1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

266 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (2981 sayılı Kanun Kapsamında Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Devredilmesi)


MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 266)

(29.03.2003)

2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendinin son fıkrasında; ıslah imar planı yapılmış ve yapılacak bölgelerde bu Kanun kapsamına giren ve tapu tahsis belgesi verilen Hazine arsa ve arazilerinin, iktisap tarihine bakılmaksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili belediyelere devri hüküm altına alınmıştır.

5/11/1999 tarihli ve 243 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde, bu hükmün uygulanması bakımından, Kanun kapsamında kalan taşınmaz mallardan;

1- Islah imar planı veya kadastro planları sonucu oluşan veya mevcut imar planının uygulanamaması nedeniyle belediye meclisi kararıyla ıslah imar planı olarak kabul edilen ve üzerinde muhafaza edilecek yapı bulunan,

2- İmar planında, binaların azami yüksekliği 12.50 metreyi geçmemek üzere konut alanı olarak ayrılan ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen yerler kapsamında bulunmayan,

3- Valilikçe (bayındırlık ve iskan il müdürlüğü) Kanunun geçici 2 inci maddesinin (d) bendi kapsamında kaldığı belirlenen,

yerlerin, tapularının hak sahibi şahıslara verilmek üzere, tüm işlemlerin valiliklerce (defterdarlık) sonuçlandırılması öngörülmüştür.

Ancak, bazı valiliklerden (defterdarlık) alınan yazılardan, özellikle büyük şehirlerde gecekondu sahiplerinin, hak sahipliği araştırmasının çok sayıda belediye, tapu ve nüfus idarelerinden sorularak yapılması nedeniyle, uzun sürede sonuçlandırıldığı veya sonuçlandırılamadığı, bu incelemenin daha sonra devir alan belediyelerce de yapıldığı ifade edilmektedir.

Konunun valiliklerden (defterdarlık) alınan yazılarda belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve devir işlemlerinin süratle sonuçlandırılabilmesi amacıyla;

1- Islah imar planı veya kadastro planları sonucu oluşan veya mevcut imar planının uygulanamaması nedeniyle belediye meclisi kararıyla ıslah imar planı olarak kabul edilen ve üzerinde kanun kapsamındaki tapu tahsis belgesi almış veya almaya hak kazanmış kişilere ait gecekondu bulunan, imar planında binaların azami yüksekliği 12.50 metreyi geçmemek üzere, konut alanı olarak ayrılan ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen yerler kapsamında bulunmayan taşınmaz malların, 2981 sayılı Kanun ve 3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hak sahipliği araştırmasının, taşınmaz malın devredileceği belediyece yapılması,

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Parselasyona İlişkin Encümen Kararında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2- İlgili belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmaz malların, 2981 sayılı Kanun ve söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmaması halinde, bedelsiz olarak tekrar Hazineye döneceğine dair tapu kütüğüne şerh konulması,

şartlarıyla, özel Kanunlarda devredilmesinde sakınca olanlar hariç olmak üzere, belediyeler adına devredilmesi, devir işlemlerinin valiliklerce (defterdarlık) yapılması, ilçelerdeki devir taleplerinin de, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde valiliklerce (defterdarlık) sonuçlandırılması, uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.