1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Mevzuatı

244 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Havza-i Fahmiye’de Bulunan Hazine Taşınmazlarının Satışı)


MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No:244)

(14.02.2000 tarih ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

Havza-i Fahmiye olarak bilinen taşkömürü havzasının sınırları 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Teskere-i Samiyye (Başbakanlık Teskeresi) ile belirlenmiş olup, daha sonra bu sınır 1958 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilmiştir. Belirlenen bu sınırlar dâhilinde kalan taşınmaz mallar Hazine adına tescil edilmiştir. Bu sahada zilyetlik yoluyla taşınmaz mal edinilmesi 1986 yılına kadar yasaklanmıştır. 05.06.1986 tarih ve 3303 sayılı “Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun” ile bu yasak kaldırılmış ve havzadaki arazilerin zilyetlik yoluyla özel mülkiyete konu edilmelerine imkan sağlanmıştır. Ancak uygulamada zilyetlik süreleri ile ilgili sorun çözümlenememiştir. Bu durum bölgenin sosyo-ekonomik gelişimini de olumsuz yönde etkilemiştir.

(Değişik paragraf: 388 sayılı GT)[1] Sorunun çözümü ile ilgili olarak, Havza-i Fahmiye sınırları içinde kalmaları nedeniyle Hazine adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların zilyetlik durumu araştırıldıktan sonra hak sahiplerine bedelli devrine ilişkin işlemlerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

1. Başvuru

(Değişik: 388 sayılı GT)[2] Hak sahiplerinin örneği bu Tebliğe ekli dilekçe (Ek:1) ile kadastro işlemlerinin kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde devrini istedikleri taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine başvurmaları gerekir.

2. Devir Şartları (Başlığı ile birlikte değişik bölüm: 388 sayılı GT)[3]

3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için;

a) Hak sahiplerinin süresi içinde başvuruda bulunmuş olması,

b) Devri istenen taşınmaz malın 14.11.1999 tarihinden önce yapılan tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda hükmen de olsa Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar ile tescil harici bırakılan Devletin hüküm tasarrufu altındaki yerlerden olması,

c) Taşınmaz malın, 1958 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilen sınırları da dahil olmak üzere, Havza-i Fahmiye sınırları içinde olması,

d) Taşınmaz malın, 3303 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde sayılan yerlerden olmaması,

e) Devir talebinde bulunanların; tapu kütüğünün beyanlar hanesinde taşınmazın zilyedi/kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler veya bunların kanuni ya da akdi halefleri olması,

gerekmektedir.

3. Devir Konusu Yapılacak Taşınmaz Malların Miktarları

(Birinci cümle değişik: 388 sayılı GT)[4] 3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedelli devir konusu yapılacak yerlerin miktarı konusunda da sınırlama getirilmiştir. Buna göre; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14’üncü maddesinde belirtilen miktarlara kadar bedelli devir yapılabilecektir.

Kadastro Kanununun 14’üncü maddesi, kazandırıcı zaman aşımı yoluyla edinilebilecek taşınmaz malların miktarı konusunda; sulu arazide 40, kuru arazide 100 dönümlük bir sınırlama getirmiştir.

(Değişik paragraf: 388 sayılı GT)[5] Bu nedenle, hak sahiplerine sulu arazide 40 ve kuru arazide 100 dönümden fazla taşınmaz mal devre konu edilmeyecektir.

4. Devir Konusu Yapılmayacak Taşınmaz Mallar

(Değişik paragraf: 388 sayılı GT)[6] Devir konusu yapılmayacak taşınmaz mallar 3303 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde belirtilmiştir.

5. Devir Bedeli

Taşınmaz malların (değişik ibare: 388 sayılı GT)[7] hak sahiplerine devri sırasında alınacak bedelin hesaplanmasında esas alınacak tutar, 492 sayılı Harçlar Kanunun 63’üncü maddesinde açıklanan harca esas değerdir.

6. Devir Bedelinin Ödenmesi ve Ecrimisil (Değişik bölüm başlığı: 388 sayılı GT)[8]

(Değişik paragraf: 388 sayılı GT)[9] Taşınmaz mallar için belirlenen devir bedeli, peşin ya da taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmesi durumunda, bedelin dörtte biri idarenin devir kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde, kalanı ise en çok yirmi dört ayda ve dört eşit taksitle ve kanuni faizleri ile birlikte ödenir.

Taksitle ödeme hallerinde hak sahiplerinden, bu Tebliğe ekli taahhütname  (Ek-2) alınır. İki nüsha olarak düzenlenecek taahhütnamenin birisi, hak sahibine verilir. Taksitler, en çok 24 ayda ve dört eşit taksitte alınır. Taksitler, kanunî faizleri ile birlikte tahsil edilir. İlgililerin kabul etmeleri halinde; taksit tutarları, daha kısa zamanda ve daha az sayıdaki taksitle de ödenebilir.

(Ek paragraf: 388 sayılı GT) Hak sahibi olan kullanıcılardan ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli satış bedelinden mahsup edilir, satış bedelinden fazlası iade edilmez.

7. İfraz İşlemleri

(Değişik ibare: 388 sayılı GT)[10] 3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre; ifraz işlemleri fiilî duruma göre; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılır ve tüm masraflar hak sahiplerince karşılanır.

İfraz işlemlerinde, 3194 sayılı İmar Kanunu ile Uygulama Yönetmelikleri hükümleri uygulanmaz.

8. Devir ve Tescil İşlemleri

Taşınmaz malların bedelinin peşin veya taksitle ödenmesi durumunda; bedelin tamamı ve (değişik ibare: 388 sayılı GT)[11] kanunî faizleri ile varsa diğer giderler tahsil edildikten sonra hak sahibi adına tescil edilir.

Hak sahiplerinin kanunî veya akdî halef olmaları ve sayılarının birden fazla olması halinde, taşınmaz mal, mümkünse müstakil mülkiyet, değilse, bu kimselerin payları oranında ve müşterek mülkiyet esaslarına göre tescil edilir.

Tescil işlemi için tapu sicil müdürlüklerine yazılacak yazılarda 3303 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şerh ile 3’üncü maddesinde belirtilen sınırlamaların beyanlar hanesinde gösterilmesi istenir.

9. Devir Bedellerinin Ödenmemesi (Bu bölüm değişik: 388 sayılı GT)[12]

a) Peşin ödemelerde, bedelin tebligatı izleyen otuz gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

b) Taksitle ödemelerde, bedelin dörtte birinin tebligatı izleyen otuz gün içinde yatırılması gerekmektedir.

Taksit bedellerinin belirlenen sürede ödenmemesi halinde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle geçmiş dönemlere ait taksit tutarları son taksit süresi sonuna kadar tahsil edilir.

Son taksit süresi sonuna kadar herhangi bir sebeple ödenmemiş taksit bedeli ile buna ilişkin faizin bulunması halinde hak sahipliği ortadan kalkar ve tahsil edilen bedeller ilgilisine faizsiz olarak ödenir.

10. Ret ile Sonuçlanmış Tescil Davaları

3303 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi hükmüne göre; evvelce açılan davalarda, taşınmaz malın kömür havzasında kalması nedeniyle verilen tescil taleplerinin reddine dair kararlar muhkem kaziye (Kesin hüküm) teşkil etmez.

Bu hüküm, yeniden tescil davası açma yanında, zilyetlikle edinme için de geçerlidir. Kadastro yapılacak yerlerde, zilyetlikle edinme konusundaki tüm şartların mevcut olması halinde, kesin hükme bakılmaksızın, ilgililer adına tespit ve tescil yapılabilecektir.

11. Kanunların Uygulanması Yetkisi

(Değişik ibare: 388 sayılı GT)[13] Bu Tebliğ kapsamında her türlü işlemleri yapmaya, illerde defterdarlıklar, ilçelerde malmüdürlükleri yetkilidir. Tereddüt edilen konularda, malmüdürlükleri defterdarlıklardan, defterdarlıklar da Bakanlıktan görüş alacaklardır.

Tebliğ olunur.

Ekler:

-Başvuru Dilekçesi

-Taahhütname

EK-1

……………Defterdarlığına/Malmüdürlüğüne

………………..

(Birinci paragraf değişik: 388 sayılı GT)[14] “…………..…. ili, ……….…… ilçesi, ……………….. köyü/mahallesinde bulunan ve tapunun, …….…. ada ve ………….. parsel numarasında ………………….. m² yüzölçümlü olarak Hazine adına kayıtlı taşınmaz malı, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedeli karşılığında almak istiyorum.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Hazine Arazilerinin Kullanıcılarına Doğrudan Kiralanması

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adı ve Soyadı   :

Tarih                :

İmza                :

Tebligat Adresim:                                                                                                               

………………………………..

………………………………..

………………………………..

EKLER:

1. Kadastro tutanağı,

2. Varsa, kadastro komisyonu kararı,

3. Varsa, mahkeme kararı,

4. Varsa, veraset ilâmı,

5. Başvuru vekâleten yapılıyorsa, vekâletname,

6. Verilmesi istenen diğer belgeler.

TAAHHÜTNAME

(Birinci paragraf değişik: 388 sayılı GT)[15] .…… ili, …… ilçesi, ……. köyü/mahallesinde, bulunan ve tapunun … ada ve ….. parsel numarasında … m² yüzölçümlü olarak Hazine adına kayıtlı taşınmaz malı, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun ek 1 inci maddesine göre bedeli karşılığında almak için başvuruda bulundum/bulunduk.

Taşınmaz malın bedelinin dörtte biri olan …………………………….TL’yi……………….tarih ve …………….sayılı makbuzla ödedim/ödedik.

Geriye kalan…………………………TL’nin iki/üç/dört eşit taksitte ve kanunî faizi ile birlikte aşağıdaki tarihlerde ödenmesini taahhüt ediyorum/ediyoruz.

Taksit Tutarı (TL)                                   Ödeme Tarihi

Birinci taksit                 …………………………                                          …/…/…..

İkinci taksit                   …………………………                                         …/…/…..

Üçüncü taksit               …………………………                                         …/…/…..

Dördüncü taksit                         …………………………                                       …/…/…..

Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmediğim/getirmediğimiz takdirde idarece alınan devir bedelleri ile kanuni faizlerinin, faizsiz olarak tarafıma ödeneceğini, idareden herhangi bir faiz veya başka bir ad altında hak ve tazminat talep edemeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.    …../…./….

Adı ve Soyadı     :

Tarih                  :

İmza                  :

                                                                                              Damga pulu  :

Tebligat Adresim:                                                                                                               

…………………………

…………………………

…………………………

NOT: Taahhütnamede …/… şeklinde gösterilenlerden uygun olmayanlar çizilir ve imza edenler vekil ise, vekâletname örnekleri, taahhütnameye eklenir.

 

 1. Paragrafın değişiklikten önceki şekli: “Sorunun çözümü ile ilgili olarak, Havza-i Fahmiye sınırları içinde kalmaları nedeniyle Maliye Hazinesi adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların zilyetlik durumu araştırıldıktan sonra hak sahiplerine bedelli devrine ilişkin 11.11.1999 tarih ve 4479 sayılı “3303 Sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıda açıklanan hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.”
 2. Değişiklikten önceki şekli: “4479 sayılı Kanunun bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için, zilyetlerin yahut bunların kanunî veya akdî haleflerinin örneği bu Tebliğe ekli dilekçe (Ek:1) ile 31.12.2000 tarihine kadar devrini istedikleri taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine başvurmaları gerekir. Başvuruların posta ile iadeli ve taahhütlü olarak da yapılması mümkündür. Ancak, bu talebin kabul edilebilmesi için, başvurunun 31.12.2000 tarihine kadar, ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğüne ulaşması zorunludur.”
 3. Değişiklikten önceki şekli:2. Hak Sahipliği3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre; bedelli devir hükümlerinden yararlanmak için;a) Kanunda öngörülen süre içinde, zilyetlerin veya kanunî veya akdî haleflerinin başvuruda bulunmuş olması,b) Devri istenen taşınmaz malın, 3303 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19.06.1986 tarihinden önce, kadastro veya tapulama çalışmaları sonucunda, Hazine adına tescil edilmiş olması(19.06.1986 tarihinden sonra, hangi yolla edinilirse edinilsin, Hazine adına tescil edilen yerlerde, bu Kanuna göre bedelli devir yapılamaz),c) Taşınmaz malın, 1958 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile genişletilen sınırları da dahil olmak üzere, Havza-i Fahmiye sınırları içinde olması,d) Taşınmaz malın, 3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:2’nci maddesinde sayılan yerlerden olmaması,e) Devir talebinde bulunanların; kadastro veya tapulama tutanağında, tapulama veya kadastro komisyonu kararında veya mahkeme ilâmlarında, zilyet veya bunların kanuni veya akdi halefi olması,gerekmektedir.”
 4. Değişiklikten önceki şekli: “3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre bedelli devir konusu yapılacak yerlerin miktarı konusunda da sınırlama getirilmiştir.”
 5. Değişiklikten önceki şekli: “Bu nedenle, tek bir zilyede veya bunun kanunî ve akdî haleflerinin tümüne, sulu arazide 40 ve kuru arazide 100 dönümden fazla taşınmaz mal devre konu edilmeyecektir.”
 6. Değişiklikten önceki şekli: “Devir konusu yapılmayacak taşınmaz mallar 3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:2’nci maddede belirtilmiştir.”
 7. Burada yer alan “zilyetlerine veya bunların kanuni veya akdi haleflerine” ibaresi, 388 sayılı Tebliğle “hak sahiplerine” şeklinde değiştirilmiştir.
 8. Burada yer alan “Devir Bedelinin Ödenmesi” ibaresi, 388 sayılı Tebliğle “Devir Bedelinin Ödenmesi ve Ecrimisil” şeklinde değiştirilmiştir.
 9. Değişiklikten önceki şekli: “Taşınmaz mallar için belirlenen devir bedeli, 3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre, peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmesi durumunda, bedelin 1/4’ü ile vergi, resim, harç, katkı payı ve diğer giderler peşin tahsil edilir. Peşin ödemelerde bedelin ve diğer giderlerin, taksitle ödemelerde, peşinat ve diğer giderlerin, hak sahibine yapılacak tebligatı izleyen otuz gün içinde ödenmesi gerekir.”
 10. Burada yer alan “3303 sayılı Kanuna 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre;” ibaresi, 388 sayılı Tebliğle “3303 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre;” şeklinde değiştirilmiştir.
 11. Burada yer alan “kanunî faizleri, vergi, resim, harç, katkı payı ve diğer giderler” ibaresi, 388 sayılı Tebliğle “kanunî faizleri ile varsa diğer giderler” şeklinde değiştirilmiştir.
 12. Bölümün değişiklikten önceki şekli: “a) Peşin ödemelerde, bedel ile birlikte vergi, resim, harç, katkı payı ve diğer giderlerin tebligatı izleyen otuz gün içinde ödenmemesi halinde hak sahipliği ortadan kalkar ve taşınmaz malın tahliyesi sağlanır.b) Taksitle ödemelerde, satış bedelinin 1/4’ü ile birlikte vergi, resim, harç, katkı payı ve diğer giderlerin tebligatı izleyen 30 gün içinde yatırılması esas olup aksi durumda hak sahipliği ortadan kalkar ve taşınmaz malın tahliyesi sağlanır.Taksit bedellerinin belirlenen sürede ödenmemesi halinde kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle geçmiş dönemlere ait taksit tutarları son taksit süresi sonuna kadar tahsil edilebilir.Son taksit süresi sonuna kadar herhangi bir sebeple ödenmemiş taksit bedeli ile buna ilişkin gecikme faizinin bulunması halinde hak sahipliği ortadan kalkar, tahsil edilen bedeller ve alınan faizler ilgilisine ödenerek taşınmaz malın tahliyesi sağlanır.”
 13. Burada yer alan “3303 ve 4479 sayılı Kanunlarla ilgili” ibaresi, 388 sayılı Tebliğle “Bu Tebliğ kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.
 14. Değişiklikten önceki şekli:“………….ili, …………….ilçesi,……….köyü/mahallesi,…………………….mevkiinde bulunan ve tapunun …….pafta,……ada ve ………………parsel numarasında………………m2 yüzölçümlü olarak Hazine adına kayıtlı taşınmaz malı, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna, 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddeye göre, bedeli karşılığında almak istiyorum.
 15. Değişiklikten önceki şekli: ……..ili, …………….ilçesi, ……..köyü/mahallesi,………mevkiinde bulunan ve tapunun ….. pafta, ………….ada ve………..parsel numarasında………………m2 yüzölçümlü olarak Hazine adına kayıtlı taşınmaz malı, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanuna, 4479 sayılı Kanunla eklenen Ek:1’inci maddesi hükümlerine göre, bedeli karşılığında almak için başvuruda bulundum/bulunduk.”