1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

2022/12 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Suriye uyruklulara ait taşınmazların kiraya verilmesi)


T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE IKLIM DEĞIŞIKLIĞI BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 97208366-010.06.01- 3545860

Konu: Suriye uyruklulara ait taşınmazların kiraya verilmesi                        26/4/2022

GENELGE (2022/12)

Bilindiği üzere, 6/11/1967 tarihli ve 12743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinde; “El konulan taşınır ve taşınmaz mallardan kiraya verilmesi mümkün olanlar, Hazineye ait mallar gibi 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kiraya verilmek suretiyle idare olunur. ” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin;

– 12 nci maddesinde; tarımsal amaçlı kiralamalarda ilk yıl kira bedelinin taşınmazın rayiç bedelinin yüzde birbuçuğu olduğu,

– 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde de, tarım arazilerinin Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebileceği, düzenlenmiştir.

Buna göre; Suriye uyruklu özel ve tüzel kişilere ait olup, Hazine tarafindan el konulan taşınmazların;

1) 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle ve halen tarımsal amaçlı kullanıcılarına, ilk yıl kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde birbuçuğu üzerinden, üç yıl süreyle ve 2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilmesi,

2) İkinci ve izleyen yıllar kira bedellerinin kanuni faiz oranında arttırılarak tespit edilmesi,

3) Tarımsal amaçlı kullanımın belirlenmesinde; tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum ve kuruluşlarının yazıları, kadastro veya tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler vb. birbirini doğrulayan bilgi veya belgelerin dikkate alınması,

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  İmar Kanunu 18. Madde (Parselasyon) İşlemlerine Kimler Dava Açabilir?

4) İlk yıl için kira bedelinin dörtte birinin onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedellerinin ise, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenmesi, peşinatın dışında kalan kira bedellerinin, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilmesi,

5) Bu Genelgede hüküm bulunmayan hallerde; Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve Suriye Uyruklu Özel ve Tüzel Kişilerin Hazinece El Konulan Mallarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kıyasen uygulanması

Hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Murat Kurum

Bakan

Dağıtım: 81 İ1 Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İ Müdürlüğü)