1. Ana Sayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Mera Nedir? Merayı Satın Almak Mümkün Mü? Mera Satın Alınabilir Mi?


Mera Nedir? Mera Alanı Nedir? Mera Arazisi Nedir?

“Mera”, “mera alanı” ve “mera arazisi” ifadeleriyle kastedilmek istenen şey aynıdır. Bu ifadelerle, 4342 sayılı Mera Kanun kapsamındaki meralar kastedilmektedir. Dolayısıyla bunların ne olduğunu anlamak için Mera Kanunu’ndaki mera tanımına bakılması gerekir.

4342 sayılı Mera Kanunu’na göre mera “hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri”, yaylak “çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri”, kışlak ise “hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri” ifade eder. 

Bu makale, mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili olarak yaygın olarak sorulan sorulara cevap verme amacıyla hazırlanmıştır. Merak etiğiniz konuları aşağıdaki “İçindekiler” Tablosunda (göster butonuna tıklayarak) bulabilirsiniz.

Yaylak Nedir? Kışlak Nedir?

Yaylaklar, çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri; kışlak ise hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri ifade eder.

Meraların Tarihçesi

25.2.1998 tarih ve 4342 sayılı Mera Kanunu kabul edilinceye kadar, münhasıran mera, yaylak ve kışlakları düzenleyen bir kanun mevcut değildi. Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili olarak çeşitli kanunlar da bir takım hükümler bulunmaktaydı.

Konuyla ilgili olarak 7 Ramazan 1274 tarihli Kanunname-i Arazide de çeşitli hükümler bulunmaktaydı. Bilindiği gibi Arazi Kanunu araziyi 5 çeşide ayırmıştır. Bunlar Mülk Arazi, Miri Arazi, Vakıf Arazi, Metruk Arazi ve Mevat Arazidir. Burada bizi ilgilendiren Metruk Arazidir. Metruk Arazi Devlete ait olup, kamunun yahut belli bir veya bir kaç köyün yahut kasaba halkının yararlanmasına terk olunmuş arazidir. Metruk Arazi deyimi bu amaca yönelik bir anlam taşımaktadır. Metruk deyimini lügatteki anlamıyla terk edilmiş ve yüzüstü bırakılmış biçiminde değerlendirmek doğru değildir.

Arazi Kanununun 5.maddesinde “Arazi metruke iki kısımdır. Biri umum nas için terk olunmuş yerlerdir ki tarikı-am bu kabildendir. Diğeri bir karye ve kasaba veya kura ve kasabatı müteaddidenin umum ahalisine terk ve tahsis olunan yerlerdir ki ahali-i kura ve kasabata tahsis kılınmış olan meralar bu kabildendir” denilmektedir. Buradan da meraların metruk arazi kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Maddenin devamından da metruk arazinin herkesin yaralanmasına açık olabileceği gibi sadece belirli bir kesimin yararlanmasına da açık olabileceği anlaşılmaktadır. Bir yerin mera olduğu ise iki türlü kanıtlanabilir. Bunlardan biri tahsis, diğeri ise kadimden beri kullanmadır.

1998 yılında ise Mera Kanunu yürürlüğe konulmuştur. 4342 sayılı Mera Kanununun 2. maddesinde anılan kanunun, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanları kapsadığı ifade edilmiştir.

Meralar Hangi Kuruma Bağlı?

Mera Kanunu’na göre mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılır. Ayrıca meraların tahsis amacı değişikliği de bu Bakanlık tarafından yapılmaktadır.

Meralar Kime Aittir? Mera Hazine Arazisi Midir?

Meraların hukuki statüsü 1998 yılında çıkarılan 4342 sayılı Mera Kanunu ile düzenlenmiştir. 25.2.1998 tarih ve 4342 sayılı Mera Kanunu kabul edilinceye kadar, münhasıran mera, yaylak ve kışlakları düzenleyen bir kanun mevcut değildi. Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili olarak çeşitli kanunlar da bir takım hükümler bulunmaktaydı. Bu durum da doğal olarak uygulamada bazı sorunlar yaratıyordu. Ayrıca meraların bakım, ıslah ve korum konuları da sürekli ihmal edilmişti.

Bunun neticesinde de ülkemizdeki meraların yüzölçümlerinde büyük azalmalar meydana gelmiştir. Meralarla ilgili olarak karşılaşılan sorunların giderilmesinde bilimsel çalışmalar ve Yargıtay içtihatları önemli rol oynamış ve uygulamaya da ışık tutmuştur. Özellikle Yargıtay meralar konusunda çok büyük bir hassasiyet göstermiştir. 1998 yılında yürürlüğe giren Mera Kanunu ise, meraların hukuki özelliklerini, öncesinde oluşan doktrin ve içtihat doğrultusunda kanunlaştırmıştır.

Meralar kime aittir? sorusuna verilecek en doğru cevap şudur: Meralar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yani bunlar, devletin yönetimi altındadır. Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz.

Meralar üzerinde Devletin ve köy tüzel kişiliğinin müşterek hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Kural olarak, meraların kuru mülkiyeti Hazineye, yararlanma hakkı köy ve belediyelere aittir. Köyler meraların kullanma hakkının sahibi, Devlet ise bu mülkün sahibidir.

Meranın Kullanım Hakkı Kime Aittir?

Mera Kanunu’nun 4. maddesine göre meralar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yani bu yerler, kimsenin malı değildir. Bu yerler tapu siciline de tescil edilmezler. 4342 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Evvelce çeşitli kanunlar uyarınca yapılmış olan tahsislere ve teessüs etmiş teamüllere göre; mera, yaylak ve kışlakların köy veya belediye halkı tarafından kullanılmasına devam olunur.

Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Yani mera arazisinin yönetimi devlete ait olmakla birlikte kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Mera kullanım hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir.

Bu kullanım hakkının hangi köy veya belediyeye ait olduğu mera komisyonu kararıyla belirlenir. Mera Komisyonu valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğünden konu uzmanı bir ziraat mühendisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkili temsilcisi, Orman Genel Müdürlüğü yetkili temsilcisi, ilgili köy veya mahalle muhtarı, defterdarlıktan veya bulunamaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir hukukçu, Milli Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, Ziraat Odası Başkanlığından bir temsilci olmak üzere on kişiden oluşur.

Komisyonun henüz görevine başlamadığı yerlerde, evvelce çeşitli kanunlar uyarınca yapılmış olan tahsislere ve teessüs etmiş teamüllere göre; mera, yaylak ve kışlakların köy veya belediye halkı tarafından kullanılmasına devam olunur.

Hiç kuşkusuz o köy ve belediye halkından olan kişi mera olarak bu yerlerden yararlanabilir. Ancak; yasa meraların kullanım hakkını tüzel kişiliği olan köy yada belediyeye tanıdığından bir yerin kendilerine tahsis edilen veya kadimden beri kullanılan mera olduğu iddiasını o köy yada belediye ileri sürebilir.

Ayrıca mera yerleri üzerinde mandıra, ağıl ve sair binalar yapılamayacağı gibi ağaç dikilerek, bağ bahçe veya tarla haline de getirilemez. Herhangi bir kimse bu yasak tasarruflarda bulunmuş, ağaç dikmiş veya bina yapmış ise, binalar yıkılır ve ağaçlar sökülür.

Meraların Hukuki Niteliği Nedir? Meralar Tescil Harici Alan mıdır?

Mera, yaylak ve kışlaklar, en çok tescil harici alanlar ile karıştırılmaktadır. Medeni Kanunun 715. maddesi anlamında tarıma elverişli olmayan tescil harici (dışı) arazi, üzerinde düzenli bir tarımsal faaliyet yapılmayan, bir tarımsal yararlanma sağlanamayan arazidir. Bu yerler, kural olarak özel mülkiyete konu olabilecek durumda olmakla beraber henüz hiç kimsenin mülkiyetinde olmayan sahipsiz yerlerdir. Yani bu alanların herhangi bir sahibi olmadığı gibi ada ve parsel numarası da bulunmamaktadır. Bu alanlar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Buna karşılık mera, yaylak ve kışlakların ada ve parsel numarası bulunmaktadır. Ancak bunlar da tapu siciline kaydedilmezler. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesine göre mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmaz mallar sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmaz mallar özel siciline yazılır

Tescil harici alanlarla ilgili bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz.
Tescil Harici Alan Nedir? Tescil Harici Alanların Satışı ve Kiraya Verilmesi Nasıl Yapılır?

Mera Tapuya Tescil Edilir mi?

Mera, yaylak ve kışlak olarak tespit ve tahdit edilen yerlerin haritalarının birer örneği, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. Kadastro gören yerler, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin (B) bendine göre düzenlenen özel siciline kaydedilir.

Birden fazla il veya ilçenin sınırları içinde kalan mera, yaylak ve kışlaklar, idari sınırlar içerisinde kaldığı yerin Tapu Sicil Müdürlüğündeki özel sicile kaydedilir.

Tapulu Mera Olabilir mi? Tapuda Mera Ne Demektir?

Bazen meraların özel sicile kayıt edilmek yerine, tapuda ilgili köy veya belediye adına tescil edildiği de görülmektedir. Fakat bu durum, bu meraların ilgili köy veya belediye mülkiyetinde olduğunu göstermez.

Mera Kanunu Nedir? Köy Merası Kanunu Nedir?

Meraların hukuki statüsü, kamu oyunda köy merası kanunu olarak da bilinen 4342 sayılı Mera Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanunla ilgili olarak Mera Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Mera Nasıl Satın Alınır?

Meradan Arsa Almak Mümkün müdür?

Meraların satın alınabilmesi için tapu sicilinde Hazine (milli emlak) adına tescil edilmesi gerekir. Bu tescil yapılmadan meraların satışı mümkün değildir. Çünkü Mera Kanunu, meraların tahsis amacı değiştirilmedikçe başka amaçla kullanılmasını yasaklamaktadır.

Mera Vasfını Yitirmiş Arazilerin Satışı Mümkün mü?

Bir meranın vasfını yitirmesi, o meranın satılabileceği anlamına gelmemektedir. Çünkü meralar, sadece nitelikleri gereği değil, hukuken de meradırlar. Bu nedenle bir meranın, meralık vasfını yitirmesi, o meranın artık hukuken mera olmadığı anlamına gelmemektedir. Mera Kanunu’nun 14. maddesine göre tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Yani meralık vasfını yitirmiş arazilerin satışı için Mera Kanunu’nun 14. maddesine göre vasıf değişikliği yapılarak bu meraların, tarla/arazi/arsa vasfıyla Hazine adına tescil edilmesi gerekir.

Köy Merası Nasıl Satın Alınır?

Tahsis amacı değiştirilen mera, yaylak ve kışlakların tescilleri Hazine adına yapılır. Tahsis amacı değiştirilen vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır. Daha sonra bunlardan uygun olanlar satılabilir.

Köy İçinde Bulunan Merayı Hazine Adına Tescil Edilip Satın Alabilir Miyim? Köy Merası Satılır mı?

4342 sayılı Mera Kanununa göre tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Dolayısıyla meraların, vasfı değiştirilmedikçe satışı mümkün değildir. Ancak, Mera Kanunu hükümleri kapsamında vasfı değiştirilirse meralar özel mülkiyete konu olabilir. Mera Kanunu’na göre, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden sadece 14. maddede sayılan durumlarda meralık vasfı kaldırılabilir. Bu yerler Hazine adına tescil edilebilir.

Köyde konut olarak kullanılan yerlerde kullanılabilecek yöntemler sadece “Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının hazırlanması”dır. Dolayısıyla bu alanı sadece “Köy yerleşim yeri veya uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının yapılması” durumunda Hazine adına tescil edilerek satın alabilirsiniz.

Mera Vasfından Çıkarma Mümkün mü? Mera Vasıf Değişikliği Nasıl Yapılır? Mera Vasfının İptali Mümkün müdür?

Mera Kanunu ile getirilen en önemli düzenlemelerden bir tanesi, mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı değiştirilmedikçe başka amaçla kullanılamamasıdır. Kanun’un 14. maddesine göre tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz.

Ancak mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden yine Kanun’un 14. maddesinde sayılan durumlar için gerekli olan mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı ilgili müdürlüğün talebi, mera komisyonunun ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine, valilikçe değiştirilebilir.

Hazine Arazisinin Meraya Dönüştürülmesi Mümkün müdür?

Meraların Hazine arazisine çevrilmesi mümkün olduğu gibi Hazine arazisinin meraya dönüştürülmesi de mümkündür. 4342 sayılı Mera Kanununun 5. maddesine göre, devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler, Mera Komisyonunca tespit edilecek ihtiyaca göre mera, yaylak ve kışlak olarak, köylere veya belediyelere tahsis edilir.

Mera Vasfının Kaldırılması Nasıl Olur?

Mera Kanunu’nun 14. maddesinde (Üçüncü Bölüm- Tahsis Amacının Değiştirilmesi) sayılan alanlarda kalanların meralık vasfının kaldırılması mümkündür. Mera Kanunu’na göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden, bu maddede sayılan işler için gerekli olanların tahsis amacı; ilgili müdürlüğün talebi, mera komisyonunun ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün (milli emlak) uygun görüşü üzerine, valilikçe değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına yaptırılır.

Mera Vasfından Çıkarma Nasıl Olur? Meranın Hazine Arazisine Çevrilmesi Mümkün Müdür?

Mera Vasıf Değişikliği Nasıl Yapılır? Mera Kanunu’nun 14. maddesine göre tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden; Mera Kanunu’nun 14. maddesinde (Üçüncü Bölüm- Tahsis Amacının Değiştirilmesi) sayılan alanlarda kalanların meralık vasfından çıkarılması mümkündür.

Hangi Amaçlar İçin Mera Vasfının Kaldırılması Mümkündür? Mera Vasfı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Mera Kanunu’na göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden;

a) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunu ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen maden ve petrol faaliyeti ile jeotermal kaynak ve doğal mineralli sular için zaruri olan,

b) Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, turizm yatırımları için zaruri olan, c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,

d) Köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına ilave imar plânlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, millî park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihî ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi, bu kaynaklarda yapılması gereken su ürünleri üretimi ve termale dayalı tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan,

e) 442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan,

f) Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan,

g) Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaç duyulan,

ğ) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun talebi üzerine, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre, petrol iletim faaliyetleri ile elektrik ve doğal gaz piyasası faaliyetleri için gerekli bulunan,

h) Jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan,

ı) Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen,

i) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen endüstri bölgeleri, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen teknoloji geliştirme bölgeleri, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan organize sanayi bölgeleri ve 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında kurulan serbest bölgeler için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan,

j) 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca kurdurulacak veya 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından kurulacak veya kurdurulacak elektronik haberleşme altyapıları için ihtiyaç duyulan,

Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.

Köy Merası Mezarlık Olabilir mi?

Mera Kanunu’nun 14. maddesine göre, 442 sayılı Köy Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır. Yani bu alanların meralık vasfı kaldırılabilir.

442 sayılı Köy Kanununun 13. maddesi köyün zorunlu işlerini, 14. maddesi ise tercihe bağlı işlerini düzenlemektedir. Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre mezarlık alanlarının, tesis edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde muhafazası, etrafının hayvanların girmesine mani olacak şekilde uygun duvarla ve çitle çevrilmesi, duvarların bakımlı halde bulundurulması, güneşin girmesine ve hava cereyanına mani olmayacak tarzda ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım ve temizliğinin yapılması büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerince, diğer yerlerde belediyeler ve köy muhtarlıklarınca sağlanır.

Dolayısıyla mezarlık yerlerinin inşası 442 sayılı Köy Kanununun 13. maddesinde sayılan köyün zorunlu işleri arasında değerlendirilebilir ve bunun için gerekli meraların meralık vasfı kaldırılabilir.

Mera Komisyonu Kimlerden Oluşur?

Mera komisyonu, valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğünden konu uzmanı bir ziraat mühendisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkili temsilcisi, Orman Genel Müdürlüğü yetkili temsilcisi, ilgili köy veya mahalle muhtarı, defterdarlıktan veya bulunamaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir hukukçu, Milli Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, Ziraat Odası Başkanlığından bir temsilci olmak üzere on kişiden oluşur.

Mera Kiralama Nasıl Yapılır, Mera Arazisi Nasıl Kiralanır?

En baştan hemen belirtelim ki Mera Yönetmeliği ile ihtiyaç fazlası mera, yaylak ve otlakların kiraya verilmesi mümkündür. Mera nasıl kiralanır, mera kiralamak için nereye başvurulur, mera kiralama ücretleri, mera kiralama şartları, mera kiralama nasıl yapılır, mera arazisi nasıl kiralanır gibi konularda bilgi almak isterseniz şu yazımızı inceleyiniz: Meralar Kiralanabilir Mi? Mera Kiralama Nasıl Yapılır? Bu yazımızda devletten mera kiralamanın veya köy merası kiralamanın mümkün olup olmadığını inceledik.

Köy Merası İşgali Suç mu?

Köy merası işgali, yukarıda anlatıldığı üzere suç teşkil etmektedir. Ayrıca köy merası işgaline karşı 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi kapsamında işlem yapılması mümkündür.

Mera İşgali Nereye Şikayet Edilir?

Bu kapsamda meradan yararlanan köy ve belde halkından herkes, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında valiliklere ve kaymakamlıklara şikayette bulunabilirler.

Ayrıca muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasından ve ayrıca tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. Muhtarlar ve belediye başkanları, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu derhal Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne, il ve ilçe müdürlükleri de valilik veya kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Köy Merasını Kullanmak Suç Mu? Köy Merasına Tecavüz Suç mu?

Köy merası işgali suç mudur? Mera işgali cezası nedir? Meraların hukuki durumu, Hazine ve köy tüzel kişiliğinin meralar üzerinde sahip olduğu hakkın hukuki niteliği ortaya konulduktan sonra, köy merasına tecavüz suçu üzerinde de durulması gerekmektedir.

Köy merasına tecavüz suçu, hakkı olmayan yere tecavüz suçunun bir türü olarak 765 sayılı Kanunun 513. maddesi ile buna benzer biçimde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154. maddesinde düzenlenmiş olup maddenin 2. fıkrası; “Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır” hükmünü taşımaktadır.

Suçun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketler; merayı kısmen veya tamamen zapt etme veya üzerinde tasarrufta bulunma ya da sürüp ekmektir. Zapt etme; taşınmazdan başkalarının kısmen veya tamamen yararlanmasını engellemek, taşınmazı fiilen el altında tutmaktır. Tasarruf etmek ise, taşınmazın devamlı bir biçimde kullanılması olup kısa süreli tasarruflar, kanunun aradığı anlamda tasarruf değildir. Öte yandan sürüp ekmek de, taşınmaz üzerinde tasarruf etme şekillerinden biridir.

Suçla korunan hukuki yarar meraların mülkiyet ve ortak kullanım hakkının korunmasıdır. Bu suçla meraya vaki tecavüz eylemlerinin herhangi bir şikâyet ve başvuru şartına bağlı olmaksızın etkin bir biçimde yaptırım altına alınması ve bu suretle meraların korunması amaçlanmıştır. Böylelikle Devlet, Anayasanın 45. maddesinde belirtilen meraların amaç dışı kullanılması ve tahribinin önlenmesi yükümlüğünü de yerine getirmiş bulunmaktadır.

Suçun mağduru meradan yararlanma hakkı olan herkestir. Meranın kullanma hakkı sahibi köy tüzel kişiliği ve meranın sahibi Hazine de suçtan zarar görendir.

Suçun maddi konusu tahsisli veya kadim köy meraları olduğundan belediye sınırları içerisindeki meralar bu suçun konusunu oluşturmamaktadır. Tahsis idari bir işlem olup Devlete ait olan bir arazinin kulanım hakkının hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için müştereken bir veya birkaç köy ya da belediyeye bırakılmasını ifade eder. Kadim mera ise, başlangıcı bilinmeyen bir zamandan beri mera olarak kullanılan yerlerdir.

Mera Arazisine Ev Yapmak Mümkün müdür? Meraya Ev Yapmak Suç mu?

Mera alanına ev yapmak mümkün müdür? Köy merasına ev yapmak suç mudur? Mera Kanunu’nun 20. maddesine göre, mera, yaylak ve kışlaklarda, 442 sayılı Köy Kanununda öngörülen inşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle imar mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk, sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Turizm Bakanlığının talebi üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde ahşap yapılar dışında, ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapılamaz. Dolayısıyla köy merasında ev yapmak mümkün değildir.

Meraları İşgal Edenlerden Ecrimisil Alınır Mı?

Meralardan ecrimisil alınabilir mi? Meralar, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdir. Bu nedenle, normal koşullar altında, meraların işgalinden ecrimisil alınabileceği düşünülebilir.

Kamu malları ile ilgili yapılan tasniflerde meralar, genellikle orta malları grubuna dahil edilir. Bu tasnif bir anlamda doğrudur da; çünkü meralar belirli bir köy ya da kasaba halkının ortak kullanımındadır. Bununla birlikte 4342 sayılı Mera Kanunu, mera, yaylak ve kışlakların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu hüküm altına almıştır. Bu nedenle meraların işgal edilmesi halinde ecrimisil alınabilir.

Aslında Danıştay meraların işgal edilmesi halinde milli emlak teşkilatınca ecrimisil alınabileceği görüşündedir. Danıştay’ın pek çok kararında (örneğin Danıştay 6. Dairesi, E: 1999/2290, K: 2000/3462) meraların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, 4342 sayılı Mer’a Kanununun 4.maddesinde meraların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu hükme bağlandığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinde ise, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrimisilin isteneceğinin hüküm altına alındığı, buna göre, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu açık olan ve mera amacı dışında kullanılması mümkün olmayan taşınmazın işgal edilmesi nedeniyle ecrimisil alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, mera, yaylak ve kışlaklar hakkında Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 2002 yılında yayımlanan 2002/10 numaralı Genelge ile; 4342 sayılı Mera Kanununun 19. maddesinde mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde bu işgal ve tecavüzler hakkında, 3091 ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli işlemlerin yapılacağı, Kanunun 4. maddesinde de amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumlarına getirmek amacıyla yapılan masrafların, sebebiyet verenlerden tahsil edileceği, belirtilerek 4342 sayılı Mera Kanunu uyarınca Hazinenin bu alanlara yönelik işgal ve tecavüzler nedeniyle ecrimisil isteme hakkı olmayıp, bu işgal ve tecavüzler nedeniyle alınması gereken bedellerin mera, yaylak ve kışlakların bakım, ıslah ve geliştirilmesinde kullanılmak üzere özel ödeneğe ve köy sandığına veya belediye bütçesine kaydedilmesi gerektiği bu nedenle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yönetim ve denetiminde olan mera, yaylak ve kışlaklardan Milli Emlak teşkilâtınca ecrimisil alınmayacağı belirtilmiştir.

Bu nedenle şahıslar tarafından kullanılan mera, yaylak ve kışlaklardan Milli Emlak tarafından ecrimisil alınmaması gerekmektedir.

Mera Komisyonu Tarafından Vasıf Değişikliğine Karar Verilen Fakat Henüz Hazine Adına Tescil Edilmeyen Meralardan Ecrimisil Alınabilir Mi?

Soru: 1- 2006 yılında Meradan Hazine adına tescil edilmesi için Mera Komisyonunca Karar alınmış ancak Hazine adına tescil işlemleri tamamlanmamış olan bir adet taşınmazımız vardır. 2- Söz konusu taşınmaz üzerine 2010 yılında Türk Telekom (AVEA) tarafından GSM Baz istasyonu kurulmuş olduğu anlaşılmıştır. 3- Ancak ilgili taşınmazın Hazine adına tescili 2019 yılında sağlanabilmiştir.

Buna göre; Taşınmazın Hazine adına tescilinin 2019 yılında sağlanmasına rağmen; GSM Baz İstasyonunun 2010 yılında kurulduğu tespit edildiğinden, son 5 yıl için ecrimisil tahakkuk ettirilebilir mi?

Cevap: Bildiğimiz üzere 2002-10 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Meraların Tahsisi, Tahsis Amacının Değiştirilmesi, Meralardan Ecrimisil) göre meralardan ecrimisil alınmamaktadır.

Fakat sorduğunuz soruya konu taşınmazda özellikli bir durum söz konusudur. Mera Komisyonu vasıf değişikliğine karar vermiş fakat Hazine adına tescil gerçekleşmemiş. Bu durumda şöyle bir yorum yapmak içimden geçiyor. Mera Komisyonu vasıf değişikliğine karar verdiğine göre meralık vasfı kalkmıştır buranın. Yapılacak tescil sadece parselin Hazine mülkiyetine geçmesi açısından anlamlıdır. Meralık vasfı zaten kalkmıştır. Bu nedenle bu parseldeki işgalden ecrimisil alınabileceğini düşünüyorum.

Meraya Yapılan Ev İmar Affından Yararlanabilir mi? Meralarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli mi?

Meralarda İmar Barışı Olur mu? Meralarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli Mi?

Mera Kanunu’na tabi yerlerde bulunan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınabilir. Buna karşılık Mera Kanunu, Orman Kanunu gibi özel kanunları uyarınca verilen yıkım kararları, imar barışı kapsamına girmemektedir. Bu nedenle bu alanlarda yapı kayıt belgesi alınmış olsa dahi Mera Kanunu veya Orman Kanunu uyarınca yıkım kararı verilmesi ve yapıların yıkılması mümkündür. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Merada Bulunan Yapılara İmar Barışı Başvurusu Yapılır mı? Meralarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli mi?

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Mera Satılır mı?

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere çıkarılan 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar imar barışı kapsamında satılmayacaktır. Konu hakkında detaylı bilgi için şu yazımıza bakabilirsiniz: Yapı Kayıt Belgesi Alınan Mera ve Ormanlar İmar Barışı Kapsamında Satılacak mı?

Merada Geçit Hakkı Kurulabilir mi? Meradan Yol Hakkı Olur mu?

4342 sayılı Mera Kanununun 4. maddesi gereğince meralar özel mülkiyete konu olamaz, amacı dışında kullanılamaz. Bu nedenle özel mülkiyete konu taşınmazların malikleri adına tescili gerekirken, meraların kadastro çalışması sırasında sadece sınırlandırılması ile yetinilir.

Ayrıca geçitin taşınmazların leh ve aleyhine kurulması ve tapu kütüğündeki özel siciline tescili gerektiğinden, dolayısıyla tapu siciline tescil edilmeyen mera vasfındaki taşınmazlarda bu hükümler uygulanamayacağından mera niteliğindeki taşınmazlar aleyhine geçit kurulması mümkün değildir (Yargıtay Ondördüncü Hukuk Dairesi, E: 2015/3214, K: 2016/5419, 03.05.2016).

Meralar İmara Nasıl Açılır? Mera Nasıl Hazine Adına Tescil Edilir?

Meraların imar planları kapsamına alınması konusunda Mera Kanunu bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle meraların imar planı kapsamına alınması konusunu, 4342 sayılı Mera Kanunu’ndan önce ve sonra olmak üzere iki kısımda değerlendirmek gerekir. Mera Kanunu, meraların imar planı kapsamına alınmasını özel olarak düzenlemiştir. Bu konuda şu yazımıza bakınız: Meralar İmara Nasıl Açılır? Mera Nasıl Hazine Adına Tescil Edilir?

Yorum Yap

Yorumlar (141)

 1. Abdullah 1 ay önce

  Arazi Toplulaştırmasında Tapusu arazi malikleri adına kayıtlı olan netliği mera olan parsellerde mera görüşü alınırmı

 2. Rifat Avcı 2 ay önce

  Meraları tarım arazilerine çevirmek mümkünmü

 3. Merhaba Suat bey mera alanını imar barış yaptırdık belirli miktar para ödedik bu merayı kullanma hakkımız varmıdır imar barışın bize ne faydası olabilir

 4. Suat Bey Merhabalar;
  Mera vasfını kaybetmiş 40 yılı aşkın süredir tarım yapılan mera arazisini satın almak için nasıl bir yol izleyebilirim.

  • Bu merayı satın alamazsınız. 40 yılı aşkın süredir tarım yapılması, hukuki olarak oranın mera olduğu gerçeğini değiştirmez. Orası hala meradır.

  • Merhaba suat bey bizim deden kalma tarlamız vardı. Dedem zamanında ufak bir yerine bahçe yapılmış geri kalan yeride tarla olarak kullanıyorduk. Taaki bu aya kadar oranın mera olduğunu bilmiyorduk. Biz bu tarlayı nasıl satın alabiliriz. Nasıl bir prosedür izlemimiz gerek yardımcı olursanız sevinirim

 5. Cengizhan 2 ay önce

  Harman yerlerinin vasfının değiştirilmesinde ot bedeli istenebilir mi?

  • Bu konuda Mera Kanunu’nda ve Yönetmelikte istisna olmadığı için alınabileceğini düşünüyorum.

   • Cengizhan 3 hafta önce

    314 sıra sayılı milli emlak genel tebliğinde harman yerkerinden alınamaz denilmektedir. Suat bey bu karar gereği alınmaöası gerektiğini düşğnüyorum sizce.

    • Evet. “Mera Kanununun 14 üncü maddesinin son fıkrasında; harman yeri, panayır, sıvat ve eyrek yerleri gibi kamu orta mallarının tahsis amacı değişikliğinde de bu madde hükmünün uygulanacağı belirtildiğinden; bu yerlerin tahsis amacı değişikliği işlemlerinin de, yukarıda belirtilen şekilde yapılması ancak, Mera Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca; mera, yaylak ve kışlakların vasıf değişikliği işlemleri sırasında yirmi yıllık ot geliri esas alınarak komisyonca tespit edilen ücretin, bu taşınmazların vasıf değişikliği işlemlerinde ödenmemesi gerekmektedir.”

 6. Engin Çetin 3 ay önce

  Tapuda niteliği OTLAKİYE olarak geçen Belediye il sınırları içerisindeki hisseli tapulu 2017 senesinde yapılan yapı için imar barışından faydalanılmış, yapı kayıt belgesi alınmış, harçları ödenmiş, kapı ve iç kapı numarası alınmış bir alanın yıkılma ihtimali var mıdır, yok müdür anlaşılamamıştır. Belediyeye belgelerle soruyoruz, yapı kontrol diyor ki: almayın, yıkılma ihtimali olabilir. Şehir planlama servisi diyor ki: imar barışından alan bilgileri doğru ise bir şey olmaz, yıkım olmaz. Tarım ilçeye gidiyorsunuz, diyorlar ki: otlakiye alanına yapı yapamazlar! Hiç bir kurum net bir bilgi veremiyor! Dedikleri birbirini tutmuyor! Madem ki Yapı yapılamayacak ise neden bu otlakiyelerin satışını yaptınız? Bu konu 8.700 küsur m2 alanı yani Mühye/Çankaya bölgesinin bir sorunudur. Kanun açıklayıcı olmak zorundadır. Kişi ya da kurumların yorumuna tabi olamaz.
  Eğer ki bu bölge otlakiye alanı ise neden sattınız? Ya da sonrasında neden imar barışından faydalandırdınız? Ya da yıkım alanı içerisinde ise (Neye ve hangi kanun gereğince) neden otlakiye alanları ya da hisseli/kooperatif alanlarındaki yapılar her gün geçtikçe artış göstermekte ve rant oluşmaktadır diye sormazlar mı!… Sorulur, sorulur da cevap verilebilir mi bilemiyorum!…

  • Bunları buradan niye yazdınız ki? Ben mi dedim size yapı kayıt belgesi alın diye? Satışı kim yaptıysa, kim yapı kayıt belgesi aldırdıysa ona iletin sitemleriniz

 7. Slm Suat bey bizim en az 60 70 lik arazimiz tapusuz ama bizim köye ait geçtiğimiz yıl mera yapilda burda nasıl biyol izlememeiz gerekiyoyr yada satın alma ihtimali varmı sonuç ta köyde va herkes biliyor ki bizimdir yıllardır teşekkürleri

 8. Murat uçar 3 ay önce

  Merhaba Suat bey bizim şuanda kullandığımı z bahçe 1999 yılında mera kesinliği kazanmış, ama kuzey Güney batısı, doğusu hep tapulu bahçe ortada bizim 26 dönüm mera oldu bunu kurtarma şansımız var mı ? Zamanında dedemin eski tapuları kadastroya ibraz etmesiyle böyle olmuş

 9. Mrb suat bey Bizim dedededen kalma en az 45 yılık merada 6_7dönüm tarla var köyün yüzde 20 si oyle cogunun uzerinde evler var bundan dolayı bizlere ceza gele bilirmi duydugum kadariyla zamaninda muhtarlık tarafından dagıtılmıs

 10. Hızır balcı 3 ay önce

  Ben Erzurum da aricılık yapıyorum köylünün merasinda fakat internet üzerinden oturduğumuzun yerın tapulu olduğunu öğrendik parsel numarasi var oturduğü yerın tapusunu alabılırmıyım köylüler bile bilmiyor böyle olduğünü yakin bir zamanda olduğunu düşünüyorum 30 yildi biz burda aricilik yapiyorum bilgilendirirsen sevinirim birta köy tapüsüdavar muhtardan tastikli adam kendi yeri biliyordu daygilar

  • Meraların da parsel numarası olabilir. İlçe veya il tarım müdürlüğünden veya milli emlak müdürlüğünden buranın mera olup olmadığını sormanız gerekir.

 11. mera bölgesine elektrik alına bilirimi 200 hane

 12. izmir tire içesinin eskioba mahallesinin tabusu alınmış olup herkese verilip…burann arsa olması için ne yapılmalı…….hangi bakanlığa başvurulmalı..

 13. Ramazan 4 ay önce

  merhaba köyde ahırlarımız merada evimizde merada ama onun tapusunu alabildik ahırlara imar barışı yapı kayıt belgesi aldım tapu alabilirmiyim 400 metre kare toplamı

  • Merada imar barışı kabul edilmiyor. Tapu alamazsınız.

  • S,a ,,, Yardım Edermisiniz
   Babam 30 sene önce tapulu arazimize ev yapmış fakat 2 odası tapunun dışında oda mera imiş bu taşınmaz ı nasıl alabiliriz acaba , mümkünmüdür,. 😞

 14. Merhaba suat bey elazığın bir köyünde mera araziyi atalardan beri ekip biçiyoruz buna devlet göz yumuyor ve herhangi bişey demiyor. Lakin mera olduğunu bilen bazı kişiler tarafından bahçem taciz altında bu yüzden bu tarlaları herhangi bi kiralama satın alma işleme hakkı almak gibi bi şansım varmı acaba

 15. Merhabar Suat bey
  Bizim köyde bulunan evimizin bulunduğu bölgeyi meraya çıkarmışlar .60 70 yıllık evimiz yani. Yurt dışında olduğumuz için ilgilenemedik . Şimdi tapu kaydı da gözükmüyor . Evimiz icinfe hala duruyor buraya tapu cikarabilirmiyiz bilgi verebilirmisiniz teşekkürler.

  • Burayı ancak köy yerleşim alanı olarak mera dışına çıkarılıp hazine adına tescil ettirebilirsiniz. Mera Kanunu’nun 14. maddesine bakınız.

 16. Suat bey babamdan kalan tapulu tarlalarımız 40 dönüm revizyon görmüş ve bize bilgi verilmeden meraya bırakılmış şuan burası mahalle oldu bizdeki tapular 50 yılık tapularımızı nasıl yenileriz ve nasıl bir yol izlemeliyiz…çok uğraştık emsal davalarda varmı teşekkürler

  • Eğer gerçekten tapulu bir alan ise;
   a) Kadastrodan itibaren 10 yıllık hak düşürücü süre geçmemiş ise dava açılabilir.
   b) Bu süre geçmiş ise tapu iptali davası açılamaz ancak tazminat davası açılabilir.

 17. bekir münir 6 ay önce

  Merhabalar , osmaniye hasanbeyli ilçesinde 27 dönüm ceviz bahçemiz var, bu araziye sınır, milli emlakta tarla tescilli hazine arazisi var , burasını kiralama veya satın almak için milli emlak şefliğine dilekçe ile başvuruda bulundum. ilgili şeflik tarafından burası mera olduğu için talebimin ret edildiği belirtildi.

  milli emlakta tarla olarak tescil olmasına ragmen , il tarımda mera kaydı olabilirmi.. ?
  nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  saygılarımla

  • Bazen böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Bazen de Mera Komisyonu Hazine adına tescilli parselleri mera olarak belirleyebiliyor. Mera Komisyonu, burasının mera olduğuna karar vermiş ise yapılacak bir şey yoktur.

   • Ahmet Akdemir 3 ay önce

    İyi geceler hocam samsun ladik tatlicak köyünden yaziyorum bizim köyümüze ait yaylamiz 2012 de buyuksehir yasasi ile samsun buyuksehire geçti koyumuzeait 850 dönüm tapu var buyuksehir buraya güneş enerjisi santrali kurmak istiyor ve bizi yaylaya çıkarmak istemiyor köyümüzde 5000 küçükbaş 400 büyükbaş bulunmaktadır baska yaylamiz ve meramiz bulunmamaktadır tapuda tarla olarak gözüküyor 1952 köyümüz burayı milli emlak satın almıştır bize bi yol gösterirseniz memnun oluruz saygilar

    • Büyükşehir olduktan sonra bu parselin köyünüze ait olma imkanı yoktur. Çünkü artık köyler mahalle oldu. Parselin kimin adına tescilli olduğuna bakmak gerek

 18. Merhabalar,köyümüz mahalle olarak geçiyor ve bize ait olan tapunun üzerine 2 katlı bina ve orta boyutta mutfak yaptırdık fakat mutfak ölçüme uymuyor yani duvara 3 veya 5 metre olması gerekiyormuş mutfağın arkasındaki arsayı alıp o mutfağın yıkım emrini engelleyebilir miyiz?

  • Sadece çekme (bahçe) mesafesinden dolayı olmuyor ise mutfağın arkasındaki arsayı almanız sorunu çözebilir. ama başka sorun var ise bilemem

 19. Merhaba Suat bey yüzyıllardır tarım amaçlı olarak kullandığımız kullandığımız arazi Tapu Kadastro Memuru 1984 yılında mera olarak işletilmiş aynı şekilde yine bize ait diğer bir arazimizin 10 dönümlük alanı köy halkına mezarlık olarak tahsis edilmiştir. Okur yazar olmayan dedem yıllarca mahkemelere bu memur yüzünden gidip gelmek durumunda kalmakla birlikte vefat etmiştir. Dedeme ait bu yerlerin bu şekilde olmasının sebebi dönemin tapu ve kadastro memurunun (rüşvet vb .talepte) bulunması ve dedemin bunu kabul etmemdi neticesinde sahip olduğu ve işlediğimiz tüm araziler bir şekilde ya mera ya mezarlık ya da eksik bir şekilde kayıtlara geçilmiştir. Buna istinaden torunları olarak ata yadigarı bu alanlar gelen işletmekteyiz lakin nasıl bir düzenleme yapabileceğimizi bilmiyoruz. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Ya da bir fikir verebilir misiniz? Köylü dahi bu konuda ata yadigarı yerimiz olduğunu bildiğinden saygı çerçevesinde bu güne kadar herhangi bir problem yaşanmamıştır? Bir çoğu da bu konuda şahitlik yapabilir bize ait olduğuna dair. Şimdiden ilginiz için ve bu siteyi açıp yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim? Saygılarla…!

  • Kadastrodan itibaren 10 yıl geçip geçmediğine, bu konuda bir mahkeme kararı olup olmadığına bakmak gerek. Kadastrodan itibaren 10 yıl geçip geçmiş ise veya mahkeme kararı var ise yapılabilecek herhangi bir işlem olmadığını düşünüyorum.

 20. Meradan 3 dekar kiralayıp üzerine ağaç ile koyun ağılı yapmam mümkün mümkün ise nereye müracat etmeliyim. Tşk ederim

 21. altan paçal 9 ay önce

  merhabalar suat bey ben konya seydişehirin bir köyünde bahçeli kerpiç ev aldım 1000 metrekare küçükbaş hayvancılık yapacağım evin yanı mera burada 2000 metrekare mera kiralamak istiyorum bunun hukuki yolu varmıdır teşekkür ederim

 22. merhaba suat bey ata babamızdan kalan yer mera olarak görünüyor bunu nasıl alabiliriz

 23. Zeynel Abidin 10 ay önce

  Merhaba Suat bey, yazılarınız çok bilgilendirici. Birkaç soru sormak istiyorum izninizle. Bizim köyde kadastro 15 yıldan daha uzun bir süre önce köyün tapularını tescilledi, o tarihe kadar kadastro yoktu. Ancak bizim evin önünde ağılımız vardı, yani köyün içinde hemen evin önünde, eskiden tapu olmadığı için senet var elimizde senette de ağıl dahil olarak bizimkiler satın almış ama kadastro ağılı ve ağılın içinde olduğu araziyi mera olarak yazmış, buralar doğrudan köyün içerisinde yer alıyor nasıl mera olarak kaydedilir anlamak mümkün değil. Annem babam eğitimli değiller, onlar da ağıl yeri yazıldı zannediyorlar hala ama ben parsel sorgudan bakınca ağıl yerinin de mera olarak kaydedildiğini gördüm. Bizim burası için dava açma şansımız var mı elimizde senet olduğu için? Yoksa dava çok uzatır belediye ile görüşüp imar planında değişiklik ile devlet arazisi yapılmasını isteyip öyle mi satın almak lazım? Bu kez de ağıl merada göründüğü için bizim için sorun çıkarır mı? Belediyeler ile bu konuda uzlaşmak mümkün mü?

  Başka bir sorum da yine aynı kadastro işlemleri sırasında bizim bazı tarlalarımız ve de merada yer alan yayla evlerimiz de kaydedilmemiş. O tarihte bu evler yıkılmıştı ancak hala kalıntıları duruyor. Şu anda buralar mera olarak görülüyor, buralar için yapılabilecek birşey var mıdır? Meranın içerisindeki yayla evlerinin kaydı mümkün müdür? Teşekkürler

 24. Mrh bizim köye kaymakam gelip meranin bir bölümünü ilçe mezarligini yapmak istiyor koylude hayvancılıkla uğraşıyor hayvanların sulama yolonu kapatıyor koylude kaymakama mezarlığın yapılmamasını istiyor ama kaymakam da ısrarla mezarlığı yapmak istiyor mezarlığın yapilmamasi icin hangi koruma başvurmanız gerekir ilçe sınırları içinde de bi sürü mera veya ham toprak araziler mezarlık için var detaylı bilgi verirseniz iyi olur saygılarımla

  • Alper Abi Senin olayın aynısını ben şuan yaşıyorum.acaba siz hal edebildinizmi? yaptıysanız nasıl yaptınız hangi yolu izlemeliyim
   cevap yazarsanız çok sevinirim.
   ıyi günler

   • Merhabalar bizim bi köy var (yayla yerleşim)yeri diyerek geciyor tapuda. 2000 yılından önce beri kullanılıyor kadastro gecmiş o yıllarda komşu köyleri yazmışlar bizim bura yazılmamış zamanında o yıllarda elektirik felan verilmiş buranın tapusunu cıkarmak mümkünmü veya kiralaya bilirmiyiz ve şikayet edilme olayı olurmu ?yardımcı olursanız sevinirim teşşekkürler ..

 25. Ayşe dogan 11 ay önce

  Şahsa ait mera satılabilir mi, devlete ait değil. Koy halkı dan toplanıp parsellenerek satılıyor. Metrekaresi belirlenip muvakatname ile yeri tespit edilebilir deniliyor.

  • Şahsa ait mera olabilir. Yani tapulu mera olabilir. Ancak bunların meralık vasfı kaldırılmadan başkalarına satışı mümkün değildir

   • mrb suat bey.11.112021 de koy mersina 74 cam agaci dikdim sahsima degil koy icin dikdim ve orman tarim mudurnun sahsi altinda dilekceyle koy muhdarina teslim ettim turt disinda kaldim icin geri dondum koylulerin sikayti uzerine dikilen camlari geri sokduler. yozgat candir kaymakamli. sokdu ne yapmam gerkir saygilar

 26. 2020 yılı ve öncesi hazineye kayıtlı olan parsel yenice mera adına kayıt olmuş degişmiş ben bu parselde tarım ekim yapıyordum şimdi ne yapmak gerek geriye hazine arizisine cevrilebilirmi

 27. İyi günler Suat bey acaba iletişim numarası verebilir misiniz? Yada size nereden ulaşabilirim bu mera konusu ile ilgili

 28. kolay gelsin KADASTRO YENİLEMESİ (22/A UYGULAMASI) sonucu Mülkiyeti hazine adına kayıtlı mera cinsinde yerler oluşmuş bunun kanuni durumu nedir.

 29. ÖMER MUTLU 1 sene önce

  Sa iyi günler Suat bey benim sorum var babamgil 1958 de dedemden kalma araziye yayla kurmuşlar ev ahır samanlık yapmişlar 1995 yılındada bizde yaptık bu takım evleri ahırı sama lığı belediyelikti o zamanlar elektrik abonesi su abonesi aldık şu an kullanıyoruz 2000 liyıllarda toplulaştırma geldi kasabaya bizim tarlayı yan taraftan verdi toplulaştırma da evler ortada kaldı yaylanın mera olduğunuda imar barışına başvurduk parayı yatırdık sonra gelen tebliğde öğrendik bize imar barışından Bi evrak verildi bizim. cocuklarda büyüdü şimdi ev lazım cocukların yaşayacağı ne yapmamız lazım
  Tel no 05557058893

 30. Cengiz Yılmaz 1 sene önce

  Otlakiye görünen bir yeri nasipse pazartesi satın Alıcam adamların elinde tapusu var bende satın Alıcam ben buraya birşey yapamam mı

  • Cengiz Yılmaz 1 sene önce

   Devlet malı köylü malı mı burası para vericem sonra hak mı talep edemicem yazılarınıza baktım sadece tek cevap mera birşey yapılamaz yazıyor yada köylünün yeridir ortak kullanım yazıyor ben neden ödeme yapıyorum o zaman tam bilgi verin böyle bir site kurmuşsunuz çok güzel gerçekten çok memnun oldum ama cevaplar hep kısa ve olumsuz

 31. Merhbalar suat bey
  Bolu sarıalan yaylası da motel işletmeciliği yapıyoruz 1995 yılında faliyete başladık burayı önce yayla evi olarak kullanacaktık dönemin valisi buranın truzim ikinci gelişim bölgesi ilan edileceğini ve sizin de yerel halk olarak burda hizmet vermesi yönünde tesvigi oldu ve bize burayı pansiyona cevirdik ruhsatla alakalı bize yardımcı oldu ve biz çalışmaya başladık geçici bir ruhsat vererek ruhsatın temelinde bu bölgenin koroglu dağı kültür ve turizm ikinci gelişim alanı içersinde kalıp truzime katkı sağlayacağı açisindan geçici olarak ruhsat verilmiştir diye valilik makamından bir yazıyla verildi. Daha sonra vali degisikligiyle beraber bizim ruhsatımız iptal oldu sonra yine il genel meclis kararıyla bu yerin ruhsatının verilmesi dahilinde bize tekrar benzer bir yaziyla geçici olarak bir ruhsat daha verildi biz bu ruhsatla devam ettik arada ecrimisil de ödedik talep üzerine sonrasında bundan 2 ay öncesinde birasi ikinci truzim alanı ilan edildi.
  Biz tekrar truzim müdürlüğüne başvurunuzu yaptık
  Suanki vali bey bizim işletmemizi kapatma kararı aldı biz ve 2 işletme daha aynı bölgede şimdi yerimiz kartalkaya kayak merkezine yakın bir yerde ve truzim acısından önemli bir yerde bizim işletmemizin yeri mera diye geçiyor gerekçe bu buarada bu bölgede bir master planı da var bu doğrultuda ne yapmamız gerekir yada nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekir
  Sonuç olarak burası 25 yılı aşkın bi işletme ve biz hayatımızı buradan itham ediyoruz bu konu asılabilecek bir konumudur.
  Yardimlarinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler..

 32. Merhabalar Suat bey. Kendimi bildim bileli bir tarlamiz var Ekim biciyorduk. Şimdide ağaç ektik köy ortak maliymis parsel sorguladığinda mera yazıyor. Biz bunu yasal olarak nasıl satın alabiliriz

 33. Iyi gunler suat bey, oncelikle selamlar sevgiler, fransada ikamet ediyorum ve ulkeme koyume yabanci esimle ve cocuklarimla donmek istiyorum. Sorumu desem, yoksa bir fikir danismami desem, oncelikle kanuna aykiri bir sey yapacagimi ve butun sonuclarina razi oldugumu belirteyim. Sadece yapmak istedigim ulkemin col olmamasina ve insanlara bir ornek olmak istiyorum.koylerimiz yok olmasin. Fiili olarakta geregini yapacagim. Niyetim Konya yunak kazasinin bir koyunde Mera ve sit alani olarak corakliga terk edilmis araziye ceviz agaclari ve meyve agaclari dikmek, cicekler ekmek, bir cok evcil hayvan yetistirmek, dogal kucuk bir cennet yapmak, Ayni zamanda internet uzerinden yaptigimiz projenin urunlerini satip gecimimizi saglamak ve hayallerin koyde gerceklesebilecegini kanitlamak uzere insalarla paylasmak. Ucretsiz emek karsiligi tatil yapma olanagi ile dunyanin bir cok yerinden misafir getirmek.yasayacagim sikintilar oncelikle koyumuzun kalkiyla olacak.terk ettikleri koyde Boyle dogayla uyumlu bir seyleri degistirmenin bedeli acilen béni sikayet edeceklerdir ve devlet makamlari gorevlerini yapmaya calisacaklardir. Sorum su olacak herkesin kactigi koye gocmek sucmu. Devletin col olmaya terk ettigi topraklara agac dikip sahip cikma sucmu. Sit alani Ilan edilip tarihi kalintilarin oldugu gibi kaderine terk edildigi bir yere yerlesmekle insanlara baska bir Dunya kurabilecegimizi kanitlamak sucmu Teskil edecek
  Saygilarimla

  • Istimlak bedelini odeyip satin almak istiyorum sahiplendigim arazinin. Bedava bir yeri almak degil maksadim.

 34. Bilgiler şahane acaba benim derdime çare olabilir mi ? 6 dönüm kadar ayva bahçemizin yanında eskiden bataklık vardı tapuda kayıt görünmüyor. Ana yol ile benim bahçemin arasında tam olarak 1,5-2 dönüm kadar yere ayva yada ceviz vb. meyve dikmemde sakınca var mıdır? Başvuruyu yapmam gerekirse nereden yapılır.

 35. Merhabalar bizim Çanakkale Ayvacık ta 18 dönüm tarlam var ama tapuda 8 donum gözüküyor dedelerimiz 18 dönümlük tarlayı kullanmışlar 10 dönümu mera gözüküyor yani biz kullanıyoruz devlete para verilip o yeri satın alabilirmiyim

 36. merhaba büyükbaş ahırımız arkası mera güzbre çukuru için 2 dönüm civarı kiralayabilirmiyiz

 37. Mehmet Ozan 1 sene önce

  1989 yılında yapılan kadastro çalışmalarında ata dede yeri olarak kullandığımız verimli tarım arazisi mera olarak tescil edilmiş. aynı yıl içerisinde babam mahkemeye itiraz etmiş fakat hatalı parsele 1 den fazla kişinin itiraz etmesi sonucu hakim itirazı kabul etmemiş. mera adına tescil edilen taşınmaz 5 dönüm. doğu, batı, güney komşu parseller ise tarla olarak tescil edilmiş. kuzeyde kalan parsel mera olarak tescil edilmiş. 1994 yılına kadar belediyeye emlak vergisi ödemelerinde ilgili tarlayı beyanlarında belirterek emlak vergisi ödemelerinde bulunmaya devam etmiş. Babam vefat etmeden önce mahkeme tarafından itirazın reddi diye bir cevap almadığını da beyan etti. tapu müdürlüğünde ilgili kayıtlar mevcut. itirazlar dahil. İmar planı 200 metre yakınında bitiyor. bu yer için birşey yapılabilirmi?

 38. Daha önceden tarla olan bir mevki bütün köylünün hakkı var meraya dönüştürülmüş tekrar tarla ya dönüştürülebilir mi toprak aşırı verimli

 39. Soner bostancı 1 sene önce

  Öerhaba suat bey bizim köyun yanında 5dönüm bi mera var nen hayvanlara otlatmak icin kullanoyordum baska birisi gelip domates ekti bu serbestmi

  • Suat Şimşek 1 sene önce

   Serbest değil. Kaymakamlığa şikayet edebilirsiniz

   • 2004 senesinde 126 dekar tarlayı satın aldın tapu 126 dekar tek tapu 1970 li yıllarda kadastro geçmiş tarlanın esas kütükte tapulu alanı 80 dekar 46 dekarı kadastro geçerken ilave edilip tapu 126 dekar olmuş şimdi hazine ve eski sahipleri tapunun iptali için kadastro mahkemesine dava açtılar bu tapu üçlere el değiştirdi yardımcı olursanız sevinirim

 40. merhaba Suat Bey. Karayolu Yeni Yol Çalışmasını Köy Mera sında Geçerse Devlet Mera Karşılığada Ödenek Yaparmı

 41. Suat bey merhaba 50 60 yıldır tapulu diye kullandığımız fındık dikili tarlamız mera olarak çıktı 6 7 dönümlük bir fındık bahçesi mevcut bu arazinin kiralanması ya da alınması mümkün mü

 42. SUAT BEY MERHABALAR,
  10 DONUM ARAZİMİZİN 7 DONUMU MERA OLARAK TAPU DA TESCİL EDİLMİŞ. FAKAT BABAMLAR BUNUN SONRDAN FARKINA VARDIRLAR. TAPU SORGULAMADA İŞLEM YEVMİYE TARİHİ 2005 OLARAK GÖZÜKÜYOR. KÖYLÜ VE YAN ARSALARDA KİLER DE BU OLAYA ŞAHİT. BU KONUDA HERHANGİ BİR DÜZELTME YÖNTEMİNE GİDİLEBİLİR Mİ? YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

  • Suat Şimşek 1 sene önce

   Daha önceden tapulu arazinizse dava açabilrisiniz. Tapulu araziniz değil ise dava açma süresi geçmiş

 43. Suat bey merhaba köyde yaklaşık 100 senedir kullandığımız 2 parsel mera görünüyor 96 yılında depremde evimiz ağır hasarlı olduğundan yıkılarak yeniden eski evin yerine deprem evi yapıldı. Deprem evinin borcunu bankaya odeyerek kapattık Bizde diğer hasarlı ve eski yapı olan ahir vb. Yapıları yıktık evin etrafını çevre düzenlemesi yaparak cevirdik.simdi şikayet konusu oldu. Biz bu arsayı alabilirmiyiz ne yapmamız gerek tşkler

 44. Suat bey merhabalar yaklaşık 2 yil önce hazine arazizine basvurdum 60.000 metre kare alan bu alanın benim kullandığım alanı 42.000 metre kare kalan kısmı hazine vasfinda ama uyduda sanki meraklısı gibi gözüküyor ben burayı 60.000 metre kare olarak satın aldım milli emlak müdürlüğünden 60.000 metre kare alanı ölçüm yapıldı etrafi traktör yardımıyla belli edildi köylüler şikayet etmiş konyadan özel ekip gelip inceleyecekmis tapusu çıktığı halde kalan 18.000 m2 alan mereka cevrilirmi lütfen yardımcı olursanız sevinirim

 45. Benim arsamin alt tarafta ki komşu yol davası açtı keşif yapıldı keşifte iki şık yer belirtildi benim arsamin icinda demir kapı kümes 22 meyve ağacı var öbür taraftaki yol gösteren yer boş ama mera olduğu için bilirkişi raporunda benim arsamin daha uygun olduğunu karar vermiş benim arsamin bedelini 6580 merenin bedelini 2700 çıkarmış ama meradan yolverme emsal karar varmı isdeyim bu teşekkür ederim hocam

 46. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 47. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 48. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 49. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 50. Salam hocam bizim adıyaman Aksu köyünde bir yerimiz vara iki adet te üstünde dikil 70 yaşında ceviz ağacı var ama bizim köyde dapo Kadastro 2004te girde bu alanıda mera yapmışlar burayı satın almamız mümkün mü yardımcı olursan sevinirim

 51. tekin tekin 2 sene önce

  s.a hayırlı akşamlar suat abi
  Atadan gelme yaklaşık 100 senenin üzerin de miras kalan ve bizlerde dedelerimiz gibi kullandığımız arazimizin yarısı mera arazisi olarak tescillediler yakın zaman da ve bize yapılan bildirgede mera arazisi infaz edildi diye kağıt geldi içinde geçmiş döneme ait 100 senenin üzerinde 150-200 adet zeytin ağacı ve kargir ev bulunmakta biz şu anda bu sonuca karşılık resmi anlamda ne yapmamız gerekiyor rica etsem yardımcı olurmusunuz

 52. Kemal demir 2 sene önce

  Samsun bafra day kismet etmeketyim Benin tarkanian yanina yaklasok 150 donum mera var nunu satin vera kirli nasil albilirim yardimci olbilrmisiniz

 53. Kemal Keskin 2 sene önce

  İyi günler bir tarla aldım içine ev yapacagım fakat yolu yok önünde köy merası var burayı yol olarak kullanabilirmiyim bunun müsadesini nerden alabilirmiyim

 54. Abi selam kolay gelsin yaklaşık 3000 m2 içinde zeytin ağacımın olduğu köy yerleşik alanı içinde bulunan mera olan bir var bu yeri satın almak istiyorum bir oluru veya yöntemi var mıdır.

 55. Salim firat 2 sene önce

  Slm suat abi size bi sorum olacak babam bilmeyerek 200 yilinda tarlanin ustunde ev yapti simdi koyde şikayet oldu gelip baktilar ev meraya giriyor bunun icin ne yapmamiz lazim bize bir bilgi verebilirmisiniz

  • Suat Şimşek 2 sene önce

   Bu konuda yapılabilecek herhangi bir şey yok maalesef. Mera üstüne yapı yapmak mümkün değildir. Meranın satışı da mümkün değildir.

 56. Merhabalar Suat bey,
  yeni aldığım bir tarlanın yanında eski sahibinin yıllardır ekip biçtiği mera var tarla ile bitişik. bU MERAYI SATIN ALMAK İSTİYORUM.NASIL ALABİLİRİM.MÜMKÜN MÜ NERDEN YARDIM ALABİLİRİM.

  • Aykut tengerli 2 sene önce

   Bu konuda yapılabilecek herhangi bir şey yok maalesef. Mera üstüne yapı yapmak mümkün değildir. Meranın satışı da mümkün değildir.

   • Merhabalar Suat bey dedemizden bize kalan en az 100 yıllık kullanım alanımız var. Bahsettiğim arazi 31 dönümlük bir alan topografik olarak hem sulak çayır hemde arsa veya tarla olarak kullanılan bir alan olup 1980 de kadastro ya mezarlık olarak dedemden habersiz yazılmıştır. Köyümüz 9 hanelik küçük bir yerleşme olduğu için şuana kadar mezarlık olduğunu bilmeden ahır yaptik ve hala ekip bicmekteyiz. 2020 bin Eylül ayında 22/A güncelleme çalışmaları kapsamında kadastro tekrar köyümüze girdi. Bahsettiğim alanın mezarlık olduğunu yeni öğrendik. Mezarlık parseline birleşik tescil harici bir yerimiz daha var yani zorunlu kullanım alanımız değil. Mezarlık alanını tescil harici alana doğru kaydırıp kullanım alanımızı kurtarma şansımız var mı? Gerçek mezarlık alanı aynı parselin için de olup 10 yıldan fazladır tel çitle çevrili ve mahallemiz 9 hanelik olup 60 nufusluk bir yerleşme bu durumları göz önünde bulundurarak kanun yoluyla mağduriyeti giderme şansımız var mı? Kadastro güncelleme çalışmaları sırasında bizim belirlediğimiz ölçümler dikkate alınmadı.

 57. Elazığ Karakoçan köyde ikamet ediyorum koyumuz dağlık taşlık ekilmesi zor anca hayvan için ideal 10 eder büyük baş süt ineği besliyorum ama havan barınağı yok küçük esnaf olarak kira ödüyor üm bundan 6 sene önce Cumhurbaşkanı muz köye dönüş prajesini çıkardı proje devem ediyormu yararlanmak istiyorum yada 1.veya 2 dorüm kiralamak veya satın almak istiyorum olmasa bu mesleği bırakma zorunda kalırım lütfen cevap bekliyorum

 58. İyi günler köyde tarlamızın yanında mera malı var bu mera malını satın alma imkanımız. Varmı ??

  • Suat Şimşek 2 sene önce

   Maalesef. Meraların satışı mümkün değildir.

   • Özcan Sarıkaya 1 sene önce

    Slm bizim köy 350 sene kolandığı mere devlet ögretme cifligin sınırların içine giriyor devlet öğretme cifligi sınırlarımızı tel çekeceğiz diyor bizim 350 senelik köyun kolaylığı mera içine giriyor ne yapmamızlazım tapu kadastro da köyun merası diye geçiyor

 59. Suat abi iyi çalışmalar. Size bir sorum olacak. Yaklaşık 70 yıldır ekip biçtiğimiz 20 dönüme yakın üzerinde ahir ve 200 tane kadar ağaç olan kamu orta malı mera çayır olarak kayıtlı bir yer var. Burayla alakalı ne yapılabilir. Ilçe merkezinde. Sivasin ilçesi. Dava yolu veya satın alma yoluyla birşeyler yapılması mümkünmü . 575 dönümlük bir arazinin içinde 20 dönüm biz işgalciyiz. Bizden başka işgalci olan tapusuz birkaç kişi daha var. Onlarda aynı bizim gibi ahir ve ağaçlar tarla vs var.

  • Suat Şimşek 2 sene önce

   Eğer imar planı var ise Mera Kanunu’nun geçici 3. maddesi kapsamında satın almak mümkün olabilir.

 60. Suat Şimşek 2 sene önce

  Rica ederim. Faydalı oluyorsa ne mutlu bana

  • Tamer Aşkar 2 sene önce

   Suat bey merhabalar. Hatay Yayladağı ilçesinde 107 dönüm araziyi çocukluğumdan beri ektik biçtik koruduk. Yeni öğrendik sadece 20 dönümün tapusu varmış. Diğer yerler Köy merası olmuş. Ama Tapu dairesinde Dedemin adına görülüyor. Biz bu araziyi Anne- baba vefat ettiği için çocuklara intikal ettirebilir miyiz?

   • Suat Şimşek 2 sene önce

    Tapuda dedeniz adına görnüyor se mirasçılara intikal eder. ama mera meselesini çözmeniz gerekir.

    • Merhabar Suat bey
     Bizim köyde bulunan evimizin bulunduğu bölgeyi meraya çıkarmışlar .60 70 yıllık evimiz yani. Yurt dışında olduğumuz için ilgilenemedik . Şimdi tapu kaydı da gözükmüyor . Evimiz icinfe hala duruyor buraya tapu cikarabilirmiyiz bilgi verebilirmisiniz teşekkürler.

 61. Güzel bir site.Tesekkürler

  • Merhaba Suat Bey 20 dönüm ev arazimiz 3.bucuk dönüm aile kabristanimiz 7 dönüm Bahçemiz ile yaklaşık 136 dönüm tarlamiz arasında kalan adeta bir şerit gibi evlerimizin köy odamızın arka tarafında duvarı silme almış bir alan bize ait olan toprak mera olarak kayıtlara geçmiş yurt dışında olduğum ve o dönemde yaşım çocuk yaşta olduğu benden başkada ilgilenecek kimse olmadığı için itiraz edemedim bilgim yoktu sonra öğrendim parsel sorgu ile fakat 10 yılı aştığı için itiraz etsemde bişey yapamayacağımı söylediler … Bana yardımcı olursanız sevinirim efendim teşekkür ederim…

   • Maalesef kadastro tarihinden itibaren 10 yıl geçmiş ise yapılacak bir şey yok.

    • Benzer durumda olan arkadaşlarin yorumlarına cvp olarak köy yerleşim yeri sınırları içindeyse vasfı değiştirilebilir yazmışsınız? Okuduğum kadarıyla koy yerleşim planı yada imar planı yazmışsınız ! Böyle bir yol izleyerek bu yanlışı düzeltmek mümkün mü ? İnanın gelip görseniz size uydu görüntüleri parsel sorgu dan alıp göndersem burasi nasıl mera yazılmış dünyanın hiç bir yerinde böyle bir saçmalık olamaz dersiniz ! Lakin bizde olmuş . Yani mera olabilecek bir yer değil ki zaten aklım almıyor …

     • koy yerleşim planı yada imar planı yapılarak mera kapsamından çıkarılması mümkün ama o zaman da köy yerleşme planı kapsamında kullanılması gerekir. Pek işinize yaramaz gibi…

     • Suat Bey köy yerleşim planı yapınca neden işime zaramaz ? Eğer tarla olarak ekip becemiyecegimi kasdediyorsaniz zaten öyle bir niyetim yok ben tatlam bahçem ve evimin arasında kalan arazimi arsa olarak tapumu almak istiyorum sadce ekip biçme amaçlı değil … Şimdi köy yerleşim planı yapılınca tapusunu ben alabiliyormuyum hocam … Suat bey verdiginiz cevaplar için ayrıca çok teşekkür ederim çok sağolun … Bu konuda beni aydınlatırsaniz çok memnun olurum efendim hoşça kalın.

     • Köy Yerleşme Planı içerisinde kalan alanlar, köyde evi olmayanlara veya ev yapacak arsası olmayanlara satılır. Sizin hem eviniz, hem arsanız var.

     • Suat Bey köy yerleşim planı yada imar planı yapıldığı taktirde orada tapusunu ben alabiliyormuyum ? Yani oraya arsa gibi ev yeni yerleşim amaçlı kullanma hakkımmi oluyor ? Tam anlamış değilim yukarıda da belirttim benim niyetim tarla yada bahçe ekmek değil sadece tapumu almak boş kalsada ki zaten boş sorun tüm tapulu alanlarimin ortasında kalan küçük bir arazimin bir yanlışlık sonucu mera olması ve ben bu yanlışın düzeltilmesini istiyorum … Saygılar Selamlar hoşça kalın…

     • köy yerleşim planı yada imar planı yapıldığı taktirde orada tapusunu siz alamazsınız.

    • Suat bey sizin ile görüşmek istiyorum lütfen mail ile iletişim atarsanız size ulaşırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.