1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine Arazilerinde Ecrimisil Nedir? Milli Emlak’ta Ecrimisil Nasıl Hesaplanır ve Ödenir?


Hazine Arazilerinde Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Ödeyenlerin Hakları Nelerdir?

Hazine arazileri açısından ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak talep edilen tazminattır.

Milli Emlak’ta Ecrimisil Ne Demek? 

Yani Hazine taşınmazının, herhangi bir izin, kira ya da irtifak hakkı olmaksızın kullanılması sonucu kamu idaresi tarafından talep edilen tazminata ecrimisil denilmektedir. Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili idarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişiler ise fuzuli şagil (kullanıcı) olarak adlandırılmaktadır.

Ecrimisil kavramına hukukumuzda ilk defa 864 sayılı Kanunu Medeninin Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanunun 43 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Mecelle’de yer verilmiştir. Mecelle’den sonra yürürlüğe giren gerek Medeni Kanunda gerekse Borçlar Kanununda ecrimisil kavramı yer almamaktadır.

Bundan başka ecrimisile, mülga 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununun 67. maddesinde yer verilmiştir. Bu madde; “Fuzuli işgalden dolayı ecrimisil mahkemece takdir olunur. Mukavelenin bitmesinden sonra geçen günlerin icar bedeli mukavelede ahkamı hususiye mevcut ise buna göre, yoksa ecrimisil olarak hüküm ve Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilir.” denilmiştir.

Ecrimisil işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesine dayanılarak alınmaktadır. Madde şu şekildedir: “Ecrimisil ve tahliye:

Madde 75 – Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.

Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.” Bu maddenin uygulanmasına ilişkin detaylar Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.

Hazine Taşınmazlarında Ecrimisilin Unsurları

1) Ecrimisil, arazinin sahibi olan devletin izni olmaksızın kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.

2) Ecrimisilde izinsiz olarak kullanılan bir Hazine taşınmazı vardır.

3) Devletin, bu malın şahıslar tarafından kullanılması veya devletin bu malı kullanamamasından dolayı zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 75. maddesine göre; ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.

4) Şahısların bu taşınmazda/arazide işgal, tasarruf veya herhangi bir şekilde kullanılarak faydalanmış olmaları gerekir. Bu faydalanma; kullanılmak, yararlanılmak, üzerinde inşaat yapmak, bina ve tesisler kurmak, kira süresi bittiği halde kullanmaya devam etmek şeklinde olabilir.

5) Hazine’nin (devletin) ecrimisil alabilmesi için arazinin kullanılıyor olması yeterlidir; işgalcinin (kullanıcının) kusurlu olup olmadığına bakılmaz. Devlet İhale Kanunu‘nun 75. maddesine göre; ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.

Bu bakımdan bazen ecrimisil ile kira birbirine karıştırılsa ve aynı şeylermiş gibi mütalaa edilse de ecrimisil, kiradan oldukça farklıdır. Örneğin kirada sözleşme söz konusudur. Ecrimisilde ise bir sözleşme yoktur. Yani, mal sahibinin rızası olmadan malın işgal edilmesi halinde istenen tazminattır.

Kira, geleceğe yöneliktir. ecrimisil ise geçmişe yöneliktir.

Genel olarak kira alacakları, zamanında ödenmediği takdirde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahsili sağlanır. Zamanında ödenmeyen ecrimisil alacakları ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine istinaden takip edilir.

Kira nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için adli yargıya gidilirken, ecrimisil nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda ise idari yargıya gidilecektir (Bu konuda uyuşmazlık mahkemesinin 15.04.1989 tarih ve 20140 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 20.02.1989 tarih 88/2 E, 89/1 K. sayılı ilke kararı mevcuttur).

Hazine Arazisi Ecrimisil Bedeli Nasıl Belirlenir?

Ecrimisil bedelinin tespit ve takdiri hususu, Devlet İhale Kanununun “Ecrimisil ve Tahliye “ başlığı altındaki 75. maddesi ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik‘in, “Ecrimisilin Tespit ve Takdir Edilmesi” başlığı altındaki 85. maddesinde düzenlenmiştir.

Devlet İhale Kanununun “Ecrimisil ve Tahliye” başlığını taşıyan 75. maddesinin ilk fıkrası; “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.” şeklindedir.

Milli Emlak Ecrimisil Bedeli Ne Demek? 

Ecrimisil bedeli Hazine arazilerinin (milli emlak arazilerinin) işgali nedeniyle, milli emlak tarafından istenen kullanım bedeli, bir nevi kira bedelidir. 

Hazine Arazisi Ecrimisil Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik‘in 85. maddesi, ecrimisilin nasıl tespit ve takdir edileceğini düzenlemiştir. Maddenin 1. fıkrasına göre “Ecrimisilin tespit ve takdirinde; İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. İşgalin şekli, Hazine taşınmazının konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibariyle asgari ecrimisil tutarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.” Bu iki hükmün yanı sıra 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği de ecrimisilin belirlenmesinde bazı hükümler getirmiştir. 

Bütün bu hükümleri bir araya getirirsek ecrimisilin takdirinde aşağıdaki hususlara uyulması gerektiği görülür.

a) Ecrimisili Takdir Edecek Birim

2886 sayılı Kanun’un 75. maddesi ecrimisilin, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca belirlenmesini öngörmüştür. Buna karşılık HTİHY ecrimisil bedellerinin “bedel tespit komisyonu” tarafından tespit ve takdir edilmesini öngörmüştür. Yani Hazine taşınmazlarında ecrimisil bedelleri, “bedel tespit komisyonu” tarafından belirlenir. Ecrimisilin tespit ve takdirinde aşağıdaki kurallara uyulması gerekir.

b) Ecrimisil Belirlenirken Kurum Görüşlerinin Alınması

Ecrimisil bedelinin veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatların araştırılması gerekir. 2886 sayılı Kanun’un 75. maddesine göre, ecrimisil bedelinin veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatların, Kanunun 9. maddesinde belirtilen belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulması gerekmektedir. Bu maddeye göre, ecrimisil bedelinin veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatların, Kanunun 9. maddesinde belirtilen belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulması gerekmektedir. Keza HTİHY’in 85. maddesinin ikinci fıkrasına ve 336 sayılı Tebliğin 5. maddesinin 12. fıkrasına göre ecrimisil bedelinin, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ışığında belirlenmesi gerekir.

Bu hükümler, Hazine taşınmazlarında ecrimisil miktarının ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle tespitini öngörmektedir. Bununla birlikte 336 sayılı Tebliğe göre ecrimisil tespit ve takdirinde göz önünde bulundurulacak bilgiler, gerektiğinde köy, mahalle, cadde ve sokak itibariyle sorulabilir.

c) İdarenin Zarara Uğrayıp Uğramadığına, İşgalcinin Kusurlu Olup Olmadığına Bakılmaması

Gerek 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi ve gerekse ikinci mevzuata göre ecrimisilin tespit ve takdirinde, idarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaz. Ecrimisil belirlenirken idarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaz. 336 sayılı Tebliğe göre ecrimisilin tespit ve takdirinde; İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın işlem yapılır.

d) Ecrimisilin Tespit ve Takdirinde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (tarım arazilerinde), alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir gibi her türlü objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit edilir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  3402 Sayılı Kanun'un 22/A Uygulaması Nedir?

336 sayılı Tebliğe göre, ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; a) İmar durumu, b) Yüzölçümü, c) Niteliği, ç) Verimi (tarım arazilerinde), d) Alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, e) Konumu, f) Taşınmazın kullanım şekli ve işgalden dolayı gelir elde edilip edilmediği, gibi her türlü ölçütler dikkate alınır.

336 sayılı Tebliğe göre, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı gelir elde edilip edilmediği, gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

e) Tarımsal Olarak Kullanılan Fakat Sonradan Belediye Sınırları İçine Alınan Yerlerde Ecrimisil Bedeli

336 sayılı Tebliğin 5. maddesine göre, belediye ve mücavir alan sınırları dışında veya köy sınırları içinde olan ve tarımsal amaçla kullanılmakta iken, belediye sınırlarının genişlemesi sonucunda belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve/veya imar planına tabi tutulan taşınmazların tarımsal amaçlı kullanımından dolayı ecrimisil tespitinde, tarımsal kullanım dikkate alınır.

f) Kıyılarda Turistik Amaçlı İşgallerde Ecrimisil Bedeli

336 sayılı Tebliğe göre, KKÇ içerisinde (kıyıda) kalan taşınmazların üzerine deniz, güneş ve kumsaldan yararlanılması amacıyla şezlong, gölgelik, soyunma kabini ve duş konulması, yeşil alan düzenlemesi yapılması, sportif ve eğlence aktivitelerinin yapılabileceği alanlar oluşturulması, yiyecek ve içecek servisi yapılması amacıyla takılabilir, sökülebilir ve taşınabilir elemanlarla basit nitelikte yapı (lokanta, çay bahçesi, kafeterya vb. tesisler hariç) yapılması gibi izinsiz kullanımların tespit edilmesi halinde, bu taşınmazları izinsiz kullananlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın ecrimisil bedeli; yılı içerisinde T.C. Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan Birim Maliyetler Listesi’nin “Günübirlik Tesisi Açık Alan Düzenlemesi” için öngörülen metre kare birim bedelinin kullanıma konu olan taşınmazın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle bulunacak rakamın yüzde yirmibeşi ile varsa bu taşınmazların, yoksa en yakın emsal taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde birinin toplamından aşağı olmamak üzere, Kanunun 9. maddesinde belirtilen yerlerden sorulmak suretiyle bedel tespit komisyonu tarafından tespit ve takdir edilir.

Aynı Tebliğe göre deniz, güneş ve kumsaldan yararlanma veya sportif ve eğlence aktivitelerinin yapılması amacıyla kullanılan iskeleler için bu şekilde ecrimisil alınmalıdır.

g) Kıyılarda Turistik Olmayan İşgallerde Ecrimisil Bedeli

336 sayılı Tebliğe göre, kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarında turistik kullanımlar dışında izinsiz kullanımın tespiti halinde; işgalin şekli, bu alanların konumu ve kullanımlarından elde edilecek gelir düzeyi de dikkate alınarak bedel tespit komisyonu tarafından ecrimisil tespit ve takdir edilir. Deniz turizmi araçlarının bağlanması amacıyla mendireklerle çevrilmiş deniz yüzeyinde ise, kara parçası için tespit edilen ecrimisil bedelinin yüzde onu esas alınmak suretiyle ecrimisil tespit ve takdir edilir.

Turistik amaçlar dışında kullanılan iskeleler için (yükleme-boşaltma gibi) ise yukarıda anlatılan şekilde ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.

h) Ecrimisilde En Az Tutar

Yönetmeliğin 85. maddesinin ikinci fıkrasına göre işgalin şekli, Hazine taşınmazının konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibariyle asgari ecrimisil tutarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir. 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği bazı alanlarda ecrimisilin minimum tutarını belirlemiştir. Bu yetki, 336 sayılı Tebliğde (5. madde) şu şekilde kullanılmıştır (Önemli not: Bunlar, alınabilecek en düşük ecrimisil miktarıdır. Daha yüksek ecrimisil alınabilir.):

– Tarımsal amaçlı kullanımlar ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında gelir getirici unsur taşımayan kullanımlar için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde bir buçuğundan;

– Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve planlı alanlarda tarım dışı kullanımlar için ise taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde üçünden,

Az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir.

– Belediye ve mücavir alan sınırları dışında veya köy sınırları içinde olan ve tarımsal amaçla kullanılmakta iken, belediye sınırlarının genişlemesi sonucunda belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve/veya imar planına tabi tutulan taşınmazların tarımsal amaçlı kullanımından dolayı ecrimisil tespit ve takdirinde, tarımsal kullanım dikkate alınır. Ancak, bu taşınmazların ecrimisil bedeli; taşınmazın sınırları içerisinde bulunduğu ilçede taban, kıraç ve sulu arazi için belirlenen emlak vergisine esas asgari arazi metrekare birim bedellerinin yüzde bir buçuğundan az olamaz.

– Emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri belirlenmemiş olan DHTA olan yerler için ecrimisil tespit ve takdirinde, birim değeri belirlenen en yakın emsal taşınmazın emlak vergisine esas metrekare değeri dikkate alınır.

ı) Büyükşehir Mücavir Sınırları İçerisinde Tarımsal Amaçlı İşgal Edilen Hazine Taşınmazında Ecrimisil Nasıl Belirlenir?

336 sayılı Tebliğ, tarımsal olarak kullanılan taşınmazlar açısından tek bir oran belirlenmiştir. Tebliğe göre “Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde; (…) tarımsal amaçlı kullanımlar (…) için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde bir buçuğundan (…) az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir. Tarımsal olarak kullanılan taşınmazlarda (belediye içi/dışı farketmez) uygulanması gereken hüküm budur. Ancak önemli bir husus açıklamak gerekir. Burada bahsedilen oran ecrimisil açısından “en az” orandır. Ecrimisil rayiçlere göre belirlenir. Otomatik olarak emlak vergi değerinin belirli bir oranını almak uygun değildir.

İmarlı Alanlarda Emlak Vergi Değerinin Yüzde 1,5’inden Düşük Ecrimisil Alınabilir Mi?

336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ne göre tarımsal amaçlı kullanımlar ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında gelir getirici unsur taşımayan kullanımlar için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde bir buçuğundan az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir.

Bu konu bir mevzuat hükmüdür ve idare işlem tesis ederken buna uygun davranmak zorundadır. Rayiç bedele göre tespit edilen ecrimisil daha düşük olsa bile yüzde bir buçuğundan az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir.

Yargılama aşamasında da bu şekilde savunma yapılması gerekir. Yani bu konunun bir mevzuat gereği olduğu, idarenin de buna uygun davranmak zorunda olduğu açıklanır. Özellikle temyiz (danıştay) aşamasında bu konunun bir mevzuat gereği olduğu, idarenin de buna uygun davranmak zorunda olduğuna vurgu yapılmalıdır.

i) Kiraya Verilen/irtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmazlarda Ecrimisil

Kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlarda sözleşmenin bitiminden sonra kullanımın devam etmesi hâlinde, varsa sözleşme veya resmî senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır. Bu konuda şu yazımıza bakınız: Milli Emlak Tarafından Kiraya Verilen veya İrtifak Hakkı Tesis Edilen Parsellerde Ecrimisil

j) Hazineye İntikal Eden Yapılarda Ecrimisil

Üyelerimizden gelen bazı sorularda 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun‘un 5. maddesi gereğince Hazine’ye intikal eden yapılarda 2015/1 sayılı Genelge sonrasında ecrimisil işlemlerinin nasıl yapılacağı sorulmaktadır.  

4706 sayılı Kanunun 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanun ile değiştirilen 5 inci maddesinin onbirinci (son) fıkrasında; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesisler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. Yapı ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve tazminat talep edemezler.” şeklinde hükme yer verilmiştir. Bu karardan sonra, Hazine’ye intikal eden yapılarda yapılması gereken işlemler 2015/1 sayılı Genelge’de yayımlanmıştır.

4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/7/2003 tarihinden sonra Hazine taşınmazları üzerinde yapılan yasal olmayan her türlü yapı ve tesisler (takılıp- sökülebilir nitelikli olanlar hariç), başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal edeceğinden, bu nitelikteki işgaller için ecrimisil, zeminle birlikte muhdesat da dikkate alınarak tespit ve takdir edilir.

Bu durumda Hazine’ye intikal eden yapıların işgalli olması durumunda aşağıdaki şekilde işlem yapılmalıdır:

1) Kullanım açısından zemin+yapı bedeli dikkate alınarak ecrimisil bedeli belirlenir. Bir başka ifadeyle yapı, Hazine’ye aitmiş gibi işlem yapılmalıdır. Bu işlem açısından yapının, yapan ya da üçüncü kişi tarafından kullanılıyor olmasının bir önemi bulunmamaktadır. 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre; “Ayrıca, 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 19/7/2003 tarihinden sonra Hazine taşınmazları üzerinde yapılan yasal olmayan her türlü yapı ve tesisler (takılıp-sökülebilir nitelikli olanlar hariç), başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal edeceğinden; bu nitelikteki işgaller için ecrimisil, zeminle birlikte muhdesat da dikkate alınarak tespit ve takdir edilir.”

2) Daha sonra ecrimisil işlemi yapılmalıdır.

3) Yapının, üçüncü kişi tarafından kullanılması durumunda, buradan elde edilecek ecrimisil gelirinden yapıyı yapanların herhangi bir hak veya tazminat talep edebilmesi mümkün değildir. Ecrimisil gelirinden yapıyı yapan kişilere herhangi bir pay verilmez. Yapının Hazine’ye intikal etmesi nedeniyle Hazine’den tazminat talep edilmesi bambaşka bir konudur.

4) Yapı yapanlar adına ecrimisil tahakkuk ettirilmesi durumunda ecrimisil bedelinin asgari levazım bedelinden mahsup edilmesi mümkündür. Borçlar hukukumuzda buna cevaz verir.

Hazine Arazilerinde Ecrimisil Nedir? Milli Emlak’ta Ecrimisil Nasıl Hesaplanır ve Ödenir?
Hazine Arazilerinde Ecrimisil Nedir? Milli Emlak’ta Ecrimisil Nasıl Hesaplanır ve Ödenir?