1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Kamu Konutu (Lojman) Nedir? Kamu Konutlarının Türleri Nelerdir?


Kamu Konutu Nedir? Lojman Nedir?

Kamu konutu (bir diğer adıyla lojman), 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamına giren kamu idareleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin ikamet ederek yararlanması için ayrılan konutlardır. Bununla birlikte gerek Kamu Konutları Kanunu’na ve gerekse Kamu Konutları Yönetmeliğinde kamu konutunun tanımı yapılmamıştır.

Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek amacıyla 1983 yılında 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 1984 yılında Kamu Konutları Yönetmeliği çıkarılmıştır.

Kamu Konutu Özelliğini Kazanma Nasıl Olur?

Yönetmeliğin 6. maddesine göre “Kamu Konutları, Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarınca, mevcut konutlarının, kamu konut türlerine göre belirlenip, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması ile bu konutlar kamu konutu özelliğini kazanır.” hükmü yer almaktadır. Genel bütçe bağlı dairelerin konutları, ilgili idareye tahsis edildiği tarihte kamu konutu özelliğini kazanmış olur. Konutların ilgili idareye tahsisi, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.

Kamu Konutları Kanunu Kapsamına Giren Kurum Ve Kuruluşlar

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 2. maddesine göre, bu Kanun;

a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,

d) Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri,

Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını kapsar. Ancak kiralama zaruri hallerde ve kısıtlı olarak yapılabilir. Bunun uygulaması yönetmelikte belirtilir. Kamu Konutları Yönetmeliğinin 2. maddesine göre, Kanunun 2. maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağlanan kamu konutları kapsam dahilindedir. Ayrıca Yönetmeliğin 2. maddesi gereğince, kurum ve kuruluşlarınca bir bölümü kamu konutuna tahsis edilen hizmet binalarındaki konutlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Kamu Konutları Yönetiminde Yetkili Kuruluş ve Hukuki Dayanağı

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101. maddesine göre; “Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tesbit etmek görevi Milli Emlak Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Bu kapsamda Devlete ait kamu konutları, ÇŞB Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yönetilir. Ancak, Kamu Konutları Yönetmeliğine göre, kanunlar gereğince ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülmesi gerekli görevler dışında, genel bütçeye bağlı dairelere tahsisli konutların yönetimi, konut tahsisine dair usul ve esasların uygulanması, işletme, bakım, onarım ve benzeri işlerinin yapılması ve bunlara ait giderlerin ödenmesi gibi işler, konutların tahsis edildiği Bakanlıklara aittir. Genel bütçe dışındaki kurum ve kuruluşların konutlarının yönetimi, bu idarelere aittir.

Kamu Konutları Mevzuatı

KategoriAdı
Kanunlar2946 sayılı KAMU KONUTLARI KANUNU
Kanunlar4626 sayılı Memur Meskenleri İnşaası Hakkında Kanun
YönetmeliklerKAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
Milli Emlak Genel Tebliğleri125 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutlarının yönetimi)
Milli Emlak Genel Tebliğleri126 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kaloriferli konutların yakıt ihtiyacı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri136 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Görev tahsisli konut tahsis edilecekler)
Milli Emlak Genel Tebliğleri144 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları teslim alınırken dikkat edilecek hususlar)
Milli Emlak Genel Tebliğleri145 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutlarında yakıt bedelleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri192 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutlarının türlerine, görev ve unvan gruplarına göre ayrımı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri215 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri ve yakıt bedellerinin nasıl tahsil edileceği)
Milli Emlak Genel Tebliğleri219 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri ve yakıt bedellerinin nasıl tahsil edileceği)
Milli Emlak Genel Tebliğleri224 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları yakıt bedellerinin nasıl tahsil edileceği)
Milli Emlak Genel Tebliğleri239 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Takdir Komisyonu Başkanlarının Görev Tahsisli Unvanlardan Sayılması)
Milli Emlak Genel Tebliğleri249 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Konut Tahsis Komisyonlarının Kimlerden Oluşacağı)
Milli Emlak Genel Tebliğleri294 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutlarıyla İlgili İşlemler)
Milli Emlak Genel Tebliğleri389 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2019 Yılı Yakıt ve Kira Bedelleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri397 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2020 Yılı Yakıt ve Kira Bedelleri)
Milli Emlak Genel Tebliğleri407 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu Konutları 2022 Yakıt Bedelleri)
Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Lojmanda Kalanlar Hangi Giderleri Öder? Lojman Giderlerinden Hangileri Kurumlar Tarafından Ödenir?

Kamu Konutlarının Türleri Nelerdir?

Kanunun 3. maddesi ve Yönetmeliğin 5. maddesine göre kamu konutları, tahsis esasına göre dört gruba ayrılır. Kamu Konutlarının görev unvan gruplarına göre ne miktarda veya hangi oranda tahsis edileceği yetkili makamca tespit edilebilir.

Kamu konutlarının türleri şunlardır:

  1. Özel Tahsisli Konutlar
  2. Görev Tahsisli Konutlar
  3. Sıra Tahsisli Konutlar
  4. Hizmet Tahsisli Konutlar

Özel Tahsisli Konutlar

Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen ve temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikteki konutlardır.

Görev Tahsisli Konutlar

Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen konutlardır. Görev tahsisli lojmanlar hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Görev Tahsisli Lojmanlar

Sıra Tahsisli Konutlar

Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen, hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Sıra Tahsisli Lojman Nedir? Sıra Tahsisli Lojman Nasıl Tahsis Edilir?

Hizmet Tahsisli Konutlar

Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Konut Tahsis Komisyonlarının Kurulması

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11. maddesi uyarınca çıkartılan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 18. maddesinde, komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile kurum veya kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen ve üç kişiden oluşan konut tahsis komisyonlarının kurulacağı ve bu komisyonlar için ayrıca ikişer yedek üye tespit edileceği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 19. maddesine göre; komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve konut tahsisi isteğinde bulunanlar ile konut tahsisine hak kazandığı anlaşılanların durumunu tetkik eder. Komisyonca, konut tahsisine hak kazananlar için gerekçeli bir karar alınır. Konut tahsis kararları, ekseriyetle verilir. Karar ayrıca tutulacak bir “ Karar defteri” ne yazılır. Bir örneği konut tahsis dosyasına saklanır. Konut tahsis komisyonunun sekretarya işleri, konut tahsis işlemlerini yürüten birimce görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

Lojmanların Satışı

Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları satılabilmektedir. Bu konuda şu yazımıza bakınız: Kamu Lojmanları Satışı

Lojmanda Kalanlar Hangi Giderleri Öder? Lojman Giderlerinden Hangileri Kurumlar Tarafından Ödenir?

Kamu konutu için yapılacak giderlerden hangilerinin konutta oturanlardan ve hangilerinin kamu idarelerince karşılanacağı konusunda bilgi almak için şu yazımıza bakınız: Lojmanda Kalanlar Hangi Giderleri Öder? Lojman Giderlerinden Hangileri Kurumlar Tarafından Ödenir?

Lojmanlarda Oturanlardan Ecrimisil Alınır mı?

Süresinde boşaltılmayan lojmanlardan ecrimisil alınıp alınmayacağı konusunda şu yazımıza bakınız: Süresinde Boşaltılmayan Lojmanlardan İşgaliye Bedeli Alınabilir mi?

Kamu Konutu Lojman Nedir
Kamu Konutu (Lojman) Nedir? Kamu Konutlarının Türleri Nelerdir?