323 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Arsa Üretim Alanlarında TOKİ’ye Bedelsiz Devir)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 323) Resmî Gazete T/: 26.04.2009/27211

I. GİRİŞ

(1) 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinde; “28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş arazi ve arsalar hariç olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve İskân bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenen arsa üretim alanlarında bulunan Hazineye ait arsa ve araziler ve Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hüküm uyarınca, tapuda Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici olan ve Hazine adına tapuya tescil edilecek taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devrine ilişkin işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması amacıyla bu Genel Tebliğ düzenlenmiştir.

II. TANIMLAR

(1) Bu Genel Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Başkanlık: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

c) Kanun: 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu,

ç) MEOP: Milli Emlak Otomasyon Projesini,

d) Tebliğ: Bu Genel Tebliği,

ifade eder.

III. ARSA ÜRETİM ALANI

(1) Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca Başkanlık tarafından arsa üretim alanı olarak belirlenmesi talep edilen bölgede kalan ve Bakanlıkça arsa üretim alanı onayı Başbakanlığa teklif edilmeden önce Valiliklere (Defterdarlık), bölgenin ilçe sınırları içinde olması halinde ise Valiliklere (Defterdarlık) de bilgi verilmek suretiyle Kaymakamlıklara (Malmüdürlüğü) bildirilen taşınmazların mahallindeki dosyaları üzerinde inceleme yapılarak dosyalardaki mevcut bilgiler, Valilikler (Defterdarlık) ve Kaymakamlıklarca (Malmüdürlüğü); Bakanlık yazısının ulaşmasından itibaren iki iş günü içerisinde MEOP kapsamında “Hazine Taşınmazlarının Toplu Konut İdaresine Devrine İlişkin Bilgi Formu (Ek-1)” doldurulacak ve ilgili programa veri girişi yapılacaktır. Ayrıca, arsa üretim alanı onayı beklenilmeksizin devir işlemlerine hazırlık olması amacıyla, Tebliğin “Devir İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı beşinci bölümünde belirtilen işlemlere başlanılacaktır.

(2) Arsa üretim alanı olarak belirlenmesi talep edilen bölgede kalan taşınmazlardan; MEOP bilgileri üzerinden yapılacak inceleme sonucunda, Tebliğin “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı altıncı bölümünde sayılan kanunlar kapsamında tahsis edildiği veya irtifak hakkı veya kullanma izni verildiği anlaşılanlar ile mülkiyeti ihtilaflı veya herhangi bir nedenle devrinde sakınca olduğu belirlenen taşınmazlar, arsa üretim alanı dışında tutulacaktır. Taşınmazın mahallindeki dosyasında bulunması gereken bilgilerin MEOP kayıtlarında güncellenmesi Valiliklerin (Defterdarlık) sorumluluğundadır.

(3) Hazine taşınmazlarının devrine yönelik işlemlerin doğru ve zamanında sonuçlandırılması amacıyla; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu gereği ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca ilan edilen özel çevre koruma bölgesi ve 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında ilan edilen uygulama alanlarına ilişkin bilgiler ile diğer bilgilerin temin edilerek MEOP sistemine girilmesi ve kayıtların güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.

IV. ÖN İZİN

(1) Başkanlıkça talep edilmesi halinde, arsa üretim alanı olarak belirlenen alanda; imar planının yapılması, değiştirilmesi, tescil, ifraz, tevhit ve benzeri işlemlerin yerine getirilebilmesi ve bu işlemlerin devir işlemleriyle birlikte yürütülmesine imkan vermek amacıyla, Bakanlıkça ön izin verilebilir.

V. DEVİR İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

(1) Arsa üretim alanı onayının Valiliklere (Defterdarlık) veya Kaymakamlıklara (Malmüdürlüğü) iletilmesini müteakip, bu konudaki işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

a) Devredilecek taşınmazların güncel tapu kaydı temin edilecek ve taşınmazların devrine engel herhangi bir şerh, beyan veya kısıtlılık ile özellikle 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında herhangi bir şerh/beyan olup olmadığı tespit edilecektir.

b) Devri talep edilen taşınmazların,

1) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında ilan edilmiş kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezi,

2) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilmiş özel çevre koruma bölgesi,

Milli Emlak Kitabı

3) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında ilan edilmiş uygulama bölgesi,

4) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyı ve sahil şeridi,

olarak belirlenen alanda kalıp kalmadığı tespit edilecektir.

c) Devri talep edilen taşınmazların 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ve 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kalıp kalmadığı hususu İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden sorulacaktır.

ç) Yapılan işlemler sonucunda, devre konu taşınmazların;

1) Tapu kütüklerinde devre engel bir husus veya 2863 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir şerh veya beyan bulunduğunun,

2) İlgili kamu idarelerine tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın, bu bölümün birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kanunlar kapsamında belirlenmiş alanlarda bulunduğunun,

3) Tebliğin “Devredilmeyecek Taşınmazlar” başlıklı altıncı bölümü kapsamında olduğunun,

tespiti hallerinde, başkaca bir yazışma yapılmaksızın bu taşınmazlar devre konu edilmeyecektir.

d) Devri talep edilen taşınmazların tapu kütüklerinde; 2863 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir şerh veya beyanın bulunmaması veya taşınmazların bulundukları bölgede bu bölümün birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kanunlar kapsamında belirlenmiş alanların olmaması halinde, ilgili kamu idareleriyle yazışma yapılmaksızın devir işlemlerine devam edilecektir.

e) Kanun uyarınca arsa üretim alanı olarak belirlenen bölgede kalan tapuda Hazine adına tescilli taşınmazlar hakkında “arsa üretim alanı onayı”nın Valiliğe (Defterdarlık) veya Kaymakamlığa (Malmüdürlüğü) iletildiği tarihten itibaren devir işlemleri en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taşınmazların ilçe sınırları içinde bulunması halinde ise, bu süreye en fazla beş işgünü ilave edilecektir. Devir işlemleri için ilgili kamu idarelerinden alınması gereken bilgilere ilişkin yazılar, süre verilmek ve süresi içerisinde cevap verilmediği takdirde sorumluluğun ilgili kamu idaresine ait olmak üzere işlem tesis edileceği belirtilmek suretiyle elden veya faks yoluyla gönderilecektir. Devir işlemlerinin belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, gerekçeleri ile birlikte Bakanlığa bilgi verilecektir.

f) Arsa üretim alanı sınırları içerisinde kalmakla birlikte, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici olan taşınmazların Hazine adına tapuya tescil işlemleri öncelikle Başkanlık tarafından yapılacaktır.

VI. DEVREDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR

(1) Tebliğ kapsamında;

a) Kamu hizmetlerine tahsisli bulunan taşınmazlar,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici olan ve Hazine adına tapuya tescili mümkün olmayan taşınmazlar,

c) 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan taşınmazlar,

ç) 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan taşınmazlar,

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,

e) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,

f) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalan taşınmazlar,

g) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,

ğ) 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar ile 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı emrine geçen taşınmazlar,

h) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar

ı) 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna göre tapu tahsis belgesi verilen taşınmazlar,

i) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kalan taşınmazlar,

j) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar,

k) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen alanda kalan taşınmazlar,

l) Teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş taşınmazlar,

m) Kamulaştırma yoluyla edinilip 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamış taşınmazlar,

n) Özel kanun hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi, devri, terki ve kullanım hakkı verilmesi gereken taşınmazlar,

o) Elbirliği halindeki mülkiyet durumu paylı mülkiyete dönüştürülmemiş taşınmazlar,

Başkanlığa devredilmez.

VII. DEVİR YETKİSİ

(1) Tebliğ kapsamında devrinde sakınca olmadığı tespit edilen taşınmazların devrine Valilikler (Defterdarlıklar) yetkilidir. Valilikler (Defterdarlıklar) bu yetkisini devredemez. Taşınmazların ilçe sınırları içinde bulunması halinde, Kaymakamlıklarca (Malmüdürlüğü) Tebliğin “Devir İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı beşinci bölümünde belirtilen işlemler tamamlanarak ve Tebliğin eki “Hazine Taşınmazlarının Toplu Konut İdaresine Devrine İlişkin Bilgi Formu (Ek 1)” hazırlanarak Valiliklere (Defterdarlık) onay için gönderilecek, devir işlemleri Valiliklerin (Defterdarlıkların) onayından sonra gerçekleştirilecektir.

(2) Başkanlığa yapılan devirlerden sonra devredilen taşınmazların ada, parsel ve yüzölçümleri ile birlikte Bakanlığın 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca takdir edilecek satışa esas bedelleri belirtilmek suretiyle bilgiler MEOP kapsamında ilgili programa aktarılacaktır. Bilgilerin MEOP kayıtlarına doğru olarak aktarılması Valiliklerin (Defterdarlık) sorumluluğunda olacaktır.

VIII. KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER

(1) Kanun kapsamında Başkanlığa bedelsiz devredilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine; “Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığınca değişik ihtiyaçlar için talep edilen taşınmazlar bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.” şerhi konulacaktır.

(2) Arsa üretim alanında kalan ve Başkanlığa devredilen taşınmazların Kanun kapsamında değerlendirilerek arsa üretimine konu edilmesi ve bu suretle kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Bakanlıkça değişik ihtiyaçlar için talep edilen taşınmazların Hazineye bedelsiz olarak iade edilmesi halinde, devredilen taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan şerhler terkin edilecektir. Şerh terkinine ilişkin işlemler Bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlık) gerçekleştirilecektir.

Tebliğ olunur.

Ek-1

HAZİNE TAŞINMAZLARININ TOPLU KONUT İDARESİNE DEVRİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

…./…./2009

İliPafta/Cilt
İlçesiAda/Sayfa
Mah/KöyParsel/Sıra
Cadde/SokakYüzölçümü
YöresiHazine Hissesi
Taşınmaz No:
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
1- Mülkiyetinin ihtilaflı olup olmadığı,
2- 2873, 2924, 6831 sayılı Kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı
3- 2634 sayılı Kanun kapsamında kalıp kalmadığı(Taşınmazın bulunduğu yörede ilan edilmiş, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm merkezinin bulunmaması durumunda herhangi bir yazışma yapılmaksızın “kalmadığı” belirtilecektir)
4- 2863 sayılı Kanun kapsamında kalıp kalmadığı(Taşınmazın tapu kütüğüne 2863 sayılı Kanun uyarınca konulmuş herhangi bir şerh/beyan yoksa, herhangi bir yazışma yapılmaksızın “kalmadığı” belirtilecektir)
5- 383 sayılı KHK kapsamında kalıp kalmadığı(Taşınmazın bulunduğu yörede ilan edilmiş özel çevre koruma bölgesi bulunmaması halinde herhangi bir yazışma yapılmaksızın “kalmadığı” belirtilecektir)
6- Kıyı veya sahil şeridi tanımına giren yerlerden olup olmadığı(Taşınmazın bulunduğu alanda deniz, göl veya akarsu bulunmaması halinde herhangi bir yazışma yapılmadan “kalmadığı” belirtilecektir)
7- Tahsisli olup olmadığı, tahsisli ise hangi kamu idaresine tahsisli olduğu
8- Taşınmazla ilgili olarak Bakanlıkla yazışma yapılmış ise, yazıların tarih ve sayıları
TAŞINMAZA AİT BELGELER

(Yazı Ekinde Gönderilenlerin Karşısına X İşareti Konulacak)

1- Tapu kayıt örneği
2- İşgal ve kullanım durumu ile muhdesat ve benzeri fiilî durumları konusunda bilgiler ihtiva eden tespit tutanağı

ONAY

 

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.