1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Görev Tahsisli Lojmanlar


Görev Tahsisli Lojman Ne Demek

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

Görev Tahsisli Lojman Kimlere Verilir?

Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre tahsis edilir. Yönetmeliğin (3) Sayılı Cetvelinde gösterilen eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilenler hariç, kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak bu Cetvelde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev ünvanlından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit edilebilir. Kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca, bu Cetveldeki görev unvanları sırası hiyerarşi ve görevin önem derecesi esas alınarak görev tahsisli konut tahsis edilecek görev unvanları, her kurum ve kuruluş için bir cetvel halinde ayrıca düzenlenir ve genelge ile teşkilata duyurulur.

1- Yargı: A – Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, Asıl Üye, Yedek Üye B – Yargıtay Başkan Vekili, Daire Başkanı, Üye, Cumhuriyet Başsavcı vekili, C – Danıştay Başkan Vekili, Daire Başkanı, Üye, Savcı, Tetkik Hakimi, D – Sayıştay Daire Başkanı, Üye, Savcı, Birinci Sınıfa Ayrılmış Uzman Denetci.

2- Başbakanlık Bağlı Kuruluşları: A – Merkez Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı, Genel Sekreter, Başkan, Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Daire Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Müfettiş, Yeminli Murakıp,

B – Taşra Teşkilatı Bölge ve İl Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müftü, Müftü Yardımcısı, Baştabip, İşletme Müdürü, Okul Müdürü, Müdür,

3- Başbakanlık ilgili kuruluşları: A – Merkez Teşkilatı Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Teftiş Kurulu Başkanı, Kontrol Kurulu Başkanı, Kurul Üyesi, Savunma Sekreteri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Grup Başkanı, Genel Sekreter, Kurul Başkan Yardımcısı (Daimi olanlar), Seksiyon Müdürü, 1 inci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Müşavir, Müfettiş, Özel Kalem Müdürü,

B – Taşra Teşkilatı: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü,

C – Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrikalar: Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrika Müdürü, Müessese, İşletme, Kompleks ve Fabrika Müdür Yardımcısı, Grup Başkanı, Grup Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müdür, Şube Müdürü, Baş Mühendis, Mühendis,

D – Bağlı Ortaklıklar: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Servis Müdürü,

4- Bakanlıklar: A – Merkez Teşkilatı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi, Bakanlıkta Birinci Sınıf Hakimler ve Savcılar, Müsteşar Yardımcısı, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Kurul Üyesi, Hukuk Müşaviri, Merkez Valisi, Adalet Bakanlığına görevli Hakim ve Savcılar, Özel Kalem Müdürü, Bakanlık Müşaviri, Müfettiş, Hesap Uzmanları, Kontrolör.

B- Taşra Teşkilatı: Adli ve İdari yargıda hakim, Cumhuriyet Savcısı- Yardımcısı, Yargıtay Tetkik hakimi ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı-Üyesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı-Yardımcısı, Vali Yardımcısı, Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Baş Müdür Yardımcısı, Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Liman Başkanı, Gemi Sörvey Kurulu Başkanı, İl Müdürü, Müdür, Defterdarlık Muhakemat Müdürü, Okul Müdürü, Baştabip, İl Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Mal Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, İlçe Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı,

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Sıra Tahsisli Lojman Nedir? Sıra Tahsisli Lojman Nasıl Tahsis Edilir?

5- Bakanlıklar Bağlı ve İlgili Kuruluşları: A – Merkez Teşkilatı: Kurum Başkanı, Üye, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı-Kurul Üyesi, Başrejisör, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Birim Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Tiyatro, Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Savunma Uzmanı, Müşavir, Özel Kalem Müdürü, Avukat, Müfettiş.

B –Taşra Teşkilatı (Bölge, İl, İlçe, Müessese, Fabrika, Ünite, Şube v.b.):

Bölge Müdürü, Baş Müdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Bölge Birim Müdürü, Baş Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Müessese- Fabrika-İşletme Müdürü ve Yardımcısı, Fabrika-Grup Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür, Hukuk Müşaviri; Tiyatro, Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Baştabip, müstakil birim amiri olan Baş Mühendis ve Mühendis, Uzman, İlçe Şube Başkan ve Müdürleri, Şef (KİT`lerde), İlçe Emniyet Amiri veya Emniyet Komiseri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Grup Başkanı, Adli Tabip, Savunma Sekreteri, Avukat, Müfettiş.

6- Mahalli İdareler: A – Belediyeler: Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Belediye Başkan Yardımcısı, Bağlı Kuruluş ve İşletmelerde Genel Müdür-Başkan-Müdür ve Yardımcıları, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Müessese Müdürü, Savunma Sekreteri, Özel Kalem Müdürü, Baştabip, Belediye Müfettişi, Şube Müdürü, Kadrolu Avukat.

7- Özel İdareler: Özel İdare Müdürü, Özel İdare Müdür Yardımcısı, Birim Başkanı-Müdürü, İlçe Özel İdare Memuru, Kadrolu Avukat.

8- Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı: Elçi Müsteşar, Daimi Temsilci Yardımcısı, 1 inci Müsteşar, Müsteşar, Başkonsolos Yardımcısı, Başkatip, Konsolos, 2. Katip, Muavin Konsolos, 3 üncü Katip, Ateşe, Hukuk Müşaviri, Uzman Müşavir, İdari Ateşe, Bölge Uzmanı, Haberleşme Teknisyeni,

9- Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Yurt Dışı Teşkilatı: Müşavir, Ateşe, Temsilci, Temsilci Yardımcısı,

10- Yüksek Öğretim Kurumları: A – Genel: Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Ana Bilim Dalı Başkanı, Yüksek Okul Müdürü, Enstitü Müdürü, Yüksek Okul Müdür Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Hastane Baştabibi, Hastane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı,

B – Yüksek Öğretim Kurulu: Başkan Vekili, Raportör Üye, Üye, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri,

C – Üniversiteler Arası Kurul: Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı,

D – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi: Genel Sekreter, Müdür.

Görev Tahsisli Lojman Nasıl Tahsis Edilir?

Görev tahsisli konutlar, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ancak Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Merkezde görevli personele merkez konut dağıtım komisyonunca, görev tahsisli konut tahsisi yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarında, ataması merkezden yapılan personele, merkezde kurulan yetkili konut dağıtım komisyonunca görev tahsisli konut tahsis edilebilir.

Görev Tahsisli Konutların Isınma Giderleri

Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilave olarak, demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır.

Görev Tahsisli Lojmanda Oturma Süresi

Görev tahsisli lojmanlarda görev süresince oturulur. Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde, kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konut boşaltılır. Bunlara Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sıra tahsisli konut tahsis edilir.

Görev Tahsisli Lojman Danıştay Kararı

Görev tahsisli lojmanlarla ilgili Danıştay kararları için şu yazıya bakabilirsiniz: Görev Tahsisli Lojman Danıştay Kararı

Görev Tahsisli Lojmanlar
Görev Tahsisli Lojmanlar