Merayı Satın Almak Mümkün Mü? Mera Satın Alınabilir Mi?

Mera Nedir?

4342 sayılı Mera Kanunu’na göre mera “hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri”, yaylak “çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri”, kışlak ise “hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri” ifade eder.

Meralarla ilgili deraylı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz: Mera Nedir? Mera Arazisi Nedir? Mera Kime Aittir?

Meralar Kime Aittir? Mera Hazine Arazisi Midir?

Meraların hukuki statüsü 1998 yılında çıkarılan 4342 sayılı Mera Kanunu ile düzenlenmiştir. 25.2.1998 tarih ve 4342 sayılı Mera Kanunu kabul edilinceye kadar, münhasıran mera, yaylak ve kışlakları düzenleyen bir kanun mevcut değildi. Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili olarak çeşitli kanunlar da bir takım hükümler bulunmaktaydı. Bu durum da doğal olarak uygulamada bazı sorunlar yaratıyordu. Ayrıca meraların bakım, ıslah ve korum konuları da sürekli ihmal edilmişti.

Bunun neticesinde de ülkemizdeki meraların yüzölçümlerinde büyük azalmalar meydana gelmiştir. Meralarla ilgili olarak karşılaşılan sorunların giderilmesinde bilimsel çalışmalar ve Yargıtay içtihatları önemli rol oynamış ve uygulamaya da ışık tutmuştur. Özellikle Yargıtay meralar konusunda çok büyük bir hassasiyet göstermiştir. 1998 yılında yürürlüğe giren Mera Kanunu ise, meraların hukuki özelliklerini, öncesinde oluşan doktrin ve içtihat doğrultusunda kanunlaştırmıştır.

Meranın Kullanım Hakkı Kime Aittir?

Mera Kanunu’nun 4. maddesine göre meralar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yani bu yerler, kimsenin malı değildir. Bu yerler tapu siciline de tescil edilmezler. 4342 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Evvelce çeşitli kanunlar uyarınca yapılmış olan tahsislere ve teessüs etmiş teamüllere göre; mera, yaylak ve kışlakların köy veya belediye halkı tarafından kullanılmasına devam olunur.

Mera Nasıl Satın Alınır?

Meraların satın alınabilmesi için tapu sicilinde Hazine (milli emlak) adına tescil edilmesi gerekir. Bu tescil yapılmadan meraların satışı mümkün değildir. Çünkü Mera Kanunu, meraların tahsis amacı değiştirilmedikçe başka amaçla kullanılmasını yasaklamaktadır.

Mera Vasfından Çıkarma Mümkün mü? Mera Vasıf Değişikliği Nasıl Yapılır? Mera Vasfının İptali Mümkün müdür?

Mera Kanunu ile getirilen en önemli düzenlemelerden bir tanesi, mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı değiştirilmedikçe başka amaçla kullanılamamasıdır. Kanun’un 14. maddesine göre tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz.

Şu yazımız da ilginizi çekebilir: Meralar Kiralanabilir Mi? Mera Kiralama Nasıl Yapılır?

Ancak mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden yine Kanun’un 14. maddesinde sayılan durumlar için gerekli olan mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı ilgili müdürlüğün talebi, mera komisyonunun ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine, valilikçe değiştirilebilir.

Hangi Amaçlar İçin Mera Vasfının Kaldırılması Mümkündür? Mera Vasfı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Mera Kanunu’na göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden;

a) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol faaliyeti ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan,

b) Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan,

c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,

d) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi, bu kaynaklarda yapılması gereken su ürünleri üretimi ve termale dayalı tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan,

e) 442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan,

f) Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan,

g) Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaç duyulan,

ğ) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri için gerekli bulunan,

h) Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan,

ı) Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen,

i) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen endüstri bölgeleri, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen teknoloji geliştirme bölgeleri, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan organize sanayi bölgeleri ve 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulan serbest bölgeler için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan,

Milli Emlak Kitabı

j) 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca kurdurulacak veya 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından kurulacak veya kurdurulacak elektronik haberleşme altyapıları için ihtiyaç duyulan,

Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.

Köy Merası Nasıl Satın Alınır?

Tahsis amacı değiştirilen mera, yaylak ve kışlakların tescilleri Hazine adına yapılır. Tahsis amacı değiştirilen vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır. Daha sonra bunlardan uygun olanlar satılabilir.

Köy İçinde Bulunan Merayı Hazine Adına Tescil Edilip Satın Alabilir Miyim?

4342 sayılı Mera Kanununa göre tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Dolayısıyla meraların, vasfı değiştirilmedikçe satışı mümkün değildir. Ancak, Mera Kanunu hükümleri kapsamında vasfı değiştirilirse meralar özel mülkiyete konu olabilir. Mera Kanunu’na göre, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden sadece 14. maddede sayılan durumlarda meralık vasfı kaldırılabilir. Bu yerler Hazine adına tescil edilebilir.

Köyde konut olarak kullanılan yerlerde kullanılabilecek yöntemler sadece “Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının hazırlanması”  dır. Dolayısıyla bu alanı sadece “Köy yerleşim yeri veya uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının yapılması” durumunda Hazine adına tescil edilerek satın alabilirsiniz.

Meraya Yapılan Ev İmar Affından Yararlanabilir mi? Meralarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli mi?

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılan 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar imar barışı kapsamında satılmayacaktır. Konu hakkında detaylı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz: Yapı Kayıt Belgesi Alınan Mera ve Ormanlar İmar Barışı Kapsamında Satılacak mı?

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

59 yorum

 1. Merhaba Suat bey, yazılarınız çok bilgilendirici. Birkaç soru sormak istiyorum izninizle. Bizim köyde kadastro 15 yıldan daha uzun bir süre önce köyün tapularını tescilledi, o tarihe kadar kadastro yoktu. Ancak bizim evin önünde ağılımız vardı, yani köyün içinde hemen evin önünde, eskiden tapu olmadığı için senet var elimizde senette de ağıl dahil olarak bizimkiler satın almış ama kadastro ağılı ve ağılın içinde olduğu araziyi mera olarak yazmış, buralar doğrudan köyün içerisinde yer alıyor nasıl mera olarak kaydedilir anlamak mümkün değil. Annem babam eğitimli değiller, onlar da ağıl yeri yazıldı zannediyorlar hala ama ben parsel sorgudan bakınca ağıl yerinin de mera olarak kaydedildiğini gördüm. Bizim burası için dava açma şansımız var mı elimizde senet olduğu için? Yoksa dava çok uzatır belediye ile görüşüp imar planında değişiklik ile devlet arazisi yapılmasını isteyip öyle mi satın almak lazım? Bu kez de ağıl merada göründüğü için bizim için sorun çıkarır mı? Belediyeler ile bu konuda uzlaşmak mümkün mü?

  Başka bir sorum da yine aynı kadastro işlemleri sırasında bizim bazı tarlalarımız ve de merada yer alan yayla evlerimiz de kaydedilmemiş. O tarihte bu evler yıkılmıştı ancak hala kalıntıları duruyor. Şu anda buralar mera olarak görülüyor, buralar için yapılabilecek birşey var mıdır? Meranın içerisindeki yayla evlerinin kaydı mümkün müdür? Teşekkürler

 2. Mrh bizim köye kaymakam gelip meranin bir bölümünü ilçe mezarligini yapmak istiyor koylude hayvancılıkla uğraşıyor hayvanların sulama yolonu kapatıyor koylude kaymakama mezarlığın yapılmamasını istiyor ama kaymakam da ısrarla mezarlığı yapmak istiyor mezarlığın yapilmamasi icin hangi koruma başvurmanız gerekir ilçe sınırları içinde de bi sürü mera veya ham toprak araziler mezarlık için var detaylı bilgi verirseniz iyi olur saygılarımla

 3. Şahsa ait mera satılabilir mi, devlete ait değil. Koy halkı dan toplanıp parsellenerek satılıyor. Metrekaresi belirlenip muvakatname ile yeri tespit edilebilir deniliyor.

 4. 2020 yılı ve öncesi hazineye kayıtlı olan parsel yenice mera adına kayıt olmuş degişmiş ben bu parselde tarım ekim yapıyordum şimdi ne yapmak gerek geriye hazine arizisine cevrilebilirmi

 5. Sa iyi günler Suat bey benim sorum var babamgil 1958 de dedemden kalma araziye yayla kurmuşlar ev ahır samanlık yapmişlar 1995 yılındada bizde yaptık bu takım evleri ahırı sama lığı belediyelikti o zamanlar elektrik abonesi su abonesi aldık şu an kullanıyoruz 2000 liyıllarda toplulaştırma geldi kasabaya bizim tarlayı yan taraftan verdi toplulaştırma da evler ortada kaldı yaylanın mera olduğunuda imar barışına başvurduk parayı yatırdık sonra gelen tebliğde öğrendik bize imar barışından Bi evrak verildi bizim. cocuklarda büyüdü şimdi ev lazım cocukların yaşayacağı ne yapmamız lazım
  Tel no 05557058893

  • Devlet malı köylü malı mı burası para vericem sonra hak mı talep edemicem yazılarınıza baktım sadece tek cevap mera birşey yapılamaz yazıyor yada köylünün yeridir ortak kullanım yazıyor ben neden ödeme yapıyorum o zaman tam bilgi verin böyle bir site kurmuşsunuz çok güzel gerçekten çok memnun oldum ama cevaplar hep kısa ve olumsuz

 6. Merhbalar suat bey
  Bolu sarıalan yaylası da motel işletmeciliği yapıyoruz 1995 yılında faliyete başladık burayı önce yayla evi olarak kullanacaktık dönemin valisi buranın truzim ikinci gelişim bölgesi ilan edileceğini ve sizin de yerel halk olarak burda hizmet vermesi yönünde tesvigi oldu ve bize burayı pansiyona cevirdik ruhsatla alakalı bize yardımcı oldu ve biz çalışmaya başladık geçici bir ruhsat vererek ruhsatın temelinde bu bölgenin koroglu dağı kültür ve turizm ikinci gelişim alanı içersinde kalıp truzime katkı sağlayacağı açisindan geçici olarak ruhsat verilmiştir diye valilik makamından bir yazıyla verildi. Daha sonra vali degisikligiyle beraber bizim ruhsatımız iptal oldu sonra yine il genel meclis kararıyla bu yerin ruhsatının verilmesi dahilinde bize tekrar benzer bir yaziyla geçici olarak bir ruhsat daha verildi biz bu ruhsatla devam ettik arada ecrimisil de ödedik talep üzerine sonrasında bundan 2 ay öncesinde birasi ikinci truzim alanı ilan edildi.
  Biz tekrar truzim müdürlüğüne başvurunuzu yaptık
  Suanki vali bey bizim işletmemizi kapatma kararı aldı biz ve 2 işletme daha aynı bölgede şimdi yerimiz kartalkaya kayak merkezine yakın bir yerde ve truzim acısından önemli bir yerde bizim işletmemizin yeri mera diye geçiyor gerekçe bu buarada bu bölgede bir master planı da var bu doğrultuda ne yapmamız gerekir yada nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekir
  Sonuç olarak burası 25 yılı aşkın bi işletme ve biz hayatımızı buradan itham ediyoruz bu konu asılabilecek bir konumudur.
  Yardimlarinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler..

 7. Merhabalar Suat bey. Kendimi bildim bileli bir tarlamiz var Ekim biciyorduk. Şimdide ağaç ektik köy ortak maliymis parsel sorguladığinda mera yazıyor. Biz bunu yasal olarak nasıl satın alabiliriz

 8. Iyi gunler suat bey, oncelikle selamlar sevgiler, fransada ikamet ediyorum ve ulkeme koyume yabanci esimle ve cocuklarimla donmek istiyorum. Sorumu desem, yoksa bir fikir danismami desem, oncelikle kanuna aykiri bir sey yapacagimi ve butun sonuclarina razi oldugumu belirteyim. Sadece yapmak istedigim ulkemin col olmamasina ve insanlara bir ornek olmak istiyorum.koylerimiz yok olmasin. Fiili olarakta geregini yapacagim. Niyetim Konya yunak kazasinin bir koyunde Mera ve sit alani olarak corakliga terk edilmis araziye ceviz agaclari ve meyve agaclari dikmek, cicekler ekmek, bir cok evcil hayvan yetistirmek, dogal kucuk bir cennet yapmak, Ayni zamanda internet uzerinden yaptigimiz projenin urunlerini satip gecimimizi saglamak ve hayallerin koyde gerceklesebilecegini kanitlamak uzere insalarla paylasmak. Ucretsiz emek karsiligi tatil yapma olanagi ile dunyanin bir cok yerinden misafir getirmek.yasayacagim sikintilar oncelikle koyumuzun kalkiyla olacak.terk ettikleri koyde Boyle dogayla uyumlu bir seyleri degistirmenin bedeli acilen béni sikayet edeceklerdir ve devlet makamlari gorevlerini yapmaya calisacaklardir. Sorum su olacak herkesin kactigi koye gocmek sucmu. Devletin col olmaya terk ettigi topraklara agac dikip sahip cikma sucmu. Sit alani Ilan edilip tarihi kalintilarin oldugu gibi kaderine terk edildigi bir yere yerlesmekle insanlara baska bir Dunya kurabilecegimizi kanitlamak sucmu Teskil edecek
  Saygilarimla

 9. Bilgiler şahane acaba benim derdime çare olabilir mi ? 6 dönüm kadar ayva bahçemizin yanında eskiden bataklık vardı tapuda kayıt görünmüyor. Ana yol ile benim bahçemin arasında tam olarak 1,5-2 dönüm kadar yere ayva yada ceviz vb. meyve dikmemde sakınca var mıdır? Başvuruyu yapmam gerekirse nereden yapılır.

 10. Merhabalar bizim Çanakkale Ayvacık ta 18 dönüm tarlam var ama tapuda 8 donum gözüküyor dedelerimiz 18 dönümlük tarlayı kullanmışlar 10 dönümu mera gözüküyor yani biz kullanıyoruz devlete para verilip o yeri satın alabilirmiyim

 11. 1989 yılında yapılan kadastro çalışmalarında ata dede yeri olarak kullandığımız verimli tarım arazisi mera olarak tescil edilmiş. aynı yıl içerisinde babam mahkemeye itiraz etmiş fakat hatalı parsele 1 den fazla kişinin itiraz etmesi sonucu hakim itirazı kabul etmemiş. mera adına tescil edilen taşınmaz 5 dönüm. doğu, batı, güney komşu parseller ise tarla olarak tescil edilmiş. kuzeyde kalan parsel mera olarak tescil edilmiş. 1994 yılına kadar belediyeye emlak vergisi ödemelerinde ilgili tarlayı beyanlarında belirterek emlak vergisi ödemelerinde bulunmaya devam etmiş. Babam vefat etmeden önce mahkeme tarafından itirazın reddi diye bir cevap almadığını da beyan etti. tapu müdürlüğünde ilgili kayıtlar mevcut. itirazlar dahil. İmar planı 200 metre yakınında bitiyor. bu yer için birşey yapılabilirmi?

 12. Suat bey merhaba 50 60 yıldır tapulu diye kullandığımız fındık dikili tarlamız mera olarak çıktı 6 7 dönümlük bir fındık bahçesi mevcut bu arazinin kiralanması ya da alınması mümkün mü

 13. SUAT BEY MERHABALAR,
  10 DONUM ARAZİMİZİN 7 DONUMU MERA OLARAK TAPU DA TESCİL EDİLMİŞ. FAKAT BABAMLAR BUNUN SONRDAN FARKINA VARDIRLAR. TAPU SORGULAMADA İŞLEM YEVMİYE TARİHİ 2005 OLARAK GÖZÜKÜYOR. KÖYLÜ VE YAN ARSALARDA KİLER DE BU OLAYA ŞAHİT. BU KONUDA HERHANGİ BİR DÜZELTME YÖNTEMİNE GİDİLEBİLİR Mİ? YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

 14. Suat bey merhaba köyde yaklaşık 100 senedir kullandığımız 2 parsel mera görünüyor 96 yılında depremde evimiz ağır hasarlı olduğundan yıkılarak yeniden eski evin yerine deprem evi yapıldı. Deprem evinin borcunu bankaya odeyerek kapattık Bizde diğer hasarlı ve eski yapı olan ahir vb. Yapıları yıktık evin etrafını çevre düzenlemesi yaparak cevirdik.simdi şikayet konusu oldu. Biz bu arsayı alabilirmiyiz ne yapmamız gerek tşkler

 15. Suat bey merhabalar yaklaşık 2 yil önce hazine arazizine basvurdum 60.000 metre kare alan bu alanın benim kullandığım alanı 42.000 metre kare kalan kısmı hazine vasfinda ama uyduda sanki meraklısı gibi gözüküyor ben burayı 60.000 metre kare olarak satın aldım milli emlak müdürlüğünden 60.000 metre kare alanı ölçüm yapıldı etrafi traktör yardımıyla belli edildi köylüler şikayet etmiş konyadan özel ekip gelip inceleyecekmis tapusu çıktığı halde kalan 18.000 m2 alan mereka cevrilirmi lütfen yardımcı olursanız sevinirim

 16. Benim arsamin alt tarafta ki komşu yol davası açtı keşif yapıldı keşifte iki şık yer belirtildi benim arsamin icinda demir kapı kümes 22 meyve ağacı var öbür taraftaki yol gösteren yer boş ama mera olduğu için bilirkişi raporunda benim arsamin daha uygun olduğunu karar vermiş benim arsamin bedelini 6580 merenin bedelini 2700 çıkarmış ama meradan yolverme emsal karar varmı isdeyim bu teşekkür ederim hocam

 17. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 18. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 19. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 20. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 21. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 22. s.a hayırlı akşamlar suat abi
  Atadan gelme yaklaşık 100 senenin üzerin de miras kalan ve bizlerde dedelerimiz gibi kullandığımız arazimizin yarısı mera arazisi olarak tescillediler yakın zaman da ve bize yapılan bildirgede mera arazisi infaz edildi diye kağıt geldi içinde geçmiş döneme ait 100 senenin üzerinde 150-200 adet zeytin ağacı ve kargir ev bulunmakta biz şu anda bu sonuca karşılık resmi anlamda ne yapmamız gerekiyor rica etsem yardımcı olurmusunuz

 23. İyi günler bir tarla aldım içine ev yapacagım fakat yolu yok önünde köy merası var burayı yol olarak kullanabilirmiyim bunun müsadesini nerden alabilirmiyim

 24. Abi selam kolay gelsin yaklaşık 3000 m2 içinde zeytin ağacımın olduğu köy yerleşik alanı içinde bulunan mera olan bir var bu yeri satın almak istiyorum bir oluru veya yöntemi var mıdır.

 25. Slm suat abi size bi sorum olacak babam bilmeyerek 200 yilinda tarlanin ustunde ev yapti simdi koyde şikayet oldu gelip baktilar ev meraya giriyor bunun icin ne yapmamiz lazim bize bir bilgi verebilirmisiniz

 26. Merhabalar Suat bey,
  yeni aldığım bir tarlanın yanında eski sahibinin yıllardır ekip biçtiği mera var tarla ile bitişik. bU MERAYI SATIN ALMAK İSTİYORUM.NASIL ALABİLİRİM.MÜMKÜN MÜ NERDEN YARDIM ALABİLİRİM.

 27. Elazığ Karakoçan köyde ikamet ediyorum koyumuz dağlık taşlık ekilmesi zor anca hayvan için ideal 10 eder büyük baş süt ineği besliyorum ama havan barınağı yok küçük esnaf olarak kira ödüyor üm bundan 6 sene önce Cumhurbaşkanı muz köye dönüş prajesini çıkardı proje devem ediyormu yararlanmak istiyorum yada 1.veya 2 dorüm kiralamak veya satın almak istiyorum olmasa bu mesleği bırakma zorunda kalırım lütfen cevap bekliyorum

   • Slm bizim köy 350 sene kolandığı mere devlet ögretme cifligin sınırların içine giriyor devlet öğretme cifligi sınırlarımızı tel çekeceğiz diyor bizim 350 senelik köyun kolaylığı mera içine giriyor ne yapmamızlazım tapu kadastro da köyun merası diye geçiyor

 28. Suat abi iyi çalışmalar. Size bir sorum olacak. Yaklaşık 70 yıldır ekip biçtiğimiz 20 dönüme yakın üzerinde ahir ve 200 tane kadar ağaç olan kamu orta malı mera çayır olarak kayıtlı bir yer var. Burayla alakalı ne yapılabilir. Ilçe merkezinde. Sivasin ilçesi. Dava yolu veya satın alma yoluyla birşeyler yapılması mümkünmü . 575 dönümlük bir arazinin içinde 20 dönüm biz işgalciyiz. Bizden başka işgalci olan tapusuz birkaç kişi daha var. Onlarda aynı bizim gibi ahir ve ağaçlar tarla vs var.

  • Suat bey merhabalar. Hatay Yayladağı ilçesinde 107 dönüm araziyi çocukluğumdan beri ektik biçtik koruduk. Yeni öğrendik sadece 20 dönümün tapusu varmış. Diğer yerler Köy merası olmuş. Ama Tapu dairesinde Dedemin adına görülüyor. Biz bu araziyi Anne- baba vefat ettiği için çocuklara intikal ettirebilir miyiz?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.