1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Hazine Taşınmazları


22.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hazine taşınmazlarının imar uygulamasındaki durumuyla ilgili önemli hükümler içermektedir. Yönetmelik metni: Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

Bunları aşağıda derledim.

1) Taşkın Kontrol Tesisi Alanları Hazine’den Karşılanacak

Yönetmeliğin 14. maddesine göre; düzenlemeye tabi tutulan alan içerisinde bulunan taşkın kontrol tesisi alanlarının öncelikle düzenleme sahasındaki Hazine taşınmazlarından karşılanması esastır. 

2) Kapanan Yollar, Düzenleme Ortaklık Payında Değerlendirilecek

Yönetmeliğin 14. maddesine göre; Düzenleme sahası içerisindeki kapanan imar ve kadastro yolları varsa, parselasyon planı sırasında toplam düzenleme ortaklık payından düşülerek düzenleme ortaklık payı oranı hesaplanır. Bu maddeye göre bu alanlar belediye veya Hazine adına tescil edilemeyecektir.

İmar planı bulunan ve arazi ve arsa düzenlemesi yapılacak alanlarda; kadastro yollarının imar adasına denk gelen kısımları, alan kazanmak amacıyla, parselasyon planı yapılmadan önce 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21 inci maddesi uyarınca ihdas edilemez ya da parselasyon planı ile belediye/köy tüzel kişiliği/Hazine adına ihdas edilerek parselasyon planına alınamaz.

3) Kapanan Yol Miktarı DOP İhtiyacından Fazla İse Belediye veya Hazine Adına Tescil Edilecek

Ancak kapanan kadastro ve imar yollarının toplam alanının, düzenleme sahasındaki düzenleme ortaklık payına konu olan umumi ve kamu hizmet alanlarından fazla olması durumunda; artan miktar Tapu Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre köy tüzel kişiliği, belediye veya Hazine adına tescil edilecektir. 

4) DOP Yeterli Olmaz ise Hazine’den Karşılanabilecek

Yönetmeliğin 15. maddesine göre; düzenleme sahasındaki umumi ve kamu hizmet alanları düzenleme ortaklık payından karşılanır. Ancak, düzenleme sahasında düzenleme ortaklık payına konu alanların yüzde kırk beşten (%45) fazla olması durumunda, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öncelik sırasına göre düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra eksik kalan alan; düzenleme sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya muvafakat alınmak kaydıyla; kamuya ait taşınmazlardan ya da hazine mülkiyetindeki taşınmazlardan bedelsiz karşılanır. 

5) Düzenleme Ortaklık Payının Alınmadığı Durumlarda Şahıslar ile Hazine Hisselendirilebilecek ve Bu Hisseler Yapı Sahibine Doğrudan Satılabilecek

Yönetmeliğin 16. maddesine göre; düzenlemeye tabi tutulan parsellerden, umumi ve kamu hizmet alanlarına denk gelen yerler hariç olmak üzere parselasyon planı yapımı sırasında; üzerindeki yapılar dolayısıyla düzenleme ortaklık payının tamamının ya da bir kısmının alınamadığı ve mevzuata uygun bir imar parselinin oluşturulabildiği hallerde öncelik sırasına göre;

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  6830 sayılı İstimlâk Kanunu

a) Belediye/Valilik mülkiyetindeki alanlardan veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilerek,

b) Yasalara uygun olarak inşaa edilmiş mevcut yapı nedeniyle kesinti yapılamayan parsele denk gelen miktarı bedele dönüştürmek suretiyle,

parselasyon planı yapılır. Bu hükmün uygulanması için 1) üzerindeki yapılar dolayısıyla düzenleme ortaklık payının tamamının ya da bir kısmının alınamaması, 2) Hisselerndirme yapılması durumunda mevzuata uygun bir imar parselinin oluşturulabiliyor olması, gerekir. Bu şekilde hisselendirme olur ise bu hisse yapı sahibine doğrudan satılır.

Düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılamaması nedeniyle belediye/valilik mülkiyetindeki alanlar veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilen parsellerdeki kamu hisseleri yapı sahibine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.

6) Parselasyonda Hazine Adına Tescil Edilecek Alanlar

Yönetmeliğin 17. maddesinin 4. fıkrasına göre; belediye hizmet alanı, semt spor alanı, belediye kreş alanı, pazar yeri, şehir içi toplu taşıma istasyonları ve durakları, tescile konu otoparklar, ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı, mesire alanı, mezarlık alanı ve belediyelerin hizmet verdiği diğer alanlar belediyesi adına, kalan alanlar Hazine adına tescil edilir.

Spor alanı, teknik altyapı alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı gibi hem belediyenin hem de diğer kamu kurumlarının kullanımında olabilecek alanlar Hazine adına imar planındaki kullanım vasfıyla tescil edilir. Bu alanlar Hazine tarafından, imar planındaki kullanım amacında kullanılması şartıyla, belediyesince hizmet verilmesinin planlanması halinde belediyeye devir veya tahsis, diğer kamu kurumlarınca hizmet verilmesinin planlanması halinde ise, hizmeti verecek kamu kurumuna tahsis edilir.

7) Kat Mülkiyeti Bozulmaması İçin Hazine ile Hisselendirme Yapılabilecek

Yönetmeliğin 16. maddesine göre; kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu parsellerin imar uygulaması sırasında müstakil bir imar parseli oluşmadığı durumlarda, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulu taşınmazın ana gayrimenkulüne, öncelik sırasına göre;

1) Tescil harici alanlardan, Belediye/Valilik mülkiyetindeki alanlardan veya Hazine taşınmazlarından tahsis yapılmak suretiyle hisselendirilerek, bu hisselere karşılık gelen alanların yapı sahiplerine rayiç bedeli üzerinden satılması suretiyle,

2) Kesinti yapılamayan parsele denk gelen miktarı bedele dönüştürmek suretiyle,

imar parseli oluşturulur.

8) Düzenleme Sahasındaki Tescil Harici Alanlar Hazine Adına İhdas Edilecek

Yönetmeliğin 34. maddesine göre; düzenlemeye giren tescil harici arazilerin tescili, parselasyon planı ile birlikte aynı anda yapılabilir. İmar planı onayı sürecinde ilgili kurumlardan uygun görüş alınması halinde, kurumlardan tekrar görüş alınmaksızın, parselasyon planıyla birlikte bu arazilerin tescili de Hazine adına gerçekleştirilir.

Parselasyon planı ile birlikte tescil harici alanların Hazine adına tescil edilmesi durumunda, parselasyon planının onaylanarak askı işlemlerine başlandığına dair Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.

Arazi ve Arsa Duzenlemeleri Hakkinda Yonetmelikte Hazine Tasinmazlari
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Hazine Taşınmazları