1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ağaçlandırma Amaçlı Kiralamalar)


MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 358) Resmî Gazete T/S: 17.10.2013/28768

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Genel Tebliğin amacı; 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Hazine taşınmazları üzerinde özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilmesine ve kiralama yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Genel Tebliğ; Hazine taşınmazları üzerinde özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilmesine ve kiralama yapılmasına ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Genel Tebliğ; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Genel Tebliğde geçen;

a) Ağaçlandırma: Bu Genel Tebliğin uygulaması bakımından; Hazine taşınmazları üzerinde, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Ağaçlandırma Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan diğer düzenleyici işlemler uyarınca yapılan özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü işlemlerini,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,

c) Başvuru bedeli: Bu Genel Tebliğ hükümlerine göre başvuru sırasında alınacak bedeli,

ç) Belediye ve mücavir alan sınırı: Bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırını,

d) Hak sahibi: Bu Genel Tebliğ hükümlerine göre belirlenen gerçek ve tüzel kişileri,

e) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları,

f) İdare: İllerde defterdarlığı (milli emlak dairesi başkanlığı veya milli emlak müdürlüğü), ilçelerde milli emlak müdürlüğünü, yoksa malmüdürlüğünü,

g) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,

ğ) Kira sözleşmesi: Bu Genel Tebliğin uygulanması bakımından; üzerinde ağaçlandırma ve özel orman fidanlığıyapılmak amacıyla Hazine taşınmazlarının kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık belirlenen kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi,

h) Orman idaresi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

ı) Ön izin: Bu Genel Tebliğin uygulanması bakımından; Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiralama yapılmadan önce ve bu işleme esas olmak üzere, taşınmazın fiili kullanımı söz konusu olmaksızın sadece ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için hak sahiplerine doksan günü geçmemek üzere verilen ve talep edilmesi halinde otuz gün süreyle uzatılabilen izni,

i) Özel orman fidanlığı: Bu Genel Tebliğin uygulaması bakımından; Hazine taşınmazları üzerinde, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Ağaçlandırma Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan diğer düzenleyici işlemler uyarınca özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla gerçekleştirilen işlemleri,

j) Saha: Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilen veya kiralanan taşınmazı/taşınmazları kapsayan alanı,

k) Yönetmelik: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ağaçlandırmaya İlişkin Ön İzin ve Kiralama İşlemleri

Genel esaslar

MADDE 5– (1) Ağaçlandırma Yönetmeliği çerçevesinde, Hazine taşınmazlarından;

a) Beş (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odunve odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek,

b) Dördüncü sınıfa (I – IV) kadarki araziler üzerinde uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek,

amaçlarıyla ağaçlandırma yapılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ön izin verilebilir ve kiralama yapılabilir.

(2) Bu Genel Tebliğ kapsamında Hazine taşınmazları üzerinde elma, armut, şeftali, incir ve benzeri meyve ağacı türleri yetiştirilmek üzere ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilemez, kiralama yapılamaz ve ağaçlandırma yapılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları üzerinde bu ağaçlar yetiştirilemez.

(3) Ağaçlandırma işlemlerinde, şiddetli erozyona maruz kaldığı göz önüne alınarak Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırmaya elverişli olan taşınmazlar öncelikle değerlendirilir.

Ön izin verilmeyecek ve kiralama yapılmayacak taşınmazlar

MADDE 6– (1) Hazine taşınmazlarından;

a) Kamu hizmetlerine tahsisli olanlar,

b) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar planı bulunmayan yerler ile onaylı nazım ve uygulama imar planlarında ağaçlandırılacak alan dışında bir amaca ayrılanlar,

c) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalanlar, deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak iki bin metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak beş yüz metrelik mesafe içinde bulunanlar,

ç) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiraya verilmesi uygun görülmeyenler,

d) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiat koruma alanları içinde kalan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığına tahsisi gerekenler,

e) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında olan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kiraya verilmesi uygun görülmeyenler,

f) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında olan ve Genelkurmay Başkanlığınca kiraya verilmesi uygun görülmeyenler,

g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalanlar,

ğ) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalanlar,

h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan ve ilan edilen özel çevre koruma bölgelerinde kalanlar,

ı) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12nci maddesi kapsamında kalan ve hak sahipliği kesinleşenler,

i) Özel kanunları gereğince hak sahiplerine devri gereken ve devrine yönelik işlemleri devam edenler (4071, 4072 ve mülga 4070 sayılı Kanunlar gibi),

j) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan ve herhangi bir ölçekteki plânda ağaçlandırma alanı dışında başka bir amaca ayrılanlar (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görüş verilen taşınmazlar hariç),

k) Mera, yaylak ve kışlak vasıflı olanlar,

l) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içerisinde kalan yerler ile ileride turizm amacına yönelik yatırımlara açılabilme ihtimali olanlar,

m) İmar planları dışında, tek parçada veya birden fazla olmakla birlikte birbirine bitişik iki hektardan küçük olanlar,

n) Gerçek kişilere bir defada tek bir proje için elli hektardan (500.000 m2) büyük olan araziler ile tüzel kişilere ise bir defada tek bir proje için üç yüz hektardan (3.000.000 m2) büyük araziler,

o) Paydaşları dışındaki üçüncü kişilerin talebine konu paylı olanlar,

ö) I, II, III ve IV üncü sınıf tarım arazisi niteliğinde olanlar (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen ve/veya yayımlanan diğer düzenleyici işlemlerde gösterilen ağaç türleri için izin verilecek ve kiralama yapılacak olan araziler hariç),

p) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelecekteki ihtiyaçları için gerekli olduğu anlaşılanlar,

r) Teferruğ yolu ile edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş olanlar,

s) Kamulaştırma yolu ile edinilen, amacında kullanılmadığı için boş kalan ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmamış olanlar,

ş) Üzerinde irtifak hakkı tesis edilen ve hak süresi dolmamış olanlar,

t) Özel kanunlar gereğince, özel amaçlarla tahsisi, kamu kurum ve kuruluşlarına devri veya kullanımlarına verilmesi gerekenler,

u) Maden işletme ruhsatı kapsamında kalanlar (doğabilecek zararların ruhsat sahibi tarafından kiracıya defaten ödenmesi şartıyla, ilgisine göre Maden İşleri Genel Müdürlüğünün veya ilgili il özel idaresinin uygun görüş verdiği ve ruhsat sahibinin muvafakatinin olduğu alanlar hariç),

üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilmez ve kiralama yapılmaz. Bu taşınmazlar hakkındaki talepler Bakanlığa iletilmeden reddedilir, (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen taşınmazlar hakkındaki talepler ise ilgili kurumlara yönlendirilir.

Ön izin verilecek ve kiralama yapılacak taşınmazların belirlenmesi

MADDE 7– (1) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan Hazine taşınmazlarından üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilecek ve kiralama yapılacak olanlar; taşınmazın üst ölçekli planda ayrıldığı amaç, bölgenin iklim koşulları, arazi sınıfı (V ve daha yukarı), ileride iskana açılabilme ihtimalinin olup olmadığı ve ağaçlandırma amacı dışında başka amaçlarla kullanımının mümkün olup olmadığı hususları ile o bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları, daha önce yapılan başvurular, ilgili köy muhtarlıkları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak, ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilmeyecek ve kiralama yapılmayacak araziler de göz önünde bulundurularak İdare tarafından tespit edilir.

(2) Tespit edilen bu taşınmazlar;

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ve onaylı nazım ve uygulama imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak ayrılmış olan yerler,

b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ve imar planı bulunmayan yerler,

şeklinde sınıflandırılır.

(3) Tespit edilen bu taşınmazların koordinat değerleri, uydu görüntüleri ve varsa hava fotoğrafları ile zeminin en az üç açıdan çekilmiş fotoğraflarının MEOP ortamında ilgili programa girişi sağlanır ve bu taşınmazlar ilan edilmek üzere Bakanlığın uygun görüşüne sunulur.

İlan ve başvuru

MADDE 8– (1) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla bu konudaki talepler de dikkate alınarak İdarece tespit edilerek bu Genel Tebliğ ekinde yer alan Taşınmaz Listesi (EK-1) düzenlenmek suretiyle Bakanlığa bildirilen ve Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda üzerinde ağaçlandırma yapılması uygun görülen taşınmazlar valiliklere (defterdarlıklar) bildirilir. Bu taşınmazlar valiliklerce (defterdarlıklar), kendilerine ve varsa kaymakamlıklara (malmüdürlüklerine) ait internet sayfaları dahil uygun görülen diğer şekillerde otuz gün süreyle ilan edilir. İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ayrıca ilgili köy ve beldede de ilan edilir.

(2) Bu taşınmazlar Bakanlık internet sitesinde de eş zamanlı olarak otuz gün süreyle ilan edilir.

(3) İlan edilen taşınmazlardan üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla başvuruda bulunulmayan ve başka yöntemlerle değerlendirilemeyeceği anlaşılanlar, Bakanlıktan ayrıca izin alınmasına gerek kalmaksızın aynı yöntemle başvuru süresi belirtilerek ilan edilmeye devam edilir.

(4) İlan edilen bu taşınmazlar üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için ada ve parsel numarasını belirterek, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar için ise yeri belirtilerek (Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde tescil şartı aranmaz) ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilmesi ve kiralama yapılması talebiyle İdareye başvuru yapılabilir.Hak sahipliği tespitine esas olmak üzere başvurular; 9 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca birinci grupta sayılanlar tarafından bu Genel Tebliğ ekinde (EK-2/A) yer alan dilekçeyle, ikinci grupta yer alanlar tarafından ise bu Genel Tebliğ ekinde (EK-2/B) yer alan dilekçeyle yapılır.

(5) Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında, taleplerine konu taşınmazın yüzölçümü esas alınarak Bakanlıkça belirlenen tutarlarda başvuru bedeli tahsil edilir. 2013 yılı için, başvuru sahiplerinden alınacak başvuru bedelleri, Bakanlıkça belirlenen ve bu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda belirtilen bedellerdir. 2013 yılına müteakip yıllar için yapılacak başvurularda, Bakanlıkça başvuru bedelleri yeniden belirlenmediği sürece bu bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilir. Başvuru sahibinden tahsil edilen bu bedel; hak sahipliğinin tespit edilmesi halinde, kendisine ağaçlandırma izni verilecek ve kiralama yapılacak kişilerden tahsil edilecek ağaçlandırma kira bedelinden mahsup edilmez. Hak sahipliği tespit edildikten sonra hak sahibi olmayanlardan tahsil edilen başvuru bedelleri kendilerine iade edilir.

(6) Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez ve talep konusu taşınmaz sonraki dönemlerde üçüncü fıkradaki esaslara göre yeniden ilan edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve hak sahipliğinin tespiti

MADDE 9– (1) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla ilan edilen taşınmazların belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ve onaylı nazım ve uygulama imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan yerlerden olması halinde; bu taşınmazlara yönelik olarak sırasıyla genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy tüzel kişiliklerinin ağaçlandırma amaçlı tahsis talepleri değerlendirilir. Gerçek ve tüzel kişilerin bu taşınmazlara yönelik ağaçlandırma amaçlı ön izin ve kiralama talepleri değerlendirilmez.

(2) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, aşağıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir:

a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m²’ye kadar (100.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.

b) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m²’ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.

(3) Ancak, bu taşınmazlara yönelik olarak ağaçlandırma amaçlı tahsis taleplerinin bulunması halinde, ikinci fıkrada belirtilen hak sahipleri dikkate alınmaksızın sırasıyla; yüzölçüm sınırlaması aranmaksızın genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, 500.000 m2’ye kadar (500.000 m² dahil) olan taşınmazlar için ise köy tüzel kişiliklerine öncelik tanınır.

(4) Bir kişi tarafından ikinci fıkrada belirtilen ve yüzölçümü hak sahibi olabileceği miktardan fazla olan bir taşınmaz için başvuruda bulunulması halinde; taşınmazın fazla olan kısmının ağaçlandırma yapılması veya diğer şekillerde değerlendirilmesi suretiyle müstakil kullanıma uygun olup olmadığı İdarece tespit edilir ve fazla olan kısmının bu şekilde müstakil olarak kullanımının mümkün olmaması halinde bu kısım için de aynı kişi hak sahibi kabul edilerek işlem yapılabilir.

(5) Birinci grupta yer alan kişi kendi grubunda hak sahibi olduğu miktar verildikten sonra, bu miktardan fazla olan kısmı için, bu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda ikinci grup için belirtilen başvuru bedeli yatırılmak suretiyle bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2/B) yer alan dilekçe ile İdareye başvuruda bulunabilir ve bu kısma ilişkin başvuru ikinci grupta değerlendirilir.

(6) İlan edilen bir taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar fazla olması halinde, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre taşınmaz İdarece belirlenen ve krokisinde gösterilen bölümler halinde hak sahipliğine konu edilebilir.

(7) Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.

(8) Bir taşınmazın bir kısmı veya tamamı üzerinde ikinci grupta sayılan birden fazla kişinin ağaçlandırma amaçlı ön izin ve kiralama talebi bulunması ve bu taleplerin taşınmazın farklı miktarlardaki yüzölçümleri için olması halinde; valilik (defterdarlık) tarafından aksi belirtilmedikçe; başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma, taşınmazın ikinci gruptaki talepler içinden talep edilen en yüksek yüzölçümü üzerinden yapılır.

(9) Bir taşınmaz hakkında birden fazla başvuru yapılması, bu taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar büyük olması ve başvuru sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde taşınmazın aynı kısmı için talepte bulunmaları halinde; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara (öncelik sırasına ve yüzölçüme) göre taşınmazın hangi bölümü hakkında hangi başvuru sahibinin hak sahibi olacağı, bu hak sahiplerine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki başvuru sahipleri arasında öncelikle anlaşma yapılmak suretiyle, anlaşma sağlanamaması halinde ise, İdarece hak sahipleri arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir.

(10) Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir.

Örnek-1: (A) İli Defterdarlığınca ilan edilen tek parçada 300.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz için birinci grupta yer alan dört kişi (taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve bu köyde oturan bir kişi, taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak bu köyde oturmayan iki kişi ve taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte bu köyde oturan bir kişi) tarafından ağaçlandırma yapılmak amacıyla başvuruda bulunulmuştur.

Buna göre; taşınmazın 300.000 m2’lik kısmının tamamı için birinci gruptan ayrı ayrı dört kişi başvuruda bulunmuş ise de; birinci grupta yer alan bu kişilerden her biri için kendi grubundan en fazla 100.000 m²’ye kadar taşınmaz için hak sahipliği belirlenebileceğinden yani toplam üç kişinin talebi karşılanabileceğinden; bu dört kişi arasında başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden üç kişi hak sahibi olur ve bu kişilerin talepleri hakkında aşağıda belirtilen şekilde değerlendirme ve işlem yapılır. Kalan bir kişinin talebi ise karşılanmaz.

Örneğe konu taşınmaz hakkında birden fazla 3 (üç) kişi hak sahibi olarak belirlendiğinden; başvuru sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde taşınmazın aynı kısmı için talepte bulunmaları halinde, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara göre taşınmazın hangi bölümü hakkında hangi hak sahibine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki hak sahipleri arasında öncelikle anlaşma yapılmak suretiyle, anlaşma sağlanamaması halinde ise, İdarece hak sahipleri arasında kura çekilmesi suretiyle belirlenir ve bu bölümler krokisinde gösterilir.

Örnek-2: (B) İli Defterdarlığınca ilan edilen tek parçada 250.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı için ağaçlandırma yapılmak amacıyla birinci grupta yer alan yalnızca bir kişi tarafından bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2/A) yer alan dilekçe ile İdareye başvuruda bulunulmuştur.

Buna göre; taşınmazın tamamı için birinci gruptan sadece bir kişi başvuruda bulunduğundan ve bu kişiye kendi grubundan sadece 100.000 m²’ye kadar taşınmaz için hak sahipliği belirlenebileceğinden, taşınmazın bu miktardan fazlasına tekabül eden 150.000 m2’lik kısmı için; aynı kişi tarafından bu Genel Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan tabloda ikinci grup için belirtilen başvuru bedeli yatırılmak kaydıyla, bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2/A) yer alan dilekçe ile daha önce İdareye yapılan başvuru, İdarece ikinci grupta yapılan başvuru olarak değerlendirilir ve bu taşınmaz hakkında ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilmesi ve kiralama yapılması için başvuruda bulunan başka bir kişi olmadığından; örnekte belirtilen kişi taşınmazın tamamı (250.000 m2) üzerinde hak sahibi olur.

Örnek-3: (C) İli Defterdarlığınca ilan edilen tek parçada 750.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın;

1) 200.000 m2’lik kısmı için birinci grupta yer alan iki kişi (taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve bu köyde oturan bir kişi ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak bu köyde oturmayan bir kişi) ile taşınmazın 450.000 m2’lik kısmı için yine birinci grupta yer alan (taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte bu köyde oturan) bir kişi,

2) Taşınmazın 500.000 m2’lik kısmı için bir tüzel kişi ile 600.000 m2’lik kısmı için taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan bir gerçek kişi olmak üzere ikinci gruptan iki kişi,

tarafından ağaçlandırma yapılmak amacıyla başvuruda bulunulmuştur.

Örneğe konu taşınmaz hakkında birden fazla başvuru yapıldığından ve bu taşınmazın yüzölçümü de birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar fazla olduğundan; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara göre taşınmazın hangi bölümü hakkında hangi hak sahibine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki hak sahipleri arasında öncelikle anlaşma yapılmak suretiyle, anlaşma sağlanamaması halinde ise hak sahipleri arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir ve bu bölümler krokisinde gösterilir.

Buna göre;

1 Birinci grupta yer alan kişilerin (taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve bu köyde oturan, taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak bu köyde oturmayan, taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte bu köyde oturan kişiler) her biri için kendi grubundan 100.000 m²’ye kadar taşınmaz için hak sahipliği belirlenir.

Ancak, örneğin (1) numaralı açıklamasına göre taşınmazın 200.000 m2’lik kısmı için birinci grupta yer alan iki kişi ve 450.000 m2’lik kısmı için yine birinci grupta yer alan bir kişi başvuruda bulunmuş ise de; bu kişilerden her biri için en fazla 100.000 m²’ye kadar taşınmaz için hak sahipliği belirlenebileceğinden yani üç başvuru sahibine taşınmazın toplam 300.000 m2’lik kısmı üzerinde ağaçlandırma yapılmak üzere ön izin verilebileceğinden ve kiralama yapılabileceğinden; bu kişilerin talepleri hakkında öncelikle birinci grupta belirtilen miktarlar çerçevesinde ve yanda belirtilen şekilde değerlendirme ve işlem yapılır.

Ayrıca, birinci grupta yer alan ve taşınmazın toplam 450.000 m2’lik kısmı için başvuruda bulunan kişinin kalan 350.000 m2’lik talebi hakkında yandaki şekilde işlem yapılır:

Taşınmazın tamamı 750.000 m2’dir.

100.000 m2 x 3 = 300.000 m2

(Örneğin (1) numaralı açıklamasına göre; üç hak sahibinin her birine ağaçlandırma yapılmak üzere ön izin verilebilecek ve kiralama yapılabilecek kısmın belirlenmesi)

 =750.000 m2– 300.000 m2= 450.000 m2

 (Taşınmazın kalan kısmı)

Birinci grupta yer alan ve taşınmazın 450.000 m2’lik kısmı için başvuruda bulunan kişinin talebine konu miktar ikinci grupta hak sahibi olunabilecek 3.000.000 m2’yi aşmadığından, kendisine yukarıda belirtildiği şekilde taşınmazın 100.000 m2’lik kısmı için hak sahipliği belirlendikten sonra, kişinin talebine konu taşınmazın kalan 350.000 m2’lik kısmı için ikinci gruba ilişkin başvuru bedeli ayrıca alınmak suretiyle dilekçe ile yapılan başvurusu işleme alınır ve fazla kısma ilişkin bu başvuru ikinci grupta değerlendirilir.

2 Talepleri ikinci grupta değerlendirilecek olan kişilerin (bir tüzel kişi ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişi) her biri için taşınmazın 3.000.000 m²’ye kadar olan kısmında hak sahipliği belirlenmesi mümkündür.

Örneğin (2) numaralı açıklamasına göre, taşınmazın 500.000 m2’lik kısmı için ikinci gruptan bir tüzel kişi ve 600.000 m2’lik kısmı için taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan bir gerçek kişi olmak üzere iki kişi ile birinci grupta hak sahibi olduğu kısmın fazlasına yönelik başvuruda bulunan bir kişi olmak üzere toplam üç kişi başvuruda bulunmuş ise de; taşınmazdan birinci gruptaki hak sahiplerine ayrılan kısım düşüldükten sonra sadece 450.000 m2’lik kısmı kaldığından ve kalan bu kısım ikinci gruptaki üç kişinin bu taşınmaza ilişkin taleplerini karşılamaya yetmediğinden; bu kısım için, ikinci grupta bulunan bu üç kişi arasında başvuru bedeli üzerinden valilik (defterdarlık) tarafından aksi belirtilmedikçe talep edilen en yüksek yüzölçümü üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden bir kişi hak sahibi olarak belirlenir ve yanda belirtilen şekilde değerlendirme ve işlem yapılır.

Taşınmazın kalan kısmı 450.000 m2’dir. İkinci gruptan taşınmazın ağaçlandırma yapılmak amacıyla talep edilen en yüksek yüzölçümü 600.000 m2 olmasına rağmen, taşınmazın kalan kısmı 450.000 molduğundan, bu miktar üzerinden işlem yapılır.

Taşınmazın bu kısmına ilişkin olarakbaşvuruları ikinci grupta değerlen-dirilen iki kişi ilebirinci grupta hak sahibi olduğu kısmının fazlasına yönelik başvuruda bulunan bir kişi olmak üzere toplam üç kişi arasında başvuru bedeli üzerinden yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklifi eden kişi adına ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilir ve kiralama yapılır.

Başvuru bedeli üzerinden yapılan arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi, birinci grupta hak sahibi olduğu kısmının fazlasına yönelik ikinci grupta değerlendirilen kişi olursa, bu kişi taşınmazın toplam 550.000 m2’lik kısmı üzerinde hak sahibi olur. (100.000 m2 + 450.000 m= 550.000 m2)

Ön izin ve uygulama projesinin hazırlanması

MADDE 10– (1) İdarece 9 uncu maddeye göre hak sahipleri ve her bir hak sahibine ön izin verilecek taşınmazlar belirlendikten sonra bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Ağaçlandırma veya Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazlara Ait Bilgi Formu (EK-4) hazırlanarak taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte, ağaçlandırma uygulama projesi hazırlanması için ön izin verilmesi amacıyla Bakanlığa gönderilir. Taşınmazın imar planı sınırları dışında olması durumunda varsa üst ölçekli planlarda ayrıldığı amaç da belirtilir. Ayrıca, ön izin verilecek taşınmazın üzerinde değerlendirilebilir nitelikte muhdesat (ağaç ve benzeri) bulunması halinde, muhdesataYönetmelik hükümlerine göre bedel tespit ve takdir edilerek düzenlenecek Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporunun bir örneği Bakanlığa gönderilir.

(2) Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak doksan gün süreli ön izin verilmesinin uygun görülmesi halinde İdareye bildirilir. İdare tarafından ön izin verildiği hak sahibine ve ilgili orman işletme müdürlüğüne bildirilir. Ön izin süresi, hak sahibine yapılacak tebliğ tarihinden başlar.

(3) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneğiyetkili Orman İdaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir. İptal edilen ön izinler hakkında ilgili orman işletme müdürlüğüne bilgi verilir. Ön izni iptal edilen taşınmazlar hakkında bu Genel Tebliğin 8 inci maddesine göre işlem yapılır.

Kiralama işlemleri

MADDE 11– (1) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir ve bu bedeller Bakanlık tarafından il defterdarlıklarına duyurulur.

(2) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılması halinde, Bakanlıktan izin alınmaksızın, illerde defterdarlıklarca, taşınmaz ilçede ise defterdarlıktan izin alınmak suretiyle varsa milli emlak müdürlüklerince yoksa malmüdürlüklerince; on yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere, kira süresi ve birinci fıkraya göre belirlenen ilk yıl tahmini kira bedeli üzerinden Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılacak ihale sonucunda belirlenecek kira bedeli karşılığında adına ön izin verilen kişiye kiralama yapılır ve kiracı ile kira sözleşmesi düzenlenir.

(3) Kira sözleşmesine; Yönetmelik ekinde yer alan Kira Şartnamesi (EK-3) ile bu Şartnamenin “Özel Hükümler” kısmına, bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Ağaçlandırma Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilen Taşınmazların Kira Sözleşmesine Konulacak Özel Şartlar (EK-5) ilave edilir ve kiracıya saha teslimi yapılarak konu hakkında ilgili orman işletme müdürlüğüne bilgi verilir.

(4) İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca, varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir.

(5) Kira süresinin bitiminde İdarece taşınmazın mahallinde yapılan inceleme ve tespit sonucunda, taşınmazın onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara göre ağaçlandırıldığının tespit edilmesi halinde; yetkili Orman İdaresinin olumlu görüşlerinin de alınması ve projesinde belirlenen süreyle sınırlı olması kaydıyla kiracısına, Yönetmeliğin 72 nci maddesi hükümleri çerçevesinde pazarlık usulü ile on yıllık süreler halinde Bakanlıktan izin alınmaksızın, illerde defterdarlıklarca, taşınmaz ilçede ise defterdarlıktan izin alınmak suretiyle varsa milli emlak müdürlüklerince yoksa malmüdürlüklerince yeniden kiraya verilebilir. Yenilenen kira döneminde kira bedelleri hakkında dördüncü fıkrada belirtilen indirimler uygulanmaz.

(6) Ancak, ağaçlandırma amacıyla kiraya verilen taşınmazların tamamına veya bir bölümüne kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi veya madencilik faaliyetleri için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması halinde, kiracının yapmış olduğu bütün giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşu veya madencilik faaliyetinde bulunacak gerçek veya tüzel kişi tarafından kiracıya defaten ödenerek kira sözleşmesi feshedilebilir.

Taşınmazın teslimi

MADDE 12– (1) Ağaçlandırma yapılması amacıyla kiraya verilen taşınmaz, İdarece “Taşınmaz Teslim Tutanağı” düzenlenmek suretiyle kiracısına teslim edilir.

(2) Teslim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir, birer nüshaları da yetkili Orman İdaresine ve Bakanlığa gönderilir, diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

(3) Kiracısına teslim edilen taşınmazın üzerinde, kiracı tarafından teslim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde onaylı uygulama projesine uygun olarak ağaçlandırma çalışmalarına başlanılması ve çalışmalarda mücbir sebepler dışında projesindeki iş programı sürelerine uyulması esastır.

Saha ve proje revizyonu

MADDE 13– (1) Saha ve proje;

a) Proje uygulamaları sırasında; teknik, hukuki, mücbir ve Orman İdaresince kabul edilebilir diğer sebeplerle sahanın bir kısmının iptalinin istenmesi durumda,

b) Ağaçlandırma çalışmalarında; saha miktarında değişiklik yapılmadan projede yer alan türlerde, aralık-mesafelerde, çalışılacak alan miktarında, uygulanacak teknik metotlarda veya alt tür bitki ve tarım ürünü yetiştirilmek suretiyle ara tarım yapılmak veya sökülüp takılabilir elamanlarla yapılan prefabrik yapı yapılmak istenilmesi durumunda,

c) Saha tesliminden sonra teslim edilen sahanın sınırları esas alınarak yeni koordinatların tespiti amacıyla yapılan hassas ölçümler sonucunda saha büyüklüğünde bir artışın söz konusu olması halinde,

revize edilebilir.

(2) Saha revizyonlarında sadece küçültme yapılabilir, büyültme yapılamaz. Ancak, birinci fıkranın (c) bendine göre saha büyütülmesi için revizyon yapılabilir.

(3) Revizyon talepleri, kiracı tarafından gerekçeleri belirtilmek suretiyle gerekli kroki ya da harita eklenerek ilgili Orman İdaresine yapılır. Orman İdaresince talebin uygun görülmesi ve revizyonun yapılması durumunda, onaylı revize projesinin bir nüshası İdareye verilir. Bunun üzerine İdarece, gerekmesi halinde kira sözleşmesinde değişiklik yapılabilir.

Ara tarım

MADDE 14– (1) Kiraya verilen alanlarda odun ve odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmesi ve projesine uygun olarak ağaç dikimi yapıldığının yetkili Orman İdaresince tespit edilmesi kaydıyla ve kiracı tarafından İdareye bilgi verilmesi koşuluyla, alt tür olarak tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile her türlü tek yıllık (arpa, buğday, yulaf, mercimek gibi) tarım ürünleri yetiştirilebilir. Ara tarımın süresi, projesinde belirtilen süre kadardır.

(2) Ara tarım yapılacak alanın kullanım bedeli; ağaçlandırma amacıyla belirlenen kira bedelinden ayrı olarak İdarece, Yönetmeliğe göre rayiç kira bedelleri dikkate alınarak tespit ve takdir edilir ve peşin veya dört eşit taksitle tahsil edilir. Ara tarım yapılacak alan için takdir edilecek kira bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılarak tahsil edilir. Ağaçlandırma bedelinin hesabında ara tarım yapılacak alan dikkate alınmaz.

(3) Bu maddede belirtilen şartlar gerçekleşmeden ara tarım yapıldığının tespit edilmesi halinde, İdarece Yönetmeliğe göre belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan tahsil edilir ve ayrıca kira sözleşmesi 24 üncü madde uyarınca feshedilir.

Geçici yapılaşma

MADDE 15– (1) Kiraya verilen taşınmazlardan imar planı dışında bulunanlar üzerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce onaylanan projeye uygun olmak ve projesinde yer almak kaydıyla; proje sahası alanının binde birine kadar sabit olmayan, sökülüp takılabilir elamanlarla yapılan prefabrik yapı gibi geçici nitelikteki yapılaşmaya Bakanlığın uygun görüşü üzerine defterdarlıklarca izin verilebilir. Ancak, bu nitelikteki yapılaşma alanı 3.000 m²’yi geçemez. Bu şartlara aykırı yapılaşma yapıldığının tespit edilmesi halinde, İdarece Yönetmeliğe göre belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan talep edilir ve ayrıca kira sözleşmesi 24 üncü madde uyarınca feshedilir.

Özel imar-ihya tesisinde uyulacak esaslar

MADDE 16– (1) Hazine taşınmazları üzerinde imar-ihya amacıyla talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere; bozuk veya verimsiz ağaçlık alanlarda, canlandırma kesimi, aşılama, boşlukların uygun türlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesi amacıyla izin verilebilir.

(2) Bozuk veya verimsiz ağaçlık alanlarda mevcut türlerden gerekenler korunur, aşılanır, boşluk alanlar, bölgede tabii olarak yetişen türlerle ekim, dikim ve aşılama suretiyle imar-ihya edilerek doldurulabilmesine izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Orman Fidanlığına İlişkin İşlemler

Özel orman fidanlığı tesisinde uyulacak genel esaslar

MADDE 17– (1) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde veya dışarısındaki imar planı bulunmayan (imar planı dışında üst ölçekli planları bulunanlar ile üst ölçekli planlarda başka amaca ayrılan yerler dahil) alanlar ile imar planı bulunan ve planda tarımsal veya ağaçlandırma amaçlı olarak ayrılan alanlardaki taşınmazlar üzerinde, arazi sınıfına bakılmaksızın, yüzölçümü 2.000 m2’den az olamamak üzere özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilebilir ve kiralama yapılabilir.

(2) Bu Genel Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (k), (l), (n), (o), (p), (r), (s), (ş), (t) ve (u) bentleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyı ve sahil şeridinde kalan alanlarda kalan taşınmazlarda özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilemez ve kiralama yapılamaz.

(3) Bu Genel Tebliğ kapsamında Hazine taşınmazları üzerinde elma, armut, şeftali, incir ve benzeri meyve ağacı türleri yetiştirilmek üzere özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilemez, kiralama yapılamaz ve bu amaçla kiraya verilen Hazine taşınmazları üzerinde bu ağaçlar yetiştirilemez.

Başvuru, ihale, ön izin ve kiralama işlemleri

MADDE 18– (1) Özel orman fidanlığı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için ada ve parsel numarasını belirterek, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar için ise talep ettikleri alana ait kroki veya haritayı ekleyerek (Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde tescil şartı aranmaz) özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilmesi ve kiralama yapılması talebiyle İdareye bu Genel Tebliğin ekinde (EK-2/C) yer alan dilekçe ile başvurulabilir. Ayrıca, İdare tarafından gerekli görülen hallerde özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilmesinin uygun olduğu tespit ve bu Genel Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen usule göre ilan edilen taşınmazlar için de başvuru yapılabilir.

(2) İdarece başvuruya konu taşınmaz hakkında bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Ağaçlandırma veya Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilecek Taşınmazlara Ait Bilgi Formu (EK-4) hazırlanarak taşınmaza ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte, özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiralama yapılmasına izin verilmesi için Bakanlığa gönderilir. Taşınmazın imar planı sınırları dışında olması durumunda varsa üst ölçekli planlarda ayrıldığı amaç da belirtilir. Ayrıca, kiraya verilen taşınmazın üzerinde değerlendirilebilir nitelikte muhdesat (ağaç ve benzeri) bulunması halinde, muhdesata Yönetmelik hükümlerine göre bedel tespit ve takdir edilerek İdarece düzenlenecek Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporunun bir örneği Bakanlığa gönderilir. Özel orman fidanlığı yapılacak taşınmazın ilk yıl tahmini kira bedeli, İdarece Kanuna ve Yönetmeliğe göre rayiç kira bedelleri dikkate alınarak tespit ve takdir edilir.

(3) Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda; taşınmazın özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiralanmasının uygun görülmesi halinde, on yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere, kira süresi ve ilk yıl tahmini kira bedeli de belirtilerek, genel hükümlere göre Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ilanlar yapılmak suretiyle Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılacak ihale sonucunda belirlenecek kira bedeli karşılığında kiralama yapılması İdareden istenilir.

(4) Bakanlığın talimatı üzerine İdare tarafından yapılacak ihaleye tek isteklinin katılması halinde, İdare tarafından ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedeli üzerinden bu istekli ile pazarlık usulü ile yapılacak ihalede belirlenecek bedel üzerinden bu kişi; birden fazla isteklinin olması halinde ise istekliler arasında ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedeli üzerinden pazarlık usulü ile yapılacak ihale sonucunda en yüksek kira bedelini teklif eden kişi hak sahibi olur.

(5) İdare tarafından kira sözleşmesi düzenlenmeden önce hak sahibine; yapılan kiralama ihalesi sonucunda belirlenen yıllık kira bedelinin yüzde yirmisinin ön izin süresine tekabül eden oranı tutarında (kira bedelinin yüzde yirmisinin dörtte biri oranına tekabül eden tutarda) ön izin bedeli alınmak suretiyle özel orman fidanlığı uygulama projesi hazırlanması amacıyla doksan gün süreli ön izin verilir. İdare tarafından ön izin verildiği ilgili fidanlık müdürlüğüne / orman işletme müdürlüğüne bildirilir. Ön izin sahibi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak ormancılık bürolarına yedi nüsha olarak hazırlattırılan özel orman fidanlığı uygulama projesi, ilgili fidanlık müdürlüğü / orman işletme müdürlüğünce incelenir ve uygun bulunması halinde ilgili orman bölge müdürlüğüne onaylatılır. Özel orman fidanlığı uygulama projesinin ön izin süresi içinde İdareye teslimi esastır. Ön izin süresi, hak sahibine yapılacak tebliğ tarihinden başlar.

(6) Uygulama projelerinde; fidan üretiminin ne kadar süre içinde tamamlanacağı ve yıllar itibarıyla yapılması gereken faaliyetler ayrı ayrı gösterilir.

(7) Özel orman fidanlığı uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere otuz gün ek süre verilir. Bu durumda, ön izin sahibinden; verilen ek süre için yıllık kira bedelinin yüzde yirmisinin ek ön izin süresine tekabül eden oranı tutarında (kira bedelinin yüzde yirmisinin on ikide biri oranına tekabül eden tutarda) bedel alınır. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir. İptal edilen ön izinler hakkında ilgili fidanlık müdürlüğüne / orman işletme müdürlüğüne bilgi verilir.

(8) Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılması halinde, İdare tarafından daha önce yapılan kiralama ihalesinde belirlenen kira bedeli ve süre üzerinden kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten geçerli olmak üzere ön izin sahibine kiralama yapılır ve kiracı ile kira sözleşmesi düzenlenir. Kira sözleşmesine; Yönetmelik ekinde yer alan Kira Şartnamesi (EK-3) ile bu Şartnamenin “Özel Hükümler” kısmına, bu Genel Tebliğin ekinde yer alan Özel Orman Fidanlığı Yapılmak Amacıyla Kiraya Verilen Taşınmazların Kira Sözleşmesine Konulacak Özel Şartlar (EK-6) ilave edilir ve kiracıya saha teslimi yapılarak konu hakkında ilgili fidanlık müdürlüğüne / orman işletme müdürlüğüne bilgi verilir.

(9) Müteakip yıllar kira bedelleri her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilerek peşin veya dört eşit taksitle ödenir. Bu husus düzenlenecek sözleşmelere özel şart olarak konulur.

Geçici yapılaşma

MADDE 19– (1) Özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazlardan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce onaylanan uygulama projesine uygun olmak ve projesinde yer almak kaydıyla; fidan üretimi, bakım ve koruma amaçlı, sabit olmayan, sökülüp takılabilir elemanlarla yapılan prefabrik yapı gibi geçici nitelikteki yapılaşmaya Bakanlığın uygun görüşü üzerine defterdarlıklarca izin verilebilir. Ancak, izin verilen yapılar; fidan üretim alanının 2.000 m2’nin altına düşmemesi koşulu ile; fidan üretim alanı 2.000 m² – 5.000 m² olan yerlerde en fazla 100 m², 5.001 m² – 10.000 m² olan yerlerde en fazla 200 m², 10.000 m²’den büyük yerlerde ise en fazla 2.000 m² yüzölçümü geçemez. Bu şartlara aykırı yapılaşma yapıldığının tespit edilmesi halinde, İdarece Yönetmeliğe göre belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan tahsil edilir ve ayrıca kira sözleşmesi 24 üncü madde uyarınca feshedilir.

Taşınmazın teslimi

MADDE 20– (1) Özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmaz, İdarece “Taşınmaz Teslim Tutanağı” düzenlenmek suretiyle kiracısına teslim edilir. Teslim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir, birer nüshaları da ilgili fidanlık müdürlüğüne / orman işletme müdürlüğüne ve Bakanlığa gönderilir, diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

(2) Kiracısına teslim edilen taşınmazın üzerinde, kiracı tarafından teslim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde onaylı uygulama projesine uygun olarak özel orman fidanlığı çalışmalarına başlanılması ve çalışmalarda mücbir sebepler dışında projesindeki iş programı sürelerine uyulması esastır.

Saha ve proje revizyonu

MADDE 21– (1) Özel orman fidanlığı sahası ve proje revizyonu işlemleri, bu Genel Tebliğin 13 üncü maddesinde yer alan düzenlemelere göre yapılır. Ancak, özel orman fidanlığı projesi revizyonu kapsamında bedeli karşılığında saha büyütülmesi de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

İzleme ve denetim

MADDE 22– (1) Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazlar, ilgili orman işletme müdürlüğünce / fidanlık müdürlüğünce görevlendirilen komisyon tarafından yılda bir defa kontrol edilir ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen örnek dispozisyona göre “Uygulama İzleme Cetveli” düzenlenerek bir örneği İdareye gönderilir. Bu taşınmazlar İdarece, kira sözleşmesi hükümlerine göre ayrıca denetlenir.

(2) Denetimler sonucunda onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket etmediği tespit edilenler, ilgili orman işletme müdürlüğünce / fidanlık müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak uyarılır. Mücbir sebepler dışında verilen süre içerisinde eksiklerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre amaç dışı kullanımlarda otuz günü, diğer durumlarda altı ayı geçemez.

Sözleşmenin devri ve ortak alınması

MADDE 23– (1) Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla verilen ön izinler ortaklar arasında dahi olsa devredilemez ve yeni ortak alınamaz, ön izin verilen şirket ise ön izin aşamasında ortaklar arasında dahi olsa şirket hisseleri devredilemez. Buna aykırı davranılması halinde İdarece ön izin iptal edilir ve kiralama yapılmaz.

(2) Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla yapılan kira sözleşmeleri; Bakanlığın izninin alınması kaydıyla ve aşağıda belirtilen koşullarla üçüncü kişilere devredilebilir veya bu sözleşmelere ortak alınabilir ya da kiracı şirket ise şirket hisseleri üçüncü kişilere devredilebilir:

a) İdare tarafından ilgili orman işletme müdürlüğünün / fidanlık müdürlüğünün uygun görüşü alınır.

b) Kiracının yeni ortak alabilmesi veya kiracı şirket ise yüzde kırk dokuza kadar (yüzde kırk dokuz dahil) şirket hisselerini devredebilmesi için, kiracıya yapılan saha teslim tarihinden itibaren iki yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun olarak sahada yapılan çalışmanın başarılı olması şartı aranır.

c) Kiracı tarafından sözleşmenin üçüncü kişilere devredilebilmesi veya kiracı şirket ise yüzde elli ve daha fazla oranda şirket hisselerini devredebilmesi için, saha tesliminden itibaren üç yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun olarak sahada yapılan çalışmanın başarılı olması şartı aranır.

(3) Kiracı birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi ise, saha teslimi yapıldıktan sonra ortaklar arası devir işleminde, ikinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süre şartı aranmaz.

(4) Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen sahalar; kiracı tarafından bizzat kullanılır, üçüncü kişilere kullandırılamaz, bölünerek ortaklara veya üçüncü kişilere devredilemez. Ortaklar tüm sahadan müştereken sorumludur.

(5) Kiracının ölümü halinde kira sözleşmesinin mirasçılara devrinde Kanun, Yönetmelik, Ağaçlandırma Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan diğer düzenleyici işlemlerde yer alan kurallar uygulanır.

Sözleşmenin feshi

MADDE 24– (1) Kiracı tarafından; kira sözleşmesinde ve eki kira şartnamesi ve özel şartlarda yer alan hükümlere uyulmaması, İdarece taşınmazın kiracıya veya temsilcisine tesliminden itibaren doksan gün içerisinde işe başlanılmaması, uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket edilmemesi, ilgili orman işletme müdürlüğünce / fidanlık müdürlüğünce görevlendirilen komisyon veya İdare tarafından yapılan denetimler sonucunda belirlenen eksikliklerin veya aykırılıkların yazılı olarak yapılacak uyarıya rağmen (kabul edilebilir mazeretler dışında) verilen süre içerisinde giderilmemesi, ağaçlandırma amaçlı kiralamalarda 14 üncü maddede belirtilen koşullara uyulmadan ve İdareye bilgi verilmeden ara tarım yapılması, taşınmazın üçüncü kişilere kullandırılması veya sözleşmede yer alan hükümlere aykırı kullanılması ve kira bedellerinin iki yıl üst üste süresi içinde ödenmemesi hallerinde; İdarece makul bir süre verilerek eksiklik ve/veya aykırılıkların giderilmesi veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiği, aksi halde sözleşmenin feshedileceği yönünde yapılacak yazılı ihtara rağmen kiracı tarafından süresi içerisinde eksiklik ve/veya aykırılıklar giderilmez ya da yükümlülükler yerine getirilmez ise sözleşme, Bakanlığın izni ve onayı alınarak İdarece tek taraflı olarak feshedilir. Ayrıca, ilgili orman işletme müdürlüğünün / fidanlık müdürlüğünün teklifi üzerine ilgili orman bölge müdürlüğü tarafından uygulama projesinin iptal edilmesi, 23 üncü maddede belirtilen şartlara aykırı olarak sözleşmenin devredilmesi, sözleşmeye ortak alınması ve kiracı şirket ise şirket hisselerinin devredilmesi hallerinde kira sözleşmesi İdarece; mahkeme ilamı ve Bakanlıktan izin ve onay alınmasına gerek olmaksızın ve ayrıca, kiracıya herhangi bir ihtar yapılmasına ve fesih bildirimine gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilir, ayrıca,kiracının talep etmesi halinde de kira sözleşmesi İdarece aynı şekilde feshedilir.

(2) İlgili orman bölge müdürlüğü tarafından uygulama projesinin iptal edilmesi halinde kira sözleşmesinin feshi hariç, İdarece diğer sebeplerle kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, ilgili orman işletme müdürlüğüne / fidanlık müdürlüğüne bilgi verilerek uygulama projesinin iptali istenir.

(3) Ağaçlandırma amacıyla yapılan kiralama işlemlerinde; kiracı tarafından herhangi bir nedenle sözleşmenin feshine neden olunması halinde, İdarece, taşınmazın Kanuna ve Yönetmeliğe göre tespit ve takdir edilecek cari yıl rayiç kira bedeli dikkate alınarak takdir edilecek kullanım bedelinden cari yıl kira bedeli mahsup edildikten sonra kalan miktar tazminat olarak, yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde kiracı tarafından defaten ödenir. Bu husus düzenlenecek kira sözleşmelerine özel şart olarak ilave edilir.

(4) Özel orman fidanlığı amacıyla yapılan kiralama işlemlerinde; kiracı tarafından herhangi bir nedenle sözleşmenin feshine neden olunması halinde, cari yıl kira bedeli tutarındaki tazminat, İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde kiracı tarafından defaten ödenir. Kiracı tarafından ödenmeyen kira bedelleri de İdarece ayrıca tahsil edilir. Bu husus düzenlenecek kira sözleşmelerine özel şart olarak ilave edilir.

(5) Sözleşmenin feshi halinde, taşınmaz mevcut haliyle Hazineye teslim edilir. Taşınmazın üzerinde fesih tarihine kadar yapılmış işler ve dikilmiş ağaçlar için kiracı tarafından herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaz.

Vadesinde ödenmeyen bedeller

MADDE 25– (1) Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26– (1) Bu Genel Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, duruma göre Kanun, Yönetmelik, Ağaçlandırma Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan diğer düzenleyici işlemler ile 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:300) hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 27– (1) 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:300)’nin “XVIII. Özellik Arzeden Kiralama İşlemleri” başlıklı bölümünün “C- Ağaçlandırma İşlemleri” başlıklı alt bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut işlemler ve sözleşmeler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma ve özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla İdareye başvuran ve işlemleri tamamlanarak ön izin aşamasına gelen kişilere ilişkin işlemler, 9 uncu maddede belirtilen ve durumlarına uyan yüzölçümler üzerinden bu Genel Tebliğe göre sonuçlandırılır, ön izin verilenler ile kira sözleşmesi düzenlenenler hakkında ise, Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:300)’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 28– (1) Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29– (1) Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

EK-1

TAŞINMAZ LİSTESİ

Sıra No: İli İlçesi Mahallesi / Köyü Mevkii / Yöresi Pafta No / Cilt No Ada No / Sayfa No. Parsel No / Sıra No. Yüzölçümü

(m2)

İmar Durumu Açıklamalar

(İdare görüşü)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 

 

NOT: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için bu yerlere ait kroki veya harita bilgisi de eklenilmek suretiyle Bakanlığa bildirimde bulunulacaktır.

 

 

EK-2/A

 

 

……………………………… DEFTERDARLIĞINA

……………..……………. MALMÜDÜRLÜĞÜNE

Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan / Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan / Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan bir kişi olarak ……….….… İli, …………..…..……. İlçesi, ……..…………………..Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait …….……. ada ……………… parsel numaralı / Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki …………………. myüzölçümlü taşınmazın üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla tarafıma kiraya verilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim.  …. / …. / ……

                                                                                                                                                İmza

                                                                                                                                         Adı ve Soyadı

 

 

ADRES:

 

EK-2/B

 

……………………………… DEFTERDARLIĞINA

……………..……………. MALMÜDÜRLÜĞÜNE

 

……………….….… İli, …………..…..……. İlçesi, ……..………………….. Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait …….……. ada ……………… parsel numaralı / Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki……………………………….. myüzölçümlü taşınmazın üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla tarafıma kiraya verilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim. …. / …. / ……

                                                                                                                                                İmza

                                                                                                                                         Adı ve Soyadı

 

 

ADRES:

 

 

EK-2/C

 

……………………………… DEFTERDARLIĞINA

……………..……………. MALMÜDÜRLÜĞÜNE

 

……………….….… İli, …………..…..……. İlçesi, ……..………………….. Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait …….……. ada ……………… parsel numaralı / Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki……………………………….. myüzölçümlü taşınmazın üzerinde özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla tarafıma kiraya verilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim. …. / …. / ……

                                                                                                                                                İmza

                                                                                                                                         Adı ve Soyadı

 

 

ADRES:

EK-3

 

 

2013 YILINDA AĞAÇLANDIRMA İŞLEMLERİ İÇİN

BAŞVURU SAHİPLERİNDEN ALINACAK BAŞVURU BEDELLERİ

Grup Başvuru Bedeli
Birinci Grup 250.-TL
İkinci Grup 2.500.-TL

AÇIKLAMA:

1) Başvuru sahiplerinden dahil oldukları gruplara göre yukarıdaki tabloda belirtilen başvuru bedelleri alınır.

2) Müteakip yıllar için yapılacak başvurularda, Bakanlıkça başvuru bedellerinin yeniden belirlenmediği sürece bu bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilir.

EK-4

AĞAÇLANDIRMA VEYA ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI YAPILMAK AMACIYLA

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİ FORMU

TAŞINMAZIN                                                                                                                       Tarih: … / … /….

İli   Pafta No / Cilt No  
İlçesi   Ada No / Sayfa No  
Mahallesi / Köyü   Parsel No / Sıra No  
Mevkii / Yöresi   Yüzölçümü  
Taşınmaz No:   Hazine Payı  
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
1- 189, 775, 5543, 2565, 2634, 2863, 2873, 2924, 3083, mülga 4070, 4071, 4072, 4342, 6292, 6831 ve 7269 sayılı Kanunlar kapsamında kalıp kalmadığı.
2- İmar planı içinde ise, hangi ölçekte, hangi tür plân içinde olduğu, plânda ne kadarının hangi amaca ayrıldığı.
3- Belediye ve mücavir alan sınırlarının içinde olup olmadığı.
4- Varsa üzerindeki muhdesatın ne olduğu ve kime ait olduğu.
5- Kıyı veya sahil şeridi tanımına giren yerlerden olup olmadığı.
6- Taşınmazın hangi yolla edinildiği, tapu kütüğünde herhangi bir şerh veya beyan bulunup bulunmadığı, varsa ne olduğu, mülkiyetinin ihtilâflı veya davalı olup olmadığı.
7- Bugüne kadarki kullanım şekli, en son ne şekilde ve ne kadarının kullanıldığı ve boş olup olmadığı.
8- Tahsisli, bir kamu hizmeti ya da Bakanlığımız için gerekli olup olmadığı.
9- Taşınmazla ilgili olarak Bakanlıkla yazışma yapılmış ise, yazıların tarihleri ve sayıları.
10- Kiralama hakkındaki valilik (defterdarlık) veya kaymakamlık (malmüdürlüğü) görüşü.
TAŞINMAZA AİT BELGELER

(Yazı Ekinde Gönderilenlerin Karşısına X İşareti Konulacak)

1- Tapu kayıt örneği ve tescile esas plan örneği.
2- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden ise, ebatları gösterilmiş ölçekli krokisi.
3- İmar planı içinde ise, belediyesince onaylı imar durum belgesi veya üzerinde kadastro veya imar parseli işaretlenerek yeri belirlenmiş ve varsa kıyı kenar çizgisi işlenmiş onaylı imar planı örneği.
4- Taşınmazın çapı veya krokisi.
5- İşgal ve kullanım durumu ile varsa üzerindeki muhdesatve benzeri fiilî durumları konusunda bilgiler ihtiva eden tespit tutanağı.
6- Kısmî kiralamalarda; taşınmazın kiraya verilecek kısmını gösteren haritası.
7- Taşınmazla ilgili MEOP Kira Programına yapılan kaydın çıktısı.

 

EK-5

 

AĞAÇLANDIRMA YAPILMAK AMACIYLA KİRAYA VERİLEN

TAŞINMAZLARIN KİRA SÖZLEŞMESİNE KONULACAK

ÖZEL ŞARTLAR

 

1) Kira süresi 10 (on) yıl olup, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayacaktır. Kiralanan taşınmazın onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara göre ağaçlandırıldığının tespit edilmesi halinde, yetkili Orman İdaresinin olumlu görüşlerinin de alınması ve projesinde belirlenen süreyle sınırlı olması kaydıyla, kiracı ile pazarlık usulüyle 10 (on) yıllık süreler halinde kira sözleşmesi yapılabilecektir.

2) Kiraya verilen alan sınırları içerisinde yetkili Orman İdaresince onaylanan uygulama projesindeki teknik esaslar doğrultusunda ağaçlandırma yapılacaktır. Kira süresince, kiralama konusu taşınmaz bizzat kiracı tarafından kullanılacak, üçüncü kişilere kullandırılmayacak ve amaç dışı kullanılmayacaktır.

3) Dikilen ağaçları koruma amacına yönelik olarak ve bununla sınırlı olmak koşuluyla, kiraya verilen taşınmazlardan imar planı dışında bulunanlar üzerinde yetkili Orman İdaresince onaylanan projeye uygun olmak ve projesinde yer almak kaydıyla; proje sahası alanının % 0,1 (binde biri)’ne kadar sabit olmayan, sökülüp takılabilir elamanlarla yapılan prefabrik yapı gibi geçici nitelikteki yapılaşmaya Bakanlığın uygun görüşü üzerine defterdarlıkça izin verilebilecektir. Ancak, bu nitelikteki yapılaşma alanı 3.000 (üç bin) m²’yi geçemez. Bu şartlara aykırı yapılaşma yapıldığının tespit edilmesi halinde, İdarece belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan talep edilir ve ayrıca kira sözleşmesi feshedilir.

4) Kiraya verilen taşınmazda odun veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmek ve projesine uygun olarak ağaç dikimi yapıldığının İdarece veya yetkili Orman İdaresince tespit edilmesi kaydıyla ve kiracı tarafından İdareye bilgi verilmesi koşuluyla; alt tür olarak tıbbi,aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile her türlü tek yıllık (arpa, buğday, yulaf, mercimek gibi) tarım ürünleri yetiştirilebilecektir. Ara tarımın süresi, ağaçlandırmada kullanılan ağaç türüne göre tespit edilecek ve bu süre projede belirtilecektir. Bu şartlar gerçekleşmeden ara tarım yapıldığının tespit edilmesi halinde, kira sözleşmesi bu Özel Şartların 15 inci maddesine göre feshedilecek ve İdarece belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan tahsil edilecektir. Ayrıca, yetkili Orman İdaresince onaylanan uygulama projesinde yer alması kaydıyla ağaçlandırma sahalarında arı kovanı da bulundurulabilecektir.

5) Ara tarım yapılacak alan ile arı kovanı konulacak alanın kullanım bedeli; ağaçlandırma amacıyla belirlenen kira bedelinden ayrı olarak İdarece, rayiç kira bedelleri dikkate alınarak tespit ve takdir edilecektir. Buna göre takdir edilecek kira bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılarak tahsil edilecektir. Ağaçlandırma bedelinin hesabında ara tarım yapılacak alan ile arı kovanı konulacak alan dikkate alınmaz.

6) Saha tesliminden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde işe başlanacaktır. Uygulama projesindeki iş programına uyulacaktır.

7) Ağaçlandırmaya konu arazinin ilk yıl kira bedeli ………………- TL’dir. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilecektir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilecektir. İlk yıl kira bedeli kira sözleşmesinin imzalanmasından önce, ikinci ve müteakip yıl kira bedelleri ise her yıl ilk yıl kira bedelinin yatırıldığı tarihte peşin olarak İdareye yatırılacaktır.

8) Saha ve proje revizyonu talepleri, kiracı tarafından gerekçeleri belirtilmek suretiyle gerekli kroki ya da harita eklenerek ilgili Orman İdaresine yapılacaktır. Orman İdaresince talebin uygun görülmesi halinde revizyon yapılabilecek ve bunun üzerine, gerektiği takdirde İdarece kira sözleşmesinde gerekli değişiklikler yapılabilecektir. Saharevizyonlarında sadece küçültme yapılabilecek, büyültme yapılmayacaktır.

9) Kiraya verilen taşınmazlar ilgili orman işletme müdürlüğünce görevlendirilen komisyon tarafından yılda bir defa kontrol edilerek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen örnek dispozisyona göre “Uygulama İzleme Cetveli” düzenlenecektir. Düzenlenen cetvelin bir örneği İdareye verilecektir.

10) Denetimler sonucunda onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket etmediği tespit edilenler, ilgili orman işletme müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak uyarılacaktır. Mücbir sebepler dışında verilen süre içerisinde eksiklerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre amaç dışı kullanımlarda 30 (otuz) günü, diğer durumlarda 6 (altı) ayı geçemez.

11) Ağaç budaması ve kesimi, ilgili orman bölge müdürlüğünce onaylanmış amenajman planlarına göre yaptırılacaktır.

12) Kiracı, taşınmazın tamamını veya bir kısmını, Bakanlığın izni olmaksızın başkasına devredemeyecek, ortak alamayacak ya da kiracı şirket ise şirket hisselerini üçüncü kişilere devredemeyecektir. Kiracının yeni ortak alabilmesi veya kiracı şirket ise % 49’a (yüzde kırk dokuza) kadar (yüzde kırk dokuz dahil) şirket hisselerini devredebilmesi için, kiracıya yapılan saha teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun olarak sahada yapılan çalışmanın başarılı olması; kiracı tarafından sözleşmenin üçüncü kişilere devredilebilmesi veya kiracı şirket ise % 50 (yüzde elli) ve daha fazla oranda şirket hisselerini devredebilmesi için, saha tesliminden itibaren 3 (üç) yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun olarak sahada yapılan çalışmanın başarılı olması şartları aranacaktır. Kiracı birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi ise, sözleşme yapıldıktan sonra ortaklar arası devir işleminde süre şartı aranmaz. Ancak, ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen sahalar bölünerek ortaklara veya üçüncü şahıslara devredilmeyecektir. Ortaklar tüm sahadan müştereken sorumlu olacaklardır.

13) Kira süresi, tanınan süre sonunda bitecektir. Kiraya verilen alan, kira süresinin uzatılmaması halinde süre sonunda üzerindeki ağaç kütüklerinden temizlenmiş olarak, Hazineye teslim edilecektir. Aksi takdirde araziyi ağaç kütüklerinden temizlemek için yapılan masraflar, kiracıdan tahsil olunacaktır. Süre sonunda arazideki kesilme yaşına gelmemiş ağaçlar kesilmeyecek, olduğu gibi bırakılacaktır. Bu ağaçlar için herhangi bir bedel istenmeyecektir.

14) Ağaçlandırma çalışmaları sırasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında, ağaçlandırma işlemleri derhal durdurulup, bulunan eserler ağaçlandırılacak sahada muhafaza edilecek ve en yakın mülki amire haber verilecektir. Ekonomik değeri olan nesnelere rastlanması halinde ise, ilgili defterdarlıklara / malmüdürlüklerine haber verilecektir. Kiracı bu nesneler üzerinde hiçbir surette hak iddia edemeyecektir.

15) İdarece taşınmazın kiracıya veya temsilcisine tesliminden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde işe başlanılmaması, uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket edilmemesi, ilgili orman işletme müdürlüğünce görevlendirilen komisyon veya İdare tarafından yapılan denetimler sonucunda belirlenen eksikliklerin veya aykırılıkların yazılı olarak yapılacak uyarıya rağmen (kabul edilebilir mazeretler dışında) verilen süre içerisinde giderilmemesi, idareye bilgi verilmeden ara tarım yapılması, taşınmazın üçüncü kişilere kullandırılması veya sözleşmede yer alan hükümlere aykırı kullanılması ve kira bedellerinin 2 (iki) yıl üst üste süresi içinde ödenmemesi hallerinde; İdarece makul bir süre verilerek eksiklik ve/veya aykırılıkların giderilmesi veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiği, aksi halde sözleşmenin feshedileceği yönünde yapılacak yazılı ihtara rağmen kiracı tarafından süresi içerisinde eksiklik ve/veya aykırılıklar giderilmez ya da yükümlülükler yerine getirilmez ise sözleşme Bakanlığın izni ve onayı alınarak İdarece tek taraflı olarak feshedilecektir.

Ayrıca, ilgili orman işletme müdürlüğünün teklifi üzerine ilgili orman bölge müdürlüğü tarafından uygulama projesinin iptal edilmesi, bu Özel Şartların 12 nci maddesinde belirtilen şartlara aykırı olarak sözleşmenin devredilmesi, sözleşmeye ortak alınması ve kiracı şirket ise şirket hisselerinin devredilmesi, kira konusu taşınmazın üzerine dikilen ağaçların değerlendirilmesi sırasında, herhangi bir vergi kaçakçılığı suçunun işlendiğinin kesin olarak saptanması veya bu Özel Şartların 14 üncü maddesinde belirtilen bildirimlerin zamanında yapılmaması hallerinde kira sözleşmesi İdarece;mahkeme ilamı ve Bakanlıktan izin ve onay alınmasına gerek olmaksızın ve ayrıca, kiracıya herhangi bir ihtar yapılmasına ve fesih bildirimine gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilecektir ayrıca, kiracının talep etmesi halinde de kira sözleşmesi İdarece aynı şekilde feshedilecektir.

İdarece kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, ilgili orman işletme müdürlüğüne bilgi verilerek uygulama projesinin iptali istenilecektir.

16) Kiracı tarafından herhangi bir nedenle sözleşmenin feshine neden olunması halinde, İdarece, taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre tespit ve takdir edilecek cari yıl rayiç kira bedeli dikkate alınarak takdir edilecek kullanım bedelinden cari yıl kira bedeli mahsup edildikten sonra kalan miktar tazminat olarak, yapılacak tebligat tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde kiracı tarafından defaten ödenecektir.

17) Sözleşmenin feshi halinde İdarece tespit ve takdir edilecek yılı rayiç kira bedeli tutarı ayrıca tazminat olarak alınacak ve taşınmaz mevcut haliyle Hazineye teslim edilecektir. Taşınmaz üzerinde fesih tarihine kadar yapılmış işler ve dikilmiş ağaçlar için kiracı tarafından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamayacaktır.

18) Kiracı, kira süresi sonunda ve sözleşmenin feshi halinde, taşınmazı tahliye etmez veya sözleşmede yazılı şartlarla Hazineye teslim etmez ise, sözleşme hükümlerine göre alınacak bedellere ilave olarak, her geçen gün için ilgili yıl kullanım bedelinin % 1 (yüzde bir)’i kadar ayrıca ceza ödeyecektir. Ceza ödenmesi, kiracıya taşınmazın kullanılması ve tahliyenin geciktirilmesi hakkını vermez.

Özel şartlar 18 (on sekiz) maddeden oluşmaktadır.

 

EK-6

 

ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI YAPILMAK AMACIYLA KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZLARIN KİRA SÖZLEŞMESİNE KONULACAK

ÖZEL ŞARTLAR

 

1) Kira süresi 10 (on) yıl olup, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayacaktır. Kira süresi, tanınan süre sonunda bitecektir.

2) Hazine taşınmazları üzerinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla ön izin verilebilecek ve kiralama yapılabilecektir. Bu amaçla ön izin verilecek ve kiralama yapılacak taşınmazların yüzölçümü 2.000 (iki bin) m2’den az olamaz. Kira süresince, kiralama konusu taşınmaz bizzat kiracı tarafından kullanılacak, üçüncü kişilere kullandırılmayacak ve amaç dışı kullanılmayacaktır.

3) Özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazlardan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce onaylanan projeye uygun olmak ve projesinde yer almak kaydıyla; fidan üretimi, bakım ve koruma amaçlı, sabit olmayan, sökülüp takılabilir elemanlarla yapılan prefabrik yapı gibi geçici nitelikteki yapılaşmayaBakanlığın uygun görüşü üzerine defterdarlıkça izin verilebilecektir. Ancak, izin verilen yapılar; fidan üretim alanının 2.000 m2’nin altına düşmemesi koşulu ile; fidan üretim alanı 2.000 m² – 5.000 m² olan yerlerde en fazla 100 m², 5.001 m² – 10.000 m² olan yerlerde en fazla 200 m², 10.000 m²’den büyük yerlerde ise en fazla 2.000 m² yüzölçümü geçemez.Bu şartlara aykırı yapılaşma yapıldığının tespit edilmesi halinde, kira sözleşmesi bu Özel Şartların 12 nci maddesine göre feshedilecek ve İdarece belirlenecek kullanım bedelleri kiracıdan tahsil edilecektir.

4) Saha tesliminden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde işe başlanacaktır. Uygulama projesindeki iş programına uyulacaktır.

5) Özel orman fidanlığı yapılacak taşınmazın ilk yıl kira bedeli ………..…………- TL olup, bu bedel peşin veya dört eşit taksitle ödenecektir. Müteakip yıllar kira bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilerek peşin veya dört eşit taksitle ödenecektir.

6) Saha ve proje revizyonu talepleri, kiracı tarafından gerekçeleri belirtilmek suretiyle gerekli kroki ya da harita eklenerek ilgili Orman İdaresine yapılacaktır. Orman İdaresince talebin uygun görülmesi halinde revizyon yapılabilecek ve bunun üzerine, gerektiği takdirde İdarece kira sözleşmesinde gerekli değişiklikler yapılabilecektir. Saharevizyonlarında hem küçültme hem de büyültme yapılabilecektir.

7) Özel orman fidanlığı yapılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar orman fidanlık müdürlüğünce (orman fidanlık müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde orman işletme müdürlüğünce) görevlendirilen komisyon tarafından yılda bir defa kontrol edilerek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen örnek dispozisyona göre “Uygulama İzleme Cetveli” düzenlenecektir. Düzenlenen cetvelin bir örneği İdareye verilecektir.

8) Denetimler sonucunda onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket etmediği tespit edilenler, orman fidanlık müdürlüğünce (orman fidanlık müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde orman işletme müdürlüğünce) uygun görülen süre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak uyarılacaktır. Mücbir sebepler dışında verilen süre içerisinde eksiklerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre amaç dışı kullanımlarda 30 (otuz) günü, diğer durumlarda 6 (altı) ayı geçemez.

9) Kiracı, taşınmazın tamamını veya bir kısmını, Bakanlığın izni olmaksızın başkasına devredemeyecek, ortak alamayacak ya da kiracı şirket ise şirket hisselerini üçüncü kişilere devredemeyecektir. Kiracının yeni ortak alabilmesi veya kiracı şirket ise % 49’a (yüzde kırk dokuza) kadar (yüzde kırk dokuz dahil) şirket hisselerini devredebilmesi için, kiracıya yapılan saha teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun olarak sahada yapılan çalışmanın başarılı olması; kiracı tarafından sözleşmenin üçüncü kişilere devredilebilmesi veya kiracı şirket ise % 50 (yüzde elli) ve daha fazla oranda şirket hisselerini devredebilmesi için, saha tesliminden itibaren 3 (üç) yıl geçmesi ve onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun olarak sahada yapılan çalışmanın başarılı olması şartları aranacaktır. Kiracı birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi ise, sözleşme yapıldıktan sonra ortaklar arası devir işleminde süre şartı aranmaz. Ancak, özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilen sahalar bölünerek ortaklara veya üçüncü şahıslara devredilmeyecektir. Ortaklar tüm sahadan müştereken sorumlu olacaklardır.

10) Özel orman fidanlığı çalışmaları sırasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında, bu işlemle derhal durdurulup, bulunan eserler kiralanan sahada muhafaza edilecek ve en yakın mülki amire haber verilecektir. Ekonomik değeri olan nesnelere rastlanması halinde ise, İdareye haber verilecektir. Kiracı bu nesneler üzerinde hiçbir surette hak iddia edemeyecektir.

11) İdarece taşınmazın kiracıya veya temsilcisine tesliminden itibaren 90 (doksan) gün içerisinde işe başlanılmaması, uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket edilmemesi, ilgili orman fidanlık müdürlüğünce (orman fidanlık müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde orman işletme müdürlüğünce)görevlendirilen komisyon veya İdare tarafından yapılan denetimler sonucunda belirlenen eksikliklerin veya aykırılıkların yazılı olarak yapılacak uyarıya rağmen (kabul edilebilir mazeretler dışında) verilen süre içerisinde giderilmemesi,taşınmazın üçüncü kişilere kullandırılması veya sözleşmede yer alan hükümlere aykırı kullanılması ve kira bedellerinin 2 (iki) yıl üst üste süresi içinde ödenmemesi hallerinde; İdarece makul bir süre verilerek eksiklik ve/veya aykırılıkların giderilmesi veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiği, aksi halde sözleşmenin feshedileceği yönünde yapılacak yazılı ihtara rağmen kiracı tarafından süresi içerisinde eksiklik ve/veya aykırılıklar giderilmez ya da yükümlülükler yerine getirilmez ise sözleşme Bakanlığın izni ve onayı alınarak İdarece tek taraflı olarak feshedilecektir.

Ayrıca, ilgili orman fidanlık müdürlüğünün (orman fidanlık müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde orman işletme müdürlüğünün) teklifi üzerine ilgili orman bölge müdürlüğü tarafından uygulama projesinin iptal edilmesi, bu Özel Şartların 9 uncu maddesinde belirtilen şartlara aykırı olarak sözleşmenin devredilmesi, sözleşmeye ortak alınması ve kiracı şirket ise şirket hisselerinin devredilmesi, kira konusu taşınmazın üzerine dikilen ağaçların değerlendirilmesi sırasında, herhangi bir vergi kaçakçılığı suçunun işlendiğinin kesin olarak saptanması veya bu Özel Şartların 10 uncu maddesinde belirtilen bildirimlerin zamanında yapılmaması hallerinde kira sözleşmesi İdarece; mahkeme ilamı veBakanlıktan izin ve onay alınmasına gerek olmaksızın ve ayrıca, kiracıya herhangi bir ihtar yapılmasına ve fesih bildirimine gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilecektir ayrıca, kiracının talep etmesi halinde de kira sözleşmesi İdarece aynı şekilde feshedilecektir.

İdarece kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, ilgili orman fidanlık müdürlüğüne (orman fidanlık müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde orman işletme müdürlüğüne) bilgi verilerek uygulama projesinin iptali istenilecektir.

12) Kiracı tarafından herhangi bir nedenle sözleşmenin feshine neden olunması halinde, cari yıl kira bedeli tutarındaki tazminat, İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde kiracı tarafından defaten ödenecektir. Kiracı tarafından ödenmeyen kira bedelleri de İdarece ayrıca tahsil edilecektir.

13) Sözleşmenin feshi halinde İdarece tespit ve takdir edilecek yılı rayiç kira bedeli tutarı ayrıca tazminat olarak alınacak ve taşınmaz mevcut haliyle Hazineye teslim edilecektir. Taşınmaz üzerinde fesih tarihine kadar yapılmış işler ve dikilmiş ağaçlar için kiracı tarafından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamayacaktır.

14) Kiracı, kira süresi sonunda ve sözleşmenin feshi halinde, taşınmazı tahliye etmez veya sözleşmede yazılı şartlarla Hazineye teslim etmez ise, sözleşme hükümlerine göre alınacak bedellere ilave olarak, her geçen gün için ilgili yıl kullanım bedelinin % 1 (yüzde bir)’i kadar ayrıca ceza ödeyecektir. Ceza ödenmesi, kiracıya taşınmazın kullanılması ve tahliyenin geciktirilmesi hakkını vermez.

Özel şartlar 14 (on dört) maddeden oluşmaktadır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  384 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (tahsis taleplerinde uyulması gereken hususlar)