2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme Ne Demek? Bu Belirtme Satışa Engel mi? Nasıl Kaldırılır?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Bu yazımızda “2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme ne demek” konusunu açıklayacağız.  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme satışa engel mi ve bu belirtme nasıl kaldırılır konusuna değineceğiz.

Kamulaştırma Nedir?

Kamu idarelerinin kamu hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duydukları özel mülkiyetteki taşınmazlar kamulaştırma yolu ile kamu idarelerinin mülkiyetine geçirilmektedir.

Kamulaştırma kamu idarelerinin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak özel mülkiyette bulunan taşınmazların kamu mülkiyetine geçirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkeden ülkeye farklılık gösterse de kamulaştırma sistemi genellikle özel mülkiyette bulunan taşınmazların kamu gücü kullanılarak ve malikin rızası olup olmadığına bakılmaksızın kamu mülkiyetine geçirilmesi şeklinde işlemektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi Nedir?

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu‘nun “Kamulaştırmada önce yapılacak işlemler ve idari şerh” başlıklı 7. madde şu şekildedir:

Madde 7 – Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.

İlgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri en geç bir ay içerisinde verir.

İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. (Değişik cümle: 24/4/2001 – 4650/2 md.) İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir.”

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme Ne Demek?

Kamulaştırma işlemlerinin belirli aşamaları vardır. Öncelikle, kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.

Daha sonra İdare, kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. İşte bu bildirim Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesi gereğince yapıldığı için bu belirtmeye “2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme” denilmektedir.

Bu belirtmenin amacı, bu taşınmazın kamulaştırılacağını gösterir ve taşınmazı satın almak isteyen kişilerin kamulaştırmadan haberdar olmasını sağlar.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme Satışa Engel mi?

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme, mülkiyetin devrini kısıtlayan bir belirtme değildir. Belirtmenin amacı, taşınmazı satın almak isteyen kişilerin kamulaştırmadan haberdar olmasını sağlamaktır. Dolayısıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme şerhi satışa engel mi sorusuna hayır cevabı vermek gerekir.

Zaten 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan “Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır.” hükmü de bu taşınmazlar üzerinde mülkiyeti veya sınırlı ayni hakları etkileyen işlemler yapılabileceğini göstermektedir. Bundan dolayı, belirtmenin konulduğu taşınmaz, satılabilir, kiraya verilebilir, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilebilir, ipotek ve rehin verilebilir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme, Kamulaştırmasız El Atma Davası Açılmasına Gerekçe Olabilir mi?

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 29.03.2005 tarihli ve E:2005/2308, K: 2005/3449 sayılı kararında “Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre, bilirkişi raporuna göre taşınmaza davalı idarece fiilen el atılmadığı anlaşılmıştır. Taşınmazın tapu kaydına kamulaştırma şerhi konulması fiili el atma olarak kabul edilemez. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, el atmanın kabulü ile bedele hükmedilmesi doğru görülmemiştir, Hükmün bozulmasına”  ifadelerine yer verilmiştir

Bu karar da göstermektedir ki 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme, tek başına kamulaştırmasız el atma davası açılması için yeterli değildir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme Nasıl Kaldırılır?

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesinde “İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir.”

Buna göre şerh tarihinden itibaren altı ay içinde, idarece kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden belge getirilmez ise şerhin tapu idaresince kaldırılması gerekir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün 2001/10 sayılı Genelgesinin A bendine göre; “bundan böyle belirtme yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde, 10 uncu maddeye göre, kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinden alınacak belgenin (mahkeme müzekkeresi) kamulaştırmayı yapan idarece ibraz edilmemesi halinde, bu taşınmaz malla ilgili olarak gelecek herhangi bir işlem talebi sırasında aynı tarih ve yevmiye ile, herhangi bir işlem talebi olmadan tespiti halinde ise yevmiyeye alınmak suretiyle tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan belirtmenin harç tahsil ettirilmeksizin resen sicilden terkin edilerek işlem sonucundan kamulaştırmayı yapan idareye bilgi verilmesi gerekir.

Yani şerh tarihinden itibaren altı ay içinde, idarece kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden belge getirilmez ise satış vb. herhangi bir işlem talebi sırasında aynı tarih ve yevmiye ile belirtmenin kaldırılması gerekir.

Eğer satış vb. herhangi bir işlem talebi yok ise tapu müdürlüğüne yapılacak başvuru ile belirtmenin kaldırılması mümkündür.

Milli Emlak Kitabı

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtmenin Kaldırılması Harca Tabi mi?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün 2001/10 sayılı Genelgesinin A bendine göre; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtmenin herhangi bir harç tahsil edilmeksizin kaldırılması gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme Ne Demek? Bu Belirtme Satışa Engel mi? Nasıl Kaldırılır?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

37 yorum

 1. organize sanayı 2942-7 göre depo olarak kiraya verrbileceğim bina ve araziye 6ay önce şerh koydu,uzun süredir bu konu gündemde olduğu için ne araziyi değerlendirebildim nede doğal olarak kiraya verebildim,yasal süre içerisinde işlem yapmadılar,kendileri hakkında tazminat davası açabilirmiyim..teşekkürler

 2. Merhaba suat bey
  Ankarada bi arsam var tapu bilgilerinde beyan olarak BAŞKENT ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş LEHİNE 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUN 7.NCI MADDESINE GÖRE BELİRTME diye ve 2.nci beyanda Mezkur taşınmazın üzerine yapı/inşaat yapılmak istenmesi halinde ASKİ den izin alınması gerekmektedir diyor bunlar ne anlama geliyor veya kalkar mı kaldırmamız icin ne yapmamız gerekir şimdiden teşekküreler iyi günler

 3. İyi günler, benim arsam var adana da, şehir içinde. Arsanın tapu bilgilerinde 2942 Sayılı kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme. Yazıyor tam olarak ne demek.Ben ev yapmak istiyorum ama belediye izin vermiyor.Kanunu haklarım neler.Yol yapılacak dediler paramı verirler mi.

 4. Merhaba Suat bey.
  2011 yılı yozgat ili merkez mutafoğlu 2. Mıntıka kısmında bulunan 703-1-2-3-ve 4 nolu parsellerde karayolları genel müdürlüğü 7. Madde belirtmesi var ve bu tarihe kadar hiçbir işlem yapılmamış. Şehrin kaldırılması için ne yapabiliriz bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler

 5. Merhaba,
  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 31/b maddesi kapsamında irtifak hakkı olarak şerh konulmuş bir arsa icradan satış ilanına çıkmış. Satışta herhangi bir sorum çıkar mı ve şerhi koyan kurum hangisidir, kapsamı nedir nereden öğrenilebilir.
  Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler.

 6. Slm Suat bey 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme KARAYOLLARI 17. BÖLGE MÜD. NÜN 05/05/1988 TARİH VE 13203 SAYILI YAZISINA GÖRE 2942 S.K. 7. MADDESİ GEREĞİNCE İSTİMLAK ŞERHİ 11/05/1988 YEV: 1770
  1988 tarihinde şerh konulmuş fakat tarla üzerinde hiç bir şey yok ve yapılmamış ne gibi bir yol izleyebilirim saygılar.

 7. Suat bey Merhaba. 25.06.2019 Tarihinde Tedaş tarafından tapuma 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme.( Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre belirtme şeklinde işlem yapılmış. Tapudan aldığımız bilgiye göre TEDAŞ kurumu tarafından işlem yapılmış. ancak tarafımıza hiç bir şekilde bilgilendirme yapılmadı. ödeme de gerçekleşmedi. kamulaştırma yapıldıktan sonra ne kadar sürede ödemenin yapılması gerekiyor. Ödeme talep edebilirmiyim. Kanuni haklarım neler, dava açabilirmiyim. Suat bey mailime cevap yazarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

  • 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme 25.06.2019 tarihinde konulmuştur. Eğer taşınmazınıza TDAŞ tarafından fiilen el atıldı ise kamulaştırmasız el atma davası açabilirsiniz. Fiilen el atma yok ise bu şerh, en geç 6 ay içinde kaldırılmalıdır. Tapudan şerhin kaldırılmasını isteyebilirsiniz.

 8. Suat bey merhaba,
  Karayolları 2942 Sayılı Kanun ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 Sayılı Kanunun 3.maddesi gereğince pazarlık görüşmesi’ne davet yazısı aldım.. Bu kamulaştırma yapılan yerde evlerim, ahır ım ve depom mevcut.. Bu pazarlık aşamasında evlerimi yıktırmak istemiyorum. Engel olamasam bile fiyat mağduriyetimin giderilmesi konusunda nasıl bir yol izlemeliyim.. Kamu yararının olmadığını ıspat edebilmem için yada yol güzergahını değiştirme talebinde bulunabilirmiyim.. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.. Özel mailden iletişim numaranızı yollarsanız iletişime de geçmek isterim.. Kolaylıklar dilerim..

  • 1) Bu pazarlık aşamasında evlerimi yıktırmak istemiyorum: Yer kamulaştırılır ise evler de kamulaştırılır ve yıkılır.

   2) Kamu yararının olmadığını ıspat edebilmem için yada yol güzergahını değiştirme talebinde bulunabilirmiyim:

   Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açabilirsiniz.

 9. Merhaba Suat Bey. Size bir sorum olacaktı. Bundan yıllar önce dedeme ait olan tarla arsalar üzerine baraj yapılmış. Zamanında bir miktar para aldıklarını söylediler. Fakat şuan baktığımızda bütün tarlalar e devlette babamın üzerinde görünüyor. Hisse sahipleri. Acıklama da ise şu yazıyor. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b Maddesine göre Şerh (Hisse), D.S.İ.GEN.MÜD.LEHİN KESİN KAM.ŞERHİ 30.03.1992 YEV. 125 yazıyor. Bu ne demek oluyor lütfen açıklar mısınız? 15 arsa gözüküyor hepsinde ise bu yazıyor. Bu ne demek lütfen cevaplar mısınız?

 10. Konu taşınmazın bulunduğu parsele 16.07.2018 tarihinde onaylanan uygulama imar planına göre 3192 m2 lik kısmının orta okul alanında kamulaştırma yapılırmı yoksa 18.madde uygulaması mı yapılı.maliklerin maduriyeti nasıl giderilir bu konuya ilişkin ihtiraz etme ile ilgili yazı örneği gönderebilirmisiniz.Teşekkür ederim.

 11. D.S.İ İDARESİNCE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ OLUP 2952SAYILI KANUNUN 31/B MADDESİNE GÖRE ŞERH. 08/06/1994 TARİH şerh konmuş ama şerh konulan yerde kanal yok ve tapu halen bizim üstümüzde bunu kaldırmak için ne yapmamız gerek

 12. İyi günler, bundan 8 yıl önce babamın adında olan bir tarlaya kamulaştırma yöntemi ile elektrik dağıtım merkezi kuruldu. Piyasa fiyatından çok düşük bir değer biçildi ve hesaba para aktarıldı. Fakat bugüne kadar edevlet üzerinden bakıldığında halen tarla babamın adına görünüyor ve bu süreç içinde emlak vergisi de babamın adına tahakkuk etti ve her yıl vergisini ödedi. Bu kadar yıl sonra edevlet üzerinden tekrar kontrol ettiğimizde 23.11.2020 işlem tarihli “2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme” şeklinde bir açıklama gördük. Bunun anlamı nedir? Neden bu kadar yıl halen tarla babamın adında?

  • Bu şekilde kamulaştırma yapılabilmesi için mal sahibi ile kamulaştırma yapacak idare arasında bir uzalaşma tutanağı düzenlenmiş olması gerek. Bu şekilde bir uzalaşma tutanağı yok ise idareye karşı dava açabiirsiniz.

 13. suat bey

  2017 yılında ‘2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme’ şeklinde işlem yapılmış. tapudan aldığımız bilgiye göre TEAŞ kurumu tarafından işlem yapılmış. ancak tarafımıza hiç bir şekilde bilgilendirme yapılmadı. ödeme de gerçekleşmedi. kamulaştırma yapıldıktan sonra ne kadar sürede ödemenin yapılması gerekiyor. tarlama ev yaptırmak istiyorum sorun olurmu acaba.

  • Bu şekilde olmaması lazım. TEDAŞ ödemeyi parsel maliklerine yapmalıdır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtmelerin en geç altı ay içinde kaldırılması gerekir. Tapu müdürlüğüne kaldırılması için başvurmalısınız.

 14. İYİ AKŞAMLAR SUAT BEY BEN BİR DAİRE ALDIM AMA İNŞAAT FİRMASI SSK VE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KAT MÜLKİYETİNİ VE OTURMA İZNİMİ ŞİMDİ VEREMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR NE YAPMAM GEREKİYOR ŞİMDİDEN TŞK EDERİM

 15. Cem Karadağ
  14/07/2020 TARİHİNDE, SAAT 6:58 AM
  7 madde şerhi 1992 yılında konulmuş ben bu direği arsanın dışına kaldirta bilirmiyim arsamdan 7 madde şerhi kaldira bilirkiyim bana detaylı bilgi veriseniz sevinirim

 16. 1992 yılında 195 ada 13 parselde imarlı ifrazli arsamakonulan 12549 OG beton direği kaldirmak( yol kenarına uygun yere istiyorum) BEDAŞ dilekçe yazdım şerh li olduğu için yol kenarına çekilemez arsa içinde uygun yer belirtirseniz yer değişikliği yapılır dedi bunun içinde benden 150 bin TL gibi ücret çıkarıldı bunun hakkında kalditmak gibi bir yolu varmı bilgi almak istiyorum.. Bide bu 12549 OG direkler kaç yıllığına konuldu bu konu hakkında bilgi almak istiyorum beni bilgilendirirseniz .

  • “şerhli” ile neyi kastediyorsunuz. 7/B şerhi mi var, 31/B şerhi mi? 7/B şerhi var ise kaldırtabilirsiniz. Ya da kamulaştırmasız el atma davası açabilirsiniz. 31/B şerhi var ise büyük ihtimalle kamulaştırma yapılmıştır. Kardırtamassınız.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.