1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

294 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutlarıyla İlgili İşlemler)


MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 294 ), Resmi Gazete T/S: 26.05.2005/25826

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 13’üncü maddesinin (e) bendi gereğince, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek ve her yıl yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek görevi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında bulunan kamu konutları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1 – KİRA BEDELİ

1.1. Konut Alanlarının Hesaplanması

Konutların aylık kira bedeli, konutun brüt inşaat alanı esas alınarak hesaplanır. Brüt inşaat alanı, müstakil bir evin veya apartman dairesinin dış duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içinde kalan metrekare cinsinden toplam alanıdır. Brüt inşaat alanının tespitinde ölçüler dıştan alınır. Balkon alanlarının 1/2’si brüt inşaat alanına eklenir. Merdiven, asansör, havalandırma ve aydınlık boşlukları ile ortak kullanılan benzeri alanlar hesaplamada dikkate alınmaz. Metrekarenin kesirleri tama iblağ edilir.

1.2. Meskende Korunmaları Mutlak Surette Zorunlu Bulunanlardan Alınacak Kira Bedeli

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 10.03.1993 tarih ve 3871 sayılı Kanunla değişik 20’nci maddesi gereğince, korunmaya alınmış emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanların konut kira bedellerini belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak, söz konusu personelin yararlandığı konutlardan alınacak kira bedeli, konutların yakıt bedelleri ile tüm giderlerinin emekli personel tarafından karşılanması kaydıyla, yürürlükte bulunan aylık kira birim bedellerini belirleyen Genel Tebliğlerdeki bedellerin iki katı olarak tespit edilmiştir.

1.3. Kurum ve Kuruluşların Bedel Artırma Yetkisi

Yürürlükteki Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen şekilde hesaplanan kira bedelleri asgari olup, kurumlar konutların nitelik ve özelliklerini de dikkate alarak gerektiğinde daha yüksek kira bedeli belirleyebilirler.

1.4. Kira Bedelinden Yapılacak İndirimler

1.4.1. Bodrum Katlara İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları

Bodrum katlarda oturanlardan, hesaplanan aylık kira bedelinin %50’si indirilir. Zemin katın altındaki bölümler bodrum kat sayılır. Ancak, zemin kattan aşağıda birden fazla kat varsa, bu indirim yalnız en alttaki bir kat için uygulanır.

1.4.2.Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin tespitine yönelik yürürlükteki Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen “Yurtiçinde bulunan kamu konutlarının aylık her bir metrekare için” kira bedelleri, bu Genel Tebliğin 1.2. ve 1.4.1. bölümleri dikkate alınarak hesaplanan aylık kira bedelleri toplamından;

a) EK: 1’de yer alan illerde % 50,

b) EK: 2’de yer alan illerde % 45,

c) EK: 3’de yer alan illerde % 30,

d) EK: 3’de olup da son nüfus sayımında belirlenen nüfusu 10.000’den az olan yerleşim yerlerinde % 40,

e) Meskun yerlerden uzak, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı olan  yerlerde % 70,

oranında indirim yapılır.

(Ek fıkra: 366 sayılı GT) Ancak, EK:2 ve EK:3’de yer alan illerde olup, her yıl Ekim ayı verileri göz önünde bulundurularak hesaplanan doluluk oranının; kamu konutlarının tahsisli bulunduğu İdarenin personelinin konut talebinin yetersiz olması nedeniyle % 60’ın altına düştüğünün tahsisli İdarece tespit edilmesi üzerine, belirtilen illerdeki kamu konutlarının aylık kira bedellerine uygulanacak indirim oranlarının arttırılması bu İdarelerce talep edilebilir. Bu talep üzerine Maliye Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, EK: 2 ve EK: 3’de yer alan illerde belirlenen indirim oranları bu Bakanlık tarafından % 50’ye kadar arttırılabilir. Yeniden belirlenen indirim oranı, doluluk oranının % 60’ın altına düştüğünün tespit edilip Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren beş yıl boyunca geçerli olur, bu sürenin sonunda doluluk oranları yeniden tespit edilir. Bu fıkra uyarınca tespit edilen indirim oranları belirtilen illerdeki kamu konutunda ikamet eden mevcut personele de uygulanır.

1.4.3. Kira Bedelinden Yapılacak İndirim Sayısı

Konutun bulunduğu yer de dikkate alınarak bu tebliğin 1.4.2 bölümündeki indirimlerden sadece birisi uygulanır.

1.4.4. İndirime Tabi Olmayan Kira Bedelleri

Yürürlükteki Milli Emlak Genel Tebliğleri ile belirlenen ilave kira bedelleri indirime tabi değildir.

1.4.5. Fazlası Dikkate Alınmayacak Kira Bedelleri

Kira bedelinin hesaplanmasında, konutların toplam brüt inşaat alanının 120 metrekareden fazlası dikkate alınmaz.

1.4.6.Yurt Dışındaki Konutların Aylık Kira Birim Bedellerinin Tespiti

Yurt dışındaki konutların aylık kira birim bedelleri beşinci derecenin birinci kademesindeki evli ve çocuksuz bir Devlet memurunun yurt içi ve yurt dışı net aylık tutarları arasındaki orana göre, bulunan kat sayısının, yurt içi için tespit edilen aylık kira birim bedelleri ile çarpılması suretiyle, her ülke için ayrı ayrı hesaplanır.

2 – YAKIT GİDERLERİ

2.1. Kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutlarda oturanlarca karşılanması esastır.

Ancak, tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olanlar hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların tahsisli olduğu idarenin gerek görmesi halinde, idarece yakıt temin edilebilir. İdarece temin edilecek yakıt, Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliğine göre hesaplanan kontenjan için geçerlidir. Bu halde, bütçe imkânları ve tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurulur. Doğal gazla ısıtılan kamu konutlarında yakıtın tedarikinde bir güçlük söz konusu olmadığından (Devlet mahalleleri ve hizmet binası gibi aynı kazandan ısıtılan konutlar hariç) bu konutların yakıt giderleri idarelerce kesinlikle karşılanmayacak ve oturanlarca karşılanmaya devam edilecektir.

2.2. Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1) sayılı Cetvelin (A) bölümünde yer alan ve temsil özelliği nedeniyle kira bedeli alınmayanlar ile söz konusu cetvelin (B-C) bölümünde belirtilen, Kamu Konutları Yönetmeliği gereği kira bedeli alınan makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu konutlarının yakıtı kurumlarınca tedarik edilecek ve anılan makam ve rütbe sahiplerinden yakıt bedeli tahsil edilmemesi uygulamasına devam edilecektir.

2.3. Metrekare yakıt bedeli, Kamu Konutları Yönetmeliğinin 29 ve 30 uncu maddeleri ile bu Yönetmeliğe ekli yıllık yakıt miktarlarını gösteren 9 ve 10 sayılı cetvellere göre hesaplanan kontenjan yakıt miktarı için geçerlidir.

2.4. Kamu kurum ve kuruluşlarının tesisleri ile fabrika binalarından çıkan atık buhar, sıcak su gibi diğer enerji kaynakları ile ısıtılan konutlarda yeni tesis kurulmaması ve maliyet artırıcı herhangi bir harcama yapılmaması kaydıyla, bu konutlarda oturanlardan da kira bedeline ilave olarak yürürlükteki Genel Tebliğin ilgili bölümünde belirtilen yakıt bedeli %50 indirimli olarak tahsil edilir.

2.5. Yakıt bedellerinin hesaplanmasında konutlardan toplam brüt inşaat alanının 120 metrekareden  fazla olan kısmı dikkate alınmaz.

2.6. Konutların boş kaldığı süreler için yakıt giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

2.7. Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarı, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (9) ve (10) sayılı cetvellerde gösterilen esaslara göre belirlenecek olup, bu miktar zorunlu nedenlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca azami % 100 arttırabilir. Arttırılan bu miktarın bedeli, gerçek miktarı üzerinden konutta oturanlardan, konut yüzölçümleri dikkate alınarak tahsil edilir. Bu tahsilat, yılı temmuz ayından itibaren yapılır. (Ek cümle: 365 sayılı GT) Ancak, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, artırılan miktarın bedeli; gerçek bedeliüzerinden, bağımsız bölümün tüketimi kadar konutta oturanlardan tahsil edilir.

3 – İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

3.1. Yönetim ve Ortak Giderlerin Karşılanması

Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili yönetimi, Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre konut tahsis edilenlerin aralarında seçecekleri yönetici tarafından yürütülecektir.

Hizmet binalarındaki konutların elektrik, su, doğalgaz ve havagazı sayaçlarının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, tüketimin gerçek miktarı kurumlarca teknik elemanlar vasıtasıyla hesaplanır ve tüketim bedelleri ilgililerden tahsil edilir.

3.2. Konutta Oturanlar Tarafından Karşılanacak Giderler

Oturulan süre içinde;

a) Millî Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, konutların ısınma giderleri,

b) Deprem nedeniyle güçlendirme çalışması yapılanlar ile uzun süreden beri onarım yapılamadığından boş bulunanlar hariç olmak üzere kamu konutlarının küçük bakım ve onarım giderleri, (EK:4)

c) Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,

d) Millî Emlâk Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar dışında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderler,

e) Ortak kullanım alanlarının küçük bakım ve onarımları,

f) Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksikliklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,

g) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler,

konutta oturanlar tarafından karşılanır.

3.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Karşılanacak Giderler

Kamu konutu olarak tahsis tarihinden itibaren;

a) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

b) Eşyalı görev tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

c) Konutların, tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki esaslı bakım ve onarım giderleri,(EK:5)

d) İdarelerce inşa veya satın alma yoluyla edinilenler hariç olmak üzere; diğer yollarla edinilen kullanılmış konutlardan ilk defa kamu konutu olarak kullanılacak olanlardan onarıma ihtiyaç duyulan kamu konutlarının, bu Genel Tebliğin 3.2. bölümünde belirtilen hükümlere uyulmadan, söz konusu konutların kullanıma uygun duruma getirilmesi için yapılması gereken onarım giderleri,

e) Konutların boş kaldığı süreler için ortak kullanım alanlarına ait giderler,

kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır.

4. KALDIRILAN HÜKÜMLER

14.10.1999 tarih ve 242 sayılı Millî Emlâk Genel Tebliği ile diğer Milli Emlak Genel Tebliğlerinin bu tebliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

5. YÜRÜRLÜK

Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

EK-1

1 – Ağrı

2 – Aksaray

3 – Ardahan

4 – Artvin

5 – Batman

6 – Bayburt

7 – Bingöl

8 – Bitlis

9 – Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri)

10 – Çankırı

11 – Erzincan

12 – Giresun

13 – Gümüşhane

14-Hakkari

15 – Iğdır

16 – Kars

17 – Kırşehir

18 – Muş

19 – Siirt

20 – Sinop

21 – Şırnak

22 – Tunceli

EK-2

1 – Adıyaman

2 – Amasya

3 – Bartın

4 – Çorum

5 – Diyarbakır

6 – Elazığ

7 – Erzurum

8 – Kahramanmaraş

9 – Karabük

10 – Karaman

11 – Kastamonu

12 – Kırıkkale

13 – Malatya

14 – Mardin

15 – Nevşehir

16 – Niğde

17 – Ordu

18 – Rize

19 – Samsun

20 – Sivas

21 – Şanlıurfa

22 – Tokat

23 – Trabzon

24 – Van

25 – Yozgat

26 – Zonguldak

EK-3

1 – Adana

2 – Afyonkarahisar

3 – Ankara

4 – Antalya

5 – Aydın

6 – Balıkesir

7 – Bilecik

8 – Bolu

9 – Burdur

10 – Bursa

11 – Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada dışındaki ilçeleri)

12 – Denizli

13 – Düzce

14 – Edirne

15 – Eskişehir

16 – Gaziantep

17 – Hatay

18 – Isparta

19 – Mersin

20 – İstanbul

21 – İzmir

22 – Kayseri

23 – Kırklareli

24 – Kilis

25 – Kocaeli

26 – Konya

27 – Kütahya

28 – Manisa

29 – Muğla

30 – Sakarya

31 – Tekirdağ

32 – Uşak

33 – Yalova

34 – Osmaniye

EK-4 KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER (Değişik: 339 sayılı Genel Tebliğ)

Sıra NoGider
1Kırılan camların yenilenmesi,
2Kapı, pencere ve camların bakım ve onarımı (kapı ve pencere kolları, fitilleri ve kilitlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi),
3Süpürgelik ve alınlıkların onarımı,
4Gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolabı türü ahşap malzemelerin onarımı,
5Mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin bakım ve onarımı,
6Kornejlerin bakım, onarım ve yenilenmesi,
7Zemin ve duvar seramik kaplamalarının onarımı,
8PVC ve ahşap zemin döşemelerinin bakım ve onarımı,
9Tuvalet taşının (alaturka ve alafranga) onarımı,
10Taharet musluğu ve borusunun bakım, onarım ve yenilenmesi,
11Klozet kapağının bakım, onarım ve yenilenmesi,
12Rezervuar-sifon bakım, onarım ve yenilenmesi,
13Su tesisatının bakımı,
14Lavabo onarımı,
15Lavabo sifonlarının bakım, onarım ve yenilenmesi,
16Duş teknesi ve küvet onarımı,
17Duşakabin bakım ve onarımı,
18Banyo-lavabo/evye bataryalarının bakımı, onarımı ve arızalı olanların değiştirilmesi,
19Çamaşır-bulaşık makinesi muslukları ve tekli muslukların bakımı-onarımı ve değiştirilmesi,
2

 

Duş spirali ve duş ahizesinin bakım, onarım ve yenilenmesi,
21Kombi, termosifon, şofben, banyo kazanı bakım ve onarımı,
22Elektrik tesisatının bakımı,
23Lamba anahtarları, priz grupları, sigorta ve lamba duylarının bakım, onarım ve yenilenmesi,
24Kapı zili bakım, onarım ve yenilenmesi,
25Aspiratör bakım ve onarımı,
26Boya ve badana yapılması (kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılanlar hariç olmak üzere),
27Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,
28Binalara ait ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su ve gaz, otomat vb. giderleri,
29Binalara ait ortak kullanım alanlarının ve malzemelerinin bakım ve onarım giderleri,
30Binaların kanalizasyon hatlarının bakımı ve tıkalı hatların açtırılması,
31Hidrofor ve tesisatının bakım ve onarımları,
32Asansör bakımı (periyodik bakım giderleri) ve küçük onarımı,
33Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksiklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,
34Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının bakım ve onarımları,
35Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin; basınç testleri, baca gazı analizleri, küçük onarımları ile brülör bakım ve onarımları,
36Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin ömrünün uzatılması ve korunması maksadıyla kimyasal ve koruyucu malzemenin temini,
37Boylerlerin bakım ve onarımları,
38Sığınak ve eşya depolarının bakım ve onarımları,
39(Mülga: 370 sayılı Genel Tebliği)[1]
40Çatı arası temizliklerinin yapılması,
41Baca temizliği yapılması.

EK-5 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KARŞILANACAK GİDERLER (Değişik: 339 sayılı Genel Tebliğ)

Sıra NoGiderKullanım Ömrü
1Kullanım ömrünü tamamlamış kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi
a. Ahşap kapı20 yıl
b. PVC kapı25 yıl
c. Ahşap pencere20 yıl
ç. PVC pencere25 yıl
d. Alüminyum kapı ve pencere

e. Çelik kapı (dış kapı)

20 yıl

25 yıl

2Kullanım ömrünü tamamlamış gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolaplarının yenilenmesi20 yıl
3Kullanım ömrünü tamamlamış mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin yenilenmesi
a. Mutfak dolabı10 yıl
b. Mutfak tezgahı (mermer)10 yıl
c. Mutfak tezgahı (laminat)10 yıl
ç. Seramik evye10 yıl
d. Çelik evye

e. Mutfak tezgahı (mermerit)

10 yıl

10 yıl

4Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik kaplamalarının yenilenmesi20 yıl
5Kullanım ömrünü tamamlamış zemin döşemeleri ve süpürgeliklerin yenilenmesi
a. Ahşap (rabıta, masif, lamine)20 yıl
b. Marley15 yıl
c. PVC esaslı laminat15 yıl
6Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (alafranga-alaturka) yenilenmesi20 yıl
7Esaslı pis su gider tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi_
8Esaslı temiz su tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi_
9Kullanım ömrünü tamamlamış lavabonun yenilenmesi20 yıl
10Kullanım ömrünü tamamlamış duş teknesi ve küvet yenilenmesi
a. Duş teknesi15 yıl
b. Banyo küveti

c. Duşakabin

ç. Banyo dolabı

15 yıl

15 yıl

10 yıl

11Kullanım ömrünü tamamlamış banyo-lavabo/evye bataryası yenilenmesi15 yıl
12Kullanım ömrünü tamamlamış termosifon-şofben, kombi ve banyo kazanı yenilenmesi

a. Termosifon

b. Şofben

c. Banyo kazanı

d. Kombi

10 yıl

10 yıl

10 yıl

15 yıl

13Esaslı elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi_
14Kullanım ömrünü tamamlamış fırın üstü aspiratörün yenilenmesi10 yıl
15Konutların her personele ilk tahsis edildiğinde boya ve badanasının standarda göre ve 3 yılda bir kireç badana, 5 yılda bir boya (yağlı boya, plastik boya gibi) yapılması_
16Binalara ait çatı onarımları (izolasyon ve oluklar dahil)10 yıl
17Binaların mevcut durumuna uygun dış cephe onarımları ve boyası10 yıl
18Kanalizasyon hatlarının onarımları ve yenilenmesi_
19Kullanım ömrünü tamamlamış hidrofor ve tesisatının yenilenmesi20 yıl
20Asansörün kumanda panosu, makine motor grubu, taşıma sistemi, kabin tesisatı ile kuyu içi tesisatı gibi ana parçalarının değiştirilmesi ve asansörün emniyetli kullanım standartlarının artmasına ilişkin yapılacak lüks sayılmayan ilave tertibatının eklenmesi_
21Daire duvarlarına dıştan veya içten ısı yalıtımının yapılmasıBir defaya mahsus yapılacaktır
22Eşanjörlerin bakımı, onarımı ve yenilenmesi_
23(Değişik: 370 sayılı Genel Tebliği)[2] Güvenliğin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve emniyet güçlerine ait konutlarda aşağıda belirtilen kamera, cihaz, sistem, makine, techizat vb’nin tedarik, kurulum, işletme, bakım ve onarım giderleri ile yanda belirtilen sürelerde yenileme giderleri:

a. Çevre Emniyeti Kamera Sistemi,

b. Kapalı Devre TV Görüntüleme ve Kayıt Sistemi (KDTS),

c. Evrak, Paket Kontrol Cihazı (EPKC) (X-Ray Cihazı),

ç. Araç Altı Görüntüleme Sistemi,

d. El Tipi Mobil Seyyar Araç Altı Görüntüleme Cihazı,

e. Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi,

f. Plaka Tanıma Sistemi,

g. Kablolu/Kablosuz Birlik/Lojman Alarm İkaz Sistemi,

ğ. Kapı Tipi Metal Detektörü (KTMD),

h. Her Türlü Hidrolik ve Elektronik Kollu Bariyer,

ı. Yol Kapanı ve Kirpi Gibi Mekanik Engelleme Teçhizatı,

i. Akıllı Kart El Terminali,

j. Blok Yol Bariyer Sistemi,

k. Kurşun Geçirmez Cam,

l. Devriye Tur Kontrol Sistemi (DTKS),

m. El Dedektörü,

n. Apartman Girişlerine Şifreli Kilit ve Görüntülü Diafon (Tercihan Kayıt Yapabilen) Sistemi,

o. Jeneratör.

Ayrıca emniyetin sağlanması amacıyla her türlü nizamiye ve ani müdahale kuvveti binası, giriş kapısı, çevre eminyet duvarı, nöbet kulesi ve kulubesi yapım, işletme, bakım ve onarım giderleri,

7 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

10 yıl

5 yıl

5 yıl

5 yıl

10 yıl

15 yıl

10 yıl

5 yıl

10 yıl

15 yıl

24Kalorifer kazanları ve tesisatı ile ısıtma sistemine ait ana parçaların (kazan, brülör, otomatik kontrol panelleri, sirkülasyon pompaları, kalorifer boruları,radyotörler vb.) yenilenmesi_
25Esaslı onarımlar esnasında oluşan hasarların giderilmesi_
26Kullanım özelliğini kaybetmiş boylerlerin yenilenmesi_
27Kullanım özelliğini kaybetmiş elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının yenilenmesi10 yıl

NOT

1- Malzemeler kullanım ömürleri sonunda yapılacak incelemeler neticesinde teknik personel tarafından tanzim edilecek rapora göre değiştirilir veya kullanıma devam edilir.

2- Kullanım ömrünü tamamlamış sorunlu malzemeler kullanıcı hatasından kaynaklanmaması ve yetkili personel tarafından teknik rapor düzenlenmesi şartıyla kamu idareleri sorumluluğunda onarılır veya değiştirilir.

3- Değiştirilecek ya da kullanılacak malzemenin yerine aynı malzemenin kullanılması esastır. Malzemenin üretimden kalkması ve maliyet etkinlik açısından uygun olması durumunda teknik raporda belirtilen malzeme kullanılır.

4-Listede bulunmayan ancak, aynı maksatla kullanılan farklı özellikteki malzemelerin kullanım ömürleri, listede belirtilen malzemeler baz alınarak belirlenir.

5- Doğal afetler sonucunda (deprem, sel, fırtına vb.) veya kullanıcı hatası olmayan başka sebeplerle oluşan malzeme hasarları teknik personelin tanzim edeceği rapora göre değiştirilir.

6- EK:5’teki listede yer almayan bakım, onarım ve yenileme giderleri konutlarda oturanlarca karşılanır.

7- Kamu kurum ve kuruluşları sorumluluğunda bulunan EK:5’teki listede yer alan ana malzemelerden daha önce mevcudu bulunmayanlar teknik personel tarafından düzenlenecek teknik rapor ile konut envanterinedahil edilir ve bu tarihten sonra kullanım ömürleri başlatılır.

Dikkat: Ek 4 ve 5’in 339 sayılı GT ile değişmeden önceki şekli[1]

[1]:

(EK:4)
KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER
Sıra NoGider
1Kırılan camların yenilenmesi,
2Kapı, pencere ve camların bakım ve onarımı (kapı ve pencere kolları, fitilleri ve kilitlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi)
3Süpürgelik ve alınlıkların onarımı,
4Gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolabı türü ahşap malzemelerin onarımı,
5Mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin bakım ve onarımı,
6Kornejlerin bakım, onarım ve yenilenmesi,
7Zemin ve duvar seramik kaplamalarının onarımı,
8PVC ve ahşap zemin döşemelerinin bakım ve onarımı,
9Tuvalet taşının (alaturka ve alafranga) onarımı,
10Taharet musluğu ve borusunun bakım, onarım ve yenilenmesi,
11Klozet kapağının bakım, onarım ve yenilenmesi,
12Rezervuar-sifon bakım, onarım ve yenilenmesi,
13Su tesisatının bakımı,
14Lavabo onarımı,
15Lavabo sifonlarının bakım, onarım ve yenilenmesi,
16Duş teknesi ve küvet onarımı,
17Duşakabin bakım, onarım ve yenilenmesi,
18Banyo-lavabo/evye bataryalarının bakımı, onarımı ve arızalı olanların değiştirilmesi,
19Çamaşır-bulaşık makinesi muslukları ve tekli muslukların bakımı- onarımı ve değiştirilmesi
20Duş spirali ve duş ahizesinin bakım, onarım ve yenilenmesi,
21Termosifon, şofben, banyo kazanı bakım ve onarımı
22Elektrik tesisatının bakımı,
23Lamba anahtarları, priz grupları, sigorta ve lamba duylarının bakım, onarım ve yenilenmesi,
24Kapı zili bakım, onarım ve yenilenmesi,
25Aspiratör bakım ve onarımı,
26Boya ve badana yapılması, (kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılanlar hariç olmak üzere)
27Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,
28Binalara ait ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su ve gaz, otomat vb. giderleri,
29Binalara ait ortak kullanım alanlarının ve malzemelerinin bakım ve onarım giderleri,
30Binaların kanalizasyon hatlarının bakımı ve tıkalı hatların açtırılması,
31Hidrofor ve tesisatının bakım ve onarımları,
32Asansör bakımı (periyodik bakım giderleri) ve küçük onarımı
33Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksiklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,
34Sığınak ve eşya depolarının bakım ve onarımları,
35Çatı arası temizliklerinin yapılması,
36Baca temizliği yapılması.
(EK:5) – KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KARŞILANACAK GİDERLER
Sıra NoGiderKullanım Ömrü
1Kullanım ömrünü tamamlamış kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi
a. Ahşap Kapı25 yıl
b. PVC Kapı30 yıl
c. Ahşap Pencere20 yıl
ç. PVC Pencere30 yıl
d. Alüminyum Kapı ve Pencere25 yıl
2Kullanım ömrünü tamamlamış gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolaplarının yenilenmesi25 yıl
3Kullanım ömrünü tamamlamış mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin yenilenmesi
a. Mutfak Dolabı10 yıl
b. Mutfak Tezgahı (mermer)15 yıl
c. Mutfak Tezgahı (laminat)10 yıl
ç. Seramik evye25 yıl
d. Çelik evye30 yıl
4Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik kaplamalarının yenilenmesi25 yıl
5Kullanım ömrünü tamamlamış zemin döşemeleri ve süpürgeliklerin yenilenmesi
a. Ahşap20 yıl
b. Marley15 yıl
c. Karo Mozaik30 yıl
6Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (Alafranga-Alaturka) yenilenmesi25 yıl
7Esaslı pis su gider tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi_
8Esaslı temiz su tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi_
9Kalorifer tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi (ısıtma sistemlerini oluşturan ana ve arızalı parçaların değiştirilmesi)_
10Kullanım ömrünü tamamlamış lavabonun yenilenmesi25 yıl
11Kullanım ömrünü tamamlamış duş teknesi ve küvet yenilenmesi
a. Duş Teknesi15 yıl
b. Banyo Küveti20 yıl
12Kullanım ömrünü tamamlamış banyo-lavabo/evye bataryası yenilenmesi15 yıl
13Kullanım ömrünü tamamlamış termosifon-şofben, kombi ve banyo kazanı yenilenmesi15 yıl
14Esaslı Elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi_
15Kullanım ömrünü tamamlamış fırın üstü aspiratörün yenilenmesi15 yıl
16Dairelerin personele ilk tahsis edildiğinde boya ve badanasının standarda göre ve 3 yılda bir badana, 5 yılda bir boya (yağlı-plastik gibi) yapılması_
17Binalara ait çatı onarımları (izolasyon dahil)10 yıl
18Binaların mevcut durumuna uygun dış cephe onarımları ve boyası10 yıl
19Kanalizasyon hatlarının onarımları ve yenilenmesi_
20Kullanım ömrünü tamamlamış hidrofor ve tesisatının bakımı, onarımı ve yenilenmesi25 yıl
21Asansörün Kumanda Panosu, Makine Motor Grubu, Taşıma Sistemi, Kabin Tesisatı ile Kuyu İçi Tesisatı gibi ana parçalarının değiştirilmesi_
22Daire duvarlarına içten ve dıştan ısı yalıtımının yapılmasıBir defaya mahsus yapılacaktır
23Eşanjörlerin bakımı, onarımı ve yenilenmesi_
24Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin tüm müştemilatının bakımı, onarımı ve yenilenmesi_
25Esaslı onarımlar esnasında oluşan hasarların giderilmesi_

 

NOT

1 – Kullanıcı hatası olmayıp kullanım ömrünü tamamlamış malzemelerden kaynaklananlar yetkili personel tarafından teknik rapor düzenlenmesi şartı ile boş daire bakımları kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları sorumluluğunda onarılır veya değiştirilir.

2 – Malzemeler kullanım ömürleri sonunda yapılacak incelemeler neticesinde teknik personel tarafından tanzim edilecek rapora göre değiştirilir veya kullanıma devam edilir.

3 – Değiştirilecek ya da kullanılacak malzemenin yerine aynı malzemenin kullanılması esastır. Malzemenin üretimden kalkması ve maliyet etkinlik açısından uygun olması durumunda teknik raporda belirtilen malzeme kullanılır.

4  -Listede bulunmayan ancak, aynı maksatla kullanılan farklı özellikteki malzemelerin kullanım ömürleri, listede belirtilen malzemeler baz alınarak belirlenir.

5 – Doğal afetler sonucunda (deprem, sel, fırtına vb.) veya kullanıcı hatası olmayan başka sebeplerle oluşan malzeme hasarları teknik personelin tanzim edeceği rapora göre değiştirilir.

6 – EK:5 listede yer almayan bakım, onarım ve yenileme giderleri konutlarda oturanlarca karşılanır.

  1. Mülga ibare: “Güvenliğinin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda bulunan çevre emniyeti kamera sisteminin bakım ve onarımı,”
  2. Değişiklikten önceki şekli: “Güvenliğin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine ait konutlarda, çevre emniyeti kamera sisteminin yenilenmesi, 7 yıl”
Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği