1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

6785 Sayılı İmar Kanunu 11. Madde Şerhi Nedir?


6785 Sayılı İmar Kanunu

6785 Sayılı İmar Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunundan önce yürürlükte bulunan imar kanunudur. Kanun numarası, 6785; kabul tarihi, 16.07.1956; Resmi Gazete tarihi, 16.07.1956, Resmi Gazete numarası, 9359’dir. 1956 yılında yürürlüğe giren bu Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

6785 sayılı Kanun 11. Madde Nedir?

6785 sayılı Kanun 11. maddesi, dört yıllık imar programına dahil olmayan yerlerde, imar planı tatbikatına kadar, belediye encümenlerince muvakkat veya tesisata müsaade edilmesiyle alakalıdır. Yani bu madde, 3194 sayılı Kanundaki geçici yapılaşma (muvakkat yapı) ile (3194 sayılı Kanunda bu konu 33. maddeyle düzenlenmiştir; bu maddeye makalenin sonunda yer verilmiştir) alakalıdır ve bunun 6785 Sayılı İmar Kanunu’ndaki karşılığıdır. Madde hükmü şu şekildedir:

“MADDE 11- Müracaat tarihindeki dört yıllık imar programına dahil olmıyan yerlerde, imar planı tatbikatına kadar, belediye encümenlerince muvakkat veya tesisata müsaade edilir ve buna istinaden ruhsatiyesi verilir.

Bu gibi hallerde verilecek müddetin 10 yıl olması, yapılacak yapının belediye meclislerince kabul edilerek talimatnameye uygun bulunması ve muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun tapuya şerh verilmesi mecburidir.

Plan tatbik edilirken encümen kararı ile 24 üncü madde gereğince inşaat veya tesisat yıktırılır. Bundan dolayı mal sahibine tazminat verilmez.

On yılın hitamında bu yerlerde imar tatbikatı yapılmıyacaksa, belediye encümeni karariyle, plan tatbikatına kadar müddet uzatılır. Ancak bu uzatılan müddet imar planın tatbikatına geçilmesini durduramıyacağı gibi mal sahibin de bir hak bahşetmez.”

6785 Sayılı İmar Kanunu 11 Madde Şerhi Nedir

6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesi; müracaat tarihinde dört yıllık imar programına dahil olmayan yerlerde, imar planı tatbikatına kadar, belediye encümenlerince muvakkat veya tesisata müsaade edileceğini ve buna istinaden ruhsatiyesi verileceğini hüküm altına almıştır.

Bu yapılar için 10 yıl süreyle izin verilmektedir. Üstelik yapılacak yapının muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun tapuya şerh verilmesi mecburidir. İşte bu şekilde konulan şerhlere uygulamada “6785 sayılı imar kanunu 11 madde şerhi” denilmektedir.

6785 Sayılı İmar Kanunu 11 Madde Şerhi Hak Sağlar mı?

6785 Sayılı İmar Kanunu 11 madde şerhi, imar planı uygulamasına geçilinceye kadar (özellikle ilk 10 yılda) yapı sahibine yapısını kullanma hakkı verir. On yılın sonunda bu yerlerde imar tatbikatı yapılmayacaksa, belediye encümeni kapariyle, plan tatbikatına kadar müddet uzatılır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İmar Planları Nasıl İlan Edilir? Askı İlanı Nedir? İmar Planına Nasıl İtiraz Edilir?

Ancak plan uygulaması başlayınca (parselasyon, ifraz/tevhit veya kamulaştırmalar yapılınca) muvakkat yapının yıkılması gerekir. 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 11. maddesine göre, plan tatbik edilirken encümen kararı ile inşaat veya tesisat yıktırılır. On yılın sonunda bu yerlerde imar tatbikatı yapılmayacaksa, belediye encümeni kapariyle, plan tatbikatına kadar müddet uzatılır. On yılın sonunda bu yerlerde imar tatbikatı yapılmayacaksa, belediye encümeni kapariyle, plan tatbikatına kadar müddet uzatılır.

Muvakkat İnşaat Şerhi Nasıl Kaldırılır?

İmar planı uygulaması başlayınca (parselasyon, ifraz/tevhit veya kamulaştırmalar yapılınca) muvakkat yapının yıkılması gerekir. Bu durumda da parselasyon, ifraz/tevhit veya kamulaştırmalar yapılınca, tapudaki şerhin kaldırılması gerekir. Ayrıca parsel üzerindeki muvakkat yapı (geçici yapı) yıkılmış ise şerh parsel maliklerinin talebi üzerinde tapudan kaldırılabilir.

3194 sayılı Kanun’un 33. Maddesi

3194 sayılı İmar Kanunu nun“Umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar” başlıklı bu madde şu şekildedir: Madde 33 – İmar planlarında bulunup da müracaat gününde beş yıllık imar programına dahil olmayan yerlerde; plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 18 inci madde hükümleri tatbik olunmadan normal şartlarla yapı izni verilmeyen veya 13 üncü maddede belirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün tatbiki istenen parsellerde üzerinde yönetmelik esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla imar planı tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir.

Bu gibi hallerde verilecek müddetin on yıl olması, yapı izni verilmezden önce belediye encümeni veya il idare kurulu kararının gün ve sayısının on yıllık müddet için muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kaydına şerh edilmesi gereklidir.

Muvakkatlık müddeti tapu kaydına şerh verildiği günden başlar.

Birinci fıkrada sözü geçen bir parselde, esasen kullanılabilen bir bina varsa bu parsele yeniden inşaat ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyeceği gibi, birden fazla muvakkat yapıya izin verilen yerlerde dahi bu yapıların ölçüleri toplamı yönetmelikte gösterilen miktarları geçemez. Bu maddenin tatbikinde kadastral parsel de bir imar parseli gibi kabul olunur.

Plan tatbik olunurken, muvakkat inşaat veya tesisler yıktırılırlar. On yıllık muvakkatlık müddeti dolduktan sonra veya on yıl dolmadan yıktırılması veya kamulaştırılması halinde muvakkat bina ve tesislerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takdir olunacak bedeli sahibine ödenir.

6785 Sayılı İmar Kanunu 11. Madde Şerhi Nedir?
6785 Sayılı İmar Kanunu 11. Madde Şerhi Nedir?