1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

4373 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun Geçici 1. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmî Gazete T/S: 06.11.2021/31651, Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı

BİRİNCİ BÖLÜM – Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Seyhan Nehrinde 1949 ila 1951 yılları arasında yaşanan taşkınlardan dolayı 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu hükümlerinin uygulanması sonucunda mevcut binalarını boşaltmak durumunda kalan kişilere, üzerinde bina yapmak üzere DSİ tarafından tahsis edilen arazilerin mülkiyetinin rayiç bedeli üzerinden hak sahiplerine doğrudan satışının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, doğrudan satış için yapılacak başvurular üzerine hak sahipliğinin belirlenmesi, satış bedelinin tespiti ve ödenmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1943 tarihli ve 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hak sahibi: Komisyonca belirlenecek ve Kanun kapsamında doğrudan satış yapılacak kişileri,

b) İdare: Mülkiyetindeki taşınmazlar bakımından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü, Hazine taşınmazları bakımından ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

c) Komisyon: Kanun kapsamında yapılacak müracaatları değerlendirmek ve hak sahiplerini belirlemek üzere ilgili Valilikler bünyesinde bu Yönetmelikte belirtilen üyelerden oluşan heyeti,

ç) Rayiç bedel: Taşınmazın 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedelini,

d) Sözleşme: İdare ile hak sahibi arasında imzalanan, doğrudan satış ve ödeme şartlarını belirleyen yazılı anlaşmayı,

e) Valilik: Taşınmazın bulunduğu yere göre Adana veya Mersin Valiliklerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM – Hak Sahipliği İşlemleri

Komisyon teşkili

MADDE 4 – (1) 4373 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında yapılacak müracaatları değerlendirmek ve hak sahiplerini belirlemek üzere Valilik bünyesinde Komisyon kurulur.

(2)  Komisyon, Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında; DSİ Bölge Müdürlüğü, İl Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü temsilcileri ile Valilik tarafından uygun görülecek diğer üyelerden teşekkül eder.

Hak sahipliğinin belirlenmesi

MADDE 5 – (1)  Doğrudan satışa konu olan taşınmazlara ait hak sahipliği sırasıyla aşağıdaki kriterler dikkate alınarak belirlenir:

a) Kendilerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından arazi tahsis edildiği belirlenen kişi hayatta ise kendisi, ölü ise taşınmazın tapu kaydında veya kadastro tutanaklarında kullanıcısı olduğu tespit edilen mirasçısı, taşınmazı kullanan mirasçısı bulunmamakta veya başvuru yapmamış ise başvuru yapan kanuni mirasçılarının tamamı,

b) Arazi tahsis edilen kişinin tespit edilememesi durumunda, tapu kaydında veya kadastro tutanaklarında kullanıcı olarak görünen kişi hayatta ise kendisi, ölü ise başvuru yapan kanuni mirasçılarının tamamı,

c) Taşınmaz üzerinde tapu kaydı veya kadastro tutanaklarına göre kullanıcı olduğunu belgeleyen birden fazla kullanıcının müracaatı olması halinde bunların, birden fazla kanuni mirasçı olması halinde başvuru yapan mirasçıların, kendi aralarında uzlaşmaları halinde uzlaştıkları oran üzerinden, aksi durumda eşit oranlarda,

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  3086 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

ç) Tapu kayıtlarında veya kadastro tutanaklarında kullanıcı olarak yer almayan ancak taşınmazın kullanıcısı olduğunu yukarıdaki bentlere göre hak sahibi olduğu belirlenen kişilerden iktisap ettiğini, hak sahibi olanların beyanı, herhangi bir belge veya tanık ifadeleriyle ispat edenler veya bunların kanuni mirasçıları,

hak sahibi olarak belirlenir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 6 – (1) Doğrudan satış talep eden kişiler 4373 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde ilgili valiliğe müracaat ederler.

(2) Müracaat süresinin sonunda tüm başvuranların hak sahipliği ilgili valilik bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmenin sonucu başvuranlara tebliğ edilir.

(3) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili valiliğe itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar valilikçe on beş gün içinde incelenerek nihai değerlendirme sonucu itiraz edene bildirilir.

(4) Valiliğin tespitinden veya itiraz edilmişse itiraz sonucunun tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde idare mahkemesinde dava açtığını belgeleyenlerin satış işlemleri dava sonucunda verilecek kesin karara kadar durdurulur.

(5) Dava açma yasal süresi sonunda veya dava açılması halinde kesinleşmiş mahkeme kararına göre kesinleşen hak sahipliği listeleri doğrudan satış işlemlerini yürütmek üzere İdareye bildirilir.

(6) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır, kararlar salt çoğunlukla alınır.

Bedel tespiti

MADDE 7 – (1) Satış bedeli rayiç bedeldir. Rayiç bedelin tespitinde taşınmaz üzerindeki yapıların değeri dikkate alınmaz.

(2) Satış bedelinin tamamı peşin veya en az yüzde yirmi beşi peşin geri kalanı iki yılda iki eşit taksit halinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.

(3) Taksitli satışlarda, peşinata isabet eden kısım sözleşme imzalanmadan önce hak sahibi tarafından İdarenin bildireceği hesaba yatırılır.

(4) Taksitli satışlarda EK-1’de yer alan “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenerek sözleşmenin bir örneği hak sahibine verilir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonraki 15 takvim günü içerisinde birinci taksit, ikinci yıl geçtikten sonraki 15 takvim günü içerisinde ise ikinci taksit ödemesi gerçekleştirilir.

(5) Ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra tapunun hak sahibi adına tescili gerçekleştirilir.

(6) Ödemelerin süresi içinde yapılmaması durumunda İdare tarafından ödemenin süresi içinde yapılmadığı, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk edecek faizi ile birlikte ödenmemesi durumunda sözleşmenin tek taraflı feshedileceği hak sahibine tebliğ edilir. İdarenin bu tebligatına rağmen hak sahibi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme tek taraflı feshedilerek hak sahipliği sonlandırılır ve keyfiyet hak sahibine tebliğ edilir.

(7) Hak sahipliği sonlandırılan kişinin müracaatı durumunda, tahsil edilen bedel faizsiz olarak otuz gün içinde iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı müştereken yürütür.

Eki için tıklayınız.