1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine Taşınmazlarının 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Belediyelere Devri


1) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Devir

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 6 ila 10. fıkraları, üzerinde yapılaşma olan taşınmazların belediyelere devredildikten sonra belediyeler tarafından yapı sahiplerine satışını düzenlemektedir. Bu fıkralar kapsamında Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen Hazineye ait taşınmazlardan, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilebilecektir.

2) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Devredilecek Taşınmazlarla İlgili Şartlar

– Devredilecek taşınmazların üzerinde 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olması gerekir. Her ne kadar 313 sayılı Tebliğde bu tarih “31/12/2000” olarak yer almışsa da bu tarih Kanun’da 30/3/2014 olarak değişiklik yapıldığı için bu tarihin esas alınması gerekir.

– Devredilecek taşınmazların belediye ve mücavir alan sınırları içinde olması gerekir.

– Madde metninde “Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın” ibaresi yer aldığı için 30/3/2014 tarihinden önce tescil harici olup bu tarihten sonra Hazine adına tescil edilen taşınmazlar da bu kapsamda değerlendirilebilir.

– Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.

3) Hazinenin Hissedar Olduğu Taşınmaz Belediyeye Devredilebilir Mi?

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 5. maddesinde “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye ait taşınmazlardan, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir” denmektedir.

Peki Hazine ile şahsın hisseli olduğu bir taşınmaz, (Hazine hisse oranı: %46) aynı amaçla belediyeye devredilebilir mi? Bence Hazinenin hissedar olduğu bir taşınmazın 4706/5 e göre belediyeye devredilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre paydaşlar paylarını devretme hak ve yetkisine sahiptirler.

Uygulaması da diğer taşınmazlardan farklı değildir. Sadece satılan yüzölçümün takibinin iyi yapılması gerekir. İmar uygulaması vs olur ise hisseli taşınmazda takibe dikkat etmek gerekir.

4) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Belediyelere Devredilmeyecek Taşınmazlar

313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, bu Tebliğin Satılamayacak Taşınmazlar başlığı altında belirtilenler ile aşağıda belirtilen taşınmazlar Belediyeye devredilemez: a) 30/3/2014 tarihinden önce boş iken, bu tarihten sonra üzerine inşa edilen yapıların bulunduğu taşınmazlar, b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan taşınmazlar, c) Üzerinde hissedarı dışında üçüncü kişilere ait yapı bulunan veya Hazine dışında birden fazla hissedarı olup, bu hissedarlara ait olmayan yapı bulunan ve hissedarından muvafakat alınamayan hisseli taşınmazlar, ç) Üzerinde kamuya ait bina ve müştemilatı bulunan taşınmazlar, d) Medeni Kanun hükümleri uyarınca, üzerinde irtifak hakkı kurulan ve hak süresi dolmayan taşınmazlar, e) Mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmazlar, f) Çevre Kanunu uyarınca tespit edilen içme ve kullanma sularının koruma alanlarında kalan taşınmazlar, g) Özel çevre koruma bölgelerinde kalan ve TVK Genel Müdürlüğünce uygun görülmeyen taşınmazlar, ğ) 2981 sayılı Kanun gereğince muhafazası mümkün olmayan yapıların bulunduğu alanlar ile 2981 sayılı Kanuna göre hak sahibi olup, hak lehtarının muvafakati olmayan taşınmazlar, h) Bakanlıkça devri uygun görülmeyen taşınmazlar.

5) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Satış Yapılabilecek Kişiler

Bu şekilde devredilen taşınmazlar, öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılır. Yapı sahipleri satın almak istemez ise parsel belediye tarafından genel hükümlere göre satılabilir.

6) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Devir ve Satış Bedeli

Hazine tarafından belediyelere yapılacak devir bedelsizdir. Belediye tarafından şahıslara yapılacak satışlar ise rayiç bedel üzerinden yapılır. 4706 sayılı Kanun’un 5. maddesinde “Bu maddenin onbirinci fıkrası kapsamında Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesis bedeli yapı yaklaşık birim maliyet bedelinin yüzde beşi olarak hesaplanır.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle 19.07.2003 tarihinden sonra Hazine parseli üzerine yapılması nedeniyle 4706 sayılı Kanun’un 5. maddesinin son fıkrası kapsamında Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin belediyece şahıslara satışında, zemin bedeline ilaveten yalnızca yapı ve tesislerini yapı yaklaşık birim maliyet bedelinin yüzde beşi alınır.

7) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Satış Bedelinin Belirlenmesi

313 sayılı Tebliğe göre, ilgili belediyesine bedelsiz olarak devredilebilecek taşınmazlara; 2886 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince görevlendirilecek iki, taşınmazın bulunduğu yer belediyesince görevlendirilecek üç kişinin katılımıyla beş kişiden oluşturulacak takdir komisyonu tarafından kıymet takdir ettirilir. Beş kişilik komisyonca oyçokluğu ile takdir edilecek bedel üzerinden belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine doğrudan, bunların satın almak istememesi halinde ise genel hükümlere göre satışı yapılacaktır. Kıymet takdir bedelleri bir yıl süre ile geçerli olacaktır.

8) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Taşınmazların Belediye Devir Süreci

8-a) Devir Talebi

Devir ve satış işlemlerinin ilk aşaması belediyelerin devir talep etmesidir. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, üzerinde 30/3/2014 tarihinden önce yapılanma bulunan taşınmazın ilgili belediyeye devri için belediyelerce, gerekli belgeler ile birlikte taşınmazın bulunduğu yerdeki ÇŞB il müdürlüğüne veya Milli Emlak Şefliğine müracaat edilecektir. Şahıslardan gelecek devir talepleri değerlendirilmeden ilgili belediyeye yönlendirilecektir.

Gerekli şartları sağlayan Hazineye ait taşınmazların, ilgili belediyece devrinin talep edilmesi halinde, talep yazısı ekinde aşağıdaki belgelerin aslı veya onaylı örnekleri belediyece ÇŞB il müdürlüğü veya milli emlak şefliklerine verilecektir.

a) Devri talep edilen taşınmazların üzerinde 30/3/2014 tarihinden önce yapılanma olduğunu ispatlayacak nitelikte her türlü belgeden en az birisinin (hava fotoğrafı, tespit tutanağı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, idari ve adli yargı mercilerince verilmiş kararların, seçmen kütük kayıtları, devri talep edilen taşınmaz üzerindeki yapıya ait elektrik, su, telefon, doğalgaz faturaları veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gösteren ve ilgili birimlerden alınacak yazıların) aslı veya onaylı örneği,

b) Devre konu taşınmazın bulunduğu yerin imar planının bulunup bulunmadığı, parselasyon planlarının yapılıp yapılmadığının belirtilmesi, varsa onaylı imar durum belgesinin ve mevcut yapıların işaretlendiği onaylı imar planı örneği veya devri istenilen taşınmazın/taşınmazların imar planı sınırları dışında ise kadastral sınırları ve mevcut yapıların işaretlendiği halihazır haritası,

c) Yapılanmayı gösterir fotoğrafları,

ç) Devri talep edilen taşınmazın/taşınmazların pafta, ada, parsel numarası, yüzölçümü, imar durumu, işgal durumu ve işgalcisine ilişkin bilgilerin yer aldığı liste, disket veya cd,

d) Üzerinde hissedarı dışında üçüncü kişilere ait yapı bulunan veya Hazine dışında birden fazla hissedarı olup, bu hissedarlara ait olmayan yapı bulunan taşınmazlar için hissedarından alınmış muvafakatnameleri,

8-b) Milli Emlak Birimlerince Yapılacak işlemler

İlgili belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine doğrudan satılması halinde, ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin ÇŞB il müdürlüğü veya milli emlak şefliğine intikal tarihinden itibaren ecrimisil alınmayacaktır. bu nedenle; öncelikle, belediyece verilen belgelerin eksik veya devre konu taşınmazın üzerindeki yapı/yapılara ait olup olmadığı hususları incelenecek ve en kısa sürede talep konusu taşınmazın belediyeye devredilebilecek yerlerden olup olmadığı tespit edilecektir. Taşınmazın belediyeye devrinde sakınca bulunduğunun tespiti durumunda, devir talebinde bulunan belediyeye bilgi verilecektir.

Belediye tarafından gönderilen belgelerdeki eksikliklerin tamamlanması ve adres değişikliği varsa buna ilişkin numarataj değişikliği belgesi ilgili belediyeden istenilecektir.

Çevre ve şehircilik il müdürlükleri veya milli emlak şefliğince, mahallinde Taşınmaz Tespit Tutanağı, düzenlenerek, taşınmazın üzerinde bulunan binanın açık adresinin, üzerindeki her bir yapının veya çok katlı ise her bir katın elektrik ve su tesisat numaralarının tespit edilmesi sağlanacaktır.

8-c) Bakanlık Görüşü

313 sayılı Tebliğe göre, belgelere ilişkin eksikliklerin tamamlanmasından sonra devir konusundaki Valilik görüşü de eklenerek aşağıdaki bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilecektir.

a) Bu tebliğin ekinde yer alan “Hazineye Ait Taşınmaz Satış İşlemi Bilgi Formu”,

b) İlgili belediyesinden alınan belgeler,

c) Şerh ve beyanları içerir tapu kayıt örneği,

ç) İmar planı içinde ise; belediyesince onaylı imar durum belgesi veya üzerinde kadastro yahut imar parseli işaretlenerek yeri belirlenmiş onaylı imar planı örneği,

d) Taşınmazın mahallinde düzenlenmiş krokisi, işgal ve kullanım durumu ile taşınmazın üzerinde 30/3/2014 tarihinden önce yapılanma olduğunu belirtir, muhdesat ve benzeri fiili durumları konusunda bilgiler ihtiva eden ve belediyece gönderilen bilgi ve belgelerdeki adres, abone bilgileri ve kapı numaralarının taşınmazın üzerindeki yapıya ait olup olmadığı hususlarını da içeren tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi ve tahsilat makbuzu vb. belgeler.

8-d) Taşınmazın Belediyeye Devredilmesi

Belediyeye devri uygun görülen taşınmazlar, belediyeye yapılacak tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde belediye başkanlığı ile ÇŞB il müdürlüğü veya milli emlak şefliği arasında düzenlenecek protokol ile belediyeye devredilecektir. Belediyeye devredilen taşınmazlar MEOP programında “Belediyelere Satış Amaçlı Devirler” programında izlenecektir.

8-e) Tapu Kütüğüne Şerh Konulması

313 sayılı Tebliğe göre, taşınmazların belediyeye devri sırasında, devredilen taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine “taşınmazın haczedilemeyeceğine, üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemeyeceğine, devredilen taşınmazların belediyece satışı halinde, satış bedelinin tamamı tahsil edilmeden veya taksitli satışlarda kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu ÇŞB il müdürlüğü veya Milli Emlak Şefliğine verilmeden ya da taşınmazın üzerinde Hazine lehine ipotek tesis edilmeden alıcısı adına tapuda devir işleminin yapılamayacağına, taşınmazın belediye adına tapuya tescil edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde satılamadığı takdirde, belediyenin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edileceğine” dair şerh konulacaktır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  212 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ( Madeni hurda satışları)

9) 4706 Sayılı Kanun’un 5. Maddesine Göre Belediyeye Devredilen Taşınmazların Satış Usulü Nasıl Olmalı?

4706 sayılı Kanun’un 5. maddesine ve 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen Hazineye ait taşınmazlardan,31/12/2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilebilecektir.

Burada belediyece taşınmazların hangi bedelden satılacağına dair kısıtlayıcı bir hüküm yoktur. Ancak genel kural olarak rayiç bedel üzerinden satış yapılması gerekir. Yapı sahiplerine satıldıktan sora geri kalan kısımlar için uygulanacak açık bir hüküm hatırlamıyorum. Bunların belediye tarafından diğer hissedarlara satışı için de bir hüküm bilmiyorum.

Bu nedenle, genel hükümlere göre satış en mantıklı uygulama olacaktır. Bununla birlikte BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİK belediyelerin bazı koşullarda doğrudan arsa tahsisi yapmasına izin verir.

Tahsisten yararlanacakların bu Yönetmeliğin 7. maddesinde aranan şartlardan (a), (b) ve (c)  bentlerindeki şartların üçüne birlikte, ya da (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birine (c) bendinde belirtilen şartla birlikte sahip olmaları gerekir.

Tahsis edilecek arsa miktarından fazla müracaat olması halinde uygulanacak puanlama kriterleri belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Aile nüfusu, dul, engelli, evde yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi, şehit eş ve çocukları ile diğer hususlar puanlama kriterleri olarak dikkate alınır.”

Bu şartlardaki kişilere doğrudan tahsis yapılabilir. Düzenli kentleşmeyi sağlamak üzere belediye tarafından üretilen arsaların 7 nci madde kapsamı dışında kalanlara satışı 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

10) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Taşınmazların Belediye Tarafından Satış Süreci

Bu şekilde belediyeye devredilen taşınmazlar, belediye tarafından hak sahibine doğrudan satılabilecektir.

10-a) İmar Planlarının ve Uygulamalarının Yapılması

Gerek 4706 sayılı Kanun’un 5. maddesine ve gerekse 313 sayılı Tebliğe göre, devredilen taşınmazlardan gerekli olanlar için belediyece öncelikle imar planları veya imar uygulaması yapılacaktır. Ancak bu zorunlu değildir. Belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel üzerinden satış yapılması da mümkündür.

10-b) Satışın Yapılması

Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.

Yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren bir yıl içinde satın alınma talebinde bulunulmayan veya üzerinde yapılanma olmayan ve bu madde kapsamında devredilen taşınmazlar genel hükümlere göre belediyece satılabilir.

11) Kadastral Parsel Üzerinden Yapılan Satışlarda Uygulanacak Esaslar

4706 sayılı Kanun’un 5. maddesi, devredilen taşınmazların belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel üzerinden satışına izin vermektedir. Fıkra metnine göre, belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün % 20’sinin, satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrılabileceğine ve bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına resen tescil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur.

313 sayılı Tebliğe göre söz konusu şerh, belediye tarafından yapı sahiplerine yapılacak satış esnasında belediye tarafından konulacaktır. Ayrıca Belediyece, taşınmazın kadastral parsel olarak satışı sırasında bu hususa ilişkin Tebliğ ekinde yer alan taahhütname alınarak, bir örneği ÇŞB il müdürlüğü veya milli emlak şefliğine gönderilecektir. Bu husus, ÇŞB il müdürlüğü veya milli emlak şefliklerince uygulama imar planları üzerinden titizlikle takip edilecektir.

Bu hükmün uygulanmasında, toplam satış bedelinden yüzde yirmi indirim düşülmektedir. Ancak eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için alan ayrılması zorunlu değildir. Tebliğ hükmüne göre “satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrılabileceğine” dair şerh konulacaktır. Kanunda da aynı yönde hüküm vardır. Üstelik Tebliğ de (benim görüşüme göre) eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için %20 den daha az alan ayrılabilir. “Bu hizmetlere ayrılan kısmın yüzde yirminin altında kalması halinde” ibaresi bu kanaate neden oluyor bende.

Bu hizmetlere ayrılan kısmın yüzde yirminin altında kalması halinde eksik ayrılan kısma isabet eden bedele, kanuni faiz uygulanarak tahsil edilecektir. Örneğin, belediye mücavir alan sınırları içinde plansız alanda kalan, üzerinde yapılanma olan 10.000 m² yüzölçümlü taşınmaz belediyeye devredilmiş olup, belediye tarafından da imar uygulaması yapılmadan, kadastral parsel üzerinden kullanıcısına satılmıştır. Taşınmazın belediyece tespit edilen metre kare rayiç bedeli 2,00 TL’dir. Taşınmazın belediye tarafından üçüncü kişiye devri sırasında, tapu kaydına yukarıda belirtilen şerh konulacak; tahsil edilecek satış bedelinin hesaplanmasında, taşınmazın toplam değeri olan 20.000,00 TL den, imar uygulaması sonucu Hazine adına tescil edilecek eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanlarının değeri olan yüzde yirmilik kısma ait 4.000,00 TL düşülerek, sadece 16.000,00.YTL tahsil edilecektir. İmar uygulamasında eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları olarak ayrılacak alanlar, Hazine adına bedelsiz ve müstakil parsel olarak tescil edilecektir. İmar uygulaması sonucunda eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları olarak düzenlemeden önceki yüzölçümünün yüzde yirmisinin altında, örneğin yüzde on oranında pay ayrılması durumunda; eksik ayrılan yüzde onluk kısma isabet eden 2.000,00 TL, satış tarihinden tahsil tarihine kadar geçecek süre için hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte alıcısından ayrıca tahsil edilir.

Yüzde yirmiden az yer ayrılmış ise satış bedelinden yapılan % 20 indirim ile bu oran arasındaki miktar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilmelidir. Örneğin % 5 ise (% 20 indirim ile fark olan) % 15 oranında bedel kanuni faiz ile birlikte tahsil edilmelidir.

12) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Satış Bedelinin Ödenmesi

4706 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre, bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir.

Satış bedelleri, belediyeye değil, Bakanlıkça belirlenecek saymanlık hesabına yatırılır. 4706 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre, belediyece satılan taşınmazların satış bedelleri, alıcıları tarafından Bakanlıkça belirlenecek saymanlık hesabına yatırılır. 313 sayılı Tebliğe göre, satış bedelleri ilgili saymanlığa yatırılacaktır. İlgili saymanlığın hesap numaraları devir aşamasında ilgili belediyeye bildirilecek, belediye tarafından de vatandaşlara duyurulacaktır. Tahsil edilen bu bedeller hiçbir şekilde haczedilemeyecektir.

13) Belediyece Satıştan Sonra Gönderilecek Bilgi ve Belgeler

Devredilen taşınmazların belediyece satılması halinde; taşınmaza, satın alan kişiye ve bedele ilişkin bilgiler ile bedelin ödenme şekli, taksitle ödeme halinde taksitlerin sayısını, tutarını gösteren satış sözleşmesi, satış bedelinin yatırıldığını gösteren makbuzun bir örneği, kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda tapu kütüğüne şerh konulduğunu gösteren tapu kaydı veya tapu senedi örneği ile alıcıdan alınan taahhütname, ÇŞB il müdürlüğü veya milli emlak şefliğine gönderilecektir.

14) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Devredilen Taşınmazlardan Ecrimisil

14-a) Yapı Sahiplerine Satılan Taşınmazlarda Ecrimisil

4706 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 10. fıkrasına ve 313 sayılı Milli Emlak Genel tebliğine göre; belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine doğrudan satılması halinde, ilgili belediyelerin devre ilişkin taleplerinin ÇŞB il müdürlüğü veya milli emlak şefliğine intikal tarihinden itibaren ecrimisil alınmaz. 313 sayılı Tebliğe göre, belediyelerin devir talebinde bulunduğu taşınmazın belediyeye devrinde sakınca olmadığının tespiti durumunda, devir talebinin ÇŞB il müdürlüğü veya milli emlak şefliğine intikal tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecektir.

14-b) Genel Hükümlere Göre Satılan Taşınmazlarda Ecrimisil

4706 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 10. fıkrasına göre, belediyelere bedelsiz olarak devredilen taşınmazların belediyelerce genel hükümlere göre değerlendirilmesi halinde ecrimisil alınır. 313 sayılı Tebliğe göre, taşınmazın belediyece genel hükümlere göre satılması durumunda, taşınmazın mülkiyetinin ilgili belediyeye devir tarihine kadar geçen süre için ecrimisil alınması gerektiğinden; bu süre için ecrimisil alınacak ve varsa tahsil edilen ecrimisil bedelleri iade edilmeyecektir.

15) Belediyece Yapılacak Satışlardan Belediyelere Pay Verilmesi

4706 sayılı Kanun’un 5. maddesinde “Tahsil edilen bedellerden beşinci fıkraya göre pay ayrılır.” hükmü yer almaktadır. Bundan dolayı, 5. madde kapsamında satış amaçlı olarak belediyelere devredilen ve belediyeler tarafından satılan taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısımlarında 4706 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre belediyelere pay verilir.

16) 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Devredilen Taşınmazların Hazine Tarafından Geri Alınması

4706 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre, devir tarihinden itibaren üç yıl içinde belediyece satılamayan taşınmazlar, belediyelerin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edilir. Keza 313 sayılı Tebliğe göre, devredilen taşınmazlar, belediye adına tapuya tescil edildiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde yapı sahipleri ile bunların kanuni ve akdi halefleri tarafından satın alınmaması ya da belediyece genel hükümlere göre değerlendirilememesi halinde, belediyenin muvafakatine ve hükme gerek olmaksızın Hazine adına resen tescil edilecektir.

Bu süre Bakanlık tarafından 5 yıla kadar uzatılabilir. Belediyelere verilen üç yıllık sürenin sonunda satışı yapılamadığı için Hazine adına tescil edilen taşınmazların aynı Kanun maddesi uyarınca değerlendirilmesi amacıyla 4706 sayılı Kanunun 5. maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bu süre Bakanlık tarafından beş yıla kadar uzatılabilir.” hükmü uyarınca yeniden belediyelerine devredilmesine veya devir süresinin uzatılmasına yönelik taleplerde;

a) Taşınmazın belediyeye devredildiği tarih ile taşınmazın Hazine adına tescil edildiği tarih arasında belediyece taşınmazın satışına ilişkin yapılan işlemler hakkında ayrıntılı bilgi talep edilmesi ve zorunlu nedenlerden dolayı (idari dava, imar planında yapılan değişiklik vb.) bu işlemin gerçekleşmediği veya yapı sahiplerine doğrudan satış haklarını kullanabilmeleri için belediyece tebligat yapılamadığının tespit edilmesi halinde, talepler Bakanlığa iletilecektir.

b) Devir tarihinden itibaren belediyeye verilen üç yıllık süre geçmesine rağmen Hazine adına tescil edilmeyen ve beş yıldan uzun süredir belediye uhdesinde kalan taşınmazların süre uzatımı talepleri değerlendirilmeyecektir.

Hazine Taşınmazlarının 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Belediyelere Devri
Hazine Taşınmazlarının 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Belediyelere Devri