1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

İmar Mevzuatı Nedir?


Kategori

Adı
Anayasalar 1982 Anayasası
Kanunlar 1580 sayılı Belediye Kanunu
Kanunlar 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
Kanunlar 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
Kanunlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
Kanunlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Kanunlar 3086 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar 3194 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
Kanunlar 3621 sayılı Kıyı Kanunu
Kanunlar 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Kanunlar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Kanunlar 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun
Kanunlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Kanunlar 6785 sayılı İmar Kanunu
Kanunlar 6831 sayılı Orman Kanunu
Kanunlar 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Kanunlar 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tüzükler SİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARIYLA MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME
Tüzükler TAPU PLÂNLARI TÜZÜĞÜ
Tüzükler Tapu Sicili Tüzüğü
Yönetmelikler 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler 5366 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği
Yönetmelikler Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Yönetmelikler Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği
Yönetmelikler Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Bisiklet Yolları Yönetmeliği
Yönetmelikler Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Yönetmelikler İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği
Yönetmelikler Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması Gösterimi Uygulaması Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik
Yönetmelikler Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları Ve Denetimine Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
Yönetmelikler Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
Yönetmelikler Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Otopark Yönetmeliği
Yönetmelikler Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Yönetmelikler Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
Yönetmelikler Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Yönetmelikler Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
Yönetmelikler Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
Yönetmelikler Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği
Yönetmelikler Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
Yönetmelikler Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Yağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Yönetmelikler Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Milli Emlak Genel Tebliğleri 123 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (İmar planlarının izlenmesi)
Milli Emlak Genel Yazısı 2020-083610 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (3194 sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi uygulaması)
Milli Emlak Genel Yazısı 2021-192092 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Parselasyon işlemlerinde tescil harici alanlar)
Milli Emlak Genelgesi 2008-11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (MSB Tahsisli Hazine Taşınmazlarında İmar Planlama İşleri)
Milli Emlak Genelgesi 2010-06 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Süreci)
Milli Emlak Genelgesi 2011-07 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ)
Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Hazine Arazileri Lüks Çadır Yatırımlarına Kiralanacak