1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Emlak’ta COVİD-19 Tedbirleri


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel ölçekte salgın durumu olarak ilan edilen yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında, salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla alınan tedbirler neler?

Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Amaçla Kiraya Verilen Yerlerin Kira Bedellerinde İndirim/İade/Mahsuplaşma Öngörüldü

2020-073426 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı ile;

a) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 ve 70. maddelerine göre idaremizce kiraya verilen büfe, kantin, kafeterya, çay ocağı gibi tahsisli taşınmazlardaki ticari amaçla kullanılan yerler ile İçişleri Bakanlığınca 16/03/2020 tarihi itibariyle faaliyet göstermemesine karar verilen yerlere ait kira bedellerinin, faaliyet göstermediği süreye isabet eden kısımlarının kira bedelinden indirilmesi/iade edilmesi/mahsup yapılması,

b) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67 ve 70. maddelerine göre idaremizce kiraya verilen büfe, kantin, kafeterya, çay ocağı gibi tahsisli taşınmazlardaki ticari amaçla kullanılan yerlerden faaliyetine devam edenlerde personel sayısı ve faaliyet sürelerindeki değişiklikler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi suretiyle gerekli indirim/iade/mahsubun yapılması,

Uygun görüldü.

Kapalı ya da Açık Teklif Usulü ile Yapılan İhaleler Ertelendi

Öncelikle Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde İl Valiliklerine yazılan 2020-075140 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı ile Milli Emlak teşkilatı tarafından kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerden, ilanı yapılmış olanların iptal edilmesi, henüz ilanı yapılmamış olanlar hakkında Nisan ayı sonuna kadar herhangi bir işlem tesis edilmemesi uygun görülmüştür.

Bu süre daha sonra tekrar uzatılmıştır. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde 2020-091544 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı ile de Milli Emlak teşkilatı tarafından kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihaleler hakkında 22 Mayıs 2020 tarihine kadar herhangi bir işlem tesis edilmemesi uygun görülmüştür.

Turizm Amaçlı İrtifaklarda İrtifa/Kullanım Bedelleri ile Ecrimisiller Ertelendi

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’a eklenen geçici 25. madde ile; kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri 6 ay süre ile ertelendi. Konu hakkında 398 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yayımlandı.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Belediye Sınırı Nedir? Mücavir Alan Nedir? Belediye Sınırı ve Mücavir Alan Sınırı Nasıl Belirlenir?

Tarım Arazilerinde Kira Bedelleri ve Ecrimisiller Ertelendi

2020-079800 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı ile; – İdaremizce kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayına İsabet eden kira ödemelerinin altı ay süreyle ertelenmesi, – Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ecrimisil işlemlerinin, hasat dönemi dikkate alınmak suretiyle yürütülmesi, Uygun görüldü.

2/B Satışlarında, Tarım Arazisi Satışlarında ve Bazı Özel Satışlarda Ödeme Süresi Ertelendi

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun’un 1. maddesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanına “Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedelleri erteleme” yetkisi verildi.

Madde şu şekildedir: “a) Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.”

399 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile; 1) 6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında kalan 2/B taşınmazlarını, 2) 6292 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazilerini (DIŞ TARIM), 3) 6292 sayılı Kanun’un geçici 5 inci maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazları (Antalya ili Aksu ilçesi) 4) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazilerini (İÇ TARIM) 5) Geçici 22 nci maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazlarını satın alanlar (İSTANBUL SİLİVRİ ÇATALCA SATIŞLARI),

a) İdarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi, b) Daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi, erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri ertelenmiştir.

Tarımsal Amaçlı İşgallerde Ecrimisiller Ertelendi

399 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile; tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazlarında ecrimisil işlemleri ertelendi.

Elektronik İhale Düzenlemesi Kabul Edildi

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun’un 2. maddesiyle (geçici süre için) elektronik ortamda yapılabilmesine imkan tanındı.

Düzenleme şu şekilde: MADDE 2 – (1) Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

i) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri, 31/7/2020 tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılabilir. Bu süre Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. Bu ihalelere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.”

Milli Emlakta COVID 19 Tedbirleri
Milli Emlak’ta COVİD-19 Tedbirleri