1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Kamu Konutları Yönetmeliği


İçindekiler

Bakanlar Kurulu Kararı T/S: 16.07.1984-84/8345 Resmi Gazete T/S: 23.09.1984/18524

BİRİNCİ BÖLÜM-Genel Hükümler

Madde 1- Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2’nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usûl, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları tesbit etmektir.

Madde 2- Kapsam

Bu Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2’nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar.

Kurum ve kuruluşlarınca bir bölümü kamu konutuna tahsis edilen hizmet binalarındaki konutlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 3- Tanımlar

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Merkez; bu Yönetmeliğin kapsamına giren kamu kurum veya kuruluşun merkez teşkilatının bulunduğu il veya ilçeyi,

b) Yetkili Makam; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında bulunan en üst amir veya organ ile yetki devrettiği makam veya rütbe sahibini,

c) Yetkili Konut Dağıtım Komisyonu; yurt içi ve dışında, konutun bulunduğu ülke, bölge, il veya ilçede bu Yönetmeliğe göre kurulan komisyonları,

d) Yönetici; konut blok ve gruplarında, kurum veya kuruluşlarca karşılanan yakıtın temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için, konut tahsis edilenler tarafından kendi aralarından seçilen kişi veya kişileri,

e) (Ek: 20.09.2011/28060) İdare; Devlete ait kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü veya bu konutlardan tahsisli olanlardan adına kamu konutu tahsis edilen kamu kurum veya kuruluşlarını, (…)[1] diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan kamu konutları açısından ise maliki idareyi,

İfade eder.

Madde 4- Kiralama Suretiyle Konut Sağlanması

a) Bakanlar ve Milletvekilleri,

b) Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan kalkınmada öncelikli yörelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahrumiyet yerlerindeki üniversitelerden sosyal tesislerini tamamlayamamış olanların mahallen temin ve görevlendirilmesi mümkün bulunmayan personeli,

c) (Değişik 24.10.1987/19614)[2]  Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,

ç) (Ek: 20.01.2018-30307) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli

d) Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç gösterilecek hal ve yerlerdeki emniyet personeli,

e) Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyeti başkanları ve başkonsoloslar ile konut kiralanmasındaki güçlükler, kiraların çok yüksek olması ve diğer zorunlu hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında daimi görevli personeli,

f) (Değişik: 24.10.1987/19614)[3] Kirasının emsal kamu konutu kirasından fazla olan kısmı ilgililerin tabi oldukları kuruluşların bütçesinden karşılanması şartıyla görev yaptıkları yerde ve görevlerinin devamı süresince konut tahsis edilemeyen 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 2’nci maddesinde sayılanlar, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcı ve Cumhuriyet savcı yardımcıları,

g) (Ek: 16.02 1991/20788) Adalet Bakanlığı’nın toplu iyileştirme ve eğitim uygulanan özel kapalı cezaevleri ve nüfusu 500.000’den fazla olan il ve ilçe merkezlerinde bulunan cezaevlerinde, görevli müdür, infaz koruma başmemuru ve infaz koruma memurları,

h) (Ek: 16.02 1991/20788) Bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunması kaydıyla, bağlı ve ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personeli,

İçin konut kiralanabilir.

İKİNCİ BÖLÜM- Kamu Konutlarının Türlerine Göre Ayrılması

Madde 5- Kamu Konutlarının Türleri

Kamu konutları tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlardır.

b) Görev tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

c) Sıra tahsisli konutlar;

Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 9’uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet tahsisli konutlar;

1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel,

2) İlgili kanunlarca kendilerine zata mahsus taşıt tahsis edilen makam ve rütbe sahiplerinin makam şoförü ve koruma görevlileri,

3) Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci gibi personel,

İçin inşa ve tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Madde 6- Kamu Konutu Özelliğini Kazanma

Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanır.

Genel bütçeye bağlı dairelerin konutları ise, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13’üncü maddesinin (d) bendi ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 23’üncü maddesi uyarınca, ilgili idareye tahsis edildiği tarihte kamu konutu özelliğini kazanmış olur. Konutların ilgili idareye tahsisi, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.

Kamu konutlarının görev ünvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, (ek ibare: 20.01.2018-30307)[4] Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ayırım subay, astsubay ve sivil memur (Uzman çavuş ve uzman jandarma çavuşları dahil) arasında yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- Kamu Konutlarının Tahsis Usûl ve Esasları

Madde 7- Özel Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.

Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.

Madde 8- Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Merkezde görevli personele, merkez konut dağıtım komisyonunca, görev tahsisli konut tahsisi yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, ataması merkezden yapılan personele, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebilir.

(Değişik fıkra: 20.01.2018-30307)[5] Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait görev tahsisli konutların tahsisi, konutun kullanımına verildiği birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır.

Devlet güvenlik mahkemelerinin askeri yargıya mensup üyeleri ile Cumhuriyet savcı yardımcıları, sıraya tabi olmaksızın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konutlardan da yaralanabilirler.

Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsisi talebinde bulunanlar (2) sayılı cetvelde belirtilen sıra esas alınarak Yönetmeliğin ekli (4) sayılı cetvelindeki esaslara göre, kendi aralarında puanlamaya tabi tutulur.

Görev tahsisli konutta oturmakta iken görev ünvanı değişen personelin yeni görevi, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ise, kendisi için tekrar tahsis kararı alınmaz. Atanma kararı, son duruma göre konut tahsis kararı yerine geçer.

Boşalan görev tahsisli konutların, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde, Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi gerekir. Ancak, önceden belli bir görev için ayrıldığı halde, bu göreve atama yapılmadığından boş bulunan görev tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Madde 9- Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.

(Değişik fıkra: 20.01.2018-30307)[6] Türk Silahlı Kuvvetlerine, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, konutun kullanımına verildiği birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.

Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisi gerekir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, (ek ibare: 20.01.2018-30307)[7] Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hariç, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hak kazananlardan bulunduğu ülke, merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı yapılmaksızın daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca da yapılabilir.

Merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunun tahsis edeceği görev ve sıra tahsisli konutlar kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca konutların türlerine göre tesbiti ile birlikte, hazırlanacak genelge ile taşra teşkilatına bildirilir.

Madde 10- Hizmet Tahsisli Konutların Tahsis Şekli

Hizmet tahsisli konutlar yetkili makam tarafından tahsis edilir.

Madde 11- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği İle Yasama Organı İdari Teşkilatı Konutlarının Tahsis Şekli

(Mülga: 16.02.1991/20788)[8]

Madde 12- Kamu Konutlarından Yararlanamayacaklar

Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamazlar.

Madde 13- Konutta Birlikte Oturabilecekler

Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usûl ve fürûu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir.

Madde 14- Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

Kendisine  konut tahsisini isteye personel,  bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 11.06.2002/24782) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir[9]. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.

Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yıllın puan sıra cetvelinde gösterilir.

Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.

Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

Özel tahsisli, (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutların tahsisinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili makamca değerlendirilir.

(Değişik : 20.01.2018-30307)[10] Konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine dair usul ve esaslar; Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için Millî Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için İçişleri Bakanlığınca (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri gözönünde bulundurularak ayrıca düzenlenir.

Madde 15- Beyannamedeki Değişiklikler

Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirilir.

Madde 16- Konut Tahsisinin Bildirilmesi

Yetkili makamın veya ilgili konut dağıtım komisyonunun konut tahsis kararı, tahsisin yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde, görevli birim tarafından bir yazı ile konut tahsis edilen personele bildirilir.

Madde 17- Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş

Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.

Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, bir örneği ek (6) da gösterilen “Kamu Konutları Giriş Tutanağı” düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği de kiracıya verilir. Tutanağa, konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın ek (7) deki örneğine göre, hazırlanan bir listesi eklenir.

Bu tutanak, konuta girişte kira sözleşmesi ve çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma yerine geçer.

Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.

Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öder.

Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.

Madde 18- Konut Tahsis Komisyonlarının Kurulması

Komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile, konut tahsis komisyonları kurulur. Bu komisyonlar kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tesbit edilir.

Konut Tahsis Komisyonlarının Toplanması ve Çalışma Esasları

Madde 19- Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Konut tahsis kararları, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir “Karar defteri” ne yazılır. Bir örneği konut tahsis dosyasında saklanır.

Konut tahsis komisyonunun sekreterya işleri, konut tahsis işlemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM- Konutlarda Oturma Süreleri ve Konut Kira Bedelleri

Madde 20- Konutlarda Oturma Süreleri

Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.

(Değişik: 16.02.1991/20788)[11] Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır.

Ancak,

a) Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.

b) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konut boşaltılır.

c) (Değişik: 25.07.1992/21295)[12] Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde, kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konut boşaltılır. Bunlara Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sıra tahsisli konut tahsis edilir.

d) (Ek: 28.10.1992/21389) Eşyalı görev tahsisli konutlar, boşaltıldıkları tarihte bu konutlardan yararlanacak kişilerin mevcut olmaması halinde, (2) sayılı cetvelde görev unvanları belirtilen kişilere eşyalı olarak tahsis olunabilir.

Madde 21- Konutların Tipleri ve Aylık Kira Birim Bedelleri ile Yakıt Giderleri Bedellerinin Tesbiti (Değişik madde: 16.02.1991/20788)[13]

a) Kamu konutları, mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanılış özelliklerine göre aşağıda belirtilen yedi tipe ayrılır.

1-(A) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kalorifersiz konutlardır.

2-(B) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluluğu olan kalorifersiz konutlardır.

3-(C) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ve kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı kaloriferli konutlardır.

4-(D) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı; kaloriferci ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının ise sadece, su, elektrik ve aydınlatma giderlerinin kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluluğu olan kaloriferli konutlardır.

5(E) Tipi konutlar;

Tamamı kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan, kapıcı ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılandığı, kalorifercinin ise kamu kurum ve kuruluşunca karşılanması zorunluluğu olan kaloriferli konutlardır.

6-(F) Tipi konutlar;

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri yapı cinsleri ile baraka niteliğinde olan kalorifersiz konutlardır.

7-(G) Tipi konutlar;

Kamu kurum ve kuruluşlarının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri uyarınca, konutların ısınma, müşterek hizmet ve ihtiyaçlar ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılanması zorunluluğu olan kalorifersiz ve kaloriferli konutlardır.

b) Kamu konutlarının, tiplerine göre aylık kira bedellerinin hesaplanmasına esas olacak aylık kira ve yakıt birim bedelleri, sosyal yardım amacı da göz önünde bulundurularak, Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları temsilcilerinden teşekkül eden komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az üç ay önceden belirlenir. Başbakanın onayı ile yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulur.

Madde 22- Yurt Dışındaki Konutların Aylık Kira Birim Bedellerinin Tesbiti

Yurt dışındaki konutların aylık kira birim bedelleri beşinci derecenin birinci kademesindeki evli ve çocuksuz bir Devlet memurunun yurt içi ve yurt dışı net aylık tutarları arasındaki orana göre, bulunan kat sayısının, yurt içi için tesbit edilen aylık kira birim bedelleri ile çarpılması suretiyle, her ülke için ayrı ayrı hesaplanır.

Madde 23- Aylık Kira Bedelinin Tesbit ve Tahsili

Konutların aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça tesbit edilir. Brüt inşaat alanının yüzyirmi metrekareden fazlası dikkate alınmaz.

Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.

Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda Hazine’ye ve diğerlerinde ise kendi bütçelerine irat kaydedilir.

Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görevi, aylığı veya ücreti ile aylık toplam kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir örneği personelin maaşının ödendiği saymanlığa verilir.

Aylık kira bedelini kesmeyen tahakkuk memuru ve saymanlar, kesmedikleri kira karşılıklarından sorumludurlar.

Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen sayman, tahsil ettiği kira miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi, müteakip ayın 10’uncu gününe kadar ilgili birimlere vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilatlarını kira defterlerinde kiracının hesabına işlerler.

Madde 24- Hizmet Binalarındaki Konutların Aylık Kira Bedellerinin Tesbiti

Su, elektrik ve havagazı sayaçları ayrı olan hizmet binalarındaki konutların aylık kira bedelleri Yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre tesbit edilir. Konutun ayrı sayacı yoksa, su, elektrik ve havagazı bedeli olarak aylık kira bedeline ilave edilecek miktarlar, Yönetmeliğin 21’inci maddesi uyarınca, ilgili komisyon tarafından belirlenir.

Bu miktarların tesbitinde güçlük bulunduğu taktirde, komisyonun belirleyeceği ortalama emsal bedelleri, aylık kira bedeli ile birlikte tahsil edilir.

Madde 25- Aylık Kira Bedeli Alınmayacak Konutlar

Yurt içinde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi dönemindeki Başbakan, yurt dışında ki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlar ile Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (d) bendinde belirtilen hizmet tahsisli konutlardan aylık kira bedeli alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM- Konutların İşletme, Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanması

Madde 26- Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri

a) Bu Yönetmeliğe göre, kamu konutu olarak ayrılan konutların;

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

2) Borçlar Kanununun 258’inci maddesinde bahsi geçen ve konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri,

3) (Değişik: 14.10.1986/19251)[14] Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

4) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

b) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,

c) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilave olarak, demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

Kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini erteleyemezler.

Konutta oturanların kurumlarının muvafakatını almadan yaptıkları onarım giderleri ödenmez.

Madde 27- Eşyalı Olarak Konut Tahsisi

Özel tahsisli konutlar ile eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları göz önünde bulundurularak, özel tahsisli konutlar için ayrı, görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahipleri için ayrı olmak üzere, Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarca müştereken tesbit olunur.

İl Özel İdareleri ve belediyelerin eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve benzeri hususlar İçişleri Bakanlığınca tesbit edilir.

İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzdeellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar ile özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve diğer hususlar ise bu kuruluşların en yüksek karar organlarınca belirlenir.

Yurt dışında büyükelçilere, daimi delegelere, maslahatgüzarlara, askeri temsil heyetleri başkanlarına ve başkonsoloslara tahsis edilecek özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşatı, ülkenin temsil ihtiyaçları da göz önünde tutularak, Millî Savunma ve Dışişleri Bakanlarınca düzenlenir.

Madde 28- Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler

a) Kalorifersiz konutlar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

b) Küçük bakım ve onarım giderleri (Kiracı tarafından kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,

c) Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri,

d) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler,

e) Yönetmeliğin 29’uncu maddesine göre, tesbit edilen yakıt ihtiyacından fazla kullanılan yakıt giderleri,

Konut tahsis edilenler tarafından karşılanır.

(e) bendinde bahsedilen giderlerin, kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konut blok veya gruplarında, bu giderlerin brüt yüzölçümü oranına göre, her bağımsız bölüme isabet eden kısmının, ait olduğu ayı takibeden ayın ilk 15 günü içinde personelin aylık veya ücretinin ödendiği saymanlığa bildirilerek, Yönetmeliğin 23’üncü maddesi esaslarına göre, tahsil edilmesi sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM- Yakıt İhtiyacının Tesbiti, Yakıt Ödeneği Talebi ve Yakıtın Temin, Tedarik ve Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar

Madde 29- Yakıt İhtiyacının Tesbit Usülü

(Değişik madde: 16.02.1991/20788)[15] Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarı, bu Yönetmeliğe ekli (9) ve (10) sayılı cetvellerde gösterilen esaslara göre, her konut blok veya grupları için ayrı ayrı olmak üzere, her yıl Mayıs ayının ilk onbeş günü içinde tesbit edilir.

Kamu konutlarının gereğinden fazla yakılmasından dolayı, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarından fazla ihtiyaç duyulan yakıt, konutlarda oturanlar tarafından karşılanır.

Madde 30- Yakıt Ödeneği Talebi

Konut blok veya gruplarının bulunduğu yöre ve her birinin bağımsız bölüm sayısı, son üç yılda sarfedilen yakıt miktarı ile 29’uncu maddeye göre tesbit edilen yıllık yakıt ihtiyacı, yakıtın ton olarak mahalli fiyatı (taşıma, depolama ve benzeri giderler dahil) ve yıllık yakıt ihtiyacının karşılanması için her konut blok veya gruplarına göre ayrı ayrı hesaplanan ödenek ihtiyacı kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları yönetmekle görevli birim tarafından onaylı bir cetvel halinde her yıl Mayıs ayının son gününe kadar bağlı bulundukları kurum ve kuruluşa gönderilir.

İlgili kurum ve kuruluşça gerekli tetkik ve değerlendirmeden sonra konutlar için gerekli görülen yeteri kadar ödeneğin bütçelerine konulması ve ihtiyaca göre dağıtımı sağlanır.

Madde 31- Yakıtı Temin Tedarik ve Dağıtımı

Kaloriferli kamu konutlarının yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler konutlarının yakıt ihtiyacını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre sağlarlar.

b)Yukarıdaki bentte belirtilenler dışında kalan kamu kurum kuruluşları, kaloriferli konutlarında kullanılan yakıtın temin, tedarik ve dağıtımında tabi oldukları satın alma yönetmelikleri hükümlerini uygularlar.

Madde 32- Yakıt İhtiyacının Temin, Tedarik ve Dağıtımı İşlerini Yürüten Personelin Görev ve Sorumluluğu

Yakıtın temin, tedarik ve dağıtımıyla görevlendirilenler, bu işleri tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yürütmekle yükümlüdürler.

Yapılan tetkik sonucundan bu işlerin yürütülmesi sırasında ihmal ve kusurları anlaşılan ilgililere, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre disiplin cezası verilir. Ayrıca gerektiğinde haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve varsa meydana gelen zarar bunlara ödettirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM- Konuttan Çıkma, Konuttan Çıkarılma ve Konutların Yönetimi

Madde 33- Konuttan Çıkma

Bu Yönetmelik kapsamına giren;

a) (Değişik: 14.10.1986/19251)[16] Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yaralanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,

d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkıyönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi Müdürlüklerine atananlar veya bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten ve sıkıyönetimin kalkması halinde, görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler, sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde,

e) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,

f) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,

g)  Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte,

Konutları boşaltmak veya anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır.

Konutta oturanlarda yukarıdaki fıkralara göre, konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda, durum, personelin bağlı bulunduğu en yakın ve yetkili amirince, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8) de gösterilen “Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı ” düzenlemek suretiyle ilgili birime teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır.

Madde 34- Konuttan Çıkarılma

Konutlar, 33’üncü maddede belirtilen süreler sonunda boşaltılamaz ise tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak, bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

(İkinci fıkra değişik: 20.09.2011/28060)[17] Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunanlar ile yönetici veya idare tarafından alınan kararlara uymayanlar ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

(Değişik: 27.03.2012/28246)[18] 20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca İdarece konutta oturmasına izin verilenler hariç olmak üzere, 33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, konutu on beş gün içerisinde tahliye ederek boşaltması, aksi takdirde bu sürenin bitiminden itibaren işgaliye bedeli alınacağına ilişkin olarak İdarece yapılacak tebligata rağmen, konutu tahliye ederek boşaltmayanlardan, yeni bir tebligata gerek olmaksızın, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için ödenmesi gereken kira bedeli yerine işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik, su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.

Madde 35- Konutların Yönetimine Dair Esaslar

(Birinci fıkra değişik: 20.09.2011/28060)[19] Devlete ait kamu konutları, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yönetilir. Üzerinde kamu konutu bulunan Hazineye ait taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca Hazineye ait taşınmazların idaresine ilişkin yöntemlerle değerlendirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılmalarının daha uygun olacağına karar verilenlerin tahsisleri, adına tahsis yapılan idarelerin görüşleri de alınmak suretiyle kaldırılır. Fiilen kamu konutu olarak kullanılan ve tahsisleri kaldırılanların yerine Maliye Bakanlığı tarafından başka kamu konutları tahsis edilir. Tahsisleri kaldırılan kamu konutlarında oturanlara, kurumları tarafından Maliye Bakanlığınca yeni tahsis edilen kamu konutlarından tahsis yapılır. Adına yeni kamu konutu tahsis edilenlerce kurumlarınca yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde oturulan kamu konutunun boşaltılması zorunludur. Bu süre içerisinde kamu konutunu boşaltmayanlar hakkında 34 üncü maddeye göre işlem yapılır. Adına yeni kamu konutu tahsis edilenlerin zorunlu nitelikteki taşınma masrafları Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu Bakanlık tarafından ilgililerine ödenir. Bu amaçla gerektiğinde Maliye Bakanlığınca hizmet satın alınabilir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Sıra Tahsisli Lojman Nedir? Sıra Tahsisli Lojman Nasıl Tahsis Edilir?

Ancak, kanunlar gereğince ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce yürütülmesi gerekli görevler dışında, genel bütçeye bağlı dairelere tahsisli konutların yönetimi, konut tahsisine dair usul ve esasların uygulanması, işletme, bakım, onarım ve benzeri işlerinin yapılması ve bunlara ait giderlerin ödenmesi gibi işler, konutların tahsis edildiği Bakanlıklara aittir.

(Ek fıkra; 02.07.2004/25510) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan bir ana taşınmaz mal ya da ana yapı üzerinde bulunan ve birden çok kamu kurumu veya kuruluşuna tahsisli kamu konutlarının ve bunlarla ilgili ortak yerlerin, idarelerince yapılması gereken bakım ve onarımları; bağımsız bölümlerin arsa payları toplamının, arsa payları bilinemiyor ise, kira bedeline esas konut alanları toplamının en fazlasına sahip kamu kurumu veya kuruluşunca yaptırılır. Diğer kamu kurumu veya kuruluşları da kendilerine tahsisli bağımsız bölümlerin payına düşen onarım ödeneği tutarını, onarımı üstlenen kamu kurumu veya kuruluşunun bütçesine aktarırlar veya öderler. Bu kapsamda yapılan işlerin ita amirliği, ihale komisyonu, tahakkuk memurluğu ve saymanlık hizmetleri, onarımı yaptırmakla görevli kamu kurumu veya kuruluşunca yerine getirilir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, maliye hazinesi mülkiyetinde olan ve kendisine tahsisli bağımsız bölümü bulunan yapıların idarelere ait bakım ve onarımlarının tamamını, gerekli görmesi durumunda yaptırabilir.

Genel bütçe dışındaki kurum ve kuruluşların kontlarının yönetimi, bu idarelere aittir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi yapılardaki konutların müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili işleri, mezkur Kanun hükümleri ile bu Yönetmelikle tesbit edilen esaslara göre yürütülür.

Madde 36- Konut Blok veya Gruplarının Müşterek Hizmet ve İhtiyaçlarının Karşılanması

Kamu kurum ve kuruluşlarının 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan konut blok veya gruplarının; yakıt ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı dışındaki müşterek hizmet ve ihtiyaçların konutlarda oturanların kendi aralarından birer yıl süreyle ve yeteri kadar seçeceği yöneticiler aracılığı ile aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır.

a) Konutların kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi gibi hizmet personeli ile ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerini brüt yüzölçümleri oranına göre konutta oturanlardan tahsil etmek,

b) Konutların işletme, bakım ve onarım işleri için yıllık programlar hazırlamak ve idareye teklifte bulunmak,

c) Bahçe, otopark düzenlemesi ve konutların korunması hususlarında ilgili idareye teklifte bulunmak,

d) İlgili idare ile koordine ederek, yılda en az iki defa, konutların iç kısmının bakım, onarımı ve tesisatların durumunu kontrol ettirmek,

Bu konuda, yönetici tarafından hazırlanan raporun aslı, yönetim işleri ile ilgili dosyada bir örneği de konut tahsis dosyasında saklanır.

e) Müşterek kullanıma ve yaralanmaya tahsis edilen bahçe ve yeşil sahaların kiracılar tarafından özel amaçları için kullanılmasını önlemek,

Tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan konut blok veya gruplarında, (a) bendinde belirtilen müşterek hizmet ve ihtiyaçların konut tahsis edilenler tarafından karşılanması esastır. Ancak, bu hizmet ve ihtiyaçların kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlar için yapılan giderler, kira birim bedellerinin tesbitinde dikkate alınır.

Kendilerine konut tahsis edilenler, 29’uncu madde uyarınca tespit edilen yakıt ihtiyacından fazla sarfedilen yakıt giderlerine, konutların brüt yüzölçümleri oranında katılırlar.

Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 37- Ankara Namık Kemal Mahallesindeki Konutların Yönetimi

(Mülga madde: 26.07.2014/29072)[20]

Madde 38- Konutların Nitelikleri

Bu Yönetmelik kapsamına giren kurum ve kuruluşların inşa edecekleri veya satın alacakları konutların brüt inşaat alanı, sosyal konut için belirtilen azami alanı geçemez.

Ancak, özel tahsisli konutlar ile görev tahsisli konutlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Madde 39- Yasak Hükümler

Bu Yönetmeliğe aykırı olarak; toplu iş sözleşmeleri ile özel sözleşmelere hüküm konulamaz, idari yetki kullanımı yoluyla farklı işlem yapılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM- Çeşitli Hükümler

Madde 40- Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli Esaslar

Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar.

a) Konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunamazlar,

b) Yönetici tarafından tespit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar,

c) Konutların tamamını veya bir bölümünü, başkalarına devredemezler veya kiraya veremezler,

d) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarda, kendiliklerinden değişiklik yapamazlar,

e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler.

Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından ilgili kuruma bildirilir. İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tesbit edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar.

Madde 41- Kira Birim Bedelini Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

Kamu konutlarının aylık kira bedelinin tesbitine esas olacak kira birim bedellerini belirlemek üzere, 2946 sayılı Kanunun 5’inci maddesi uyarınca ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan komisyon, Maliye Bakanlığının (Millî Emlâk Genel Müdürlüğü) daveti üzerine, her yıl Eylül ayının ilk 10 günü içinde toplanır. Komisyonun sekreterya hizmetleri Millî Emlâk Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını ekseriyetle alır.

Ek Madde- (Ek: 24.10.1987/19614) Kurumlarından aylıksız veya aylıklı izinli olarak başka kurumlarda görevlendirilen personelin, izinli oldukları kamu kurumu konutundan görev tahsisli veya sıra tahsisli olarak yararlanmaları halinde, görevlendirildikleri kurumlarda görev yaptıkları süre içerisinde puanları dondurulmak ve süre kaydı aranmaksızın bu konutlarda oturmalarına devam olunur.

Geçici Madde 1- (Değişik madde: 14.10.1986/19251)[21] 

Kamu konutlarında oturanlardan durumu bu Yönetmelikle belirlenen esaslara uymayanlar; (2) sayılı cetvelde görev unvanı yer almayanlar veya görevleri kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca (2) sayılı cetvele dahil edilecek unvanlar arasında sayılmayanlardan, konutta beş yıllık oturma süresini dolduranlar ile bu süreyi doldurmaya en çok iki ayı kalanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde; beş yılı doldurmayanlar ise bu sürenin sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde; kendilerine özel görev veya hizmet tahsisli konut tahsis edilenlerden; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilmiş olanlarda en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

Ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri konutunda oturanlardan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında görevli olanların 23/9/1984 tarihinden geçerli olmak üzere bu görevlerinin devamı süresince puanları dondurulur ve beş yıllık süreye bakılmaksızın bu konutlarda oturmaya devam ederler.

Bu süreler sonunda konutu boşaltmayanlar hakkında 34’üncü madde hükmü uygulanır.

Geçici Madde 2- 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri ile Millî Güvenlik Konseyi yönetimi dönemindeki Başbakan’a özel nitelikli konut tahsis edilir. Bu konutlar hakkında da 25’inci madde hükmü uygulanır.

Geçici Madde 3- (Mülga: 14.10.1986/19251)[22]

Geçici Madde 4- 

1/1/1985 tarihine kadar boşalan sıra tahsisli konutlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre konut tahsis talebinde bulunanlar arasından puan sırası esas alınmak suretiyle hak sahiplerine tahsis edilir.

Geçici Madde 5- 

Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce hizmete giren konutlar hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 6- 

1985 yılına ait yakıt ihtiyacı  Yönetmeliğin 29’uncu maddesine göre tesbit edilerek, gerekli ödenek en geç 1/10/1984 tarihine kadar talep edilir.

Geçici Madde 7- (Ek: 14.10.1986/19251) 

Bu Yönetmeliğin 7’nci maddesine göre Bakanlara tahsis edilen “özel tahsisli” konutlar için 1984 yılında Başbakanlıkça alınmış bulunan demirbaş eşya ve mefruşat giderleri Başbakanlık bütçe tertibinden ödenir.

Geçici Madde 8- (Ek: 14.10.1986/19251) 

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan konutların, konut sağlanıncaya kadar kiralanmasına devam edilmesine yetkili makamca karar verilebilir.

Geçici Madde 9- (Ek: 28.10.1992/21389)

Görevleri gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenlerden, 25/7/1992 tarihinden önce bu görevlerinden ayrılanlar hakkında da 20’nci maddenin ikinci fıkrasının ( c ) bendi hükmü uygulanır.

Geçici Madde 11 – (Ek: 27.03.2012/28246)

Bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan 34 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamında tahsil edilen işgaliye bedellerinden; 20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca İdarece oturmasına izin verilenler ile 34 üncü maddeye göre yapılacak tebligat üzerine konutu boşaltanlardan tahsil edilenler, alınması gereken kira bedelleri düşüldükten sonra en geç iki ay içerisinde iade edilir, boşaltmayanlardan tahsil edilenler ise, tahsil edilecek işgaliye bedellerinden mahsup edilir.

Madde 42- Yürürlük

Bu Yönetmeliğin 23, 26, 27 ve 28’nci maddeleri hükümleri 1/7/1984 tasrihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 43- Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) Sayılı Cetvel

ÖZEL TAHSİSLİ KONUTLARLAR

Kamu Konutları kanunu gereğince “Özel Tahsisli” Konutların;

a) Isınma giderleri,

b) Demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

c) Aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri,

İlgili kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

“Özel tahsisli” konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan makam ve rütbe sahipleri aşağıda gösterilmiştir.

A- Temsil özelliği olup kira bedeli alınmayacak olanlar,

1-Cumhurbaşkanı, (….)[23], Başbakan,

2-Yurt dışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar.

B- Kamu Konutları Kanunu’na göre, kira bedeli alınacak makam sahipleri:

1- Bakanlar,

2- Yüksek Yargı Organları

a) Anayasa Mahkemesi Başkanı,

b) Yargıtay Başkanı,

c) Danıştay Başkanı,

d) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,

e) Sayıştay Başkanı,

f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı.

g) (03.05.1998 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile eklenen bend) (03.08.1998 tarih ve 23391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren Yönetmelik ile değişik)[24] (08.12.2002 tarih ve 24957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır)[25]

3-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı,

4- (14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) (…)[26] Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

5- (03.05.1998 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile değişik)[27] (03.08.1998 tarih ve 23391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  giren Yönetmelik ile değişik)[28]

a) (Değişik: 07.02.2019/30679)[29] Bakan Yardımcıları,

b) Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yapmakta iken bu görevden emekli olanlar.

c) (Ek: 07.02.2019/30679) Müsteşarlar,

6- (14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı

7- İl Valileri, Emniyet Genel Müdürü (Mülga: 07.02.2019/30679)[30],

8- Kaymakamlar

C- Kamu Konutları Kanunu’na göre kira bedeli alınacak rütbe sahipleri,

1- Genelkurmay Başkanı,

2- (Değişik ibare: 20.01.2018-30307)[31] Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı,

3- Genelkurmay 2. Başkanı,

4- Ordu Komutanları (Deniz ve Havada eşidi),

5- (Değişik: 17.08.2014/29091)[32] Kolordu Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi),

6- (14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen bend) Orgeneral ve Oramiraller,

7- (14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen bend) Kuvvet Komutanları Kurmay Başkanları, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı Kurmay Başkanı,

8- (Ek: 14.10.1986/19251) (Değişik: 17.08.2014/29091)[33] Tümen ve Tugay Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi).”

(14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik)

(2) Sayılı Cetvel[34]

GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR

Bu Yönetmeliğin (3) Sayılı Cetvelinde gösterilen eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilenler hariç, Kamu Konutları Kanununun 3’üncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak bu Cetvelde sayılan görev ünvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev ünvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev ünvanları tespit edilebilir. Kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca, bu Cetveldeki görev ünvanları sırası hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak görev tahsisli konut tahsis edilecek görev ünvanları, her kurum ve kuruluş için bir cetvel halinde ayrıca düzenlenir ve genelge ile teşkilata duyurulur.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, “Yurt dışında sürekli görevde bulunan personele konut temini projesi” kapsamında sağlanacak kamu konutları, yurt dışında sürekli görevli kamu personeline, bu cetveldeki Dışişleri Bakanlığına ait yurtdışı teşkilatı tahsis listesi ve cari protokol sırası göz önünde bulundurularak tahsis edilir. Tahsis, konutun bulunduğu yerdeki diplomatik misyon şefi başkanlığında, bu Yönetmelik esaslarına göre kurulacak komisyon tarafından yapılır.

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli personelden hangilerine “görev tahsisli” konut tahsis edileceği Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından tesbit edilir.

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevli Silahlı Kuvvetler mensubu personel, Türk Silahlı Kuvvetleri konutları için belirlenen usul ve esaslara göre mensup oldukları kuvvet komutanlıkları konutlarından yararlanmaya devam ederler.

(Değişik fıkra: 20.01.2018-30307)[35] Görev tahsisli konutların tahsis edileceği rütbe ve makamlar; Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında İçişleri Bakanlığınca düzenlenir.

Bütçe Dairesi Başkanı ile Saymanlık Müdürü nezdinde görev yaptıkları idarelerce “görev tahsisli” konut tahsis edilebilir.

Görev tahsisli konutların tahsis edileceği temsil özelliği olan kişi, makam ve rütbe sahipleri aşağıda gösterilmiştir.

I’inci Grup

1- Yasama :

     (…)[36]

2- Yargı:

A- Anayasa Mahkemesi :

Başkan Vekili, Asıl Üye, Yedek Üye,

B- Yargıtay :

Başkan Vekili, Daire Başkanı, Üye, Cumhuriyet Başsavcı Vekili,

C- Danıştay :

Başkan Vekili, Daire Başkanı, Üye, Savcı,Tetkik Hakimi,

D- Sayıştay :

Daire Başkanı, Üye, Savcı, Birinci Sınıfa Ayrılmış Uzman Denetçi[37].

3- Başbakanlık :

Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Genel Müdür, Başkan, Basın Müşaviri, 1’inci Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Savunma Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Hukuk Müşaviri, Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürü, Müfettiş, Başbakanlık Uzmanı, Şube Müdürü, 1,2 ve 3’üncü derece şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar.

4- Başbakanlık Bağlı Kuruluşları :

A- Merkez Teşkilatı :

Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter, Başkan, Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Daire Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Müfettiş, Yeminli Murakıp,

B- Taşra Teşkilatı :

Bölge ve İl Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müftü, Müftü Yardımcısı, Baştabip, İşletme Müdürü, Okul Müdürü, Müdür.

5- Başbakanlık İlgili Kuruluşları :

A- Merkez Teşkilatı :

Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Teftiş Kurulu Başkanı, Kontrol Kurulu Başkanı, Kurul Üyesi, Savunma Sekreteri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Grup Başkanı, Genel Sekreter, Kurul Başkan Yardımcısı (Daimi olanlar), Seksiyon Müdürü, 1’inci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Müşavir, Müfettiş, Özel Kalem Müdürü,

B- Taşra Teşkilatı :

Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü,

C- Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrikalar :

Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrika Müdürü; Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrika Müdür Yardımcısı; Grup Başkanı; Grup Başkan Yardımcısı; Hukuk Müşaviri; Müdür; Şube Müdürü; Baş Mühendis; Mühendis;

D- Bağlı Ortaklıklar :

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Servis Müdürü.

II’nci Grup

6- Bakanlıklar :

 A- Merkez Teşkilatı :

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi, Bakanlıkta Birinci Sınıf Hakimler ve Savcılar, Müsteşar Yardımcısı, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Kurul Üyesi, Hukuk Müşaviri, Merkez Valisi, Adalet Bakanlığında Görevli Hakim ve Savcılar, Özel Kalem Müdürü, Bakanlık Müşaviri, Müfettiş, Hesap Uzmanları, Kontrolör.

B- Taşra Teşkilatı :

Adli ve İdari Yargıda Hâkim, Cumhuriyet Savcısı-Yardımcısı, Yargıtay Tetkik Hâkimi ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı-Üyesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı-Yardımcısı, Vali Yardımcısı, Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Baş Müdür Yardımcısı, Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Liman Başkanı, Gemi Sörvey Kurulu Başkanı, İl Müdürü, Müdür, Defterdarlık Muhakemat Müdürü, Okul Müdürü, Baştabip, İl Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Mal Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, İlçe Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı.

7- Bakanlıklar Bağlı ve İlgili Kuruluşları[38]:

A- (13.12.1988 tarihli ve 20018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Merkez Teşkilatı :

Kurum Başkanı, Üye, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı-Kurul Üyesi, Başrejisör, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Birim Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Tiyatro, Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Savunma Uzmanı, Müşavir, Özel Kalem Müdürü, Avukat, Müfettiş.

B-(18.05.2000 tarihli ve 24053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Taşra Teşkilatı (Bölge, İl, İlçe, Müessese, Fabrika, Ünite, Şube v.b.):

Bölge Müdürü, Baş Müdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Bölge Birim Müdürü, Baş Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Müessese-Fabrika-İşletme Müdürü ve Yardımcısı, Fabrika-Grup Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür, Hukuk Müşaviri, Tiyatro, Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Baştabip, müstakil birim amiri olan Baş Mühendis, Mühendis, Uzman, İlçe Şube Başkan ve Müdürleri, Şef (KİT’lerde), İlçe Emniyet Amiri veya Emniyet Komiseri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Grup Başkanı, Adli Tabip, Savunma Sekreteri, Avukat, Müfettiş[39].

8- Mahalli İdareler :

A- Belediyeler:

Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Belediye Başkan Yardımcısı, Bağlı Kuruluş ve İşletmelerde Genel Müdür-Başkan-Müdür ve Yardımcıları, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Müessese Müdürü, Savunma Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Baştabip, Belediye Müfettişi, Şube Müdürü, Kadrolu Avukat.

9- Özel İdareler :

Özel İdare Müdürü, Özel İdare Müdür Yardımcısı, Birim Başkanı-Müdürü, İlçe Özel İdare Memuru, Kadrolu Avukat[40].

10- Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilâtı :

Elçi Müsteşar, Daimi Temsilci Yardımcısı, 1’inci Müsteşar, Müsteşar, Başkonsolos Yardımcısı, Başkâtip, Konsolos, 2’nci Kâtip, Muavin Konsolos, 3’üncü Kâtip, Ateşe, Hukuk Müşaviri, Uzman Müşavir, İdari Ateşe, Bölge Uzmanı, Haberleşme Teknisyeni,

11- Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Yurt Dışı Teşkilatı :

Müşavir, Ateşe, Temsilci, Temsilci Yardımcısı.

III’üncü Grup

12- Yüksek Öğretim Kurumları :

A- Genel :

Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı Başkanı, Yüksek Okul Müdürü, Enstitü Müdürü, Yüksek Okul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Hastane Baştabibi, Hastane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı,

B- Yüksek Öğretim Kurulu :

Başkan Vekili, Raportör Üye, Üye, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri,

C- Üniversiteler Arası Kurul :

Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı,

D- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi :

Genel Sekreter, Müdür.

(3) Sayılı Cetvel

EŞYALI GÖREV TAHSİSLİ KONUTLAR

Kamu Konutları Kanunu uyarınca, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutların;

a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

b) Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

c) Yönetmeliğin 26’ıncı maddesinin (a) fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bendlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakım, korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri, ilgili kurum ve kuruluşça karşılanır.

Bu tür konutta oturanlardan, Yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre kira bedeli alınır.

Eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilecek makam ve rütbe sahipleri aşağıda gösterilmiştir.

A- Makam Sahipleri

1- (…..)[41]

2- Üniversite Rektörleri,

3- Müsteşar Yardımcıları,

4- (14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Savunma Sanayii Geliştirme ve Desteleme İdaresi Başkanı[42],

5- Genel Müdürler,

6- Bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amiri,

7- Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların ve kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amiri,

8- Yurt dışında elçi müsteşarlar, daimi delege yardımcıları ve büyük elçilik müsteşarları,

9- Büyük şehir belediye başkanları,

10- (14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen bend) Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Başbakanlık ve Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanları, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanı.

B- Rütbe Sahipleri

General ve Amiraller.

 (24.10.1987/19614 ile değişik)

(4) Sayılı Cetvel[43]

SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN PUANLAMA CETVELİ

a) Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+10) puan,

b) Personelin 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için (+5) puan,

c) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda, daha önce konuttan yararlandığı her yıl için (-3) puan,

d) Personelin eşi için (+6) puan,

e) Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (+3) puan, (yalnız iki çocuğa kadar)

f) Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için (+1) puan,

g) (16.05.1996 tarihli ve 22638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik)[44] Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmesi halinde (-1) puan,

h) Personelin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediği her yıl için (+1) puan,

i) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-15) puan

j) Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (i) bendi kapsamı dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konut için (-10) puan,

NOT

1- Cetvelin, (b), (c) ve (h) bendlerindeki yılların ay ve gün olarak tesbit edilen bakiyelerinin puan değeri, oranlama yoluyla hesaplanarak, toplam puanlamada dikkate alınır.

2- Konut tahsis talebinde bulunan personelin, kanunen bakmakla mükellef olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, beyan tarihinde yıllık gelirleri toplamını tesbit mümkün değilse, bir önceki yılın gelirleri toplamı esas alınır.

3- Beyan tarihindeki aylık net gelirlerin, (12) ile çarpılması suretiyle yıllık gelirler toplamı bulunur.

(14.10.1988 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) (11.06.2002 tarih ve 24782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile değişik)

(5) Sayılı Cetvel

KAMU KONUTLARI TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ

1- Adınız ve Soyadınız :

2- Kurum Sicil Numaranız: Bilgisayar Sicil Numaranız:

3- Görev Unvanınız :

4- Görev Yeriniz :

5- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süreniz(1): Yıl Ay Gün

6- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların konutlarından daha önce yararlanmış iseniz konutta oturduğunuz süre: Yıl Ay Gün

7- Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda konut tahsisi için beklediğiniz süre(2): Yıl Ay Gün

8- Medeni Haliniz: Bekar Evli Dul

9- Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde sizin, eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var mı? (Cevabınız evet ise yandaki boş kutucuğa konut sayınızı yazınız): Evet Hayır Adet

10- Kamu Konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları dışında sizin, eşinizin, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile fertlerinin oturmaya elverişli konutu var mı? (Cevabınız evet ise yandaki boş kutucuğa konut sayınızı yazınız): Evet Hayır Adet

11- Kademe ilerlemesinin/derece yükselmesinin durdurulması veya bu cezaya eş ya da daha ağır bir disiplin cezası aldınız mı? : Evet Hayır

12- Görevi ihmal ya da suiistimalden mahkumiyetiniz var mı? : Evet Hayır

13- Eşiniz Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışıyor mu? : Evet Hayır

14- Kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk sayısı(3):

15- Eşiniz ve çocuklarınız dışında kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta beraber oturacağınız aile fertlerinin (anne ve babanız) sayısı(4):

16- Aylık ve özlük haklarınız hariç, konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin yıllık TL. gelirleri(5)

17- Eşiniz ve çocuklarınız dışında, kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz ve konutta birlikte oturacağınız aile fertlerinin (anne ve babanızın):

ADI VE SOYADI DOĞUM YERİ VE TARİHİ YAKINLIĞI

18- Tahsisini istediğiniz konuta ilişkin tercihleriniz:

SEMTİ BRÜT YÜZÖLÇÜMÜ (M2) ODA SAYISI BODRUM KATI İSTER MİSİNİZ? Evet Hayır

Bu beyannamenin tarafımdan düzenlendiğini ve içindeki bilgilerin doğru olduğunu yanlış ve noksanlıktan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi, durumunda değişiklik olduğunda bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim.

TASDİK EDEN AMİRİN                                                              ADINIZ VE SOYADINIZ:
ADI VE SOYADI:                                                                      Ev Adresiniz :
                                                                                             TEL :
                                                                                             TARİH VE İMZA :

 1. Burada yer alan “Ankara Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve çeşitli Bakanlıklara tahsis edilen kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,” ibaresi
 2. 24.10.1987 tarihli ve 19614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: “Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç gösterilecek hal ve yerlerdeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli,”
 3. 24.10.1987 tarihli ve 19614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: “Kirasının emsal kamu konutu kirasından fazla olan kısmı Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanması şartiyle, görev yaptıkları yerde ve görevlerinin devamı süresince konut tahsis edilemeyen Devlet güvenlik mahkemelerinin başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcı yardımcıları,”
 4. Eklenen ibare: “, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında”
 5. Değişiklikten önceki şekli: “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görev tahsisli konutların tahsisi, konutun kullanımına verildiği askeri birlik, karargâh ve kurumların komutanları, kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılır”
 6. Değişiklikten önceki şekli: “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi, konutun kullanımına verildiği askeri birlik, karargâh ve kurumların komutanları, kurmay başkanları veya yetki verecekleri amirler tarafından görev ve unvanlarına bakılmaksızın puan sırasına göre yapılır.”
 7. Eklenen ibare: “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı”
 8. 16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan madde:”Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına ait konutların tahsisi ile ilgili usul ve esaslar, Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir.
 9. Bu cümle, 11.06.2002 tarih ve 24782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile değiştirilmiş olup, değişiklikten önceki şekli ” Burada, beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme yapılarak, toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir.”
 10. Değişiklikten önceki şekli: “Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine dair usul ve esaslar (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümleri göz önünde bulundurularak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ayrıca düzenlenir.”
 11. 2. fıkranın 16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli:”Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak, bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde, ilgili konutta oturmaya devam eder. Ancak konuta girmek için sıra bekleyen bulunursa bu takdirde konutlarda 5 yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere ve tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde konuttan çıkarılır.”
 12. 25.07.1992 tarihli ve 21295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli:”c) Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde, hizmet veya görev tahsisli konutta geçen oturma sürelerine bakılmaksızın kendilerine beş yıl süre ile sıra tahsisli konut tahsis edilir.”
 13. 16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: “Aylık Kira Bedellerinin TesbitiMadde 21- Kamu konutlarının aylık kira bedellerinin tesbitine esas olacak “Kira Birim Bedelleri”; Maliye Bakanlığının Koordinatörlüğünde Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az üç ay önce belirlenir. Kira birim bedelleri Bakanlar Kurulu Kararıyla, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.Komisyonca, aylık kira birim bedelleri, yararlananlara sosyal yardımda bulunma amacı da göz önünde bulundurularak, bir metrekarelik alanın aylık kira birim bedeli olarak tesbit edilir. Kaloriferli konutlarda, tesbit edilen bu aylık kira bedeline, farklı iklim karakteri gösteren bölgeler ve bu bölgelerde ısınmada kullanılan yakıtın cinsi ve bedelleri ile Yargıtay İçtihatları dikkate alınarak hesaplanan ve bir metrekareye düşen ortalama aylık yakıt gideri bedeli ilave edilir. İlave edilen ortalama aylık yakıt gideri bedeli, bütün kaloriferli konutlar için aynıdır.”
 14. 14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli:” Kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme giderleri,”
 15. 16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki şekli:”634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan konutların yıllık yakıt ihtiyacı, Yönetmeliğe ekli (9) sayılı cetvelde gösterilen “İç sıcaklık dereceleri tablosu” ile “Dış sıcaklık dereceleri tablosu” esas alınmak suretiyle, eki 1, 2 ve 3 no.lu tablolardan yararlanarak, her konut blok veya grupları için ayrı ayrı olmak üzere, her yıl Mayıs ayının ilk onbeş günü içinde tesbit edilir.”
 16. 14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli:”Özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde,”
 17. Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “Konutun tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunan ve kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tesbit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”
 18. Değişiklikten önceki şekli: “(Ek: 20.09.2011 tarihli ve 28060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik) 33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu halde konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar geçecek süreler için tebligata gerek olmaksızın konutun tahliye edilmesi gereken tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.”
 19. Fıkranın değişiklikten önceki şekli: “Devletçe yaptırılan memur konutları, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13’üncü maddesinin (e) bendi uyarınca, Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce yönetilir.”
 20. Mülga madde: “Madde 37- Ankara Namık Kemal Mahallesinde çeşitli Bakanlıklara tahsis edilen konutlar, Millî Emlâk Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.(İkinci fıkra mülga: 27.03.20123 tarihli ve 28246 sayılı Yönetmelik)—————————————————————————————————————————————-Mülga ikinci fıkranın metni: Merkezi sistemle ısıtılan bu konutların yıllık yakacak ihtiyacının temin, tedarik ve dağıtımı ile müşterek hizmet ve diğer işleri, Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce yürütülür. ”—————————————————————————————————————————————-
 21. 14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli:” Kamu konutları Kanununun 5’inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü ile 6’ncı maddesi hükümleri hariç, Kanunun yürürlüğe girdiği 11/11/1983 tarihinden önce kamu konutlarına girmiş olanlardan durumu bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uymayanlar Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar.Bu süre içinde konutu boşaltmayanlar hakkında da Yönetmeliğin 34’üncü maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.”
 22. 14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan geçici 3. madde:”Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kendisine konut tahsis edilenlerden (2) sayılı cetvelde görev ünvanları yer almayanlardan konutta 5 yıllık oturma süresini dolduranlar Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde oturdukları konutları boşaltmak zorundadırlar.Birinci fıkrada belirtilen süreyi doldurmakla beraber konuttan çıkmadan kendilerine aynı konut yeniden tahsis edilmiş olanlar beş yıllık süreyi doldurmamış olanlar dahi birinci fıkra hükmüne tabidirler.”
 23. Bu arada yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı” ünvanı, 16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile cetvelden çıkarılmıştır.
 24. Değiştirilmeden önceki şekli ” Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay başkanlığından ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından emekli olanlar.” olup, burada yer alan “… Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından …” ibaresi, 21.05.1998 tarih ve 23348 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile eklenmişti.
 25. Yürürlükten kaldırılan bend: ” Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay Başsavcılığı görevlerini yapmakta iken bu görevlerden emekli olanlar.”
 26. Bu arada yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri” ünvanı, 16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile cetvelden çıkarılmıştır.
 27. 03.05.1998 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki şekli “Müsteşarlar”
 28. 03.08.1998 tarih ve 23391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki şekli “Müsteşarlar ve Başbakanlık Müsteşarlığından emekli olanlar.”
 29. Önceki şekli: “a) Müsteşarlar,”
 30. Mülga ibare: “(Vali)”
 31. Burada yer alan “2- Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı,” ibaresi, “Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı,” şeklinde değiştirilmiştir.
 32. Değişiklikten önceki şekli: “5 – Kolordu Komutanları (Deniz ve Havada eşidi),”
 33. Değişiklikten önceki şekli: “8- Tümen ve Tugay Komutanları (Deniz ve Havada eşidi).”
 34. 14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli uzun olduğu için bu cetvel Yönetmeliğin sonuna eklenmiştir.
 35. Değişiklikten önceki şekli: “Türk Silahlı Kuvvetlerinde “görev tahsisli” konutların tahsis edileceği rütbe ve makamlar, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken düzenlenir.”
 36. Bu arada yer alan “Milletvekili” ünvanı, 16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle cetvelden çıkarılmıştır
 37. “Birinci Sınıfa Ayrılmış Uzman Denetçi” ünvanı, 16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenmiştir.
 38. Bu maddenin (A) ve (B) bentleri Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 6/5/1988 tarih ve E. 1988/14, K. 1988/35 sayılı kararıyla iptal edilmiş; daha sonra 13.12.1988 tarihli ve 20018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yeniden düzenlenmiştir.
 39. 16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle, 7’nci maddenin (A) ve (B) bendlerinde sayılan ünvanlar arasına , “Müfettiş” ünvanı eklenmiştir.
 40. 16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle, 8 ve 9’uncu maddelerinde sayılan ünvanlar arasına “Kadrolu Avukat” ünvanı eklenmiştir.
 41. Bu maddede yer alan “Milletvekilleri” unvanı,16.02.1991 tarihli ve 20788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle cetvelden çıkarılmıştır.
 42. 14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: “Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı,”
 43. 14.10.1986 tarihli ve 19251 sayılı Remi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilerek yeniden tanzim edilen bu cetvel, Danıştayın 26/6/1987 tarih ve E. 1986/48, K. 1987/33 sayılı kararı ile iptal edilmiş; daha sonra 24.10.1987 tarihli ve 19614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yeniden düzenlenmiş ve metne işlenmiştir. Bu cetvelin iptal edilen şekli ile ilk şekli, Yönetmeliğin sonuna eklenmiştir.
 44. (16.05.1996 tarihli ve 22638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmeden önceki şekli: “Personelin, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, (konut kira gelirleri hariç) diğer tüm sürekli gelirlerinin, yıllık toplamının 1.200.000, -TL.sı için (-1) puan,”