1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

İmar Mevzuatı Nedir?


Kategori

Adı
Anayasalar1982 Anayasası
Kanunlar1580 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
Kanunlar2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanunlar2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar3086 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
Kanunlar3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Kanunlar5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Kanunlar6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun
Kanunlar6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar6785 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Kanunlar7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
TüzüklerSİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARIYLA MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME
TüzüklerTAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
TüzüklerTapu Sicili Tüzüğü
Yönetmelikler2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler5366 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerAfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerArazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerBakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği
YönetmeliklerBinalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
YönetmeliklerBinalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği
YönetmeliklerBinaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerBinaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerBisiklet Yolları Yönetmeliği
YönetmeliklerÇevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerÇevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Yönetmeliklerİçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmeliklerİmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yönetmeliklerİmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerKırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği
YönetmeliklerKıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
YönetmeliklerKoruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması Gösterimi Uygulaması Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik
YönetmeliklerKorunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
YönetmeliklerKorunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları Ve Denetimine Dair Yönetmelik
YönetmeliklerKöy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerKültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
YönetmeliklerMekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
YönetmeliklerMezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerOtopark Yönetmeliği
YönetmeliklerPlan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
YönetmeliklerPlân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerPlanlı Alanlar İmar Yönetmeliği
YönetmeliklerPlanlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
YönetmeliklerPlansız Alanlar İmar Yönetmeliği
YönetmeliklerSulak Alanların Korunması Yönetmeliği
YönetmeliklerTaşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği
YönetmeliklerTürkiye Bina Deprem Yönetmeliği
YönetmeliklerUlusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerYağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik
YönetmeliklerYapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
YönetmeliklerYapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Milli Emlak Genel Tebliğleri123 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar planlarının izlenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı2020-083610 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3194 sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi uygulaması)
Milli Emlak Genel Yazısı2021-192092 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Parselasyon işlemlerinde tescil harici alanlar)
Milli Emlak Genelgesi2008-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MSB Tahsisli Hazine Taşınmazlarında İmar Planlama İşleri)
Milli Emlak Genelgesi2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)
Milli Emlak Genelgesi2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)
Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Vergilendirmenin Anayasal İlkeleri