1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşta Teşkilatı Yetki Devri)


Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 327) (Resmî Gazete T/S: 24.03.2010/:27531)

I. GİRİŞ

(1) Bu Genel Tebliğ; Bakanlığımızın görev ve yetkileriyle ilgili işlemlerin yapılmasına ve yürütülmesine ilişkin genel tebliğ, genelge ve genel yazılarımızla Valiliklere (Defterdarlıklar), Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) ve bazı bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına devredilen yetkilere ilişkin düzenlemelerin bir Genel Tebliğde toplanması ve ilave bazı yetkilerin devredilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

II. TANIMLAR

(1) Bu Genel Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığı, Millî Emlak Genel Müdürlüğünü,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: Türk Medenî Kanunu ile diğer kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yerleri,

c) Hazine: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri açısından Devlet tüzel kişiliğinin adını,

ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları,

d) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,

e) İdare: Merkezde Maliye Bakanlığını (Millî Emlak Genel Müdürlüğü); illerde defterdarlığı (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa malmüdürlüğünü,

f) İtâ amiri: İllerde defterdar ve yetki devredilen hâllerde millî emlak dairesi başkanını, ilçelerde kaymakamı,

g) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,

ğ) Yönetmelik: 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

III. YETKİ

(1) Bakanlığın aşağıda belirtilen işlemleri devredilen yetkiler kapsamında yürütülecektir.

A. Bağış işlemleri

(1) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Hazineye yapılacak şartlı veya şartsız ya da mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz taşınmaz bağış işlemleri ile bağış amacında kullanılamaması veya mükellefiyetin yerine getirilememesi nedeniyle bağışlayana iadesi gereken taşınmazların iade işlemleri, konuyla ilgili düzenlemeler uyarınca Valilikler (Defterdarlıklar) tarafından yürütülerek sonuçlandırılacaktır.

B. Tescil ve terkin ile ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan hataların düzeltilmesi işlemleri

1. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile ilgili işlemler

(Tebliğin bu bölümünün KGM ile ilgili kısımları 328 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

(1) Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ);

a) Katma bütçeli idareler olan KGM ile DSİ’nin 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda genel bütçeli kamu idareleri olarak belirtilmesi sebebiyle, bu Genel Müdürlüklerin mülkiyetinde olup da 5018 sayılı Kanun hükümleri gereğince Hazine adına tapuya tescili gereken taşınmazların tapuya tescili,

b) Yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri kapsamında, KGM’nce yol, köprü vb., DSİ’nce ise baraj, gölet vb. yapılmak üzere, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre satın alınan ya da kamulaştırılan taşınmazlar ile bu Genel Müdürlüklerin görev ve hizmetlerinin ifası için gerekli olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin Hazine adına tapuya tescili,

c) Hazine adına tapuya tescil edilen bu taşınmazlardan yol, köprü, baraj, gölet vb. olarak tapu kütüğünden terkini gerekenlerin terkin işleminden sonra kullanma amaç ve şekli değişerek, bu taşınmazların üzerinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 999 uncu maddesinde ifade edildiği şekliyle, “tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması” söz konusu olduğunda, bu taşınmazların yeniden Hazine adına tescil edilmelerinde sorun yaşanmaması bakımından, terkin işlemi sırasında ayrıca, terkine konu taşınmazların kapatılan kaydının kütük sayfasının beyanlar hanesine; “Bu taşınmaz, ………..… olarak kullanılmak üzere tapu kütüğünden terkin edilmiş olup, ileride özel mülkiyete konu olabilecek hale geldiği takdirde, aynı şartlarla yeniden Hazine adına tescil edilir.” şeklinde şerh konulması kaydıyla terkini,

ç) Kısmen terkini gereken taşınmazların terkin edilecek kısımlarının ifrazı,

d) Bu Genel Müdürlüklerce satın alınan ya da kamulaştırılan taşınmazlar ile bu Genel Müdürlüklerin görev ve hizmetlerinin ifası için gerekli olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin Hazine adına tapuya tescili işlemlerinin, gereken hallerde bu taşınmazların yol, köprü, baraj, gölet vb. olarak kullanılmak üzere tapu kütüğünden terkini işlemleriyle aynı anda ve tek işlemle eşzamanlı olarak yapılması,

e) Yukarıda belirtilen işlemlerle sınırlı kalmak kaydı ile bu Genel Müdürlüklerce Hazine adına yapılacak tescil işlemlerinde gerçek ve tüzel kişilerden tapuda ferağ alınması,

konularında yetkili kılınmıştır.

(2) Ayrıca, birinci fıkrada sayılan yetki devirlerine ilave olarak; gerek özelleştirme uygulamaları kapsamındaki otoyolların, gerekse karayolu, köprü gibi kamu hizmet mallarının kamulaştırma sınırları içerisinde kalan, evveliyatı ve mevcut durum itibariyle tapuda Hazine adına tescilli olan taşınmazların tapu kütüğünden terkinlerinin ivedilikle yapılabilmesi amacıyla; otoyol, karayolu, köprü gibi kamu hizmet mallarına isabet eden KGM’ne tahsisli ya da tahsis edilmemiş olan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların (kapatılan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine gerekli şerhin verilmesi kaydı ile) tapu kütüğünden terkin etmeye bu Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile ilgili işlemler

(1) 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 5273 sayılı Kanun ile değişik ek 4 üncü maddesi uyarınca; TOKİ’nin yetki ve görev alanlarına giren sahalarda yer alan tescil harici yerleri, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun değişik 22 nci maddesi gereğince Hazine adına tapuya tescil ettirmeye TOKİ yetkili kılınmıştır.

3. 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu uyarınca yapılacak işlemler

(1) 4342 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince ilgili birimce yapılacak izin talepleri, Bakanlığa intikal ettirilmeksizin, işleme konu taşınmazlar hakkında satış, kiralama, tahsis, irtifak hakkı tesisi, ağaçlandırma izni gibi talepler bulunup bulunmadığı, bu taşınmazların başka şekilde değerlendirilmelerinin mümkün olup olmadığı ve mera, yaylak ve kışlak olarak tespit ve tahdit edilmelerinin daha uygun olup olmayacağı hususlarında gerekli araştırmalar yapılmak suretiyle Valiliklerce (Defterdarlıklar) değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

(2) 4342 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, bu Kanun kapsamında kalan taşınmazların vasıf değişikliği, Hazine adına tapuya tescili ve ilgililerine devri işlemleri Valilikler (Defterdarlıklar) tarafından yapılacaktır.

4. Hazine taşınmazlarıyla ilgili hataların düzeltilmesi işlemleri

(1) 3402 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; Hazine taşınmazlarının, ilgilisinin başvurusu üzerine veya Kadastro Müdürlüklerince re’sen gerçekleştirilen ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan hataların düzeltilmesi işlemlerinden etkilenmesi ya da bu işlemlere konu olması nedeniyle, bu düzeltme işlemlerine karşı süresi içerisinde dava açılıp açılmayacağı veya muvafakat istenildiği hallerde olur verilip verilmeyeceği Bakanlığa intikal ettirilmeksizin Valiliklerce (Defterdarlıklar) incelenecek veya gerektiğinde teknik eleman ve/veya denetim elemanı görevlendirilmek suretiyle incelettirilecektir.

(2) İnceleme sonucunda;

a) Düzeltme işlemine konu taşınmazın işlem sonrasında kadastro paftasında ilk tesis kadastrosundaki sınırlarının değişmediğinin ve düzeltmeye konu hatanın ölçü (planimetre), tersimat veya hesaplamadan kaynaklandığının ve bu düzeltme işlemi sonucunda komşu taşınmazların yüzölçümünde Hazine taşınmazı aleyhine bir artış olmadığının anlaşılması durumunda, düzeltme işlemine muvafakat verilecek ve bu işleme karşı dava açılmayacaktır.

b) Düzeltmeye konu taşınmazın yapılan düzeltme işlemi sonrasında kadastro paftasında ilk tesis kadastrosundaki sınırlarının değiştiğinin, bu taşınmaza komşu taşınmazların yüzölçümlerinde Hazine taşınmazı aleyhine ve bu taşınmazlar lehine bir artış olduğunun anlaşılması durumunda ise; düzeltme işlemine muvafakat verilmeyecek ve süresi içinde bu işleme karşı gerekli dava açılacaktır.

C. Tahsis işlemleri

(1) Valiliklerin (Defterdarlıklar) tahsis yetkisi; milli emlak dairesi başkanlığı bulunan illerde milli emlak dairesi başkanı, milli emlak dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdar; Kaymakamlıkların (Malmüdürlükleri) tahsis yetkisi ise; milli emlak müdürlüğü bulunan ilçelerde milli emlak müdürü, milli emlak müdürlüğü bulunmayan ilçelerde malmüdürü tarafından kullanılacaktır.

1. Valiliklerin (Defterdarlıklar) tahsis yetkisi

(1) 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesine dayanılarak, aşağıda belirtilen tahsis işlemlerini yapmaya ve kaldırmaya Valilikler (Defterdarlıklar) yetkilidir;

a) Hazine taşınmazları hakkında Bakanlık tarafından kamu idareleri adına yapılan ön tahsis işleminin; tahsis amacına yönelik olarak yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis veya bina inşaatına başlanması halinde hizmetin devamı süresince olmak üzere kesin tahsise dönüştürülmesi,

b) Genel bütçeye dâhil kamu idareleri tarafından satın alınan veya kamulaştırılan taşınmazların edinim amacına uygun olarak bu idarelere tahsisi,

c) Kamu konutu, eğitim ve sosyal tesisler hariç olmak üzere; imar planında genel ve özel bütçeli idareler için kullanım amacı belirlenen taşınmazların ilgili idarelere tahsisi,

ç) Orman sınırları içerisinde bulunan ve vasıfları orman olan taşınmazların Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne tahsisi,

d) Köylerde sağlık ocağı, ilköğretim okulu, köy konağı, karakol ve mezarlık yapılmak üzere talep edilen taşınmazların ilgili idarelere tahsisi,

e) Tahsisli iken imar düzenlemesine, ifraz, tevhit ve kadastro işlemlerine konu olan ve bu nedenle parsel numaraları ve yüzölçümleri değişen taşınmazların tahsislerinin kaldırılarak yeni parsel numaraları ve yüzölçümleri üzerinden ilgili idarelere yeniden tahsisi,

f) Tahsis edilmesi sonrasında cins tashihi sonucunda vasfı değişen taşınmazların yeni vasıflarıyla ilgili idareye yeniden tahsisi,

g) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde iken, 5018 sayılı Kanun hükümleri gereğince tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların, fiilen mülkiyeti devreden idare tarafından kullanılıyor olması şartıyla bu idarelere tahsisi,

ğ) Tahsis edilen taşınmazlardan tahsis amacı sona eren veya tahsis amacında kullanılmadığı tespit edilen taşınmazların, tahsisli idarenin uygun görüşü alınmak suretiyle tahsisinin kaldırılması,

h) Genel bütçeye dâhil kamu idarelerine yapılan tahsislerden bu idarelerin kendi birimleri arasında aynı amaçla yapılacak tahsis değişiklikleri,

ı) Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce orman alanlarına dâhil edilmesi istenilen taşınmazlardan şehirlerin gelişme alanları dışında kalan, fiilen kullanılmayan ve tarım arazisi niteliğinde olmayanlar ile üzerinde orman emvali bulunanların ağaçlandırılmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne tahsisi,

i) Fiilen kullanılmayan, tarım arazisi niteliğinde olmayan, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan ve yüzölçümü ikiyüzellibin metrekareye kadar olan taşınmazların, 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğine göre ağaçlandırılmak üzere köy tüzel kişiliklerine, proje hazırlatılması için tebligat tarihinden itibaren dört ay süreli ön izin verilmesi, projenin onaylanmasını müteakip ise, iki yıl süreli ön tahsisi ve ağaçlandırma işine başlanılması halinde kesin tahsisi,

j) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kullanılmak üzere tahsisi talep edilen taşınmazların ilgili kamu idarelerine tahsisi,

k) Daha önce süresiz tahsis edilen ancak en az iki yıl boş bırakılan veya hiç kullanılmayan Hazine taşınmazlarının tahsislerinin re’sen kaldırılması.

2. Kaymakamlıkların (Malmüdürlükleri) tahsis yetkisi

(1) Kaymakamlıklar (Malmüdürlükleri); bu bölümün “1. Valiliklerin (Defterdarlıklar) tahsis yetkisi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (b), (ç), (d), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen tahsis işlemlerini yapmaya ve kaldırmaya yetkilidir.

3. Kamu konutlarıyla ilgili işlemler

(1) İlk defa edinilen ve kamu konutu olarak Bakanlığa tahsis edilen konutların türlerine veya görev ve unvan gruplarına göre ilk olarak yapılacak ayrımları ile Bakanlık merkez denetim elemanlarına tahsis edilen veya edilecek konutlar hakkındaki tüm işlemler Bakanlıkça yapılacaktır.

(2) Bakanlık tarafından ayrımları yapılmış olan kamu konutlarının yeniden türlerine veya görev ve unvan gruplarına göre ayrımına ihtiyaç duyulması halinde, ayrımlarda değişiklik yapmaya 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Valilikler (Defterdarlıklar) yetkilidir.

(3) Ayrıca, Bakanlığa tahsisli kamu konutlarının misafirhane, lokal, kreş vb. sosyal hizmetlere yönelik ayrımından veya kapıcı, kaloriferci dairesi bulunmayan binalarda kapıcı ve kaloriferci için hizmet tahsisli konut ayrımından önce Bakanlıktan izin alınacaktır.

Ç. Kira İşlemleri

1. Kira işlemlerinde yetki

(1) Hazine taşınmazlarının kiraya verilmesi işlemlerindeki yetkiler aşağıdaki şekilde kullanılacaktır;

a) Hâsılat paylaşımı esasına göre protokol ile yapılacak kiralama işlemleri hariç ilk yıl tahmini kira bedeli, Kanunun 76 ncı maddesi için;

1) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde; yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde “Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri” için,

2) Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde; yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde “diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezleri” için,

3) Bu iller dışındaki illerde ise; yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde “diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçeler” için,

belirlenen parasal sınırları (bu bedeller dâhil) aşmayan taşınmazların beş yılı geçmemek üzere Kanunun 36 ve 45 inci maddeleri uyarınca kiraya verilmesi işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar); taşınmaz ilçede ise, Valilikten (Defterdarlık) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) yapılacaktır.

4) Pazarlık usulüyle yapılabilecek kiralamalarda ise, bu fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen parasal sınırların yarısını aşmayan (bu bedeller dâhil) taşınmazların kiraya verilmesi işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar); taşınmaz ilçede ise, Valilikten (Defterdarlık) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) yapılacaktır.

b) Balıkçı barınaklarının bu fıkranın (a) bendinde belirtilen parasal sınırlar dâhilinde on yıl süreyle kiralanması işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar); balıkçı barınağı ilçede ise, Valilikten (Defterdarlık) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) yapılacaktır.

c) Tahmin edilen kira bedeline bakılmaksızın;

1) Tahsisli veya kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin,

2) Baz istasyonu ile radyo ve televizyon vericileri kurulmak üzere kiralanması talep edilen yerlerin,

3) Bankalar veya özel finans kurumları tarafından ATM kurulmak istenen yerlerin,

4) Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen yerlerin,

5) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ahşap iskelelere ilişkin yayımlanan genelgeler çerçevesinde düzenlenen protokol uyarınca kiralanması talep edilen ahşap iskelelerin,

beş yılı geçmemek üzere kiraya verilmesi,

6) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların en fazla bir yıl süreyle kiraya verilmesi,

işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) yapılacaktır. Taşınmaz ilçede ise, kiralama işleminden önce tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümleri Valiliklerden (Defterdarlıklar) izin alınmaksızın, bunların dışındakiler ise Valiliklerden (Defterdarlıklar) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) yapılacaktır.

(2) Kira süresine ve kira bedeline ilişkin yukarıda belirtilen yetki sınırlarının üstündeki kiralama işlemlerinden önce Bakanlıktan izin alınacak, tahmin edilen bedel itibariyle Valiliklerin (Defterdarlıklar) yetkisinde kalan, ancak beş yıldan daha uzun süreli kiralanması talep edilen taşınmazlar, Bakanlığa iletilmeksizin beş yıl süreyle Valiliklerce (Defterdarlıklar) kiraya verilecek ve kira sözleşmesinin bitiminde yenileme şartlarının oluşması halinde yeniden kiralanabilecektir.

(3) 6/11/1967 tarihli ve 12743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suriye Uyruklu Gerçek (Özel) ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca; taşınır ve taşınmazların bir yıldan az süreyle kiraya verilmesi işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) yapılacaktır.

2. Sözleşme devrinde ve feshi işlemlerinde yetki

(1) Devre esas kira bedeli yukarıda “1. Kira işlemlerinde yetki” bölümünde belirtilen parasal sınırları (bu bedeller dâhil) aşmayan kira sözleşmelerinin devirleri Valiliklerce (Defterdarlıklar); taşınmaz ilçede ise, Valilikten (Defterdarlık) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri); kira sözleşmelerinin feshi işlemleri ise, taşınmazın kiraya verilmesine onay veren makam tarafından yapılacaktır.

3. Ağaçlandırma amaçlı kiralama işlemlerinde yetki

(1) Bakanlık tarafından ağaçlandırma projesi hazırlanmak üzere ön izin verilen kişilerce süresi içerisinde ek süre talebinde bulunulması halinde; talep Bakanlığa iletilmeyecek ve bekletilmeksizin işleme konularak ön izin süresinin bittiği tarihten itibaren bir ay ek süre verilmesi işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) veya Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) sonuçlandırılacaktır.

(2) Verilen ek süre içinde ön izin sahipleri tarafından projenin hazırlattırılarak İdareye teslim edilmemesi halinde, Valiliklerce (Defterdarlıklar) veya Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) ön izin iptal edilecek ve Bakanlığa bilgi verilecektir.

(3) Ağaçlandırma amaçlı kiraya verilen taşınmazların kira sürelerinin bitiminde, Valiliklerce (Defterdarlıklar) veya Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) projesine uygun ağaçlandırıldığının tespit edilmesi ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün olumlu görüşlerinin alınması suretiyle, projesinde belirlenen süreyle sınırlı olmak kaydıyla kiracısına pazarlık usulü ile on yıllık süreler halinde kiraya verilmesi işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) yürütülecektir.

D. İrtifak hakkı işlemleri

(1) Kullanma izni verilmesi ve irtifak hakkı tesis edilmesi işlemlerinde ihaleye çıkılmadan önce Bakanlıktan izin alınacaktır.

(2) Ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca lisans verilen tüzel kişiler lehine 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15 inci, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8 inci ve 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun) 12 nci maddesi uyarınca verilecek kullanma izinleri ve tesis edilecek irtifak hakları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen yatırımcılar lehine 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun) 4 üncü maddesi gereğince verilecek kullanma izni ile tesis edilecek irtifak haklarına ilişkin işlemler Bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

(3) Hazine taşınmazları hakkında Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yapılacak kullanma izni veya irtifak hakkı ihaleleri sonrasında gerekli olması halinde ön izin verilmesi, ön izin süresinin uzatılması ve ön izin sözleşmesi düzenlenmesi işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.

(4) Ön izin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi halinde kullanma izni sözleşmesi düzenlenmesi ile irtifak hakkı tesisi işlemleri Bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlıklar) yapılacaktır.

(5) Kullanma izni sözleşmelerinde veya irtifak hakkına ilişkin resmi senetlerde değişiklik gerektiren işlemlerde Bakanlıktan izin alınacaktır.

(6) İrtifak hakkı bağımsız ve sürekli nitelikte ise devir için Bakanlıktan izin alınmayacaktır. Ancak, irtifak hakkını devralan kişilerin bir ay içinde İdareye müracaat ederek günün rayicine göre Bakanlık tarafından belirlenecek bedel ve yeni koşullar üzerinden yeniden sözleşme yapmaları gerekmektedir.

(7) Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi uyarınca yapılacak sözleşmelerin bu Yönetmeliğe uyarlanması işlemleri Valilikler (Defterdarlıklar) veya Kaymakamlıklar (Malmüdürlükleri) tarafından sonuçlandırılacaktır.

(8) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 2 nci, geçici 7 ve 8 inci maddeleri uyarınca kullanma izni verilmesi, irtifak hakkı tesis edilmesi ve hasılattan pay alınması işlemleri, 319 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen şekilde Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.

(9) 324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Geçici İşlemler” başlıklı beşinci bölümünde belirtilen şekilde, kullanma izni ve irtifak hakkı süresinin uzatımı dışında kalan bedel indirimi uygulamasına ilişkin işlemler Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.

E. İmar, terk ve tapudan terkin işlemleri

1. İmar planlarına itiraz ve dava açılmasında yetki

(1) Gereken hallerde imar planlarına karşı süresi içerisinde itiraz edilmesi ve dava açılması işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar), taşınmaz ilçede ise, Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) yürütülecektir.

2. Terk ve tapudan terkin işlemlerinde yetki

(1) Hazine taşınmazlarından kesinleşen imar planlarında resmî kurum alanı olarak ayrılan ve ilgili kamu idarelerine tahsis edilmesi üzerine yatırım programına alınarak ödeneği ayrılan (imar mevzuatına uygun olarak inşaata başlanılmak üzere olan) taşınmazların belirli bir kısmının imar planında yol, yeşil alan ve park olarak ayrılması veya bir kamu hizmetine tahsisli ve üzerinde tahsis edildiği kamu idaresine ait bina bulunan taşınmazların tahsis ve hizmetin aynı parselde devamı şartıyla sadece bir parçasının imar planında yol, yeşil alan ve park olarak ayrılması hallerinde; gerekli imar parselinin oluşturulması veya ifraz işleminin yapılabilmesi açısından, taşınmazın tahsisli olduğu kamu idaresinin veya bağlı olduğu bakanlığın uygun görüşü üzerine, bu taşınmazların imar planında yol, yeşil alan ve park olarak ayrılan kısımlarının 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesi gereğince terk ve tapudan terkin işlemleri; taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine, 203 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine Konulması Gereken Şerhler” başlıklı ikinci bölümünde yer alan şerh konulmak suretiyle Valiliklerce (Defterdarlıklar), taşınmaz ilçede ise, Valilikten (Defterdarlık) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) yapılacaktır.

(2) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında kalan taşınmazların tapudan terkin işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) yapılacaktır.

(3) Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen yetkiler dışında, Hazine adına tescilli veya tescil edilecek taşınmazların tapudan terkini konusunda 4721 sayılı Kanunun 999 uncu maddesi gereğince, Hazine taşınmazlarından özel mülkiyete tâbi olmaktan çıkması ve kamunun yararlanmasına ayrılması sebebiyle tapu kütüğünden terkini gerekenlerin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine; bu Genel Tebliğin “1. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile ilgili işlemler” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan şerh konulması koşuluyla tapudan terkini işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) yapılacaktır.

3. Rızaî taksim ve ifraz işlemlerinde yetki

(1) Hazinenin paydaş olduğu taşınmazların rızaî taksim ve ifraz işlemleri hakkındaki talepler Bakanlığa gönderilmeyerek, Hazine hak ve menfaatleri göz önünde bulundurularak Valiliklerce (Defterdarlıklar) ve Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) sonuçlandırılacaktır.

(2) Hazineye ait taşınmazlardan imar plânı bulunmayanların ifraz ve tevhit işlemleri, 3194 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Hazine hak ve menfaatleri göz önünde bulundurularak Valiliklerce (Defterdarlıklar), taşınmaz ilçede ise, Valilikten (Defterdarlık) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) sonuçlandırılacaktır.

(3) Hazineye ait taşınmazlardan imar planı içerisinde kalanların ifraz ve tevhit işlemleri 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Hazine hak ve menfaatleri göz önünde bulundurularak Valiliklerce (Defterdarlıklar), taşınmaz ilçede ise, Valilikten (Defterdarlık) izin alınmak suretiyle Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) sonuçlandırılacaktır.

F. Satış işlemleri

1. 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak satış işlemlerinde yetki (Birinci fıkra değişik: 329 sayılı MEGT)[1]

(1) Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde;     

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırlara kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler (Defterdarlıklar),

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler (Defterdarlıklar),

c) Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların iki katına kadar olanların (bu bedeller dâhil) satış ihalelerini onaylamaya itâ amirleri,

yetkilidir.

(2) Hazineye ait taşınmazlardan belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalanların satışı yapılmayacağından; Valiliklere (Defterdarlıklar) ve Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) yetki devri yapılmamıştır.

(3) Hazineye ait taşınırlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların dört katına kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya ve satış ihalelerini onaylamaya Valilikler (Defterdarlıklar) yetkilidir.

2. 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 16/2/1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre yapılacak satış işlemleri ile 4071 sayılı 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun ve 4072 sayılı Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun uyarınca yapılacak devir işlemlerinde yetki

(1) 4070 sayılı Kanunun 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri uyarınca Hazineye ait tarım arazilerinin bu maddelerde belirtilen kiracılarına, hissedarlarına (paydaşlarına), tarımsal amaçlı kullanıcılarına ve öncelikli alım hakkı sahiplerine doğrudan satışları ile 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (g) bentlerine göre Hazineye ait taşınmazların bu bentlerde belirtilen hissedarlarına (paydaşlarına), kullanıcılarına, vakıflara, tapu malikine veya mirasçılarına yapılacak doğrudan satışlarında; satış bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların dört katına kadar olan satın alma talepleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) değerlendirilecektir.

(2) 4071 sayılı Kanun uyarınca; 431 sayılı Kanun gereğince Hazineye intikal eden taşınmazların, tapu kaydı içinde kalmaları sebebiyle Hazine adına tescil edilen veya edilmesi gereken yerlerin zilyedlerine ve 4072 sayılı Kanun uyarınca mülga 2613 ve 766 sayılı Kanunlarla Hazine adına tescil edilen miktar fazlalıklarının ilgililerine yapılacak devir işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.

3. 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesine göre yapılacak devirlerde yetki

(1) Belediyelerin devir talepleri hariç, bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlara kadar olan (bu bedeller dâhil) taşınmazlara ilişkin devir talepleri Valilikler (Defterdarlıklar) tarafından sonuçlandırılacaktır.

G. Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi (izalei şüyu) işlemleri

(1) Hazinenin de paydaş bulunduğu taşınmazlar hakkında mahkemelerce verilen ortaklığın satış suretiyle giderilmesine (izalei şüyu) ilişkin kararlar gereğince icra dairelerince yapılacak satışlarda; taşınmazın tamamına idarece takdir edilen bedel, yılı merkezi yönetim bütçe kanunu gereğince, Kanunun 76 ncı maddesine göre iller için belirlenen parasal sınırın iki katına kadar (bu bedel dâhil) ise, ihaleye girip girmeme konusunda karar vermeye Valilikler (Defterdarlıklar) yetkilidir.

(2) Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) bu konuda yetki devri yapılmamış olup, ilçelerden gelen talepler Valiliklerce (Defterdarlıklar) değerlendirilerek yukarıdaki parasal sınırlara kadar olanların (bu bedeller dâhil) ihalelerine katılınıp katılınmayacağına ilişkin karar vermeye Valilikler (Defterdarlıklar) yetkilidir.

(3) Valiliklerce (Defterdarlıklar) ihaleye katılma uygun görülüyor ise, ödenek olup olmadığı önceden Bakanlıktan öğrenilerek ihaleye girilmesi ve satın alınması durumunda da yeterli ödeneğin istenilmesi gerekmektedir.

Ğ. Bedelsiz devir işlemleri

1. 2981 sayılı Kanuna göre bedelsiz devir işlemlerinde yetki

(1) 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun ile 23/7/1986 tarihli ve 19173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3290 ve 3366 Sayılı Kanunlar İle Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmelik hükümleri ile 243 Sıra Sayılı ve 266 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde;

a) Islah imar planı veya kadastro planları sonucu oluşan veya mevcut imar planının uygulanamaması nedeniyle belediye meclisi kararıyla ıslah imar planı olarak kabul edilen ve üzerinde kanun kapsamındaki tapu tahsis belgesi almış veya almaya hak kazanmış kişilere ait gecekondu bulunan, imar planında binaların azami yüksekliği 12.50 metreyi geçmemek üzere, konut alanı olarak ayrılan ve 2981 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen yerler kapsamında bulunmayan taşınmazların, 2981 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına dair anılan Yönetmelik hükümlerine göre hak sahipliği araştırmasının taşınmazın devredileceği belediyece yapılması,

b) İlgili belediyelere devredilecek Hazineye ait taşınmazların, 2981 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmaması halinde bedelsiz olarak tekrar Hazineye döneceğine dair tapu kütüğüne şerh konulması,

şartlarıyla, özel kanunları gereğince devredilmesinde sakınca olanlar hariç olmak üzere belediyeler adına devir işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar), ilçelerdeki devir talepleri de, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yine Valiliklerce (Defterdarlıklar) sonuçlandırılacaktır.

2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) yapılacak bedelsiz devir işlemleri

(1) 1164 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca; tapuda Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici olan ve Hazine adına tapuya tescil edilecek taşınmazlardan 323 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre TOKİ’ye devrinde sakınca olmadığı tespit edilen taşınmazların devrine Valilikler (Defterdarlıklar) yetkili olup, bu yetki Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) devredilmeyecektir.

(2) TOKİ’ye devredilecek Hazine taşınmazlarının ilçe sınırları içinde bulunması halinde, Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) 323 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Devir İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı beşinci bölümünde belirtilen işlemler tamamlanarak, anılan Tebliğin eki “Hazine Taşınmazlarının Toplu Konut İdaresine Devrine İlişkin Bilgi Formu (Ek 1)” hazırlanarak Valiliklere (Defterdarlıklar) onay için gönderilecek ve devir işlemleri Valiliklerin (Defterdarlıklar) onayından sonra gerçekleştirilecektir.

(3) Devredilen Hazine taşınmazlarının ada ve parsel numaraları yüzölçümleri ile birlikte satışa esas bedelleri belirtilmek suretiyle bilgiler MEOP kapsamında ilgili programa aktarılacaktır.

(4) Arsa üretim alanında kalan ve TOKİ’ye devredilen Hazine taşınmazlarının 1164 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek arsa üretimine konu edilmesi ve bu suretle kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Bakanlıkça değişik ihtiyaçlar için talep edilen taşınmazların Hazineye bedelsiz olarak iade edilmesi halinde, devredilen taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan şerhlerin terkin edilmesine ilişkin işlemler Bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlıklar) gerçekleştirilecektir.

3. 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve bağlı ortaklıklarına yapılan bedelsiz devir işlemlerinde yetki

(1) 4046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendi uyarınca, Hazine taşınmazlarının TEDAŞ ve bağlı ortaklıklarına yapılan bedelsiz devir işlemleri Valiliklerce (Defterdarlıklar) yürütülecektir.

IV. ORTAK HÜKÜMLER

A. Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) kapsamında yapılacak işlemler

(1) Bu Genel Tebliğ kapsamında Valilikler (Defterdarlıklar) ve Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) yapılan işlemlerin MEOP programında işlenmesinden birim amirleri sorumludur.

B. Yapılan atıflar

Bu Genel Tebliğle tamamı veya bir kısmı yürürlükten kaldırılan Milli Emlak Genel Tebliğleri ve Genelgelerinin yetki devrine ilişkin bölümlerine yapılan atıflar bu Genel Tebliğe yapılmış sayılır.

V. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

(1) Bu Genel Tebliğ ile;

a) 18/9/2003 tarihli ve 2003/5 Sıra Sayılı Genelgenin yetki devrine ilişkin kısımları,

b) 3/8/2005 tarihli ve 2005/13 Sıra Sayılı Genelgenin yetki devrine ilişkin kısımları,

c) 29/8/2007 tarihli ve 2007/13 Sıra Sayılı Genelge,

ç) 2/2/1984 tarihli ve 123 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

d) 22/9/1993 tarihli ve 184 Sıra Sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğinin “I. İzale-i şuyu” başlıklı bölümünün “C- İhalelere Katılıp Katılmama Konusunda Karar Verecek Makamlar” başlıklı bölümünün “1. Defterdarlık” başlıklı alt bölümü ile “II- Rızaî taksim talepleri ve ifraz işlemleri” başlıklı bölümünün yetki devrine ilişkin kısımları,

e) 7/2/1994 tarihli ve 191 Sıra Sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

f) 10/2/1994 tarihli ve 192 Sıra Sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

g) 17/2/1995 tarihli ve 203 Sıra Sayılı Millî Emlâk Genel Tebliğinin “III- Terk konusunda karar vermeye yetkili makamlar” başlıklı bölümünün yetki devrine ilişkin kısımları,

ğ) 5/11/1999 tarihli ve 243 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

h) 29/3/2003 tarihli ve 266 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

ı) 20/10/2005 tarihli ve 300 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “III. Kiraya vermeye yetkili merciler” bölümü, “XIV. Sözleşme devri” ve “XV. Sözleşme feshi” başlıklı bölümlerinin yetki devrine ilişkin kısımları, “XVIII. Özellik arzeden kiralama işlemleri” başlıklı bölümünün “C. Ağaçlandırma işlemleri” başlıklı alt bölümünün “6. Ön İzin” başlıklı bölümünün yetki devrine ilişkin kısımları,

i) 311 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

j) 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “III. Satışa çıkarma yetkisi” başlıklı bölümünün birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının yetki devrine ilişkin kısımları, “XI. Satış usulleri” başlıklı bölümünün “C) Özel kanun hükümlerine göre satış” başlıklı bölümünde yer alan “2 – 4071 sayılı Kanuna Göre 3 Mart 1340 (1924) Tarihli 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmazlardan Bazılarının Zilyetlerine Devri” başlıklı alt bölümünün “h) Uygulama Yetkisi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası, “3 – 4072 sayılı Kanuna Göre Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devri” başlıklı alt bölümünün “7) Uygulama Yetkisi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının birinci cümlesi ile “4- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu Maddesine Göre Satış” başlıklı bölümünün yetki devrine ilişkin kısımları,

k) 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 314 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “E – Uygulama” başlıklı bölümü,

l) 10/10/2008 tarihli ve 319 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yetki devrine ilişkin kısımları,

m) 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “VII. Devir yetkisi” başlıklı bölümü ile “VIII. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler” başlıklı bölümünün ikinci fıkrası,

n) 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 324 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “II. Genel esaslar” başlıklı bölümünün “9. Yetki” başlıklı alt bölümü, “A. Ön izin verilmesi” başlıklı bölümünün dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ve “15. Sözleşme devri” başlıklı bölümünün ikinci fıkrası ile “V. Geçici işlemler” başlıklı bölümünün yetki devrine ilişkin kısımları,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

  1. Fıkranın değişiklikten önceki şekli:(1) Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde;a) Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler (Defterdarlıklar),b) Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların iki katına kadar olanların (bu bedeller dâhil) satış ihalelerini onaylamaya itâ amirleri,yetkilidir.