1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Mevzuatı

2021-15 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Hazine hisselerinin hissedarlara doğrudan satışı)


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı : 97208366-010.99-1287724 07/07/2021

Konu : Hazine hisselerinin hissedarlara doğrudan satışı

GENELGE (2021/15)

Bilindiği üzere, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; çeşitli nedenlerle hisseli hale gelmiş taşınmazlardaki Hazine hisselerinin, hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedar veya hissedarlarına doğrudan satılabileceği hüküm altına alınmıştır.

313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “XI. SATIŞ USULLERİ” bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “1) Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı kısmının “c) Hazinenin Hissedar Olduğu Taşınmazların Diğer Hissedar veya Hissedarlara Satışı” başlıklı alt kısmında;

(1) Çeşitli nedenlerle hisseli hale gelmiş taşınmazlardaki Hazine hisseleri, oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedar veya hissedarlarına doğrudan satılabilecektir.

(2) Birden fazla hissedar olması ve Hazine hissesini satın almak istemeleri durumunda, bu hissedarlara hisseleri oranında satış yapılacaktır.

(3) Birden fazla hissedarın bulunması ve hissedarlardan birinin talep etmesi halinde, idarece diğer hissedarlara Hazine hissesinin hisseleri oranında kendilerine doğrudan satılabileceğine ilişkin (Ek-9) da yer alan yazı tebliğ edilecektir. Adlarına tebligat yapıldığı halde, en geç otuz gün içinde satın alma talebinde bulunmayan hissedarın hissesi oranına düşen Hazineye ait miktar diğer hissedarlara satılabilecektir. Diğer hissedar veya hissedarların adreslerinin tespit edilememesi ve tebligat yapılamaması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebligat yapılacak ve süresi içerisinde satın alma talebinde bulunulmadığı takdirde, hissedarın hissesine düşen miktar diğer hissedarlara satılabilecektir.

(4) Tebligat yapıldığı halde süresi içinde satın alınamayan Hazine hissesinin, hissedarı tarafından yeniden talep edilmesi ve geçerli bir mazereti bulunması halinde satış talebi bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilebilecektir.”

hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımızca konu hakkında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; hissedarlardan bazılarının MERNİS kayıtlarında adreslerinin bulunmadığı veya adreslerinin tespit edilemediği, tespit edilen adreslere yapılan tebligatların çeşitli nedenlerle hissedarlara ulaşmadığı, bu durumun Hazine hisselerini satın alma talebinde bulunan hissedarların taleplerinin karşılanmasına ilişkin süreçlerin uzamasına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.

Buna göre; Hazine hisselerinin hissedarlarına doğrudan satışına ilişkin süreçlerin hızlandırılmasını teminen;

1) Hazine dışındaki hissedarlardan bir veya birkaçı tarafından taşınmazın satışının talep edilmesi veya hissedara doğrudan satış işlemlerinin idarece re’sen başlatılması durumunda; idarece satışa ilişkin işlemler tamamlandıktan ve her bir hissedarın hissesine düşen satış bedeli tespit edildikten sonra, satış işlemlerinin yapılacağı tarih ve saat belirlenerek; tüm hissedarlara Hazine hissesinin hisseleri oranında kendilerine doğrudan satılabileceğine, satın almak isteyenlerin idarece belirlenen adres, tarih ve saatte hazır olmaları gerektiğine ilişkin ekte (Ek-1) yer alan yazının, hissedarların iletişim veya MERNİS’te kayıtlı adreslerine belirlenen satış tarihinden en az otuz gün önce, iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi,

2) Hissedarlardan bir veya birkaçının, iletişim veya MERNİS adresinin tespit edilememesi durumunda bu hissedarlara herhangi bir bildirim yapılmaksızın satış işlemlerine devam edilmesi,

3) Hazine hissesinin tamamının satışının, yapılan bildirimin muhatabına ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın, idarece belirlenen tarih ve saatte, idarede hazır bulunan hissedarların hisse oranları ve talep miktarları dikkate alınarak tamamlanması,

4) İdarece belirlenen tarih ve saatte hazır bulunan hissedarların adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları ile Hazine hissesinden satın alınan miktarlar ile satış bedelleri belirtilmek suretiyle ekte (Ek-2) yer alan tutanağın düzenlenmesi ve bu tutanağın emlak müdürü/milli emlak müdürü/milli emlak şefi ve hazır bulunan hissedarlar tarafından imzalanması,

5) Ayrıca yeni bir bildirimde bulunulmaksızın, tutanakta adı geçen hissedarlara yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla tutanağın imza tarihinden itibaren onbeş gün süre verilmesi,

Hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

EK 1 : Yazı Örneği

EK2 : Tutanak Örneği

EK-1

T.C. …………………….. VALİLİĞİ (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü / Milli Emlak Müdürlüğü)

……………KAYMAKAMLIĞI (Milli Emlak Müdürlüğü / Milli Emlak Şefliği)

Sayı :

Konu :

Sayın …………………..…………………..

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “Doğrudan Satış” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; Hazineye ait taşınmazların, hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabileceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; ……………….. ili, ………………………………… ilçesi, ……………………………………… mahallesinde bulunan hissedarı olduğunuz, …………. ada, ……………… parsel numaralı, ………………………………. m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Hazine hissesi, hisseleri oranında hissedarlarına doğrudan satılacaktır.

Buna göre, Hazine hissesinden payınıza düşen ……………. m2 yi ……………………………………… TL bedelle satın almak istemeniz halinde, aşağıda belirtilen adres, tarih ve saatte İdarede hazır bulunmanız gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatte, aşağıdaki adreste hazır bulunmamanız durumunda Hazine hissesinden payınıza düşen miktar diğer hissedarlara veya genel hükümlere göre satılabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

İmza

Satış işleminin yapılacağı:

Tarih ve Saat :

Adres :

EK-2

TUTANAK

4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca; …………………………………… ili, ……………………………… ilçesi, ………………………………… mahallesinde bulunan .…………… ada, ……………… parsel numaralı, ………………………….. m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Hazine hissesi, ………… tarihinde saat ………………………. da aşağıda bilgileri yer alan hissedarlara doğrudan satılmıştır.

Hazine hissesini satın alan ve tutanakta adı geçen hissedarlar tarafından; peşin olarak ödenmesi halinde satış bedelinin tamamının, taksitle ödenmek istenmesi halinde ise peşinatın tutanağın imzalandığı tarihten itibaren on beş gün içinde başkaca bir bildirimde bulunulmaksızın İdareye ödenmesi ve satışa ilişkin diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sıra No.Hissedarın Adı ve SoyadıT.C. Kimlik NumarasıSatın Alınan MiktarSatış Bedeliİmza
1
2
3
4
5
6

İşbu tutanak (……) nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası hissedara/hisedarlara elden teslim edilmiştir. …. / .… / 20….

İmza

Emlak Müdürü/Milli Emlak Müdürü/Milli Emlak Şefi

Yorumlar (14)

 1. 1 sene önce

  Hazine ile birlikte 7 hissedarlı bir taşınmazdaki Hazine hissesi (A) şahsı tarafından satın alınmak isteniyor. (B), (C), (D), (E), (F) hissedarlarının tapu kayıtlarında sadece isimleri olup, T.C. noları baba adları adres bilgileri bulunmamaktadır.Muhtemelen Kayyımlıkla idare edilmesi gereken şahıslardandır. Konu İçin Defterdarlığa soruldu alınan cevapta ilgili şahıslar için açılmış bir kayyım atama davası bulunmadığından satın alma hakkında görüş bildirilmeyeceği bildirildi.
  2021/15 nolu Genelgenin temel amacı satışı sürüncemede kalan bu gibi taşınmazların satış işlemlerinin hızlandırılırak bir an öne ekonomiye kazandırılmasıdır.
  Buna göre Hazine ile birlikte 7 hissedar olan taşınmazdaki Hazine hissesinin (A) dışındaki diğer hissedarlara tebligat yapma imkanı bulunmadığından İlanen tebliğ yapmadan Hazine hissesinin tamamını (A) şahsına satabilirmiyiz.

  • genelgeye göre “2) Hissedarlardan bir veya birkaçının, iletişim veya MERNİS adresinin tespit edilememesi durumunda bu hissedarlara herhangi bir bildirim yapılmaksızın satış işlemlerine devam edilmesi,” gerekmektedir. ilan gerekmez

 2. Merhaba
  2021/15 Genelgesine göre hissedarlara tebligat gönderildi ancak 2 hissedarın tapu kaydında kimlik bilgileri bulunmadığından 2 hissedara tebligat yapılamadı.Diğer hissedarlar kimlik bilgilerine ulaşılamayan hissedarların hisselerini satın almak istediklerinde muvafakat olmadan işlem yapılabilir mi? Kimlik bilgilerine ulaşılamayan hissedarların muvafakatını nasıl edinecekler

 3. 2 sene önce

  Başvuru tarihi sınırlandırılması varmı ? 2018 tarihindeki başvuru yapmadım.
  Şimdi başvursam olurmu

  • Hazine hissesinin hissedarlara satışı konusunda başvuru süresi bulunmamaktadır.Şu yazımıza bakabilirsiniz: https://gayrimenkulmevzuati.com/hazine-ile-hisseli-tasinmazlardaki-hazine-hissesinin-hissedarlarina-satisi/

   • Bu sadece

    4706 kanunun 4.c) (Değişik: 3/7/2003-4916/3 md.) Hisse oranı yüzde kırkı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dörtyüz, dışında ise dörtbin metrekareyi aşmamak kaydıyla talepte bulunan hissedarlarına,

    maddesinimi kapsıyor

    yoksa

    4706 kanunun 4.i) (Ek fıkra: 23/7/2010-6009/32 md.) Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olan taşınmazlar bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki kısıtlamalara tabi olmaksızın hissedarına doğrudan veya birden fazla hissedar olması halinde hissedarlar arasında pazarlık usulüyle satılabilir.

    maddesi içinde geçerlimi ?

  • Burada başvuru tarihi söz konusu değildir.

 4. 2 sene önce

  Üstad,
  Birden çok hissedarı olan Hazine taşınmazı için bir hissedar gelip ben diğer hisseleri de almak istiyorum derse diğer hisselerin satışı mümkün müdür?

 5. Peki hiç talep gelmezse veya tüm hissedarlar alım yapmazsa yine taşınmaz hazine ile hisseli olmaya devam edecek mi. Bence bunun yerine Bakanlığımızın 20/01/2014 – 1890 sayılı yazısındaki gibi bir değerlendirme daha yerinde olacaktır.

 6. Kanundaki 30 günlük süre ne olacak peki? vatandaşa yazıyı , süreyi 30 gün sonrasına vereceğiz o zaman ?