1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

2021-11 sayılı Genelge (4706 sayılı Kanun’daki 2 aylık süre)


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı     : 97208366-010.99-

Konu  : Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi

GENELGE (2021/11)

Bilindiği üzere Hazine taşınmazlarının satış, kira, irtifak hakkı, tahsis vb. yöntemlerle değerlendirilmesine ilişkin olarak muhtelif kamu idarelerinden görüş, bilgi ve belge istenmektedir. Ancak, kamu idareleri tarafından bazı görüş talep yazılarına süresi içerisinde cevap verilmediği veya talebin ilave bilgi belge, araç-gereç istenmek suretiyle karşılanmadığı görülmektedir. Bu durum, Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesine ve vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanmasına ilişkin süreçlerin uzamasına neden olmaktadır.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un “Kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri ve diğer hükümler” başlıklı 7 inci maddesinin birinci fıkrasında; Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerde Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle gönderilir ve görüş yazıları en geç iki ay içinde cevaplandırılır. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesine ve vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanmasına ilişkin süreçlerin hızlandırılmasını teminen;

1) Hazine taşınmazlarının satış, kira, irtifak hakkı, tahsis vb. yöntemlerle değerlendirilmesine ilişkin olarak kamu idarelerine yazılacak görüş talep yazılarına gerekli belgelerin eklenmesi ve yazılarda “4706 sayılı Kanun’un 7 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca istenilen bilgi ve belgelerin öncelikle gönderilmesi ve görüş yazılarının yazımızın tebliği tarihinden itibaren iki ay içerisinde cevaplandırılması, bu süre içerisinde cevap verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılacağı ve ilave bilgi belge, araç-gereç istenmesine ilişkin ara cevapların dikkate alınmayacağı” hususlarının açık şekilde belirtilmesi,

2) Kamu idareleri tarafından verilen ara cevapların dikkate alınmaması ve iki ay içerisinde cevap verilmediği takdirde, taşınmazın tapu kaydında, Milli Emlak Otomasyon Projesi’ndeki (MEOP) bilgilerinde veya işlem dosyasında taşınmazın özel kanunlar kapsamında kaldığına dair herhangi bir bilgi/belge olmaması kaydıyla, 4706 sayılı Kanun’un 7 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde olumlu görüş verilmiş sayılarak işlem tesis edilmesi ve konuya ilişkin olarak ilgili kamu idaresine de bilgi verilmesi,

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  294 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutlarıyla İlgili İşlemler)

Hususlarında gereğini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım: 81 İl Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)