1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Borçlar Kanunu’na Göre Adi Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi


6098 sayılı Borçlar Kanunu, normal (adi) kira sözleşmelerinin sona ermesi açısından üç sebep belirlemiştir. Bunlar; a) Sürenin sona ermesi, b) Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan birisince fesih bildirimi yapılması, c) Olağanüstü fesih, olarak sayılmıştır.

a) Sürenin Sona Ermesi

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 327. maddesine göre, açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.

b) Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Taraflardan Birisince Fesih Bildirimi Yapılması

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 328. maddesi kapsamında feshedebilir. Keza, taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel âdette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir âdetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, Borçlar Kanunu’nun 329. maddesi kapsamında üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.

Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır.

Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.

c) Olağanüstü Fesih

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 331. maddesi, taraflardan her birinin, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebileceğini düzenlemektedir. Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.

Kanun’un 332. maddesi ise kiracının iflası durumunda fesih konusunu düzenlemektedir. Madde hükmüne göre, kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir. Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Hazine Arazileri Lüks Çadır Yatırımlarına Kiralanacak
Borclar-Kanununa-Gore-Adi-Kira-Sozlesmelerinin-Sona-Ermesi
Borçlar Kanunu’na Göre Adi Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesi