Hazine ile Hisseli Taşınmazlardaki Hazine Hissesinin Hissedarlarına Satışı

Hazine Hissesini Satın Alma Şartları

Çeşitli nedenlerle hisseli hale gelmiş taşınmazlardaki Hazine hissesi, uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi veya taşınmazın yüzde kırk hissesini aşmamak kaydıyla talep sahibi hissedar veya hissedarlarına doğrudan satılabilmektedir.

Yani;

Ya Hazine hissesinin oranı % 40’tan az olacak,

Ya da hisse oranı %40’tan fazla olsa dahi uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi geçmeyecek.

Örneğin uygulama imar planı sınırı dışında bulunan ve 5.500 m2 si Hazine’ye ait olan 25.000 m2 yüzölçümlü parselde; Hazine hissesinin miktarı dört bin metrekareyi geçmesine rağmen Hazine hissesinin oranı % 40’tan az olduğu için hissedara doğrudan satış mümkündür.

Ya da uygulama imar planı içinde 320 m2’si Hazine’ye ait olan 450 m2 yüzölçümüne sahip parselde Hazine hissesinin oranı % 40’tan fazla olmasına rağmen, Hazine hissesi miktarı uygulama imar planı sınırları içinde dört yüz m2 den az olduğu için hissedara doğrudan satış mümkündür.

Bir örnek daha verelim. Uygulama imar planı içinde tamamı 800 m2 olan bir taşınmazdaki Hazine hissesi 402 m2 dir. Buradaki Hazine hissesi oranı yüzde ellidir. Hazine hissesi miktarı 400 m2 den fazla olduğundan ve hisse oranı taşınmazın yüzde kırkından fazla olduğundan, doğrudan satılamayacaktır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, uygulama imar planı yapılmamış 10.000 m2 büyüklüğündeki bir taşınmazın, 4.000 m2 si Hazineye aittir. Bu durumda Hazine hissesinin miktarı 4.000 m2 yi, hisse oranı da yüzde kırkı geçmediğinden doğrudan satış mümkün olabilecektir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, 17.000 m2 büyüklüğündeki bir taşınmazın, 5.000 m2 si Hazineye aittir. Bu durumda Hazine hissesinin miktarı 4.000 m2 den fazla olmasına rağmen Hazine hissesi oranı yüzde kırkı geçmediği içi doğrudan satış yapılacaktır.

Birden Fazla Hissedar Var ise Satış Nasıl Yapılacak?

Parselde Hazine (milli emlak) dışında birden fazla hissedar olması ve Hazine hissesini satın almak istemeleri durumunda, bu hissedarlara hisseleri oranında satış yapılacaktır.

Örneğin belediye ve mücavir alan sınırları içinde, uygulama imar planı yapılmamış taşınmazın yüzölçümü 12.000 m2 dir. Taşınmazın, Hazine de dahil olmak üzere dört hissedarı olup, her birinin pay oranı dörtte birdir. Hazine hissesini (3.000 m2) sadece bir hissedar satın almak isterse hissenin tamamı bu hissedara; iki hissedar satın almak isterse her birine (3.000/2) 1.500 m2, üç hissedar da satın almak isterse her birine (3.000/3) 1.000 m2 doğrudan satılabilecektir.

Birden fazla hissedarın bulunması ve hissedarlardan birinin talep etmesi halinde, idarece diğer hissedarlara Hazine hissesinin hisseleri oranında kendilerine doğrudan satılabileceğine ilişkin (yazı tebliğ edilecektir. Adlarına tebligat yapıldığı halde, en geç otuz gün içinde satın alma talebinde bulunmayan hissedarın hissesi oranına düşen Hazineye ait miktar diğer hissedarlara satılabilecektir.

Örneğin Hazine dahil beş hissedarı olan taşınmazın yüzölçümü 500 m2 olup, Hazine payı 36/100, yani 180 m2 dir. Diğer hissedarların payları sırası ile 23/100 (115 m2), 20/100 (100 m2), 17/100 (85 m2), 4/100 (20 m2) dir. Hazine payını sadece bir hissedar satın almak isterse, Hazine hissesinin tamamı olan 180 m2 bu hissedara satılacaktır. Hazine payı iki veya üç hissedar tarafından satın alınmak istenirse, Hazine payı (180 m2) satın almak isteyen hissedarların payları toplamına bölünecek, çıkan rakam satın alma talebinde bulunan hissedarların payları ile çarpılarak, her bir hissedara satışı yapılacak taşınmaz miktarı bulunacaktır.

Örneğimizde; Hazine payını 23/100 ve 17/100 paylı hissedarlar satın almak isterlerse;

Hissedarların payları; 23 + 17 = 40

180 m2 (Hazineye ait miktar) / 40 = 4.5 m2

23/100 pay sahibine satılacak miktar; 23 x 4.5 m2 = 103.5 m2

17/100 pay sahibine satılacak miktar; 17 x 4.5 m2  = 76.5 m2 dir.

Diğer hissedar veya hissedarların adreslerinin tespit edilememesi ve tebligat yapılamaması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebligat yapılacak ve süresi içerisinde satın alma talebinde bulunulmadığı takdirde, hissedarın hissesine düşen miktar diğer hissedarlara satılabilecektir.

Hazine Hisseli Arsaların Satış Bedeli

Hissedarlara bu şekilde satılacak arsaların satış bedeli rayiç bedeldir. Rayiç bedeli ise normal piyasa alım satım bedelidir.

Hazine Hisseli Arsaların Satış Bedeli Nasıl Ödenebilir?

Hazine hisseli taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren on beş gün içinde peşin veya taksitle ödenebilir.

Satış bedeli; bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenir, sözleşmenin bir örneği alıcıya verilir.

Taksitli Alınan Hisse Taksitler Bitmeden Alıcı Adına Tescil Edilebilir mi?

Normalde taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmemektedir. Ancak, kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya taşınmaz üzerinde Hazine lehine ipotek tesis edilmesi durumunda alıcı adına tescil yapılabilmektedir.

Tebligat yapıldığı halde süresi içinde satın almayanların hakkı düşer mi?

Tebligat yapıldığı halde süresi içinde satın alınamayan Hazine hissesinin, hissedarı tarafından yeniden talep edilmesi ve geçerli bir mazereti bulunması halinde satış talebi bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilebilecektir.

1 yorum

  1. Slm kolay gelsin benim bir sorum olacak 800metre kare arsam var 450 metre karesi milli emlak yeri almak İçin baş vurdum bana ihaleye çıkar dediler eğer ben ihale de alamazsam milli emlak hissesini alan kişiyi şufa hakkı açabiliyormuyum.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.