1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine Taşınmazlarında İrtifak Hakları Tebliğinde Değişiklik


 

5.12.2019 tarihli ve 30969 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 395) ile Hazine taşınmazlarında irtifak haklarını düzenleyen 324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İrtifak İşlemleri) değişiklikler yapılmıştır. 395 sayılı Tebliğin metni yazımızın sonunda yer almaktadır.

324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında İrtifak İşlemleri)

Neler Değişti?

İhale Usulü başlıklı 8. maddenin c, ç ve d bendi yürürlükten kaldırıldı.

Projeye dayalı organize hayvancılık yatırımlarında toplam proje maliyet bedelinin en az yirmi milyon ABD Doları(*) karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı ve yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az yüz kişiye on yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden yatırımcıya,

Teknolojik veya jeotermal seracılık, organik tarım ve su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında en az on milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı ve yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az on kişiye on yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden yatırımcıya,”

Kıyı yatırımlarında en az yüzelli milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında yatırım yapmayı ve yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az ikiyüzelli kişiye on yıl süreyle istihdam sağlamayı taahhüt eden yatırımcıya,

İlan yapılmaksızın doğrudan kullanma izni verilebilecek veya irtifak hakkı tesis edilebilmesi uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Çevre Koruma Vakfına (TÜÇEV) veya bu Vakfın kuruluşlarına doğrudan kullanma izni verilebilecek veya irtifak hakkı tesis edilebilmesi uygulaması getirildi.

Tarım veya organize hayvancılık/hayvancılık yapılmak üzere kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların kullanma izni veya irtifak hakkı bedellerinde 3 yıldan sonraki yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde elli oranında indirim uygulaması kaldırıldı.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Baz İstasyonları İnşaat Ruhsatına Tabi mi?

Değişiklik Tebliğinin Metni

5 Aralık 2019 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 30969
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 324)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 395)

MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “8. İhale usulü” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 “ı) Çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin en uygun şekilde korunması, kullanılması, izlenilmesi, proje geliştirilmesi, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile faaliyet gösteren Türkiye Çevre Koruma Vakfına (TÜÇEV) veya bu Vakfın kuruluşlarına,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “14. Bedellerin tahsili” başlıklı bölümünün (A) maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, sonraki yıllar için ise sözleşmesine göre tespit edilecek bedele yüzde elli oranında indirim uygulanmak suretiyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “uygulanmayacak ve sözleşme gereğince alınması gereken bedelin yüzde ellisinin tahsiline devam edilecektir.” ibaresi “uygulanmayacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.