1. Ana Sayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine Arazilerinde Ecrimisil Nedir? Milli Emlak’ta Ecrimisil Nasıl Hesaplanır ve Ödenir?


Hazine Arazilerinde Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Ödeyenlerin Hakları Nelerdir?

Hazine arazileri açısından ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak talep edilen tazminattır.

Milli Emlak’ta Ecrimisil Ne Demek? 

Yani Hazine taşınmazının, herhangi bir izin, kira ya da irtifak hakkı olmaksızın kullanılması sonucu kamu idaresi tarafından talep edilen tazminata ecrimisil denilmektedir. Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili idarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişiler ise fuzuli şagil (kullanıcı) olarak adlandırılmaktadır.

Ecrimisil kavramına hukukumuzda ilk defa 864 sayılı Kanunu Medeninin Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanunun 43 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Mecelle’de yer verilmiştir. Mecelle’den sonra yürürlüğe giren gerek Medeni Kanunda gerekse Borçlar Kanununda ecrimisil kavramı yer almamaktadır.

Bundan başka ecrimisile, mülga 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununun 67. maddesinde yer verilmiştir. Bu madde; “Fuzuli işgalden dolayı ecrimisil mahkemece takdir olunur. Mukavelenin bitmesinden sonra geçen günlerin icar bedeli mukavelede ahkamı hususiye mevcut ise buna göre, yoksa ecrimisil olarak hüküm ve Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edilir.” denilmiştir.

Ecrimisil işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesine dayanılarak alınmaktadır. Madde şu şekildedir: “Ecrimisil ve tahliye:

Madde 75 – Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.

Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır.” Bu maddenin uygulanmasına ilişkin detaylar Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil İşlemleri) ile düzenlenmiştir.

Hazine Taşınmazlarında Ecrimisilin Unsurları

1) Ecrimisil, arazinin sahibi olan devletin izni olmaksızın kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.

2) Ecrimisilde izinsiz olarak kullanılan bir Hazine taşınmazı vardır.

3) Devletin, bu malın şahıslar tarafından kullanılması veya devletin bu malı kullanamamasından dolayı zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 75. maddesine göre; ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.

4) Şahısların bu taşınmazda/arazide işgal, tasarruf veya herhangi bir şekilde kullanılarak faydalanmış olmaları gerekir. Bu faydalanma; kullanılmak, yararlanılmak, üzerinde inşaat yapmak, bina ve tesisler kurmak, kira süresi bittiği halde kullanmaya devam etmek şeklinde olabilir.

5) Hazine’nin (devletin) ecrimisil alabilmesi için arazinin kullanılıyor olması yeterlidir; işgalcinin (kullanıcının) kusurlu olup olmadığına bakılmaz. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 75. maddesine göre; ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.

Bu bakımdan bazen ecrimisil ile kira birbirine karıştırılsa ve aynı şeylermiş gibi mütalaa edilse de ecrimisil, kiradan oldukça farklıdır. Örneğin kirada sözleşme söz konusudur. Ecrimisilde ise bir sözleşme yoktur. Yani, mal sahibinin rızası olmadan malın işgal edilmesi halinde istenen tazminattır.

Kira, geleceğe yöneliktir. ecrimisil ise geçmişe yöneliktir.

Genel olarak kira alacakları, zamanında ödenmediği takdirde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahsili sağlanır. Zamanında ödenmeyen ecrimisil alacakları ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine istinaden takip edilir.

Kira nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için adli yargıya gidilirken, ecrimisil nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklarda ise idari yargıya gidilecektir (Bu konuda uyuşmazlık mahkemesinin 15.04.1989 tarih ve 20140 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 20.02.1989 tarih 88/2 E, 89/1 K. sayılı ilke kararı mevcuttur).

Hazine Arazisi Ecrimisil Bedeli Nasıl Belirlenir?

Ecrimisil bedelinin tespit ve takdiri hususu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “Ecrimisil ve Tahliye “ başlığı altındaki 75. maddesi ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik‘in, “Ecrimisilin Tespit ve Takdir Edilmesi” başlığı altındaki 85. maddesinde düzenlenmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “Ecrimisil ve Tahliye” başlığını taşıyan 75. maddesinin ilk fıkrası; “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, idarelerin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz.” şeklindedir.

Milli Emlak Ecrimisil Bedeli Ne Demek? 

Ecrimisil bedeli Hazine arazilerinin (milli emlak arazilerinin) işgali nedeniyle, milli emlak tarafından istenen kullanım bedeli, bir nevi kira bedelidir. 

Hazine Arazisi Ecrimisil Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik‘in 85. maddesi, ecrimisilin nasıl tespit ve takdir edileceğini düzenlemiştir. Maddenin 1. fıkrasına göre “Ecrimisilin tespit ve takdirinde; İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. İşgalin şekli, Hazine taşınmazının konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibariyle asgari ecrimisil tutarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.” Bu iki hükmün yanı sıra 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği de ecrimisilin belirlenmesinde bazı hükümler getirmiştir. 

Bütün bu hükümleri bir araya getirirsek ecrimisilin takdirinde aşağıdaki hususlara uyulması gerektiği görülür.

1) Ecrimisil bedelinin veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatların araştırılması gerekir. 2886 sayılı Kanun’un 75. maddesine göre, ecrimisil bedelinin veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatların, Kanunun 9. maddesinde belirtilen belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulması gerekmektedir.

336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre ecrimisilin tespitinde ayrıca; aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. Ecrimisil tespit ve takdirinde göz önünde bulundurulacak bilgiler, gerektiğinde köy, mahalle, cadde ve sokak itibariyle sorulabilir.

2) Ecrimisil belirlenirken idarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaz. 336 sayılı Tebliğe göre ecrimisilin tespit ve takdirinde; İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın işlem yapılır.

3) Buna karşılık 336 sayılı Tebliğe göre, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı gelir elde edilip edilmediği, gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

4) Ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (tarım arazilerinde), alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, işgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir gibi her türlü objektif ölçüler dikkate alınarak rayiç değer tespit edilir.

336 sayılı Tebliğe göre, ecrimisil tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; a) İmar durumu, b) Yüzölçümü, c) Niteliği, ç) Verimi (tarım arazilerinde), d) Alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, e) Konumu, f) Taşınmazın kullanım şekli ve işgalden dolayı gelir elde edilip edilmediği, gibi her türlü ölçütler dikkate alınır.

5) 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği bazı alanlarda ecrimisilin minimum tutarını belirlemiştir. Buna göre; a) Tarımsal amaçlı kullanımlar ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında gelir getirici unsur taşımayan kullanımlar için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde birbuçuğundan; b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve planlı alanlarda tarım dışı kullanımlar için ise taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde üçünden, az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında veya köy sınırları içinde olan ve tarımsal amaçla kullanılmakta iken, belediye sınırlarının genişlemesi sonucunda belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve/veya imar planına tabi tutulan taşınmazların tarımsal amaçlı kullanımından dolayı ecrimisil tespit ve takdirinde, tarımsal kullanım dikkate alınır. Ancak, bu taşınmazların ecrimisil bedeli; taşınmazın sınırları içerisinde bulunduğu ilçede taban, kıraç ve sulu arazi için belirlenen emlak vergisine esas asgari arazi metrekare birim bedellerinin yüzde bir buçuğundan az olamaz.

Emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri belirlenmemiş olan Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler için ecrimisil tespit ve takdirinde, birim değeri belirlenen en yakın emsal taşınmazın emlak vergisine esas metre kare birim değeri dikkate alınır.

Önemli not: Bunlar, alınabilecek en düşük ecrimisil miktarıdır. Daha yüksek ecrimisil alınabilir.

6) Kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlarda sözleşmenin bitiminden sonra kullanımın devam etmesi hâlinde, varsa sözleşme veya resmî senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.

7) 4916 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/7/2003 tarihinden sonra Hazine taşınmazları üzerinde yapılan yasal olmayan her türlü yapı ve tesisler (takılıp- sökülebilir nitelikli olanlar hariç), başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal edeceğinden, bu nitelikteki işgaller için ecrimisil, zeminle birlikte muhdesat da dikkate alınarak tespit ve takdir edilir.

Büyükşehir Mücavir Sınırları İçerisinde Tarımsal Amaçlı İşgal Edilen Hazine Taşınmazında Ecrimisil Nasıl Belirlenir?

Soru: Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan Hazineye ait taşınmaz, tarımsal amaçlı işgal edilmiştir.  336 sıra sayılı mile tebliğinde;  “(3) Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde; tespit tarihinden itibaren on beş gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak bedel tespit komisyonunca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere, tarımsal amaçlı kullanımlar ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında gelir getirici unsur taşımayan kullanımlar için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde bir buçuğundan; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve planlı alanlarda tarım dışı kullanımlar için ise taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde üçünden az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir. (4) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında veya köy sınırları içinde olan ve tarımsal amaçla kullanılmakta iken, belediye sınırlarının genişlemesi sonucunda belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve/veya imar planına tabi tutulan taşınmazların tarımsal amaçlı kullanımından dolayı ecrimisil tespit ve takdirinde, tarımsal kullanım dikkate alınır. Ancak, bu taşınmazların ecrimisil bedeli; taşınmazın sınırları içerisinde bulunduğu ilçede taban, kıraç ve sulu arazi için belirlenen emlak vergisine esas asgari arazi metrekare birim bedellerinin yüzde bir buçuğundan az olamaz.” hükümleri mevcuttur.  Buna göre işgalciye gönderilecek ecrimisil bedelinin takdirinde emlak vergi değerinin yüzde birbuçuğu mu dikkate alınacak yoksa tarımsal kullanım olduğu için taban, kıraç ve sulu arazi ayrımına göre mi bir bedel takdir edilecek? (Taşınmazın Emlak Vergi Değeri: 40,00 TL iken Milli Emlak tarafından taban arazi için belirlenen m² ecrimisil bedeli 0,090 TL dir)

Cevap: 336 sayılı Tebliğ, tarımsal olarak kullanılan taşınmazlar açısından tek bir oran belirlenmiştir. Tebliğe göre “Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde; (…) tarımsal amaçlı kullanımlar (…) için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde bir buçuğundan (…) az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir. Tarımsal olarak kullanılan taşınmazlarda (belediye içi/dışı farketmez) uygulanması gereken hüküm budur.

Ancak önemli bir husus açıklamak gerekir. Burada bahsedilen oran ecrimisil açısından “en az” orandır. Ecrimisil rayiçlere göre belirlenir. Otomatik olarak emlak vergi değerinin belirli bir oranını almak uygun değildir.

İmarlı Alanlarda Emlak Vergi Değerinin Yüzde 1,5’inden Düşük Ecrimisil Alınabilir Mi?

Soru: Taşınmaz bir işgalci tarafından yarısı kivi, yarısı hurma (yeni dikilmiş fidan) ekilmek suretiyle tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz belediye sınırları içinde 1/1000 de konut imarlı olup henüz uygulama görmemiştir.

Emlak vergi değerinin (arsa) %1,5 i üzerinden hesaplama yapıldığında ecrimisil bedeli taşınamzdan elde edilen gelire göre çok yüksek çıkıyor.  Ancak, bu tarz taşınmazlarda ecrimisil mahkemelik olduğunda (aynı mevkide olmasa da bu tarz kaybettiğimiz çok dava var)  bilirkişiler taşınmaz uygulama görmediğinden ve fiilen tarımsal amaçla kullanıldığından taşınmazı arsa olarak değerlendirmiyor ve hemen hemen bütün bilirkişiler tarımdan temin edilen ürün maliyet gelir tablolarını esas alarak hesaplama yapıyor. Bu hesaplamalarda da münavebe yöntemine göre ekilen / ekilebilecek ürünleri baz aldıklarından (arpa, silajlık mısır, bakla, bamya gibi) hesaplanan ecrimisil bedeli bizim hesapladıklarımıza göre çok daha düşük çıkıyor. Bu şekilde hemen hemen tüm davaları kaybettik (Taşınmaz imarlı olduğundan arsa emlak vergi değerinin %1,5 i üzerinden ecrimisil göndermiştik).

336 sayılı tebliğ gereği emlak vergi değerinin %1,5 inin altına inemiyoruz. Taşınmaz imarlı olduğu için de (uygulama görmemesine rağmen) arsa emlak vergi değerini baz alıyoruz. Ancak, mahkemelerde hep kaybediyoruz. Yani mahkemede kaybedeceğimizi bile bile işlem yapmış oluyoruz.

Cevap: 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarında Ecrimisil İşlemleri) ne göre tarımsal amaçlı kullanımlar ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında gelir getirici unsur taşımayan kullanımlar için taşınmazın emlak vergisine esas asgari değerinin yüzde birbuçuğundan az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir.
Bu konu bir mevzuat hükmüdür ve idare işlem tesis ederken buna uygun davranmak zorundadır. Rayiç bedele göre tespit edilen ecrimisil daha düşük olsa bile yüzde birbuçuğundan az olmamak üzere ecrimisil tespit ve takdir edilir.
Yargılama aşamasında da bu şekilde savunma yapılması gerekir. Yani bu konunun bir mevzuat gereği olduğu, idarenin de buna uygun davranmak zorunda olduğu açıklanır. Özellikle temyiz (danıştay) aşamasında bu konunun bir mevzuat gereği olduğu, idarenin de buna uygun davranmak zorunda olduğuna vurgu yapılmalıdır.

Hazine Arazilerinde Ecrimisil Nedir? Milli Emlak’ta Ecrimisil Ne Demek? Ecrimisil Nasıl Hesaplanır ve Ödenir?

Yorum Yap

Yorumlar (18)

 1. Recep Altınkaya 1 ay önce

  Hocam hayırlı akşamlar mesajırınıza bakabilirsiniz.

 2. Recep Altınkaya 2 ay önce

  Hocam hayırlı akşamlar bizim dedelere macır iskanhakı verilen bir arazimiz var eskiden tapu varmış ama kadastro geçerken yazdirmamış dedemler hazineye geçmiş yaklaşık 105 yıldır bizkulanıyoruz ecrimisil ve çiftçi maları, korumasını ödüyoruz bukonuda neyapmamız gerekiyor

  • Köy yerleşik alanı sınırları içerisinde mi?

   • Recep Altınkaya 2 ay önce

    Balikesir edremit zeytinli mahallesinde denize 1800 m mesafede imarın içinde incir ağaçları var edremit belediye 18 uyguladı 1400 m.kare yerimiz 1280.m.kare kaldı.

    • Bu hisseyi doğrudan satın alma hakkınız var

     • Recep Altınkaya 2 ay önce

      Mahkeme açsam M.K.713.MADE ZILIYETE DAYALI TESCİL DAVASİ .MAHKEMEYİ KAZANA BİLIRMIYIM Satın almaya gidilirse fiyatı çok yüksek çıkar suat abicim bana bu konuda yardımcı olabilirmisin .

     • Dava açıp açmamak konusunda bir şey söyleyemem. Bu konuya kendinizin karar vermesi gerekir. Yardımcı olabilmem mümkün değil.

 3. Merhaba
  Yerimize komşu olan hazine arzazisinin 2009 dan beri ecrimisil bedelini yatırıyoruz. Bir bölümünü ağaçlandırdık küçük bir bölümünüde yol olarak kullanıyoruz. Yol olarak kullandığımız yeri başka biri ağaç dikerek işgal etti. Ecrimisil bedeli yatırılan bu hazine arazisine yapılan tecavüzü nasıl engelleyebiliriz?

 4. Hocam hazine arazisine konteyner gibi yapılaşma sonrası şuan için bir yapı ruhsat veya imar barışı gibi durumlardan faydalanılırmı arazi belediye mücavir alanı içerisin de topraklar fakat belediye den düştük not olarak eklemek istedim ecrimisil ödendi ama yakın zamanda satış veya kiralama için askıya çıkacakmış tabi amacımız başkalarına gitmemesi

 5. ŞÜKRÜ BAKAN 6 ay önce

  Çok güzel bilgiler var elinize sağlık teşekkürler.
  Ben şunu öğrenmek istiyorum, benim kırsal kesimde bir evim var evimin tam karşısı 1300m2 hazine arazisi ancak bir kişi orayı tarlasına katarak 40 yıldır ecrimisil ödemek kaydıyla tarımsal arazi olarak kullanmaktadır. Ben MİLİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE müracat ederek 1300m2 lik hazine arazisini kiraalamak istedim. Ancak MİLLİ EMLEK 2886 sayılı kanunun 45.maddesi doğrultusunda kiralama işlemi yapamayacağımı cevaben bildirdi. Bu durumda ne yapabilirim.

  • 886 sayılı kanunun 45.maddesi doğrultusunda kiralama işlemi yapamayacağınız belirtilmiş ise, söz konusu taşınmaz bahsettiğiniz kişi tarafından kiralanmış olabilir, ya da bu kişinin bir hakkı olabilir.

 6. Merhaba
  Ecrimisil ödenen bir arazi nasıl satın alınabilir?
  Bu soruma cevap verirseniz mutlu olurum.
  Teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.