1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Hazinece (Milli Emlak) Kamu İdarelerinden Ecrimisil Alınabilir mi?

Hazinece (Milli Emlak) Kamu İdarelerinden Ecrimisil Alınabilir mi?


Kamu İdarelerinden Ecrimisil

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin 2. fıkrasına göre “Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için ise; Maliye Bakanlığı yerel birimince ilgili mevzuatına göre tespit edilen ecrimisil alınır. Rızaen ödenmeyen ecrimisil, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. Ancak, Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden ecrimisil alınmaz.”

Buna göre Hazine taşınmazlarının genel bütçe dışındaki kuruluşlarca tahsissiz olarak kullanılması haline 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında ecrimisil alınır. Bu ecrimisilin rızaen ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.

Hangi Kamu İdarelerinden Ecrimisil Alınmaz?

O halde sadece genel bütçeden ecrimisil alınmayacaktır. Yani Hazine taşınmazının tahsissiz kullanılması durumunda, kullanan idarenin genel bütçeli olup olmadığına bakılır. Değil ise ecrimisil alınır. Bununla birlikte ecrimisil işlemlerini düzenleyen 336 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından; kuruluş kanunlarıyla verilen ve yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri doğrultusunda Hazine taşınmazları üzerinde izinsiz olarak yapılan sosyal, kültürel, sportif ve benzeri amaçlı tesislerin ticari amaca konu edilmemesi ve tahsis veya devir talebinde bulunulması ve bu talebin Yetkili İdarece uygun görülmesi halinde ecrimisil takibatı yapılmaz.

Yani genel bütçe dışındaki idarelerin;

a) Kuruluş kanunlarıyla verilen ve yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetleri doğrultusunda Hazine taşınmazlarını tahsissiz olarak kullanmaları,

 b) Sosyal, kültürel, sportif ve benzeri amaçlı tesislerin ticari amaca konu edilmemesi,

c) Tahsis veya devir talebinde bulunulması ve bu talebin Yetkili İdarece uygun görülmesi,

halinde ecrimisil takibatı yapılmayacaktır.

Şimdi de genel bütçeyi açıklayalım. Devlet, tek bir tüzel kişilikten oluşmamaktadır. Mevzuatımız Devletin, birbirinden bağımsız tüzel kişilikler şeklinde örgütlenmesini öngörmüştür. Bu şekilde bir tasnif, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Bu Kanun’a göre Devlet; “merkezi yönetim”, “sosyal güvenlik kurumları” ve “mahalli idareler” olmak üzere 3 kısma ayrılmaktadır. Merkezi yönetim ise “genel bütçeye dahil idareler”, “özel bütçeli idareler” ve “düzenleyici ve denetleyici kurumlar” olmak üzere 3 kısma ayrılır.

Bunlardan konumuzu ilgilendiren genel bütçeye dahil idarelerdir. 5018 sayılı Kanun, genel bütçeye dahil idarelerin (bunların büyük bir kısmı bakanlıklardır) ayrı ayrı tüzel kişiliği olması yerine, tek bir tüzel kişiliği olmasını uygun görmüştür. Bu tüzel kişiliğe, “dar anlamda devlet” veya “Hazine tüzel kişiliği” denir. 

İşte ecrimisil alınmayacak kamu idareleri bunlardır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri şunlardır:

Öncelikle 5018 sayılı Kanun ekindeki cetvele göre GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ” kapsamında değerlendirilen kamu idarelerinden ecrimisil alınmayacaktır. 02.04.2020 tarihi itibarıyla, 5018 sayılı Kanun ekinde yer alan cetvele göre genel bütçeli idareler şunlardır:

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2) Cumhurbaşkanlığı, 3) Anayasa Mahkemesi, 4) Yargıtay, 5) Danıştay, 6) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 7) Sayıştay, 8) Adalet Bakanlığı, 9) Millî Savunma Bakanlığı, 10) İçişleri Bakanlığı, 11) Dışişleri Bakanlığı, 12) Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13) Millî Eğitim Bakanlığı, 14) Sağlık Bakanlığı, 15) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 16) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 17) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 18) Kültür ve Turizm Bakanlığı, 19) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 20) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 21) Ticaret Bakanlığı, 22) Gençlik ve Spor Bakanlığı, 21) Tarım ve Orman Bakanlığı, 24) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 25) Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, 26) Jandarma Genel Komutanlığı, 27) Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28) Emniyet Genel Müdürlüğü, 29) Diyanet İşleri Başkanlığı, 30) Devlet Personel Başkanlığı, 31) Türkiye İstatistik Kurumu, 32) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 33) Gelir İdaresi Başkanlığı, 34) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 35) Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 37) Avrupa Birliği Başkanlığı, 38) Devlet Arşivleri Başkanlığı, 39) İletişim Başkanlığı, 40) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 41) Strateji ve Bütçe Başkanlığı,

Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, 5018 sayılı Kanun eki cetvelde genel bütçe kapsamında sayılmayan bazı bakanlıklar da “Bakanlıklar” başlıklı bölümde yer almıştır. Kanaatimce bunlarında diğer bakanlıklar gibi genel bütçe kapsamında sayılması gerekir. Bu bakanlıklar şunlardır: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı.

Hazinece (Milli Emlak) Kamu İdarelerinden Ecrimisil Alınabilir mi?
Yorum Yap

Yorum Yap