1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

2004-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Harman yeri vasıflı taşınmazlarda cins tashihi)


T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü GENELGE (2004/3)

Çeşitli Valiliklerden(Defterdarlık) Bakanlığımıza gönderilen yazılarda; harman yeri vasıflı taşınmazlardan ihtiyaç fazlası olanlar ile fiilen vasfını kaybetmiş durumdakilerin cinsinin tashih edilerek Hazine adına tescili için ne yolda işlem yapılacağının bildirilmesi talep edilmektedir.

25.02.1998 tarih ve 4342 sayılı Mera Kanununun yürürlüğe girmesinden önce 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/B maddesinde sayılan mera, yaylak, otlak, kışlak ve benzeri orta mallarının tahsis amaçları, 3194 sayılı İmar Kanununun 11’inci maddesi ile 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9’uncu maddesinin (d) bendine göre değiştirilmekteydi, ancak;

– 3194 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin son fıkrası, 4342 sayılı Mera Kanununun 35’inci maddesi ile değiştirilmiş ve madde metninden “meralar” ifadesi çıkarılmıştır.

– 4342 sayılı Mera Kanununun 36’ıncı maddesinin 4’üncü fıkrası ile de, 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 9’uncu maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu taşınmazların tahsis amaçlarının değiştirilmesine yönelik olarak uygulamada karşılaşılan duraksamanın giderilmesi için Danıştay 1. Dairesinden istişari görüş istenilmesi üzerine konu hakkında Danıştay 1. Dairesince verilen 29.01.2004 tarih ve 2003/179 Esas, 2004/9 sayılı Kararın bir örneği ekte gönderilmektedir.

İncelenmesinden de görüleceği üzere kararda; “442 sayılı Köy Kanununun Ek.12’nci maddesi ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 ncu maddesinin (b) bendi hükümlerinde öngörülen usul ve şartlar dairesinde harman yerlerinin tahsis amaçlarının değiştirilebileceği sonucuna ulaşıldığı” belirtilmektedir.

Buna göre harman yeri vasıflı taşınmazlardan ihtiyaç fazlası olanların tahsis amacı değişikliği için durumun Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir.   

Bilgi edinilmesi ve gereği ile bu Genelgenin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Mera Tahsisi Nedir? Mera Tahsis Kararına Nasıl Dava Açılır?

EK:1-) Karar örneği 

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)