1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Süresinde Boşaltılmayan Lojmanlardan İşgaliye Bedeli Alınabilir mi?


Lojmanlarla ilgili en önemli hususlardan birisi de süresinde boşaltılmayan lojmanlardan ecrimisil alınıp alınmayacağıdır. Kamu konutlarının türleri, bu lojmanların nasıl tahsis edileceği, bu lojmanlarda oturma süreleri, lojmanlardaki hangi giderlerin oturanlar tarafından karşılanacağı konusunda bilgi almak için şu yazımıza bakınız: Kamu Konutu (Lojman) Nedir? Kamu Konutlarının Türleri Nelerdir?

Kamu Konutlarını Tahliye (Boşaltma) Süresi

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33. maddesine göre; bu Yönetmelik kapsamına giren;

a) Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden onbeş gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde,

d) Konutta oturmakta iken bulunduğu il veya ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık veya mahkemesine veya adli müşavirliğine veya sıkı yönetim komutanlıkları emrindeki kadrolu askeri ceza ve tutukevi Müdürlüklerine atananlar veya bu görevlerden başka bir yerdeki aynı veya değişik bir göreve atananlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten ve sıkıyönetimin kalkması halinde, görevleri nedeniyle konut tahsis edilenler, sıkıyönetimle ilgili görevlerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde.

e) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,

f) Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,

g) Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, görevlinin bu görevi sona erdiği tarihte,

konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili birime vermek zorundadır.

Lojman (Kamu Konutu) Süresi İçerisinde Boşaltılmaz İse Ne olur? Ecrimisil Alınabilir mi?

Danıştay’ın, kamu konutlarından ecrimisil alınamayacağına dair kararları üzerine Kamu Konutları Yönetmeliğinin 34. maddesine, 22/08/2011 tarihli ve 2011/2164 sayılı BKK ile eklenen fıkra ile, kamu konutlarını süresi içinde tahliye etmeyenlerden işgaliye bedeli alınması öngörülmüştü.

Fıkra şu şekildeydi: “33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu halde konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar geçecek süreler için tebligata gerek olmaksızın konutun tahliye edilmesi gereken tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.”

Bu fıkra 17.02.2012 tarihinde şu şekilde değiştirilmiştir: “20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca İdarece konutta oturmasına izin verilenler hariç olmak üzere, 33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, konutu on beş gün içerisinde tahliye ederek boşaltması, aksi takdirde bu sürenin bitiminden itibaren işgaliye bedeli alınacağına ilişkin olarak İdarece yapılacak tebligata rağmen, konutu tahliye ederek boşaltmayanlardan, yeni bir tebligata gerek olmaksızın, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için ödenmesi gereken kira bedeli yerine işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik, su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.”

Açılan bir dava neticesinde Danıştay 2. Dairesi, E: 2013/5756, K: 2014/5756 (Tahliye edilmeyen kamu konutunda işgaliye bedeli alınmasını öngören düzenleme) ile söz konusu fıkranın yürürlüğü durdurulmuş, yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 07.07.2014 tarihli ve E: 2014/404, K: 2014/404 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Söz konusu fıkra, Danıştay Onbirinci Dairesinin 24/05/2018 tarih ve E.2018/5537, K:2018/2580 sayılı kararıyla, 2946 sayılı Kanun’un 8. maddesinde konutta oturma süresi sona erenlere karşı idarelere sadece konutun boşalttırma yetkisi tanındığı, konutun boşaltılmaması durumunda idareye işgaliye bedeli tahsil etme yetkisi verilmediği, Kanun’un anılan maddesinde yer alan açık kurala rağmen, dava konusu Yönetmeliğin 34. maddesinin değiştirilen üçüncü fıkrası ile idareye işgaliye bedeli tahsil etme hakkı tanınmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Bu karardan sonra Danıştay tarafından verilen kararlarda (örneğin Danıştay 12. Dairesi, E: 2018/4383, Karar: 2019/7624 (Kamu Konutlarından İşgaliye Bedeli Alınıp Alınamayacağı), Kamu Konutları Yönetmeliğinin Danıştay kararıyla iptal edildiği, bu bedenle bu madde hükümlerine dayanılarak 34. maddede belirtilen şekilde işgaliye bedeli alınamayacağına karar verilmektedir.

Suresinde Bosaltilmayan Lojmanlardan Isgaliye Bedeli Alinabilir mi
Süresinde Boşaltılmayan Lojmanlardan İşgaliye Bedeli Alınabilir mi?