1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Taşınır mal satışları)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.MEG.0  24/3302-6985/12925           Ankara, 09.03.1994

KONU: Taşınır mal satışları

Bu Genel Tebliğ, 24.05.2007 tarihli ve 26531 sayılı RG’de yayımlanan 311 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 193)

Bilindiği gibi, Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün görevlerini belirten Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13 üncü maddesinin;

–  (c) fıkrası “Devlete intikali gereken taşınır malların ………………………. Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek ……………………… taşınır malların tasfiyesini sağlamak”

–  (i) fıkrası “Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır malların satışını yapmak veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile sattırmak”,

hükmünü taşımaktadır.

Diğer taraftan, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 17 nci maddesinin (d) fıkrası hükmüne göre “Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından tasfiyesine karar verilenlerin satışını yapmak (30.05.1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında olanlar hariç)” Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Bu hükümlere göre, Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının (30.05.1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında olanlar hariç) satış işlemleri Millî Emlâk Genel Müdürlüğü ile Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü teşkilatı tarafından aşağıda belirtilen esas ve usüller gereğince işbirliği içerisinde yürütülecektir.

Buna göre;

A)    Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün teşkilatı bulunan illerde (bağlı ilçeler dahil), Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışı adı geçen Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır.

Bu illerde, Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır malları defterdarlık ve malmüdürlükleri tarafından engeç 3 gün içinde yazı ile tasfiye işletme müdürlüklerine bildirilecektir.

Bildirimi takiben tasfiye işletme müdürlükleri taşınır malları teslim almak suretiyle veya nakli ekonomik olmayan, masraflı veya külfetli bulunan hallerde taşınır malları bulundukları yerde görülmek kaydıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde satarak tasfiyesini gerçekleştirecektir.

Bu suretle satılan taşınır malların bedelinin %10’u satış masraflarına karşılık olmak üzere tasfiye işletme müdürlüğünün geliri olarak ayrıldıktan sonra, kalan meblağ satış tarihini izleyen ayın 15 inci günü çalışma saati sonuna kadar Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılacaktır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  142 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (tapu tahsis belgeli arsalar üzerindeki gecekondular)

Ancak, Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeli dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından kamu hizmetleri için gerekli görülenler satışa konu yapılmayarak 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 53 üncü maddesi ile Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre genel bütçeli dairelere verilecektir.

Bilindiği üzere; çeşitli kanunlarla siyasî parti, dernek, vakıf gibi kuruluşlardan ve Medenî Kanun hükümleri gereğince miras yolu ile Devlete intikal eden taşınır malların eski maliklerinin taahhütlerinden ve borçlarından dolayı Devletin sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak, Devletin bu sorumluluğu intikal eden mal varlığı ile sınırlıdır. Buna göre, Devlete bu suretle intikal edecek taşınır malların tasfiye işlemlerinde bu hususun gözönünde bulundurulması, hak ileri süren üçüncü kişiler çıktığı takdirde hakkın geçerliliğinin araştırılması, geçerli bir alacak hakkı ile karşılaşıldığı takdirde elde edilen tasfiye bedeli ile sınırlı olarak alacak hakkının ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca çeşitli kanunlarca müsadere edilen ancak bekletilmeye tahammülü bulunmayan, çabuk bozulan taşınır mallar, tasfiye işletme müdürlüklerine bildirilmeden defterdarlık veya malmüdürlüklerince 2886 sayılı Kanunun 51/k maddesi gereğince satılarak tasfiye edilecektir.

Diğer taraftan, Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeli dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından maden aksamlı hurda malzemelerin, 20.3.1971 gün ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 6 ayda bir belirlenen bedel üzerinden Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne satışı yapılacaktır.

B)     Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün teşkilatı bulunmayan illerde Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışı defterdarlık ve malmüdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Ancak, bu illerde Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeli dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından tasfiyesine karar verilenlerin özelliklerine ve değerlerine göre tasfiye işletme müdürlükleri tarafından satılmasında yarar görülenler, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek ve alınan cevaba göre işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

İsmet ATTİLA

Maliye Bakanı

DAĞITIM :

1. Valiliklere (Defterdarlıklar),

2. Tasfiye işletme müdürlüklerine.