1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul Ve Esaslar


Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul Ve Esaslar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (l) Bu Usul ve Esasların amacı; 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici I inci maddesi uyarınca; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Milli Emlak Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alam şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden Milli Emlak Uzmanı olarak atanacakları belirlemek üzere 7181 sayılı Kanunun yayımlandığı 10/7/2019 tarihinden itibaren beş yıl içerisinde iki defa yapılacak özel uzmanlık sınavı ile bu sınavı kazanan personelin atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

 MADDE 2- (l) Bu Usul ve Esaslar, 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Milli Emlak Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

ç) Sınav: Milli Emlak Uzmanlığı özel sınavını,

ifade eder.

Duyuru

MADDE 4- (l ) Atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav usulü, sınav tarihi, son başvuru tarihi vb. konular yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık internet sitesinde duyurulur,

Sınava giriş şartları

MADDE 5- (1) Sınava giriş şartları şunlardır;

a) Genel Müdürlük merkez veya milli emlak taşra kadrolarında bulunmak (diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici görevli olanlar dâhil),

b) Sınav tarihi itibarıyla Genel Müdürlük merkez veya milli emlak taşra kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak,

c) Sınav tarihi itibarıyla son üç yıl içinde uyarma ve kınama hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülteler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru ve değerIendirme

MADDE 6- (l) Yapılacak duyuru üzerine sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, birimleri aracılığı ile başvuru yaparlar.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür,

(3) Yapılan başvuruların Personel Genel Müdürlüğünce incelenmesi neticesinde aranan şartları taşıdığı belirlenenlere ilişkin liste Bakanlık internet silesinde ilan edilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 7- (l) Sınav Kurulu; atamaya yetkili amirin onayı ile Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, biri Personel Genel Müdürlüğünden en az Daire Başkanı düzeyinde üç personel ile bir Çevre ve Şehircilik Uzmanı olmak üzere, beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından üç kişi daha sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. Gerekmesi halinde birden fazla sınavı kurulu kurulabilir.

(2) Sınav Kurulu; sınavın yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütür.

(3) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Sınav usulü

MADDE 8- (1) Sınav; yazılı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılır,

Yazılı sınav

MADDE 9- (1) Yazılı sınav, sınav kurulunca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları şunlardır;

a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlığa ilişkin hükümleri.

b) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.

c) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

ç) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun.

d) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç, kişi ve eşya hukuku hükümleri,

e) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Borçlar Kanunu'na Göre Kiraya Verenin ve Kiracının Borçları

f) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu.

g) 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu.

ğ) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.

h) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu,

1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

i) İdare hukukunun temel esasları.

j) 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik,

(3) Sınavda, ilanda yer verilmek şartıyla birinci fıkrada belirtilen konulara ilişkin alt mevzuat düzenlemelerine de yer verilebilir,

Sözlü sınav

MADDE 10- (1) Yazılı sınavdan, yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar ve sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Adaylara başka herhangi bir suretle bildirim yapılmaz.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve İnandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir ve en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavdan başarılı olmuş sayılırlar.

Sınavın değerIendirilmesi

MADDE II- (l) Yazılı Ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması sınav başarı puanını oluşturur.

(2) Sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılır. Ancak bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, başarılı olmuş sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, öncelik tanınır.

(3) Başarı puanının yetmiş ve üzerinde olması sıralamaya giremeyen adaylar için birinci ve ikinci sınavda müktesep hak teşkil etmez,

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 12- (1) Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren CII geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. İlgililer gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilirler, Yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 13- (l) Sınavda başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, başarısız olanların belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Personel Genel Müdürlüğünce saklanır.

Atama esasları

MADDE 14- (1) Atamaya hak kazanan adaylar, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine ihtiyaç duyulan yerlere Personel Genel Müdürlüğünce milli emlak uzmanı olarak atanırlar.

(2) Söz konusu adaylardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olarak çalışanların geçici görevleri, çalıştıkları kurumun muvafakati aranmaksızın sonlandırılır.

(3) Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılır, Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 15- (1) Bu Usul ve Esaslarla ilgili olarak doğacak tereddütlerin giderilmesinde Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 16- (l) Bu Usul ve Esaslar Çevre ve Şehircilik Bakam onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Usul ve Esaslara ilişkin hükümleri çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.