz ı nasıl alabiliriz acaba , mümkünmüdür,. 😞

 29. Merhaba suat bey elazığın bir köyünde mera araziyi atalardan beri ekip biçiyoruz buna devlet göz yumuyor ve herhangi bişey demiyor. Lakin mera olduğunu bilen bazı kişiler tarafından bahçem taciz altında bu yüzden bu tarlaları herhangi bi kiralama satın alma işleme hakkı almak gibi bi şansım varmı acaba

 30. Merhabar Suat bey
  Bizim köyde bulunan evimizin bulunduğu bölgeyi meraya çıkarmışlar .60 70 yıllık evimiz yani. Yurt dışında olduğumuz için ilgilenemedik . Şimdi tapu kaydı da gözükmüyor . Evimiz icinfe hala duruyor buraya tapu cikarabilirmiyiz bilgi verebilirmisiniz teşekkürler.

  • Burayı ancak köy yerleşim alanı olarak mera dışına çıkarılıp hazine adına tescil ettirebilirsiniz. Mera Kanunu’nun 14. maddesine bakınız.

 31. Suat bey babamdan kalan tapulu tarlalarımız 40 dönüm revizyon görmüş ve bize bilgi verilmeden meraya bırakılmış şuan burası mahalle oldu bizdeki tapular 50 yılık tapularımızı nasıl yenileriz ve nasıl bir yol izlemeliyiz…çok uğraştık emsal davalarda varmı teşekkürler

  • Eğer gerçekten tapulu bir alan ise;
   a) Kadastrodan itibaren 10 yıllık hak düşürücü süre geçmemiş ise dava açılabilir.
   b) Bu süre geçmiş ise tapu iptali davası açılamaz ancak tazminat davası açılabilir.

 32. 2 sene önce

  Merhabalar , osmaniye hasanbeyli ilçesinde 27 dönüm ceviz bahçemiz var, bu araziye sınır, milli emlakta tarla tescilli hazine arazisi var , burasını kiralama veya satın almak için milli emlak şefliğine dilekçe ile başvuruda bulundum. ilgili şeflik tarafından burası mera olduğu için talebimin ret edildiği belirtildi.

  milli emlakta tarla olarak tescil olmasına ragmen , il tarımda mera kaydı olabilirmi.. ?
  nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  saygılarımla

  • Bazen böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Bazen de Mera Komisyonu Hazine adına tescilli parselleri mera olarak belirleyebiliyor. Mera Komisyonu, burasının mera olduğuna karar vermiş ise yapılacak bir şey yoktur.

   • 2 sene önce

    İyi geceler hocam samsun ladik tatlicak köyünden yaziyorum bizim köyümüze ait yaylamiz 2012 de buyuksehir yasasi ile samsun buyuksehire geçti koyumuzeait 850 dönüm tapu var buyuksehir buraya güneş enerjisi santrali kurmak istiyor ve bizi yaylaya çıkarmak istemiyor köyümüzde 5000 küçükbaş 400 büyükbaş bulunmaktadır baska yaylamiz ve meramiz bulunmamaktadır tapuda tarla olarak gözüküyor 1952 köyümüz burayı milli emlak satın almıştır bize bi yol gösterirseniz memnun oluruz saygilar

    • Büyükşehir olduktan sonra bu parselin köyünüze ait olma imkanı yoktur. Çünkü artık köyler mahalle oldu. Parselin kimin adına tescilli olduğuna bakmak gerek

   • Mera Kanunu^nun 5b maddesine göre Mera Komisyonu tarafından Mera çevrilmiştir. Kurumlar arasında bilgi tezatlığı olmaması açısından Mera Komisyonu; Kararı, Milli Emlağa Milli Emlak ta Tapu ve Kadastroya bildirmesi gerekir

 33. Merhabalar,köyümüz mahalle olarak geçiyor ve bize ait olan tapunun üzerine 2 katlı bina ve orta boyutta mutfak yaptırdık fakat mutfak ölçüme uymuyor yani duvara 3 veya 5 metre olması gerekiyormuş mutfağın arkasındaki arsayı alıp o mutfağın yıkım emrini engelleyebilir miyiz?

  • Sadece çekme (bahçe) mesafesinden dolayı olmuyor ise mutfağın arkasındaki arsayı almanız sorunu çözebilir. ama başka sorun var ise bilemem

 34. Merhaba Suat bey yüzyıllardır tarım amaçlı olarak kullandığımız kullandığımız arazi Tapu Kadastro Memuru 1984 yılında mera olarak işletilmiş aynı şekilde yine bize ait diğer bir arazimizin 10 dönümlük alanı köy halkına mezarlık olarak tahsis edilmiştir. Okur yazar olmayan dedem yıllarca mahkemelere bu memur yüzünden gidip gelmek durumunda kalmakla birlikte vefat etmiştir. Dedeme ait bu yerlerin bu şekilde olmasının sebebi dönemin tapu ve kadastro memurunun (rüşvet vb .talepte) bulunması ve dedemin bunu kabul etmemdi neticesinde sahip olduğu ve işlediğimiz tüm araziler bir şekilde ya mera ya mezarlık ya da eksik bir şekilde kayıtlara geçilmiştir. Buna istinaden torunları olarak ata yadigarı bu alanlar gelen işletmekteyiz lakin nasıl bir düzenleme yapabileceğimizi bilmiyoruz. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Ya da bir fikir verebilir misiniz? Köylü dahi bu konuda ata yadigarı yerimiz olduğunu bildiğinden saygı çerçevesinde bu güne kadar herhangi bir problem yaşanmamıştır? Bir çoğu da bu konuda şahitlik yapabilir bize ait olduğuna dair. Şimdiden ilginiz için ve bu siteyi açıp yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim? Saygılarla…!

  • Kadastrodan itibaren 10 yıl geçip geçmediğine, bu konuda bir mahkeme kararı olup olmadığına bakmak gerek. Kadastrodan itibaren 10 yıl geçip geçmiş ise veya mahkeme kararı var ise yapılabilecek herhangi bir işlem olmadığını düşünüyorum.

 35. Meradan 3 dekar kiralayıp üzerine ağaç ile koyun ağılı yapmam mümkün mümkün ise nereye müracat etmeliyim. Tşk ederim

 36. 2 sene önce

  merhabalar suat bey ben konya seydişehirin bir köyünde bahçeli kerpiç ev aldım 1000 metrekare küçükbaş hayvancılık yapacağım evin yanı mera burada 2000 metrekare mera kiralamak istiyorum bunun hukuki yolu varmıdır teşekkür ederim

 37. merhaba suat bey ata babamızdan kalan yer mera olarak görünüyor bunu nasıl alabiliriz

 38. 2 sene önce

  Merhaba Suat bey, yazılarınız çok bilgilendirici. Birkaç soru sormak istiyorum izninizle. Bizim köyde kadastro 15 yıldan daha uzun bir süre önce köyün tapularını tescilledi, o tarihe kadar kadastro yoktu. Ancak bizim evin önünde ağılımız vardı, yani köyün içinde hemen evin önünde, eskiden tapu olmadığı için senet var elimizde senette de ağıl dahil olarak bizimkiler satın almış ama kadastro ağılı ve ağılın içinde olduğu araziyi mera olarak yazmış, buralar doğrudan köyün içerisinde yer alıyor nasıl mera olarak kaydedilir anlamak mümkün değil. Annem babam eğitimli değiller, onlar da ağıl yeri yazıldı zannediyorlar hala ama ben parsel sorgudan bakınca ağıl yerinin de mera olarak kaydedildiğini gördüm. Bizim burası için dava açma şansımız var mı elimizde senet olduğu için? Yoksa dava çok uzatır belediye ile görüşüp imar planında değişiklik ile devlet arazisi yapılmasını isteyip öyle mi satın almak lazım? Bu kez de ağıl merada göründüğü için bizim için sorun çıkarır mı? Belediyeler ile bu konuda uzlaşmak mümkün mü?

  Başka bir sorum da yine aynı kadastro işlemleri sırasında bizim bazı tarlalarımız ve de merada yer alan yayla evlerimiz de kaydedilmemiş. O tarihte bu evler yıkılmıştı ancak hala kalıntıları duruyor. Şu anda buralar mera olarak görülüyor, buralar için yapılabilecek birşey var mıdır? Meranın içerisindeki yayla evlerinin kaydı mümkün müdür? Teşekkürler

 39. Mrh bizim köye kaymakam gelip meranin bir bölümünü ilçe mezarligini yapmak istiyor koylude hayvancılıkla uğraşıyor hayvanların sulama yolonu kapatıyor koylude kaymakama mezarlığın yapılmamasını istiyor ama kaymakam da ısrarla mezarlığı yapmak istiyor mezarlığın yapilmamasi icin hangi koruma başvurmanız gerekir ilçe sınırları içinde de bi sürü mera veya ham toprak araziler mezarlık için var detaylı bilgi verirseniz iyi olur saygılarımla

  • şu yazımıza bakınız:
   Köy Merası Mezarlık Olabilir mi?

  • Alper Abi Senin olayın aynısını ben şuan yaşıyorum.acaba siz hal edebildinizmi? yaptıysanız nasıl yaptınız hangi yolu izlemeliyim
   cevap yazarsanız çok sevinirim.
   ıyi günler

   • Merhabalar bizim bi köy var (yayla yerleşim)yeri diyerek geciyor tapuda. 2000 yılından önce beri kullanılıyor kadastro gecmiş o yıllarda komşu köyleri yazmışlar bizim bura yazılmamış zamanında o yıllarda elektirik felan verilmiş buranın tapusunu cıkarmak mümkünmü veya kiralaya bilirmiyiz ve şikayet edilme olayı olurmu ?yardımcı olursanız sevinirim teşşekkürler ..

 40. 2 sene önce

  Şahsa ait mera satılabilir mi, devlete ait değil. Koy halkı dan toplanıp parsellenerek satılıyor. Metrekaresi belirlenip muvakatname ile yeri tespit edilebilir deniliyor.

  • Şahsa ait mera olabilir. Yani tapulu mera olabilir. Ancak bunların meralık vasfı kaldırılmadan başkalarına satışı mümkün değildir

   • mrb suat bey.11.112021 de koy mersina 74 cam agaci dikdim sahsima degil koy icin dikdim ve orman tarim mudurnun sahsi altinda dilekceyle koy muhdarina teslim ettim turt disinda kaldim icin geri dondum koylulerin sikayti uzerine dikilen camlari geri sokduler. yozgat candir kaymakamli. sokdu ne yapmam gerkir saygilar

 41. 2020 yılı ve öncesi hazineye kayıtlı olan parsel yenice mera adına kayıt olmuş degişmiş ben bu parselde tarım ekim yapıyordum şimdi ne yapmak gerek geriye hazine arizisine cevrilebilirmi

 42. İyi günler Suat bey acaba iletişim numarası verebilir misiniz? Yada size nereden ulaşabilirim bu mera konusu ile ilgili

 43. kolay gelsin KADASTRO YENİLEMESİ (22/A UYGULAMASI) sonucu Mülkiyeti hazine adına kayıtlı mera cinsinde yerler oluşmuş bunun kanuni durumu nedir.

 44. 3 sene önce

  Sa iyi günler Suat bey benim sorum var babamgil 1958 de dedemden kalma araziye yayla kurmuşlar ev ahır samanlık yapmişlar 1995 yılındada bizde yaptık bu takım evleri ahırı sama lığı belediyelikti o zamanlar elektrik abonesi su abonesi aldık şu an kullanıyoruz 2000 liyıllarda toplulaştırma geldi kasabaya bizim tarlayı yan taraftan verdi toplulaştırma da evler ortada kaldı yaylanın mera olduğunuda imar barışına başvurduk parayı yatırdık sonra gelen tebliğde öğrendik bize imar barışından Bi evrak verildi bizim. cocuklarda büyüdü şimdi ev lazım cocukların yaşayacağı ne yapmamız lazım
  Tel no 05557058893

 45. 3 sene önce

  Otlakiye görünen bir yeri nasipse pazartesi satın Alıcam adamların elinde tapusu var bende satın Alıcam ben buraya birşey yapamam mı

  • 3 sene önce

   Devlet malı köylü malı mı burası para vericem sonra hak mı talep edemicem yazılarınıza baktım sadece tek cevap mera birşey yapılamaz yazıyor yada köylünün yeridir ortak kullanım yazıyor ben neden ödeme yapıyorum o zaman tam bilgi verin böyle bir site kurmuşsunuz çok güzel gerçekten çok memnun oldum ama cevaplar hep kısa ve olumsuz

 46. Merhbalar suat bey
  Bolu sarıalan yaylası da motel işletmeciliği yapıyoruz 1995 yılında faliyete başladık burayı önce yayla evi olarak kullanacaktık dönemin valisi buranın truzim ikinci gelişim bölgesi ilan edileceğini ve sizin de yerel halk olarak burda hizmet vermesi yönünde tesvigi oldu ve bize burayı pansiyona cevirdik ruhsatla alakalı bize yardımcı oldu ve biz çalışmaya başladık geçici bir ruhsat vererek ruhsatın temelinde bu bölgenin koroglu dağı kültür ve turizm ikinci gelişim alanı içersinde kalıp truzime katkı sağlayacağı açisindan geçici olarak ruhsat verilmiştir diye valilik makamından bir yazıyla verildi. Daha sonra vali degisikligiyle beraber bizim ruhsatımız iptal oldu sonra yine il genel meclis kararıyla bu yerin ruhsatının verilmesi dahilinde bize tekrar benzer bir yaziyla geçici olarak bir ruhsat daha verildi biz bu ruhsatla devam ettik arada ecrimisil de ödedik talep üzerine sonrasında bundan 2 ay öncesinde birasi ikinci truzim alanı ilan edildi.
  Biz tekrar truzim müdürlüğüne başvurunuzu yaptık
  Suanki vali bey bizim işletmemizi kapatma kararı aldı biz ve 2 işletme daha aynı bölgede şimdi yerimiz kartalkaya kayak merkezine yakın bir yerde ve truzim acısından önemli bir yerde bizim işletmemizin yeri mera diye geçiyor gerekçe bu buarada bu bölgede bir master planı da var bu doğrultuda ne yapmamız gerekir yada nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekir
  Sonuç olarak burası 25 yılı aşkın bi işletme ve biz hayatımızı buradan itham ediyoruz bu konu asılabilecek bir konumudur.
  Yardimlarinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler..

 47. Merhabalar Suat bey. Kendimi bildim bileli bir tarlamiz var Ekim biciyorduk. Şimdide ağaç ektik köy ortak maliymis parsel sorguladığinda mera yazıyor. Biz bunu yasal olarak nasıl satın alabiliriz

 48. Iyi gunler suat bey, oncelikle selamlar sevgiler, fransada ikamet ediyorum ve ulkeme koyume yabanci esimle ve cocuklarimla donmek istiyorum. Sorumu desem, yoksa bir fikir danismami desem, oncelikle kanuna aykiri bir sey yapacagimi ve butun sonuclarina razi oldugumu belirteyim. Sadece yapmak istedigim ulkemin col olmamasina ve insanlara bir ornek olmak istiyorum.koylerimiz yok olmasin. Fiili olarakta geregini yapacagim. Niyetim Konya yunak kazasinin bir koyunde Mera ve sit alani olarak corakliga terk edilmis araziye ceviz agaclari ve meyve agaclari dikmek, cicekler ekmek, bir cok evcil hayvan yetistirmek, dogal kucuk bir cennet yapmak, Ayni zamanda internet uzerinden yaptigimiz projenin urunlerini satip gecimimizi saglamak ve hayallerin koyde gerceklesebilecegini kanitlamak uzere insalarla paylasmak. Ucretsiz emek karsiligi tatil yapma olanagi ile dunyanin bir cok yerinden misafir getirmek.yasayacagim sikintilar oncelikle koyumuzun kalkiyla olacak.terk ettikleri koyde Boyle dogayla uyumlu bir seyleri degistirmenin bedeli acilen béni sikayet edeceklerdir ve devlet makamlari gorevlerini yapmaya calisacaklardir. Sorum su olacak herkesin kactigi koye gocmek sucmu. Devletin col olmaya terk ettigi topraklara agac dikip sahip cikma sucmu. Sit alani Ilan edilip tarihi kalintilarin oldugu gibi kaderine terk edildigi bir yere yerlesmekle insanlara baska bir Dunya kurabilecegimizi kanitlamak sucmu Teskil edecek
  Saygilarimla

  • Istimlak bedelini odeyip satin almak istiyorum sahiplendigim arazinin. Bedava bir yeri almak degil maksadim.

  • Malesef Kanunlarımıza göre suç..Ancak meraları daha verimli olmasını istiyorsanız Köylülerinizle bir araya gelip ıslah talebinde bulunabilirsiniz.

 49. Bilgiler şahane acaba benim derdime çare olabilir mi ? 6 dönüm kadar ayva bahçemizin yanında eskiden bataklık vardı tapuda kayıt görünmüyor. Ana yol ile benim bahçemin arasında tam olarak 1,5-2 dönüm kadar yere ayva yada ceviz vb. meyve dikmemde sakınca var mıdır? Başvuruyu yapmam gerekirse nereden yapılır.

 50. Merhabalar bizim Çanakkale Ayvacık ta 18 dönüm tarlam var ama tapuda 8 donum gözüküyor dedelerimiz 18 dönümlük tarlayı kullanmışlar 10 dönümu mera gözüküyor yani biz kullanıyoruz devlete para verilip o yeri satın alabilirmiyim

  • 3 sene önce

   Maalesef hayır. Merayı satın alamazsınız.

 51. merhaba büyükbaş ahırımız arkası mera güzbre çukuru için 2 dönüm civarı kiralayabilirmiyiz

  • 3 sene önce

   Hayır. Merayı bu amaçla kiralayamazsınız.

 52. 3 sene önce

  1989 yılında yapılan kadastro çalışmalarında ata dede yeri olarak kullandığımız verimli tarım arazisi mera olarak tescil edilmiş. aynı yıl içerisinde babam mahkemeye itiraz etmiş fakat hatalı parsele 1 den fazla kişinin itiraz etmesi sonucu hakim itirazı kabul etmemiş. mera adına tescil edilen taşınmaz 5 dönüm. doğu, batı, güney komşu parseller ise tarla olarak tescil edilmiş. kuzeyde kalan parsel mera olarak tescil edilmiş. 1994 yılına kadar belediyeye emlak vergisi ödemelerinde ilgili tarlayı beyanlarında belirterek emlak vergisi ödemelerinde bulunmaya devam etmiş. Babam vefat etmeden önce mahkeme tarafından itirazın reddi diye bir cevap almadığını da beyan etti. tapu müdürlüğünde ilgili kayıtlar mevcut. itirazlar dahil. İmar planı 200 metre yakınında bitiyor. bu yer için birşey yapılabilirmi?

 53. Daha önceden tarla olan bir mevki bütün köylünün hakkı var meraya dönüştürülmüş tekrar tarla ya dönüştürülebilir mi toprak aşırı verimli

 54. 3 sene önce

  Öerhaba suat bey bizim köyun yanında 5dönüm bi mera var nen hayvanlara otlatmak icin kullanoyordum baska birisi gelip domates ekti bu serbestmi

  • 3 sene önce

   Serbest değil. Kaymakamlığa şikayet edebilirsiniz

   • 2004 senesinde 126 dekar tarlayı satın aldın tapu 126 dekar tek tapu 1970 li yıllarda kadastro geçmiş tarlanın esas kütükte tapulu alanı 80 dekar 46 dekarı kadastro geçerken ilave edilip tapu 126 dekar olmuş şimdi hazine ve eski sahipleri tapunun iptali için kadastro mahkemesine dava açtılar bu tapu üçlere el değiştirdi yardımcı olursanız sevinirim

 55. merhaba Suat Bey. Karayolu Yeni Yol Çalışmasını Köy Mera sında Geçerse Devlet Mera Karşılığada Ödenek Yaparmı

 56. Suat bey merhaba 50 60 yıldır tapulu diye kullandığımız fındık dikili tarlamız mera olarak çıktı 6 7 dönümlük bir fındık bahçesi mevcut bu arazinin kiralanması ya da alınması mümkün mü

 57. 3 sene önce

  SUAT BEY MERHABALAR,
  10 DONUM ARAZİMİZİN 7 DONUMU MERA OLARAK TAPU DA TESCİL EDİLMİŞ. FAKAT BABAMLAR BUNUN SONRDAN FARKINA VARDIRLAR. TAPU SORGULAMADA İŞLEM YEVMİYE TARİHİ 2005 OLARAK GÖZÜKÜYOR. KÖYLÜ VE YAN ARSALARDA KİLER DE BU OLAYA ŞAHİT. BU KONUDA HERHANGİ BİR DÜZELTME YÖNTEMİNE GİDİLEBİLİR Mİ? YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

  • 3 sene önce

   Daha önceden tapulu arazinizse dava açabilrisiniz. Tapulu araziniz değil ise dava açma süresi geçmiş

 58. Suat bey merhaba köyde yaklaşık 100 senedir kullandığımız 2 parsel mera görünüyor 96 yılında depremde evimiz ağır hasarlı olduğundan yıkılarak yeniden eski evin yerine deprem evi yapıldı. Deprem evinin borcunu bankaya odeyerek kapattık Bizde diğer hasarlı ve eski yapı olan ahir vb. Yapıları yıktık evin etrafını çevre düzenlemesi yaparak cevirdik.simdi şikayet konusu oldu. Biz bu arsayı alabilirmiyiz ne yapmamız gerek tşkler

 59. Suat bey merhabalar yaklaşık 2 yil önce hazine arazizine basvurdum 60.000 metre kare alan bu alanın benim kullandığım alanı 42.000 metre kare kalan kısmı hazine vasfinda ama uyduda sanki meraklısı gibi gözüküyor ben burayı 60.000 metre kare olarak satın aldım milli emlak müdürlüğünden 60.000 metre kare alanı ölçüm yapıldı etrafi traktör yardımıyla belli edildi köylüler şikayet etmiş konyadan özel ekip gelip inceleyecekmis tapusu çıktığı halde kalan 18.000 m2 alan mereka cevrilirmi lütfen yardımcı olursanız sevinirim

 60. Benim arsamin alt tarafta ki komşu yol davası açtı keşif yapıldı keşifte iki şık yer belirtildi benim arsamin icinda demir kapı kümes 22 meyve ağacı var öbür taraftaki yol gösteren yer boş ama mera olduğu için bilirkişi raporunda benim arsamin daha uygun olduğunu karar vermiş benim arsamin bedelini 6580 merenin bedelini 2700 çıkarmış ama meradan yolverme emsal karar varmı isdeyim bu teşekkür ederim hocam

 61. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 62. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 63. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 64. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 65. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 66. 3 sene önce

  s.a hayırlı akşamlar suat abi
  Atadan gelme yaklaşık 100 senenin üzerin de miras kalan ve bizlerde dedelerimiz gibi kullandığımız arazimizin yarısı mera arazisi olarak tescillediler yakın zaman da ve bize yapılan bildirgede mera arazisi infaz edildi diye kağıt geldi içinde geçmiş döneme ait 100 senenin üzerinde 150-200 adet zeytin ağacı ve kargir ev bulunmakta biz şu anda bu sonuca karşılık resmi anlamda ne yapmamız gerekiyor rica etsem yardımcı olurmusunuz

 67. 3 sene önce

  Samsun bafra day kismet etmeketyim Benin tarkanian yanina yaklasok 150 donum mera var nunu satin vera kirli nasil albilirim yardimci olbilrmisiniz

 68. 3 sene önce

  İyi günler bir tarla aldım içine ev yapacagım fakat yolu yok önünde köy merası var burayı yol olarak kullanabilirmiyim bunun müsadesini nerden alabilirmiyim

 69. Abi selam kolay gelsin yaklaşık 3000 m2 içinde zeytin ağacımın olduğu köy yerleşik alanı içinde bulunan mera olan bir var bu yeri satın almak istiyorum bir oluru veya yöntemi var mıdır.

 70. 3 sene önce

  Slm suat abi size bi sorum olacak babam bilmeyerek 200 yilinda tarlanin ustunde ev yapti simdi koyde şikayet oldu gelip baktilar ev meraya giriyor bunun icin ne yapmamiz lazim bize bir bilgi verebilirmisiniz

  • 3 sene önce

   Bu konuda yapılabilecek herhangi bir şey yok maalesef. Mera üstüne yapı yapmak mümkün değildir. Meranın satışı da mümkün değildir.

 71. Merhabalar Suat bey,
  yeni aldığım bir tarlanın yanında eski sahibinin yıllardır ekip biçtiği mera var tarla ile bitişik. bU MERAYI SATIN ALMAK İSTİYORUM.NASIL ALABİLİRİM.MÜMKÜN MÜ NERDEN YARDIM ALABİLİRİM.

  • 3 sene önce

   Bu konuda yapılabilecek herhangi bir şey yok maalesef. Mera üstüne yapı yapmak mümkün değildir. Meranın satışı da mümkün değildir.

   • Merhabalar Suat bey dedemizden bize kalan en az 100 yıllık kullanım alanımız var. Bahsettiğim arazi 31 dönümlük bir alan topografik olarak hem sulak çayır hemde arsa veya tarla olarak kullanılan bir alan olup 1980 de kadastro ya mezarlık olarak dedemden habersiz yazılmıştır. Köyümüz 9 hanelik küçük bir yerleşme olduğu için şuana kadar mezarlık olduğunu bilmeden ahır yaptik ve hala ekip bicmekteyiz. 2020 bin Eylül ayında 22/A güncelleme çalışmaları kapsamında kadastro tekrar köyümüze girdi. Bahsettiğim alanın mezarlık olduğunu yeni öğrendik. Mezarlık parseline birleşik tescil harici bir yerimiz daha var yani zorunlu kullanım alanımız değil. Mezarlık alanını tescil harici alana doğru kaydırıp kullanım alanımızı kurtarma şansımız var mı? Gerçek mezarlık alanı aynı parselin için de olup 10 yıldan fazladır tel çitle çevrili ve mahallemiz 9 hanelik olup 60 nufusluk bir yerleşme bu durumları göz önünde bulundurarak kanun yoluyla mağduriyeti giderme şansımız var mı? Kadastro güncelleme çalışmaları sırasında bizim belirlediğimiz ölçümler dikkate alınmadı.

 72. 3 sene önce

  Elazığ Karakoçan köyde ikamet ediyorum koyumuz dağlık taşlık ekilmesi zor anca hayvan için ideal 10 eder büyük baş süt ineği besliyorum ama havan barınağı yok küçük esnaf olarak kira ödüyor üm bundan 6 sene önce Cumhurbaşkanı muz köye dönüş prajesini çıkardı proje devem ediyormu yararlanmak istiyorum yada 1.veya 2 dorüm kiralamak veya satın almak istiyorum olmasa bu mesleği bırakma zorunda kalırım lütfen cevap bekliyorum

 73. İyi günler köyde tarlamızın yanında mera malı var bu mera malını satın alma imkanımız. Varmı ??

  • 3 sene önce

   Maalesef. Meraların satışı mümkün değildir.

   • 3 sene önce

    Slm bizim köy 350 sene kolandığı mere devlet ögretme cifligin sınırların içine giriyor devlet öğretme cifligi sınırlarımızı tel çekeceğiz diyor bizim 350 senelik köyun kolaylığı mera içine giriyor ne yapmamızlazım tapu kadastro da köyun merası diye geçiyor

 74. Suat abi iyi çalışmalar. Size bir sorum olacak. Yaklaşık 70 yıldır ekip biçtiğimiz 20 dönüme yakın üzerinde ahir ve 200 tane kadar ağaç olan kamu orta malı mera çayır olarak kayıtlı bir yer var. Burayla alakalı ne yapılabilir. Ilçe merkezinde. Sivasin ilçesi. Dava yolu veya satın alma yoluyla birşeyler yapılması mümkünmü . 575 dönümlük bir arazinin içinde 20 dönüm biz işgalciyiz. Bizden başka işgalci olan tapusuz birkaç kişi daha var. Onlarda aynı bizim gibi ahir ve ağaçlar tarla vs var.

  • 3 sene önce

   Eğer imar planı var ise Mera Kanunu’nun geçici 3. maddesi kapsamında satın almak mümkün olabilir.

 75. 3 sene önce

  Rica ederim. Faydalı oluyorsa ne mutlu bana

  • 3 sene önce

   Suat bey merhabalar. Hatay Yayladağı ilçesinde 107 dönüm araziyi çocukluğumdan beri ektik biçtik koruduk. Yeni öğrendik sadece 20 dönümün tapusu varmış. Diğer yerler Köy merası olmuş. Ama Tapu dairesinde Dedemin adına görülüyor. Biz bu araziyi Anne- baba vefat ettiği için çocuklara intikal ettirebilir miyiz?

   • 3 sene önce

    Tapuda dedeniz adına görnüyor se mirasçılara intikal eder. ama mera meselesini çözmeniz gerekir.

    • Merhabar Suat bey
     Bizim köyde bulunan evimizin bulunduğu bölgeyi meraya çıkarmışlar .60 70 yıllık evimiz yani. Yurt dışında olduğumuz için ilgilenemedik . Şimdi tapu kaydı da gözükmüyor . Evimiz icinfe hala duruyor buraya tapu cikarabilirmiyiz bilgi verebilirmisiniz teşekkürler.

 76. Güzel bir site.Tesekkürler

  • Merhaba Suat Bey 20 dönüm ev arazimiz 3.bucuk dönüm aile kabristanimiz 7 dönüm Bahçemiz ile yaklaşık 136 dönüm tarlamiz arasında kalan adeta bir şerit gibi evlerimizin köy odamızın arka tarafında duvarı silme almış bir alan bize ait olan toprak mera olarak kayıtlara geçmiş yurt dışında olduğum ve o dönemde yaşım çocuk yaşta olduğu benden başkada ilgilenecek kimse olmadığı için itiraz edemedim bilgim yoktu sonra öğrendim parsel sorgu ile fakat 10 yılı aştığı için itiraz etsemde bişey yapamayacağımı söylediler … Bana yardımcı olursanız sevinirim efendim teşekkür ederim…

   • Maalesef kadastro tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş ise yapılacak bir şey yok.

    • Benzer durumda olan arkadaşlarin yorumlarına cvp olarak köy yerleşim yeri sınırları içindeyse vasfı değiştirilebilir yazmışsınız? Okuduğum kadarıyla koy yerleşim planı yada imar planı yazmışsınız ! Böyle bir yol izleyerek bu yanlışı düzeltmek mümkün mü ? İnanın gelip görseniz size uydu görüntüleri parsel sorgu dan alıp göndersem burasi nasıl mera yazılmış dünyanın hiç bir yerinde böyle bir saçmalık olamaz dersiniz ! Lakin bizde olmuş . Yani mera olabilecek bir yer değil ki zaten aklım almıyor …

     • koy yerleşim planı yada imar planı yapılarak mera kapsamından çıkarılması mümkün ama o zaman da köy yerleşme planı kapsamında kullanılması gerekir. Pek işinize yaramaz gibi…

     • Suat Bey köy yerleşim planı yapınca neden işime zaramaz ? Eğer tarla olarak ekip becemiyecegimi kasdediyorsaniz zaten öyle bir niyetim yok ben tatlam bahçem ve evimin arasında kalan arazimi arsa olarak tapumu almak istiyorum sadce ekip biçme amaçlı değil … Şimdi köy yerleşim planı yapılınca tapusunu ben alabiliyormuyum hocam … Suat bey verdiginiz cevaplar için ayrıca çok teşekkür ederim çok sağolun … Bu konuda beni aydınlatırsaniz çok memnun olurum efendim hoşça kalın.

     • Köy Yerleşme Planı içerisinde kalan alanlar, köyde evi olmayanlara veya ev yapacak arsası olmayanlara satılır. Sizin hem eviniz, hem arsanız var.

     • Suat Bey köy yerleşim planı yada imar planı yapıldığı taktirde orada tapusunu ben alabiliyormuyum ? Yani oraya arsa gibi ev yeni yerleşim amaçlı kullanma hakkımmi oluyor ? Tam anlamış değilim yukarıda da belirttim benim niyetim tarla yada bahçe ekmek değil sadece tapumu almak boş kalsada ki zaten boş sorun tüm tapulu alanlarimin ortasında kalan küçük bir arazimin bir yanlışlık sonucu mera olması ve ben bu yanlışın düzeltilmesini istiyorum … Saygılar Selamlar hoşça kalın…

     • köy yerleşim planı yada imar planı yapıldığı taktirde orada tapusunu siz alamazsınız.

    • Suat bey sizin ile görüşmek istiyorum lütfen mail ile iletişim atarsanız size ulaşırım