1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

2886 sayılı Kanuna Göre Parasal Limitler – 2024


Devlet İhale Kanuna Göre Parasal Limitler – 2024 

Her yıl mali yıl bütçe kanunlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili 4 adet parasal sınır belirlenmektedir. 2024 yılı Bütçe Kanunu ile parasal sınırlar yeniden belirlenmiştir. 2886 sayılı Kanun’un 17. maddesine göre yapılacak ilanlarda parasal sınırlar, 2886 sayılı Kanun’un 45. maddesine göre açık teklif usulüyle yapılacak ihaleler, 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesine göre pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler, 2886 sayılı Kanun’un 76. maddesine göre mahalli komisyonların ihale yetkisi.

1) 2886 sayılı Kanun’un 17. Maddesine Göre Yapılacak İlanlarda Parasal Sınırlar 

Devlet İhale Kanunu‘nun 17. maddesine göre, ihale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:

İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:

a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.

2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar: Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın – İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.

3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar: Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.

2024 yılı Bütçe Kanunu İ cetveline göre, Devlet İhale Kanunu’ un 17. maddesine göre yapılacak ilanlarda parasal sınırlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu/17. Madde2. Fıkra3.210.000
3. Fıkra9.625.000

Bu tabloya göre, tahmin edilen bedeli 3.210.000 TL’yi geçmeyen ihaleler, sadece 17. maddenin 1. fıkrasının (a) bendine göre ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 3.210.000 TL’yi geçen ihaleler, (a) bendinin yanı sıra trajı göz önüne alınarak ili Basın – İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 9.625.000 TL’yi geçen ihaleler ise bunların yanı sıra, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazete’de ilan edilir.

2) 2886 sayılı Kanun’un 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle Yapılacak İhaleler 

Devlet İhale Kanunu‘nun 45. maddesine göre, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. (Not: Bu sınırı geçen ihaleler kapalı teklif usulüyle yapılır) Ayrıca bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Devlet İhale Kanunu’nun Kamu İdareleri ve İhaleler Yönünden Kapsamı

2024 yılı Bütçe Kanunu İ cetveline göre, 2023 yılında tahmin edilen bedeli 6.411.600,00 TL’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir. Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Dolayısıyla Hazineye ait taşınmazların satışında 2021 yılında tahmin edilen bedeli 10.000.000,00 tl’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu45. Madde9.620.000

3) 2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılacak İhaleler 

Devlet İhale Kanunu‘nun 51. maddesine göre, aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir;

a) Yer, özellik (askeri birliklerin kuruluş özellikleri dahil) ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işler,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu/51. Maddea) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde355.000,00
b) Diğer ilçelerde175.000,00

4) 2886 sayılı Kanun’un 76. Maddesine Göre Mahalli Komisyonların İhale Yetkisi

Devlet İhale Kanunu‘nun 76. maddesine göre, taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye salahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilir. 2024 yılı Bütçe Kanunu İ cetveline göre, mahalli idarelerin ihale onaylamaya yetkili parasal sınırlar aşağıda gösterilmiştir.

a)Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde2.118.000
b)Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde1.070.000
c)Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde770.000
ç)Diğer ilçelerde578.000

Bu madde ile ilgili parasal sınırları, her biri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.            

Devlet İhale Kanuna Göre Parasal Limitler – 2023

1) 2886 sayılı Kanun’un 17. Maddesine Göre Yapılacak İlanlarda Parasal Sınırlar – 2022

2023 yılı Bütçe Kanunu İ cetveline göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ un 17. maddesine göre yapılacak ilanlarda parasal sınırlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu/17. Madde2. Fıkra2.138.400,00
3. Fıkra6.415.200,00

2) 2886 sayılı Kanun’un 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle Yapılacak İhaleler – 2022

2023 yılı Bütçe Kanunu İ cetveline göre, 2023 yılında tahmin edilen bedeli 6.411.600,00 TL’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir. Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Dolayısıyla Hazineye ait taşınmazların satışında 2021 yılında tahmin edilen bedeli 10.000.000,00 tl’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Hazineye Ait Taşınmazların Satışını/Devrini Öngörülen Düzenlemeler
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu45. Madde6.411.600,00

3) 2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılacak İhaleler – 2022

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 51. maddesine göre, aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir;

a) Yer, özellik (askeri birliklerin kuruluş özellikleri dahil) ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işler,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu/51. Maddea) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde234.000,00
b) Diğer ilçelerde115.920,00

4) 2886 sayılı Kanun’un 76. Maddesine Göre Mahalli Komisyonların İhale Yetkisi – 2022

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 76. maddesine göre, taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye salahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilir. 2023 yılı Bütçe Kanunu İ cetveline göre, mahalli idarelerin ihale onaylamaya yetkili parasal sınırlar aşağıda gösterilmiştir.

a)Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde784.000
b)Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde393.000
c)Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde285.000
ç)Diğer ilçelerde213.000

Bu madde ile ilgili parasal sınırları, her biri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.          

2886 sayılı Kanuna Göre Parasal Limitler – 2022

Her yıl mali yıl bütçe kanunlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili 4 adet parasal sınır belirlenmektedir: 

1) 2886 sayılı Kanun’un 17. Maddesine Göre Yapılacak İlanlarda Parasal Sınırlar – 2022

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ un 17. maddesine göre 2022 yılında yapılacak ilanlarda parasal sınırlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu/17. Madde2. Fıkra1.188.000,00
3. Fıkra3.564.000,00

Bu tabloya göre, tahmin edilen bedeli 1.052.000,00 TL’yi geçmeyen ihaleler, sadece 17. maddenin 1. fıkrasının (a) bendine göre ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 1.052.000,00 TL’yi geçen ihaleler, (a) bendinin yanı sıra trajı göz önüne alınarak ili Basın – İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 3.155.000,00 TL’yi geçen ihaleler ise bunların yanı sıra, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazete’de ilan edilir.

2) 2886 sayılı Kanun’un 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle Yapılacak İhaleler – 2022

2022 yılında tahmin edilen bedeli 3.562.000,00 TL’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir. Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Dolayısıyla Hazineye ait taşınmazların satışında 2021 yılında tahmin edilen bedeli 10.000.000,00 tl’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu45. Madde3.562.000,00

3) 2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılacak İhaleler – 2022

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 51. maddesine göre, aşağıda yazılı işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir;

a) Yer, özellik (askeri birliklerin kuruluş özellikleri dahil) ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen, bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işler,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu/51. Maddea) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde130.000,00
b) Diğer ilçelerde64.000,00

4) 2886 sayılı Kanun’un 76. Maddesine Göre Mahalli Komisyonların İhale Yetkisi – 2022

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 76. maddesine göre, taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye salahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilir.

a)Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde784.000
b)Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde393.000
c)Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde285.000
ç)Diğer ilçelerde213.000

2886 sayılı Kanuna Göre Parasal Limitler – 2021

Her yıl mali yıl bütçe kanunlarında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili 4 adet parasal sınır belirlenmektedir. 2886 sayılı Kanun’un 17. maddesine göre yapılacak ilanlarda parasal sınırlar, 2886 sayılı Kanun’un 45. maddesine göre açık teklif usulüyle yapılacak ihaleler, 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesine göre pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler, 2886 sayılı Kanun’un 76. maddesine göre mahalli komisyonların ihale yetkisi.

1) 2886 sayılı Kanun’un 17. Maddesine Göre Yapılacak İlanlarda Parasal Sınırlar

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ un 17. maddesine göre yapılacak ilanlarda parasal sınırlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu/17. Madde2. Fıkra1.052.000,00
3. Fıkra3.155.000,00

Tablo 1- 2886 sayılı Kanun’un 17. Maddesine Göre Yapılacak İlanlarda Parasal Sınırlar

2) 2886 sayılı Kanun’un 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle Yapılacak İhaleler

2021 yılında tahmin edilen bedeli 3.155.000,00 TL’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir. Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Dolayısıyla Hazineye ait taşınmazların satışında 2021 yılında tahmin edilen bedeli 10.000.000,00 tl’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu45. Madde3.155.000,00

Tablo 2-2886 sayılı Kanun’un 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulüyle Yapılacak İhalelere Dair Parasal Sınır

3) 2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılacak İhaleler

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu/51. Maddea) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde115.000,00
b) Diğer ilçelerde57.000,00

Tablo 3-2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesine Göre Pazarlık Usulüyle Yapılacak İhalelere İlişkin Parasal Sınır

4) 2886 sayılı Kanun’un 76. Maddesine Göre Mahalli Komisyonların İhale Yetkisi

a)Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde694.000
b)Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde348.000
c)Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde252.000
ç)Diğer ilçelerde189.000
2886 sayılı Kanun Parasal Limitler –
2886 sayılı Kanuna Göre Parasal Limitler