1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Kamu Konutu (Lojman) Nedir? Kamu Konutlarının Türleri Nelerdir?

Kamu Konutu (Lojman) Nedir? Kamu Konutlarının Türleri Nelerdir?


Kamu Konutunun Tanımı: Kamu Konutu Nedir?

Kamu konutu, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kamu idareleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin ikamet ederek yararlanması için ayrılan konutlardır. Bununla birlikte gerek Kamu Konutları Kanunu’na ve gerekse Kamu Konutları Yönetmeliğinde kamu konutunun tanımı yapılmamıştır.

Lojmanların satışı konusunda hazırlamış olduğumuz geniş kapsamlı bir rehber için şu linke tıklayınız: Lojmanların (Kamu Konutlarının) Satışı Rehberi – 2021

Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek amacıyla 1983 yılında 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 1984 yılında Kamu Konutları Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Kamu Konutu Özelliğini Kazanma Nasıl Olur?

Yönetmeliğin 6. maddesine göre “Kamu Konutları, Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanır.” hükmü yer almaktadır. Genel bütçe bağlı dairelerin konutları, ilgili idareye tahsis edildiği tarihte kamu konutu özelliğini kazanmış olur. Konutların ilgili idareye tahsisi, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.

Kamu Konutları Kanunu’nun Kapsamı

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 2. maddesine göre, bu Kanun;

a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri,

Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak kiralama zaruri hallerde ve kısıtlı olarak yapılabilir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir. Kamu Konutları Yönetmeliğinin 2. maddesine göre, Kanunun 2. maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağlanan kamu konutları kapsam dahilindedir. Ayrıca Yönetmeliğin 2. maddesi gereğince, kurum ve kuruluşlarınca bir bölümü kamu konutuna tahsis edilen hizmet binalarındaki konutlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Kamu Konutları Yönetiminde Yetkili Kuruluş ve Hukuki Dayanağı

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101. maddesine göre; “Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tesbit etmek görevi Milli Emlak Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Bu kapsamda Devlete ait kamu konutları, ÇŞB Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yönetilir. Ancak, Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, kanunlar gereğince ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülmesi gerekli görevler dışında, genel bütçeye bağlı dairelere tahsisli konutların yönetimi, konut tahsisine dair usul ve esasların uygulanması, işletme, bakım, onarım ve benzeri işlerinin yapılması ve bunlara ait giderlerin ödenmesi gibi işler, konutların tahsis edildiği Bakanlıklara aittir. Genel bütçe dışındaki kurum ve kuruluşların konutlarının yönetimi, bu idarelere aittir.

Kamu Konutlarının Türleri Nelerdir?

Kanunun 3. maddesi ve Yönetmeliğin 5. maddesine göre kamu konutları, tahsis esasına göre dört gruba ayrılır. Kamu Konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir.

a) Özel Tahsisli Konutlar

Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlardır.

b) Görev Tahsisli Konutlar

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır.

c) Sıra Tahsisli Konutlar

Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen, hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.

d) Hizmet Tahsisli Konutlar

Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Konut Tahsis Komisyonlarının Kurulması

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11. maddesi uyarınca çıkartılan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 18. maddesinde, komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen ve üç kişiden oluşan konut tahsis komisyonlarının kurulacağı ve bu komisyonlar için ayrıca ikişer yedek üye tespit edileceği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 19. maddesine göre; komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Konut tahsis kararları, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir “ Karar defteri” ne yazılır. Bir örneği konut tahsis dosyasına saklanır. Konut tahsis komisyonunun sekretarya işleri, konut tahsis işlemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

Kamu Konutu (Lojman) Nedir? Kamu Konutlarının Türleri Nelerdir?
Yorum Yap

Yorum Yap