1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

7420 Sayılı Kanunla Milli Emlak’ta Neler Değişti?


9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile milli emlak teşkilatını ilgilendiren bazı düzenlemeler yapılmıştır.

1) Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak ücretsiz girişli günübirlik tesislerden ecrimisil alınmayacaktır.

7420 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 6. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Bakanlıkça ödenmez.” ibaresi “ve ücretsiz girişli günübirlik tesisin bütünleyici unsuru olan denizle bağlantısını sağlayan kıyı kullanımlarında Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesinden doğan bedeller ödenmez.” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlık tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya iştiraki şirketler tarafından işletilebilir, üçüncü kişilere devredilemez ve işlettirilemez.”

Bu ifadeler ne anlama geliyor? 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 6. maddesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca ücretsiz girişli günübirlik tesisler kurulmasını öngörmektedir. Maddeye göre Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel özelliklerinin bozulmaması, turizm işletmelerine zarar verilmemesi, turizm yatırımı veya işletmesi belgesi alınması ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemlerin alınması ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa uygun olması koşulu ile bu yerlerin kontrollü kullanımını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından, 8. maddeye göre, imar planı gerektirmeyen, sabit olmayan, kamuya yararlı, konaklama içermeyen, ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılabilir.

Yapılan değişiklikle bu tesisler için Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesinden doğan bedellerin (yani ecrimisillerin) ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM tarafından işletilen bu alanlardan ecrimisil alınmayacaktır.

2) Ücretsiz girişli günübirlik tesisler, sadece DÖSİM tarafından işletilecektir.

Yapılan değişiklikle “ücretsiz girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya iştiraki şirketler tarafından işletilebilir, üçüncü kişilere devredilemez ve işlettirilemez” hükmü de getirilmiştir. Bu nedenle bu alanlarda sadece DÖSİM tarafından işletme yapılacak ve bunlardan ecrimisil alınmayacaktır.

3) Daha önce işletmeye alınan tesislerden ecrimisil alınmayacaktır.

2634 sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “orman köylüleri kalkındırma geliri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ücretsiz girişli günübirlik tesisin bütünleyici unsuru olan denizle bağlantısını sağlayan kıyı kullanımlarında Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesinden doğan bedeller” ibaresi eklendiği için geçici 13. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (18/7/2021) önce kullanıma açılan ücretsiz girişli günübirlik tesisin bütünleyici unsuru olan denizle bağlantısını sağlayan kıyı kullanımlarından ecrimisil alınmayacaktır.

4) 2634 sayılı Kanunun geçici 12. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki başvurular için 28/7/2023 tarihine kadar ek süre verilmiştir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  3402 sayılı Kadastro Kanunu

Geçici 12. madde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuatı uyarınca orman sayılan alanlar ve milli parklar üzerinde, turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca konaklama ve kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis hattı amaçlı yapılan kiralama sözleşmeleri ile ön izin ve kesin izin verilen, bu izne bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcı ve işletmecilerin sözleşmeleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren söz konusu kiralama, ön izin, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin olarak varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi, ödenmesi gereken herhangi bir borcunun bulunmaması ve bir yıl içinde başvurulması halinde Bakanlıkça yeniden belirlenecek bedel ve tahsis koşullarının kabul edilerek yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle, bu Kanunun 8 inci maddesine uyarlanır. Bu şekilde uyarlanan sözleşmeler kapsamında tespit edilen yeni bedeller ilgili idareler tarafından tahsil edilmeye devam edilir.” hükmünü ihtiva etmektedir.

Yapılan düzenlemeyle bu maddenin uygulaması başvuru tarihi 28/7/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

4) Kaçak akaryakıtın tasfiyesi konusu, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına verildi.

7420 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “defterdarlığa” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına” ve ikinci cümlesinde yer alan “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik nedeniyle kaçak akaryakıt yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından tasfiye edilecektir.

5) Kaçak akaryakıtın tasfiyesi ve depolanması için kullanılan tesisler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilecektir.

7420 sayılı Kanunla 5607 sayılı Kanuna eklenen geçici 15. madde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte defterdarlıkların veya çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerinin mülkiyetinde bulunan ve kaçak akaryakıtın tasfiyesi için kullanılan her türlü tesis, depo, araç ve gereç ile diğer tüm teknik teçhizatın hiçbir işleme gerek kalmaksızın en geç üç ay içerisinde bulunduğu yerdeki yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına devredilmesini öngörmektedir.

Ayrıca söz konusu devirler gerçekleşene kadar akaryakıt tasfiyesi için gerekli işlemler ilgili defterdarlık veya çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerince yürütülmeye devam edilir.

7420 Sayılı Kanunla Milli Emlak’ta Neler Değişti?
7420 Sayılı Kanunla Milli Emlak’ta Neler Değişti?