1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik


KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kaynak

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi

28.10.1987

Resmi Gazete Numarası

19618

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Dayanak

Amaç

Madde 1-  Bu yönetmeliğin amacı 3402 sayılı Kadastro Kanununda öngörülen ilanların yapılış şekli ilanlarda belirtilecek hususları asılacağı yer ve süreleri duyurulacak kamu kuruluşlarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/F maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Bölgelerin Belirlenmesi ve İlanı

Madde 3 –  Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlendikten sonra bağlı bulunduğu Bakan tarafından uygun görülenlerin ilanları Genel Müdürlükçe enaz 1 ay önceden Resmi Gazetede, TRT’de Bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde alışılmış vasıtalarla varsa mahalli gazetelerden birisi ile ayrıca duyurulur.

Kadastro Çalışma Alanı İlanı

Madde 4- Kadastro çalışma alanı, kadastro çalışmalarına başlanmadan enaz 15 gün önce Kadastro Müdürü tarafından Bölge merkezinde, çalışma alanında, komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla ilan edilir. (Ek:1) ve ilanın yapıldığı bir tutanakla tesbit edilir (Ek:2)

İlanın yapıldığı mahallin mülki amirine, mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine, tapu sicil müdürlüğüne, maliye kuruluşuna (illerde defterdarlar, ilçelerde malmüdürleri), vakıflar idaresine, İl özel idaresine ve ilgisi varsa orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli ünitelerine bildirilir.

Mevki veya Ada İlanı

Madde 5 –  Kadastro teknisyenleri, kadastro çalışma alanı sınırlarını belirledikten sonra çalışma alanını, mevki veya ada durumlarına göre kısımlara ayırarak bir iş programı düzenler. Hangi mevki veya adada çalışmaya başlanacağını enaz 7 gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir.

İlanda; Kadastrosu yapılacak mevki, mahalle, sokak açık olarak gösterilir. Ayrıca, taşınmazmallar üzerinde mülkiyet veya mülkiyetin gayri ayni hakları olanların belirli günde taşınmazmallarının başında hazır bulunarak sınırlarını göstermeleri iddialarını bildirmeleri varsa belgelerini vermeleri ve gelmemeleri veya temsilci göndermemeleri halinde sınırlandırma ve tespitin gıyaplarında yapılacağı belgeye dayanmayan itirazların kabul edilmeyeceği ve ayrıca itirazların çalışma alanındaki faaliyetler sırasında yapılabileceği ve benzeri hususlar belirtilir. (Ek:3) İlanın yapıldığına dair bir tutanak düzenlenir. (Ek:4)

İlanı yapılan mevki veya adada sınırlandırma ve tesbit işlemleri ilan edilen günde ikmal edilmediği takdirde, ayrıca bir ilana gerek kalmaksızın bunu takip eden günlerde de çalışmalara devam edilir. Ancak; herhangi bir sebeple kadastro çalışmalarına 3 aydan fazla ara verilmesi halinde bu ilan yenilenir.

Kadastro Askı Cetvellerinin Kapsamı

Madde 6 –   Askı cetvellerinde taşınmazmalın; ili, ilçesi, mahallesi veya köyü, sokak veya mevkii, pafta, ada, parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, emlak vergisi değeri, kadastro harcı tutarı ve oranı tesbit malikinin adı, soyadı, baba adı, ikametgah adresi ve hisse miktarı, mülkiyetten gayri ayni haklar, şerhler, beyanlar ve rehinler ile ilandan önceki itirazların sonucu yer alır. (Ek:5)

Kadastro Tutanaklarının İlanı

Madde 7-  Kadastro müdürü, sınırlandırma ve tesbit sonucu düzenlenen kadastro tutanaklarına dayanarak mahalle veya köy esasına göre askı cetvellerini düzenler. Bu cetvelleri ve pafta örneklerini müdüriyette taşınmazmalların bulunduğu köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca belediye teşkilatı varsa sadece ilan cetvelinin bir örneğini Belediye Başkanının göstereceği yere aynı günde astırarak 30 gün süre ile ilan ettirir. (Ek:6) Üç ayrı yerde de ilan yapıldığına dair tutanak düzenlenir. (Ek:7) İlanlar aynı günde yapılamadığı takdirde son ilan tarihi hepsinde esas alınır. Askı cetvelinin bir örneğini mahalli maliye kuruluşuna (illerde defterdarlık, ilçelerde malmüdürlüğü)  ve orman idaresine gönderir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Osmanlı Hukukunda Mülkiyet Hakkının Korunması Açısından Yasal ve Anayasal Düzenlemeler

Ayrıca, ilanın asıldığı mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine ilgisi olan kamu kurum ve kuruluşlarına da bir yazı ile bildirilir.

Genel Müdürlükten izin alınmak suretiyle bir ada veya mevkiden az olmamak üzere aynı esaslara göre kısmi ilan yapılabilir.

(Ek: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile) Çalışma alanındaki ormanların sınırlandırma, tespit, kontrol ve komisyon işleri tamamlandığında, bu çalışmaların sonuçları, en geç on gün içinde Genel Müdürlükten izin alınmaksızın otuz günlük kısmi askı ilanına alınır.

Kadastro müdürü bu ilanla ilgili işlemleri kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yapmak zorundadır.

Askı cetvelinde, çalışma alanında faaliyet bitinceye kadar itiraz edilen parseller hakkında kadastro komisyonunca yapılan işlemin sonucu “itiraz red veya kabul edildi” şeklinde ilgili sütununda belirtilir.

Mahkeme Yaptırılacak Askı İlanı

Madde 8 –  Kadastro hakimi Kadastro Kanununun 5, 10 ve 27. Maddeleri gereğince kendisine intikal eden dava dosyaları ile kadastro tutanaklarını birleştirerek askı ilanını yaptırır. Bu ilan Kadastro Kanununun 11.maddesindeki  şekle uygun olarak yerine getirilir. İlanın yapılışında, kadastro müdürleri kadastro hakimliğine her türlü yardımı sağlar.

Kadastro Kanunundaki Sürelerin Tesbiti

Madde 9 –  Kadastro Kanundaki usul, kazandırıcı zamanaşımı ve hak düşürücü süreler, 18 Haziran 1927 tarih ve 1086 sayılı hukuk usulü muhakemeleri kanununun 160-162. Maddeleri gereğince hesaplanır.

İlanların Korunması

Madde 10 –  Bu yönetmeliğe göre yapılacak ilanlar ve alınacak belgelerin korunması ve ilan sonuna kadar asıldığı yerde muhafaza edilmesi için bulunduğu yere göre il veya ilçe emniyet müdürlüğü veya amirliği, Jandarma Komutanlığı, Jandarma Karakolu, Belediye Zabıtası, muhtar ve Belediye Başkanlığı ile temas kurulup özel tedbirler alınır. Kopan veya yırtılan cetvellerin yerine hemen yenileri konulur.

Devir İşleri

Madde 11–  Bu yönetmeliğe göre yapılan ilanlar ile düzenlenen tutanaklar kadastro müdürlüğünce çalışma alanlarına göre ayrı ayrı bir dosyada toplanarak köy veya mahallenin devir evrakı ile birlikte Tapu Sicil Müdürlüğüne devredilir ve birer nüshasıda müdürlükte saklanır.

İlan ve Matbu Belgelerin Tanzimi ve Değiştirilmesi

Madde 12 –  Bu yönetmelikte belirtilen ilan ve matbu belgeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce çoğaltılıp Kadastro Müdürlüklerine gönderilir. Gerektiğinde, bu belgelerin şekil ve içeriğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 13 –  Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 –  Bu yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.